Powództwo windykacyjne

Pytanie:

"Sąsiad bezprawnie zagarnął 80 m kwadratowych ogrodu (z terenu stanowiącego moją własność), ogrodził i użytkuje bez mojej zgody. Jak rozwiązać ten problem? "

Odpowiedź prawnika: Powództwo windykacyjne

W opisanej sytuacji może Pan skorzystać z roszczenia, którego podstawą jest art. 222 kodeksu cywilnego. Artykuł ten stanowi, iż właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. W doktrynie prawa tłumaczy się sens w/w roszczenia, iż jest to roszczenie windykacyjne przysługuje nie posiadająćemu właścicielowi przeciwko posiadającemu niewłaścicielowi. Jednak dla skorzystania z tego roszczenia musi Pan przeprowadzić dowód własności, to znaczy, żę Pan jako właściciel powinien udowodnić fakt, że przysługuje mu prawo własności. W praktyce z roszczeniem takim powinien Pan wystąpić przed sąd właściwy miejscowo w Pana sprawie z pozwem o wydanie nieruchomości. Innym roszczeniem, inną odmianą roszczenia windykacyjnego, jest roszczenie przewidziane w art. 222 jednak paragraf 2. Stanowi on: "Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń". Wydaje się, iż w opisanej sytuacji zastosowanie powinno mieć pierwsze z opisanych roszczeń, gdyż nie mamy tu do czynienia z naruszeniem, ale władaniem nieruchomością przez osobę nieuprawnioną.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika