Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty targowej

Pytanie:

Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty targowej dziennej? Czy powstaje on w momencie zajęcia stanowiska na targowisku, czy też z chwilą dokonania pierwszej sprzedaży? Czy w związku z drugim przypadkiem można odmówić zarządcy targowiska zapłaty za miejsce na targowisku do czasu uzyskania pierwszych dochodów?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty targowej

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, „opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.”

W literaturze wskazuje się, że ustawodawca nie określił, co należy rozumieć przez zwrot "dokonywanie sprzedaży", dlatego też należy wyjaśnić ten termin zgodnie z zasadami wykładni językowej i systemowej. W myśl art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. A zatem, "dokonujący sprzedaży" to nie tylko te osoby i jednostki, które sprzedały towar, ale również ci, których zamiarem była sprzedaż (niezrealizowana) na targowisku.

Porady prawne

Można stwierdzić, że gdyby ustawodawca chciał, aby opłata była należna dopiero po dokonaniu sprzedaży zamiast zwrotu „dokonujących sprzedaży na targowiskach” użyłby zwrotu „którzy dokonali sprzedaży na targowiskach”.

Niestety, sądy administracyjne zajmują rozmaite stanowiska w tej sprawie. Na gruncie orzecznictwa problem pozostaje nierozstrzygnięty.

Podobne do powyższego głosu doktryny stanowisko w tej kwestii zajął Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia  27 lipca 1994 r. (sygn. akt SA/Ł 1244/94, ONSA 1995, nr 3, poz. 116) stwierdził, iż „zdarzeniem prawnym, z którym ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm. - art. 15 ust. 1) wiąże obowiązek uiszczenia opłaty targowej, jest dokonywanie sprzedaży, a przynajmniej wyjście z ofertą sprzedaży, polegającą na wystawieniu towaru z oznaczeniem jego ceny.”

Podobny pogląd wyraził jeszcze NSA w Rzeszowie w wyroku z 8 listopada 1998 r. (SA/Rz 755/99), jednakże, co ciekawe, wyróżnił jeszcze tzw. „zajęcie miejsca” na targowisku, które jeszcze nie podlega opodatkowaniu. Dopiero rozłożenie towaru („wyjście z ofertą”) spowoduje obowiązek zapłaty podatku. Sąd stwierdził, iż: „zdarzeniem prawnym, z którym ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wiąże obowiązek uiszczenia opłaty targowej, jest dokonywanie sprzedaży. Dokonywanie sprzedaży zaś oznacza zawieranie umów sprzedaży w rozumieniu art. 535 kodeksu cywilnego, a przynajmniej wyjście z ofertą sprzedaży przez wystawienie towaru i oznaczenie jego ceny. Tym samym ustanowienie opłaty targowej za samo zajęcie placu pod stoisko handlowe lub towar oznacza przekroczenie (...) zakresu uprawnień.”

Wydaje się, iż można w pełni podzielić pogląd zaprezentowany w powyższym orzeczeniu.

Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 12 października 1993 r. (SA/Lu 591/93, Wspólnota 1994/2/18) stwierdził, iż „Art. 15 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) stwarza podstawę do pobierania opłaty targowej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Dokonywanie sprzedaży na targowiskach nie może oznaczać nic innego, jak zawieranie umów sprzedaży w rozumieniu art. 535 k.c. Samo zajęcie miejsca na targowisku lub poza nim nie jest równoznaczne z "dokonywaniem sprzedaży". Obowiązek uiszczania opłaty targowej powinien być konsekwencją dokonywania rzeczywistych transakcji kupna-sprzedaży. (...)”.

Wątpliwości co do momentu powstania obowiązku zapłaty opłaty targowej mogą się pojawić na gruncie niektórych nieprecyzyjnych tez orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przykładowo w tezie wyroku NSA z 25 października 2002 r. (III SA 680/02) stwierdzono, że „obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z momentem dokonania w danym dniu sprzedaży na targowisku”, żeby potem w uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż „opłata targowa powinna dotyczyć dokonywania sprzedaży na targowiskach (wyjście z ofertą sprzedaży przez wystawienie towaru i oznaczenie jego ceny).”

Podsumowując, można przyjąć, że opłata targowa dotyczy dokonywania sprzedaży, przez co rozumiane jest wystawienie towaru i wyznaczenie ceny.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich spraw lepiej jest poczekać, a z jakimi przyśpieszyć. Nowa ustawa zastąpi dotychczasową ustawę z (...)

Handel na targowisku rodzi obowiązek podatkowy

Handel na targowisku rodzi obowiązek podatkowy

Władze lokalne pobiorą opłatę od sprzedaży na targowiskach, czyli wszędzie tam, gdzie prowadzony będzie handel. Ustawa o opłatach i podatkach lokalnych nie precyzuje bowiem pojęcia targowiska. W określonych przypadkach możliwe są jednak zwolnienia od opłaty. Handlujący na targowiskach zobowiązani są przez przepisy prawa do uiszczenia opłaty targowej. Dotyczy to zarówno sprzedaży (...)

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Do utrzymania dobrego stanu finansów państwa potrzebna jest odpowiedzialna polityka podatkowa. Jej celem jest wspieranie firm tak, żeby przetrwały trudny okres pandemii w jak najlepszej kondycji i żeby po jej zakończeniu mogły wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. W sumie na wprowadzonych przez resort finansów w 2020 r. podatkowych zmianach, mikro, małe (...)

Pobór opłaty elektronicznej za przejazd po drogach w rękach KAS

Pobór opłaty elektronicznej za przejazd po drogach w rękach KAS

Od 1 lipca 2020 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Prezydent podpisał 16 czerwca 2020 r. nowelizację ustawy o drogach publicznych. Dotychczasowy (...)

Zwolnienie od kosztów sądowych a uiszczenie opłaty podstawowej

Zwolnienie od kosztów sądowych a uiszczenie opłaty podstawowej

Sądowi Najwyższemu zostało przedstawione pytanie czy ma zastosowanie przepis art. 130[2] § 3 k.p.c. w sytuacji gdy podlegająca opłacie stosunkowej apelacja wniesiona przez adwokata lub radcę prawnego zawiera wniosek o zwolnienie od opłaty od apelacji, a nie została jednocześnie uiszczona opłata podstawowa? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, że obowiązek uiszczenia opłaty podstawowej (...)

Korzystne zmiany w zakresie podatku od nieruchomości i opłaty targowej w 2021 r.

Korzystne zmiany w zakresie podatku od nieruchomości i opłaty targowej w 2021 r.

Gminy będą mogły nadal stosować zwolnienia z podatku od nieruchomości i przedłużać terminy płatności jego rat. Rady gmin mogą też wprowadzić preferencje dla organizacji pozarządowych. W całym 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa. JST otrzymają rekompensatę za brak wpływów z opłaty targowej. - "Ministerstwo Finansów wspiera przedsiębiorców, (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatk - to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Jaką deklarację PIT wybrać, jak przygotować i podpisać deklaracje podatkowe: PIT, CIT, VAT. Deklaracje papierowe czy elektroniczne Kiedy można złożyć deklarację elektroniczną, a kiedy papierową? Deklaracja podatkowa to deklaracja składana na potrzeby (...)

Maksymalne stawki opłat lokalnych w 2018 r.

Maksymalne stawki opłat lokalnych w 2018 r.

Maksymalne stawki w 2018 r. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 765,94 zł dziennie. Stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach nie może przekroczyć 2,22 zł dziennie. Stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających (...)

Nowa definicja targowiska nic nie zmieni?

Nowa definicja targowiska nic nie zmieni?

Senatorowie przedstawili nowy projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dokument może już od czerwca zmienić zasady uiszczania opłaty targowej przez handlujących na targowiskach. Początkowo autorzy zmian proponowali zmianę definicji targowiska w ten sposób, iż definicję targowiska miały ustalać na swoich terenach rady gmin. Projekt w takiej wersji zaniepokoił (...)

Projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

Projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

Do laski marszałkowskiej wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jakie regulacje obowiązują obecnie? W 2002 roku zostały wprowadzone istotne zmiany w samym rozumieniu pojęcia „targowisko”. W tym czasie dokonano także wyłączeń z obciążania opłatą targową sprzedaży prowadzonej poza tymi miejscami. Obecnie ustalona i obowiązująca definicja (...)

Zalecenia dla targowisk i bazarów w czasie epidemii

Zalecenia dla targowisk i bazarów w czasie epidemii

Targowiska i bazary – zalecenia GIS Poznaj zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID-19 (koronawirus) dla targowisk i bazarów, na których sprzedawana jest żywność. Targowiska i bazary są specyficznymi miejscami obrotu żywnością. Mogą być zorganizowane w różny sposób – jako obszary zadaszone i/lub place na wolnym powietrzu. (...)

W każdym mieście będzie targowisko

W każdym mieście będzie targowisko

Resort rolnictwa uruchamia specjalny program, z którego będzie finansować remonty istniejących i budowę nowych targów. Powiaty mają dostać do 1 mln zł na inwestycje, pieniądze wyłoży Unia Europejska – pisze Gazeta Prawna. Dzięki temu w każdym mieście powiatowym będzie targ, na którym kupimy świeże warzywa czy owoce prosto od rolników. Na takich bazarach (...)

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Napojem alkoholowym w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 % objętościowych alkoholu. Kto może hurtowo handlować napojami alkoholowymi?Wedle ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (art. 33 ust. 1), tj. do 8 listopada, do północy, gmina zamieszcza w swoim BIP informację, (...)

Dystrybucja węgla przez samorządy

Dystrybucja węgla przez samorządy

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat ustawy o zakupie preferencyjnym węgla przez gospodarstwa domowe. Poznaj podstawowe założenia procesu dystrybucji węgla przez samorządy i instrukcję resortu aktywów państwowych, która opisuje proces współpracy między samorządami i importerami lub spółkami wydobywczymi. Zawiera ona zwięzły opis postępowania (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy określają jednak szereg warunków, których spełnienie spowoduje dopiero, iż (...)

Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

Od dnia 5 lutego 2005 r. wierzyciele mogą skorzystać z nowego sposobu egzekucji – sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego dłużnika. Zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jako zorganizowanej całości może bowiem przynieść niejednokrotnie większe wpływy niż zbycie ich poszczególnych składników. Ponieważ sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług. Dotyczą one zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%. W tym artykule przedstawiono, co z nich wynika. Ogólne (...)

Rękojmia za wady

Rękojmia za wady

Rękojmia - czyli co? Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Jeśli konsument składa reklamację na podstawie rękojmi, (...)

Jak bezpiecznie kupić używany samochód?

Jak bezpiecznie kupić używany samochód?

Dziesięcioletni samochód tanio sprzedam! Stan idealny! Obecny rynek samochodowy jest bardzo konkurencyjny. Sprzedawcy nadal reklamują stare samochody jako garażowane, dobrze utrzymane i bezwypadkowe. Klient, który uwierzy w takie zapewnienia może się srodze rozczarować już podczas pierwszego badania technicznego. Może się bowiem okazać, że samochód kupiony „w stanie (...)

Sprzedaż zdalna w przepisach UE

Sprzedaż zdalna w przepisach UE

Sprzedaż na odległość i sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa w UE Poniżej przedstawiono informacje dotyczące wyłącznie sprzedaży towarów i usług konsumentowi końcowemu, a nie innym przedsiębiorstwom. Sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa może okazać się korzystna, jednak zgodnie z unijnymi przepisami wiąże się z określonymi obowiązkami. Obowiązki (...)

Reklamacja towarów. Kilka rad, jak skutecznie to zrobić

Reklamacja towarów. Kilka rad, jak skutecznie to zrobić

Reklamacja, zwrot zakupionego sprzętu na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, a może rękojmia - z jakich praw przysługujących konsumentom można korzystać, gdy zakupiony towar ulegnie awarii, odbiega od tego co było nam oferowane przy jego zakupie lub po prostu jego zakup nie był trafnym wyborem - radzą specjaliści. Choć pojęcia gwarancji, niezgodności (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

Opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

W jaki sposób pobierana jest opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych? Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych korzystający z dróg publicznych (...)

Rejestracja stowarzyszenia

Rejestracja stowarzyszenia

Rejestrujemy stowarzyszenie. Czy w toku rejestracji w protokole zebrania założycielskiego przewodniczącym zebrania i przewodniczącym komitetu może być ta sama osoba? Jak dokonać opłaty rejestracyjnej (...)

Opłata targowa

Opłata targowa

Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na zewnątrz tylko klienci, jak ich (...)

Sprzedaż podlegająca opłacie targowej

Sprzedaż podlegająca opłacie targowej

Czy sprzedaż towaru w domu klienta na jego zamówienie np. telefoniczne jest handlem obwoźnym i czy podlega opłacie targowej z tytułu prowadzonego handlu? Zagadnienie opłaty targowej reguluje Ustawa (...)

Prowadzenie toalety

Prowadzenie toalety

Do jakiej kategorii PKD należy zakwalifikować działalność polegającą na komercyjnym prowadzeniu toalety? Pomieszczenie przeznaczone na toaletę prowadzone jest na targowisku przez osobę fizyczną (...)

Bezprzedmiotowa decyzja administracyjna

Bezprzedmiotowa decyzja administracyjna

Z dniem 01.10.2004 roku przejąłem w dzierżawę miejskie targowisko. W stosunku do poprzedniego dzierżawcy "Sanepid" wydał decyzję administracyjną nakazującą przywrócenie właściwego stanu sanitarnego (...)

Zajęcie udziałów w spółce przez komornika

Zajęcie udziałów w spółce przez komornika

Komornik zajął udziały w spółce z o. o. Zajęte udziały należą do jednego ze wspólników, przeciwko któremu indywidualnie jest prowadzona egzekucja komornicza. Czy komornik ma obowiązek zbycia (...)

Sprzedaż w zakresie przedsiębiorstwa

Sprzedaż w zakresie przedsiębiorstwa

Jak zrozumieć art. 554 kc? Czy sprzedaż w zakresie działalności przedsiębiorstwa należy rozumieć jako sprzedaż rzeczy fizycznych czy do tego odnosi się również sprzedaż usług. Jak rozumieć (...)

Sprzedaż piwa w pociągu

Sprzedaż piwa w pociągu

Prowadzę wagon gastronomiczny WARS na trasie pociągu międzynarodowego. Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 maja 1983 r. (Dz. U. z dnia 12 maja 1983 r. Nr. 25, poz. 120) zezwala na sprzedaż (...)

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Do niedawna w moim mieście funkcjonował sklep z piwem na wynos. Wiosną został zamknięty, a na jego miejsce powstał nowy. W sklepie tym sprzedaje się piwo od rana do północy, a nawet i dłużej. (...)

Egzekucja z dochodu akcji imiennych

Egzekucja z dochodu akcji imiennych

Posiadam wpisy zajęcia praw i pożytków dotyczące akcji imiennych dłużników. Spółka nie przynosi zysków. Mam natomiast nabywcę (akcjonariusza tej spółki), który gotowy jest nabyć prawa i (...)

Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

Na jednym z serwisów aukcyjnych zakupiłem używany laptop. Sprzęt nie był tani, bowiem zapłaciłem za niego 3000 zł. Sprzedawca dał gwarancję że sprzęt jest w 100% sprawny. Niestety okazało (...)

Roszczenia odszkodowawcze w umowie komisu

Roszczenia odszkodowawcze w umowie komisu

Cztery tygodnie temu został kupiony samochód osobowy na giełdzie samochodowej od Auto Komisu. Sprzedawca stwierdził, że samochód był lekko uszkodzony. Niestety już po zakupie, samochód zaczął (...)

Czas na naprawę wadliwego towaru

Czas na naprawę wadliwego towaru

Zakupiłem komplet wypoczynkowy z rozkładanymi fotelami. Po pewnym czasie, w fotelu wystąpiła usterka. Sprzedawca odpowiedział na zgłoszenie reklamacyjne informując na piśmie, że przyjedzie rzeczoznawca (...)

Błędne zapewnienia sprzedającego a rękojmia

Błędne zapewnienia sprzedającego a rękojmia

Kupiłem ciągnik rolniczy w Polsce. Sprzedający zakupił go w 2001r. od firmy która sprowadziła go z Niemiec. Dokumentacja jaką miał sprzedający to odprawy celne, tłumaczenia i poświadczenie z (...)

Zbieranie zużytego sprzętu przez sprzedawcę

Zbieranie zużytego sprzętu przez sprzedawcę

Nasza firma zajmuje się sprzedażą kas fiskalnych i komputerów, czyli urządzeń elektronicznych. Klient przyniósł do nas stare podzespoły komputerowe i stwierdził, że zgodnie z ustawą o recyklingu (...)

FORUM PRAWNE

Referendum gminne

Referendum gminne Witam, przeczytałam dość sporą część ustawy o referendum lokalnym, ale dla mnie to hieroglify. Dlatego proszę tutaj o pomoc: sprawa jest taka, że na niegdyś dzierżawionym przez (...)

Nawet 10-krotnie wyższe kary za nielegalny handel.

Nawet 10-krotnie wyższe kary za nielegalny handel. Na stronie MSWiA pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które straż miejska może wypisywać mandaty. Dokument (...)

Ograniczenia w sprzedaży detaliczno-hurtowej w trakcie COVID 19

Ograniczenia w sprzedaży detaliczno-hurtowej w trakcie COVID 19 Zgodnie z rozporządzeniem z 13 marca Ministerstwa Zdrowia, ogranicza się sprzedaży detalicznej (z wyjątkami) w związku z COVID-19. Prowadzę (...)

jak napisać skargę na sąsiada wzór?

jak napisać skargę na sąsiada wzór? jak napisać skargę na sąsiada wzór? Dom krzyżowy (gora sąsiada nad naszym parterem i na odwrót) strona sąsiada została spalona na skutek złego użytkowania (...)

Kup wysokiej jakości paszporty nowości , fałszywe identyfikatory (universadocs3@gmail.com)

Kup wysokiej jakości paszporty nowości , fałszywe identyfikatory (universadocs3@gmail.com) Kup wysokiej jakości paszporty nowości , fałszywe identyfikatory (universadocs3@gmail.com) Najwyższej jakości (...)

Kup zarejestrowany i fałszywy paszport ((https://documenteverywhere.com/)) kup wizę online, fałszywe prawo jazdy, prawdziwe fałszywe dowody osobiste, kup oryginalne i fałszywe świadectwa małżeństwa, k

Kup zarejestrowany i fałszywy paszport ((https://documenteverywhere.com/)) kup wizę online, fałszywe prawo jazdy, prawdziwe fałszywe dowody osobiste, kup oryginalne i fałszywe świadectwa małżeństwa, (...)

Kup zarejestrowany i fałszywy paszport ((https://documenteverywhere.com/)) kup wizę online, fałszywe prawo jazdy, prawdziwe fałszywe dowody osobiste, kup oryginalne i fałszywe świadectwa małżeństwa, k

Kup zarejestrowany i fałszywy paszport ((https://documenteverywhere.com/)) kup wizę online, fałszywe prawo jazdy, prawdziwe fałszywe dowody osobiste, kup oryginalne i fałszywe świadectwa małżeństwa, (...)

Kup zarejestrowany i fałszywy paszport ((https://documenteverywhere.com/)) kup wizę online, fałszywe prawo jazdy, prawdziwe fałszywe dowody osobiste, kup oryginalne i fałszywe świadectwa małżeństwa, k

Kup zarejestrowany i fałszywy paszport ((https://documenteverywhere.com/)) kup wizę online, fałszywe prawo jazdy, prawdziwe fałszywe dowody osobiste, kup oryginalne i fałszywe świadectwa małżeństwa, (...)

Wierzytelności a decyzje GIODO

Wierzytelności a decyzje GIODO Wielkie uznanie dla Macieja Logan za bezinteresowną pomoc dla innych, zwłaszcza w kwestii Kruka! Gorąco Pozdrawiam :) Panie Macieju znalazłem coś niepokojącego odnośnie (...)

Reklamacja butów - zwrot gotówki

Reklamacja butów - zwrot gotówki Witam, moja narzeczona kupiła z koncem listopada kozaki za ca. 300 pln. Po niecałym miesiącu zareklamowaliśmy je, bo skóra zaczęła się łuszczyć i pękać mimo (...)

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu Moje pytanie dotyczy praktycznej nauki zawodu w charakterze sprzedawcy i co za tym idzie praktyk w sklepie. Wiem, że to jest zatrudnienie młodocianej osoby, ale jak wygląda to (...)

Brak akcyzy na samochód

Brak akcyzy na samochód Witam! Kupiłam samochód sprowadzony z zagranicy na terenie naszego kraju dostałem wszystkie dokumenty prócz potwierdzenia zapłaty akcyzy. Sprzedawca twierdząc że nie (...)

Towar niezgodny z opisem - allegro

Towar niezgodny z opisem - allegro Witajcie, mam dość spory problem. na tej aukcji: http://allegro.pl/show_item.php?item=2288475481 zakupilem telefon. Zapoznajcie sie z opisem - autor pisze tylko (...)

Gwarancja na sprzęt komputerowy

Gwarancja na sprzęt komputerowy Ponieważ mam mały problem z nowym sprzętem komputerowym o dość dużej wartości, a nie znalazłem nigdzie odpowiedniego kazus'u prawnego chciałem zapytać czy może (...)

Porady prawne