Pozwanie gminnego ośrodka kultury

Pytanie:

"Czy w pozwie mam wpisać adres Ośrodka Kultury, czy też adres Gminy. Nie chciałbym narazić sie na bezskuteczność doręczenia nakazu zapłaty. Pozew zamierzam złożyć do sądu gospodarczego. W przypadku firmy dołączam zaśw. o wpisie do ew. dz. gosp. lub opsi z KRS-u.Jak udokumentować zaś działalność gosp. Ośrodka Kultury, tj. czy ośrodek kultury tez musi być wpisany w KRS-ie?"

Odpowiedź prawnika: Pozwanie gminnego ośrodka kultury

Jak wskazaliśmy w poprzednich odpowiedziach pozwanego w tej sprawie należy oznaczyć jako „Gmina X - Gminny Ośrodek Kultury w X”. Jeśli pismo procesowe, w tym przypadku pozew, jest pierwszym pismem w sprawie powinno ono zawierać miejsce zamieszkania lub siedziby stron. W piśmie należy wskazać adres ośrodka kultury, bo to on ma być pozwanym w sprawie.

Ośrodek kultury nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, ale do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora (art. 14 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz. U. z 2001 r., Nr 13 poz. 123). Z chwilą wpisu do tego rejestru taka instytucja nabywa osobowość prawną i może rozpocząć działalność w przewidzianym zakresie. Skoro to gmina utworzyła ośrodek kultury, to ona jest zobowiązana do prowadzenia stosownego rejestru (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 16 lipca 2008 r., sygn. IV SA/Po 29/2008). Wynika to także wprost z przepisów – samorządowe instytucje kultury tworzy jednostka samorządu terytorialnego, zwana w ustawie organizatorem (art. 9 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej), a jak wskazaliśmy wyżej to organizator prowadzi rejestr instytucji kultury.

Dla potwierdzenia faktu, że dany podmiot jest wpisany do rejestru instytucji kultury konieczne będzie wystąpienie do gminy w trybie art. 217 kodeksu postępowania administracyjnego o wydanie zaświadczenia o fakcie wpisania Ośrodka Kultury w X do rejestru. Zaświadczenie gmina powinna wydać bez zbędnej zwłoki, w terminie nieprzekraczającym 7 dni. Gmina będzie zobowiązana wydać zaświadczenie, jeśli jego przedmiotem będzie potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Jednocześnie Pan jako osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia dochodzić będzie wydania zaświadczenia ze względu na swój interes prawny. Wydaje się, że konieczność powołania ośrodka kultury jako pozwanego w spodziewanym procesie będzie wystarczająca dla uznania, że ma Pan interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika