Procedura zwalniania dyscyplinarnie nauczycieli

Pytanie:

Jakie zasady obowiązują podczas zwalniania nauczyciela. Na czym polega zwalnianie dyscyplinarne?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Procedura zwalniania dyscyplinarnie nauczycieli

Zgodnie z ustawą ""Karta nauczyciela"", mając przy tym na względzie regulację Kodeksu pracy, nauczyciel może także zostać zwolniony dyscyplinarnie. Karta Nauczyciela przewiduje bowiem, że nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 (""Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.). Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są: 1) nagana z ostrzeżeniem, 2) zwolnienie z pracy, 3) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania, 4) wydalenie z zawodu nauczycielskiego. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: