Przekazanie udziału w wykupionym mieszkaniu a utrata bonifikaty

Pytanie:

"W tym roku mój ojciec, brat i bratowa wykupili od gminy mieszkanie komunalne korzystając z możliwości uzyskania bonifikaty. Ojciec przepisał na mnie 65% udziału w mieszkaniu, które wykupili, natomiast resztę czyli 35% brat i bratowa (jest to współwłasność mieszkaniowa) chcą przekazać na mnie, ale w świetle prawa ja i bratowa nie jesteśmy osobami bliskimi. Mam zatem pytanie czy możliwe jest przekazanie praw do tych 35% przez moją bratową bratu, następnie przez brata na mojego ojca, a potem z ojca na mnie? Czy nie utracimy w ten sposób bonifikaty?"

Odpowiedź prawnika: Przekazanie udziału w wykupionym mieszkaniu a utrata bonifikaty

Kwestia zwrotu bonifikaty w opisywanym przypadku wygląda następująco. Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy „Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości
stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu". Obowiązek zwrotu bonifikaty nie powstaje, gdy zbycie nieruchomości
nastąpiło na rzecz osoby bliskiej, której definicja ustawowa została przytoczona na początku opinii. Jeśli jednak ta osoba bliska dokonuje dalszego zbycia lokalu lub wykorzystania go na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat licząc od dnia pierwotnego
nabycia lokalu, będzie to skutkować obowiązkiem zwrotu udzielonej bonifikaty. Z uwagi na fakt, że przenoszenie praw do udziału w nieruchomości wspólnej dokonywane miałoby być w kręgu de facto nabywców nieruchomości, którzy są jednocześnie dla siebie osobami bliskimi, to nie
rodziłoby to obowiązku zwrotu udzielonej bonifikaty. Nabywcami w rozumieniu art. 68 ustawy są wszyscy współwłaściciele nieruchomości, tj. Pani ojciec, brat i bratowa.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika