Reforma rolna - zakres nacjonalizacji

Pytanie:

Czy zgodnie z dekretem o reformie rolnej z 1944 roku nacjonalizacji podlegały wszystkie składniki majątków ziemiańskich? Chodzi mi szczególnie o dwory i zabudowania gospodarcze (majątek leżał w obecnym woj. Kujawsko-Pomorskim).

Masz inne pytanie do prawnika?

27.8.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Reforma rolna - zakres nacjonalizacji

Zgodnie z artykułem 2 powołanego dekretu na cele reformy rolnej przeznaczone były nieruchomości ziemskie: 
a) stanowiące własność Skarbu Państwa z jakiegokolwiek tytułu,
b) będące własnością obywateli Rzeszy Niemieckiej, nie-Polaków i obywateli polskich narodowości niemieckiej,
c) będące własnością osób skazanych prawomocnie za zdradę stanu, za dezercję lub uchylanie się od służby wojskowej, za pomoc udzieloną okupantom ze szkodą dla Państwa lub miejscowej ludności, względnie za inne przestępstwa, przewidziane w dekrecie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 r. (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 16) oraz w dekrecie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 30 października 1944 r. o ochronie Państwa (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 50),
d) skonfiskowane z jakichkolwiek innych prawnych przyczyn, 
e) stanowiące własność albo współwłasność osób fizycznych lub prawnych, jeżeli ich rozmiar łączny przekracza bądź 100 ha powierzchni ogólnej, bądź 50 ha użytków rolnych, a na terenie województw poznańskiego, pomorskiego i śląskiego, jeśli ich rozmiar łączny przekracza 100 ha powierzchni ogólnej, niezależnie od wielkości użytków rolnych tej powierzchni.

Porady prawne

O położeniu prawnym nieruchomości ziemskich, należących do kościoła katolickiego lub gmin wyznaniowych innych wyznań, orzeknie Sejm Ustawodawczy. 

Dekret ów nie definiuje wprost pojęć „nieruchomość ziemska”, czy też „majątek ziemski”, ale zwykła wykładnia celowościowa wskazuje, iż w ich zakres wchodził zarówno ewentualny dwór, jak i zabudowania gospodarcze.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Czy można liczyć na odzyskanie znacjonalizowanych nieruchomości?

Czy można liczyć na odzyskanie znacjonalizowanych nieruchomości?

Można przed sądem cywilnym dochodzić ustalenia, że grunt nie podlegał nacjonalizacji na zasadach powojennej reformy rolnej. To wniosek z wtorkowego wyroku warszawskiego Sądu Apelacyjnego (sygn. VI ACa 263/07), który ustalił, że 28 ha gruntu przeznaczonego przed wojną do parcelacji na działki budowlane nie podlegało reformie rolnej. Drugi wniosek z tego wyroku jest taki, że nie każdy (...)

Ocena WPR: Parlament proponuje kompromisowe rozwiązania

Ocena WPR: Parlament proponuje kompromisowe rozwiązania

Mniejsze redukcje wsparcia dla rolników, wzrost o 1% kwot mlecznych, możliwość dodatkowego wsparcia producentów mleka i hodowców, utrzymanie dopłat do produkcji oraz możliwość interwencji na rynkach w trudnej sytuacji, to główne postanowienia przyjęte przez Parlament Europejski w sprawozdaniach dotyczących reformy Wspólnej Polityki Rolnej.Mimo, że WPR to (...)

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE

Reformy zaprojektowane z myślą o uproszczeniu polityki rolnej UE i umocnieniu siły przetargowej rolników wobec supermarketów zostały przyjęte podczas głosowania plenarnego Parlamentu Europejskiego 12 grudnia. Uproszczona i sprawiedliwsza polityka rolna w UE   Reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE, która wejdzie w życie w przyszłym roku, (...)

Kto rozstrzyga o zwrocie gruntów zabranych w trakcie reformy rolnej?

Kto rozstrzyga o zwrocie gruntów zabranych w trakcie reformy rolnej?

Byli właściciele pałaców i dworków zabranych podczas reformy rolnej stracili orientację, gdzie starać się o ich zwrot: w urzędach i sądach administracyjnych czy w sądach powszechnych   (...)- Rozporządzenie wyraźnie stwierdza, że będzie to następowało w trybie administracyjnym. Nie przewiduje żadnych kompetencji dla sądu powszechnego - mówi mec. Nowosielski.   Rzeczpospolita (...)

Trudno odzyskać rodzinny dworek

Trudno odzyskać rodzinny dworek

Wojewodowie nie zwracają dworków i pałacyków przejętych na mocy dekretu o reformie rolnej. Orzeczenia sądów zalecają im co innegoWojewoda mazowiecki zdecydował, że pałac i park w Jadwisinie odebrane rodzinie Radziwiłłów objęte były dekretem z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Nie mogą więc być zwrócone spadkobiercom byłego właściciela. W (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej w takim zakresie, (...)

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Co pewien czas powraca dyskusja na temat podatku katastralnego w Polsce. W obecnej konfiguracji politycznej jednak najwyraźniej nikt nie jest zainteresowany przyspieszeniem prac w tym kierunku. To dość osobliwe, gdyż polski system podatkowy, z wyodrębnionymi podatkami leśnym, rolnym, od nieruchomości oraz podatkiem transferowym w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych, jawi się (...)

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Jakie są zasady nabywania przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji? Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów czy akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości (...)

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

    Częstym zjawiskiem jest, iż grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania publicznego na cele publiczne pozostają własnością osób prywatnych. Nie zawsze jednakże jednostki samorządu terytorialnego posiadają środki na ich wykup. Nierzadkie są też sytuacje, gdy osoby prywatne chciałyby przyspieszyć moment wykupu ich nieruchomości, bądź wręcz przeciwnie (...)

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Aby móc wyceniać nieruchomości, trzeba najpierw uzyskać specjalne uprawnienia nadawane przez Ministra Rozwoju. Działalność w (...)

Czy będzie nacjonalizacja PGNiG?

Czy będzie nacjonalizacja PGNiG?

Prywatyzacja PGNiG to skandal - uważa minister skarbu i zapowiada nacjonalizację części majątku gazowego monopolisty. Ale w sprawie planów prywatyzacyjnych był bardzo tajemniczy. gazeta.pl 24.11.2005 r. nacjonalizacja, prywatyzacja, nacjonalizacja, spółki

Czy kamienica z Wierzynkiem wróci do właścicieli?

Czy kamienica z Wierzynkiem wróci do właścicieli?

Nacjonalizacja kamienicy, w której znajduje się słynna restauracja, może zostać wkrótce unieważniona. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne prezydenta Krakowa i spółki Wierzynek SA, obecnego właściciela kamienicy w Rynku Głównym w Krakowie i mieszczącej się w niej znanej restauracji. Po wyroku NSA sprawa wraca do kolegium z wyraźnymi wskazówkami NSA i WSA. Współwłaściciele (...)

Rząd chce nacjonalizować niektóre  firmy!

Rząd chce nacjonalizować niektóre firmy!

Rząd chce mieć prawo nacjonalizować firmy. Służby specjalne mają zbierać informacje o prywatnych przedsiębiorstwach w imię bezpieczeństwa narodowego (...)Ustawa o tzw. bezpieczeństwie narodowym ma być gotowa najpóźniej na początku września. Jej pomysłodawcami są prezydent i premier. (...)Najbardziej kontrowersyjny jest punkt o wykupie prywatnej firmy przez państwo. Nacjonalizacja (...)

Nacjonalizacja banku

Nacjonalizacja banku

Prawie 580 mln zł będzie kosztowała renacjonalizacja Banku Ochrony Środowiska. Szwedzka grupa SEB potwierdziła, że odsprzeda państwowemu funduszowi NFOŚ swoje akcje. Mimo nieudanej inwestycji w BOŚ Szwedzi chcą zostać w Polsce. Jest pierwsze oficjalne potwierdzenie informacji o zakończeniu konfliktu wokół BOŚ. Zwycięsko wyszedł z niego polski akcjonariusz - Narodowy Fundusz Ochrony (...)

Reprywatyzacja do weryfikacji...

Reprywatyzacja do weryfikacji...

Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa zakłada powołanie specjalnej Komisji. Celem ustawy jest ostateczne uregulowanie praw do nieruchomości położonych w Warszawie oraz roszczeń byłych właścicieli, którym prawo własności odebrano na podstawie tzw. Dekretu (...)

Sąd skutków reformy rolnej nie podważy

Sąd skutków reformy rolnej nie podważy

Nie ma po co występować do sądu cywilnego, by podważył skutki reformy rolnej. Takie jednoznaczne wnioski płyną z orzeczenia Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2007 r. (...) Słowem Zbigniew Z. musiałby wykazać, że Skarb Państwa wpisany do księgi jako właściciel - właścicielem nie jest. Twierdzenia, które mają uzasadniać obalenie tego domniemania, mogą być jednak rozważone wyłącznie (...)

Zasiedzenie przez Skarb Państwa nieruchomości przejętej na podstawie dekretu z 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich - opinia prawna

Zasiedzenie przez Skarb Państwa nieruchomości przejętej na podstawie dekretu z 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich - opinia prawna

Stan faktycznyMoi rodzice w 1946 r. nabyli pewną nieruchomość, obecnie położoną w dość atrakcyjnej okolicy. Niestety, w 1953 r. mój ojciec został uwięziony przez ówczesne władze. Nie znam dokładnie przebiegu wydarzeń, ale z tego, co mówili moi rodzice, nieruchomość została "zabrana" przez Skarb Państwa. Posiadam (mocno już zniszczony) odpis orzeczenia (...)

Odzyskanie utraconego mienia - dekret represyjny

Odzyskanie utraconego mienia - dekret represyjny

Obywatele polscy, którzy utracili mienie na podstawie tzw. dekretów represyjnych, mogli je odzyskać. Było to możliwe tylko po postępowaniu rehabilitacyjnym lub uzyskaniu zwolnienia majątku spod zajęcia i dozoru. (...) Ten dekret z 1946 r., ustawa z maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów oraz dekret z 1944 r. o środkach zabezpieczających (...)

Projekt o rekompensatach za przejęte przez Państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia

Projekt o rekompensatach za przejęte przez Państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia

Na stronach Ministerstwa Skarbu Państwa znajduje się projekt ustawy o rekompensatach za przejęte przez Państwo nieruchomości. Uzasadnieniem tego projektu jest – jak zostało podkreślone w uzasadnieniu projektu - konieczność dopełnienia prawodawstwa przywracającego demokratyczny ustrój RP po 1989 r. W naszej części Europy jedynie Polsce nie udało się jeszcze uregulować prawnie (...)

Koniec patologii przy reprywatyzacji

Koniec patologii przy reprywatyzacji

Przełomowa ustawa reprywatyzacyjna Wiceminister Patryk Jaki, wraz z dr. hab. Kamilem Zaradkiewiczem – Dyrektorem Departamentu Prawa Administracyjnego zaprezentowali 11 października w Ministerstwie Sprawiedliwości założenia całościowej ustawy reprywatyzacyjnej. To pierwszy po 1989 roku kompleksowy projekt ustawy pozwalający definitywnie uregulować kwestie reprywatyzacji dóbr przejętych (...)

Projekt Dużej Ustawy Reprywatyzacyjnej

Projekt Dużej Ustawy Reprywatyzacyjnej

Duża Ustawa Reprywatyzacyjna Zgodnie z zapowiedzią wiceministra Patryka Jakiego, projekt Dużej Ustawy Reprywatyzacyjnej trafi do szerokich konsultacji. Ministerstwo Sprawiedliwości jest otwarte na wszelkie uwagi i opinie na ten temat. Co przewidziano w projekcie? To pierwszy po 1989 roku kompleksowy projekt ustawy pozwalający definitywnie uregulować kwestie reprywatyzacji dóbr przejętych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości?

Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości?

Od moich dziadków dostałem w spadku dom. Zamierzałem go sprzedać, jednakże rok temu wybudowano przed nim farmę wiatrakową. Od tego czasu nie mogę znaleźć nabywcy, wszyscy rezygnują. Powód: (...)

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Witam, przez działkę budowlanej którą odziedziczyłam po moich dziadkach, przebiega linia wysokiego napięcia. Czy mogę z tego tytułu żądać odszkodowania? Sporządzoną na Pani potrzebę opinię (...)

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Na jakiej podstawie rzeczoznawca wycenia nieruchomość, jeśli w jej pobliżu i w pobliskich miejscowościach nie ma podobnej nieruchomości? A biegły określił wartość rynkową nieruchomości w podejściu (...)

Zniesienie służebności gruntowej

Zniesienie służebności gruntowej

Moją nieruchomość obciąża służebność przejścia, przegonu i przejazdu dla każdego właściciela sąsiedniej nieruchomości. Wniosłam sprawę do Sądu w celu zniesienia służebności z powodu (...)

Zrzeczenie się spadku bez formy aktu notarialnego

Zrzeczenie się spadku bez formy aktu notarialnego

Właścicielami nieruchomości we wschodniej Polsce (działki) było małżeństwo X i Y. Oboje nie żyją już od wielu lat (zmarli krótko po wojnie). Postępowania spadkowego nie przeprowadzono. Ich (...)

Spadkobranie na tle przepisów dekretu z 1946 r.

Spadkobranie na tle przepisów dekretu z 1946 r.

Mój dziadek zmarł w 1948 roku. W chwili jego śmierci mój ojciec już nie żył. Czy na tle przepisów powinnam była objąć część spadku przypadającą mojemu ojcu? W przedstawionej sprawie dziedziczenie (...)

Dziedziczenie roszczeń majątkowych

Dziedziczenie roszczeń majątkowych

Mój dziadek był właścicielem ziemskim. Na mocy dekretu o reformie rolnej jego majątek skonfiskowano (dwór, park, zabudowania gospodarcze i ok.500 ha ziemi wraz z lasami). Dziadek zmarł pod koniec (...)

Substytucja powiernicza w testamencie

Substytucja powiernicza w testamencie

Sytuacja: Testament został sporządzony w 1959. Poniżej interesujący mnie fragment: \"Jedynym, i wyłącznym spadkobiercą całego pozostałego po mnie majątku tak nieruchomego jak i ruchomego, ustanawiam (...)

FORUM PRAWNE

Reforma rolna

Reforma rolna Mój dziadek otrzymał podczas refomy rolnej ziemię i las. Po jego śmierci zajmowała sie tym babcia. kiedy zmarła babcia gospodarką zajmował się jej syn który też zmarł. Aktualnie (...)

Służebność

Służebność Witam! Mam takie pytanie otóż 1,20 cm domu sąsiadów stoi w mojej działce gdyż kiedyś tak pozwolił mój dziadek gdyż sąsiedzi są bliską rodziną.Było to tylko uzgodnione ustnie (...)

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku Witam. Odziedziczyłam w spadku mieszkanie własnosciowe po babci, w którym jestem zameldowana od urodzenia. Czy chcac sprzedac mieszkanie (...)

podatek od umowy najmu

podatek od umowy najmu w 2006r moja znajoma wynajęła mi niodpłatnie mieszkanie. w treści umowy zpisane jest że właściciel wynajmuje mieszkanie wzamian za opiekę nad nim, opłacanie podatku od nieruchomości,opłacanie (...)

unieważnienie czynności prawnej osoby ubezwłasnowolnionej

unieważnienie czynności prawnej osoby ubezwłasnowolnionej Ojciec - wieloletni alkoholik, obecnie osoba ubezwłasnowolniona częściowo - dokonał sprzedaży części ułamkowej nieruchomości wielorodzinnej, (...)

nowy podatek katastralny

nowy podatek katastralny Słyszałem, że rząd chce wprowadzic nowy podatek tzw. katastralny, ma on udeżyć głównie w mieszkańców centów miast, o co dokładnie chodzi? Podatek katastralny to jeden (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

"Rozwód w Kościele"

"Rozwód w Kościele" A tak naprawdę to stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele Katolickim.....jeżeli macie pytania, chętnie wam odpowiem piszcie chmagda@go2.pl chcialam zapytac jak wyglada (...)

Dekret Bieruta - czy należy się zachowek?

Dekret Bieruta - czy należy się zachowek? Witam serdecznie. Mam nadzieję, że dział prawidłowy. Sprawa dotyczy tzw dekretu Bieruta i zajętej ziemi (teren ~400m - na pas zieleni oraz chodnik oddzielający (...)

Biegły sądowy

Biegły sądowy Jestem pracownikiem naukowo dydaktycznym na jednej z bydgoskich uczelni. Posiadam tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii. Co muszę zrobic aby zostać biegłym sądowym w swojej (...)

Prawo karne amnestia

Prawo karne amnestia Dekret o amnestii na jedenastego listopada (marek) Jakich spraw karnych dotyczy ta amnestia,czy to jest pewne ze bedzie 11 listopada? Czy ta amnestja dotyczy rowniez spraw za jazde pod (...)

Porady prawne