Reforma rolna - zakres nacjonalizacji

Pytanie:

Czy zgodnie z dekretem o reformie rolnej z 1944 roku nacjonalizacji podlegały wszystkie składniki majątków ziemiańskich? Chodzi mi szczególnie o dwory i zabudowania gospodarcze (majątek leżał w obecnym woj. Kujawsko-Pomorskim).

Masz inne pytanie do prawnika?

27.8.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Reforma rolna - zakres nacjonalizacji

Zgodnie z artykułem 2 powołanego dekretu na cele reformy rolnej przeznaczone były nieruchomości ziemskie: 
a) stanowiące własność Skarbu Państwa z jakiegokolwiek tytułu,
b) będące własnością obywateli Rzeszy Niemieckiej, nie-Polaków i obywateli polskich narodowości niemieckiej,
c) będące własnością osób skazanych prawomocnie za zdradę stanu, za dezercję lub uchylanie się od służby wojskowej, za pomoc udzieloną okupantom ze szkodą dla Państwa lub miejscowej ludności, względnie za inne przestępstwa, przewidziane w dekrecie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 r. (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 16) oraz w dekrecie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 30 października 1944 r. o ochronie Państwa (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 50),
d) skonfiskowane z jakichkolwiek innych prawnych przyczyn, 
e) stanowiące własność albo współwłasność osób fizycznych lub prawnych, jeżeli ich rozmiar łączny przekracza bądź 100 ha powierzchni ogólnej, bądź 50 ha użytków rolnych, a na terenie województw poznańskiego, pomorskiego i śląskiego, jeśli ich rozmiar łączny przekracza 100 ha powierzchni ogólnej, niezależnie od wielkości użytków rolnych tej powierzchni.

O położeniu prawnym nieruchomości ziemskich, należących do kościoła katolickiego lub gmin wyznaniowych innych wyznań, orzeknie Sejm Ustawodawczy. 

Dekret ów nie definiuje wprost pojęć „nieruchomość ziemska”, czy też „majątek ziemski”, ale zwykła wykładnia celowościowa wskazuje, iż w ich zakres wchodził zarówno ewentualny dwór, jak i zabudowania gospodarcze.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: