Regulamin pracy

Pytanie:

Firma \"x\" zatrudniała kiedyś powyżej 20 pracowników, dlatego też miała obowiązek stworzenia regulaminu pracy. Od jakiegoś czasu zatrudnia już poniżej 20 osób i chciałaby z niego zrezygnować. W jaki sposób formalny powinna to zrobić i jak poinformować o tym pracowników? Czy w związku z tym, że przestał obowiązywać regulamin, musi stworzyć inne dokumenty?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.6.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Regulamin pracy

Przepisy kodeksu pracy nie normują wprost problematyki wskazanej w pytaniu. Należy wskazać, że warunki pracy, które nie były przez strony ustalone w umowie o pracę, a wprowadzone zostają regulaminem pracy (jego modyfikacją), ulegają zmianie wraz z wejściem w życie regulaminu pracy (jego zmiany) nawet wówczas, gdy nowy regulamin jest mniej korzystny dla pracowników niż regulamin dotychczasowy. Gdyby natomiast system organizacji czasu pracy został wyraźnie zastrzeżony w umowie o pracę, wówczas zmiana zastrzeżonego w tej umowie systemu pracy wymagałaby wypowiedzenia przez zakład pracy warunków pracy i płacy albo porozumienia stron co do takiej zmiany. Jeśli zmiana czasu pracy powoduje obniżenie dotychczasowego wynagrodzenia za pracę, to z zasady ochrony tego wynagrodzenia i podstaw egzystencji pracownika oraz jego rodziny wynika potrzeba wyrównania tej różnicy przez pewien okres czasu. Za najbardziej odpowiedni uznać należy czas odpowiadający okresowi wypowiedzenia. Pracownik w takiej sytuacji nie może bowiem być w innym położeniu od pracownika, któremu zakład pracy wypowiedział indywidualnie uzgodnione warunki pracy lub płacy. Jeżeli rozkład czasu pracy nie został określony w umowie o pracę, zakład pracy bez wypowiedzenia warunków pracy uprawniony jest do jednostronnego określenia rozkładu czasu pracy. A zatem wydaje się, że możliwe jest „wycofanie” regulaminu czasu pracy, przy czym jeżeli postanowienia regulaminu odnoszą się do materii ujętej w taki sam sposób również w umowach o pracę, to w takiej sytuacji będzie wymagane wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Nadto „wycofanie” regulaminu będzie się wiązało ze stosownymi obowiązkami informacyjnymi ze strony pracodawcy.

Porady prawne

Zgodnie z treścią art. 104 [1] k.p. Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności:

1) organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,

2) systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,

3) (uchylony)

4) porę nocną,

5) termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,

6) wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,

7) rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,

7a) wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,

8) obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,

9) przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

§ 2. Regulamin pracy powinien zawierać informacje o karach stosowanych zgodnie z art. 108 z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

W odniesieniu do systemów i rozkładów czasu pracy oraz przyjętych okresów rozliczeniowych czasu pracy pracodawca będzie musiał powiadomić o zmianach („wycofaniu”) w drodze obwieszczenia (art. 150 § 1 k.p.). Natomiast w odniesieniu do pozostałych postanowień – będzie musiał o nich poinformować pracowników w trybie art. 29 k.p., tj. indywidualnie w formie pisemnej, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Co to jest regulamin pracy i kiedy należy go przygotować?

Co to jest regulamin pracy i kiedy należy go przygotować?

Regulamin pracy jest to akt, który ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Kiedy należy przygotować regulamin pracy? Regulamin pracy wprowadza się, jeżeli w zakresie organizacji i porządku w procesie pracy nie obowiązują (...)

Czy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych stosuje się Kartę Nauczyciela? - opinia prawna

Czy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych stosuje się Kartę Nauczyciela? - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy stowarzyszeniem prowadzącym placówki oświatowe (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) zatrudniającym nauczycieli. Szkoły nasze są placówkami niepublicznymi, o uprawnieniach szkół publicznych. Zatrudniamy pracowników, w tym nauczycieli na podstawie umów (...)

Czym jest regulamin pracy?

Czym jest regulamin pracy?

Dla szefa regulamin pracy to najważniejszy dokument związany z organizowaniem zajęć w firmie. Także dla personelu to istotne regulacje. Regulamin pracy należy do tzw. zakładowego prawa pracy. Jest to swoista konstytucja firmy. Podpowiadamy więc pracodawcom, jak uniknąć błędów przy (...)

Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli - opinia prawna

Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli - opinia prawna

Stan faktyczny Regulamin wynagradzania nauczycieli przyjęty w sierpniu br. przez JST obniża im składniki wynagrodzenia w części - dodatków funkcyjnych, za wychowawstwo, za opiekę nad stażem, itp. Problem w tym, że regulamin przyjęty w sierpniu 2005 r. "wchodzi w życie" 1 stycznia 2005 r. Czy (...)

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika można w zasadzie podzielić na ogólne i szczegółowe. Wszystkie wynikają z przepisów prawa pracy kodeksu pracy bądź ustaw szczegółowych.   Jakie podstawowe obowiązki ma pracodawca wobec pracownika? Obowiązek zatrudniania pracownika (...)

Jak ustalić regulamin pracy?

Jak ustalić regulamin pracy?

Regulamin pracy musisz uzgodnić z działającymi w firmie związkami zawodowymi. Jeżeli natomiast nie ma u ciebie tych organizacji, sam ustalasz ten dokument. Tak nakazuje art. 1042 § 1 k.p. O ile jednak wprowadzenie regulaminu pracy u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe, nie (...)

Wysokość diet dla pracowników w spółce z o.o. - opinia prawna

Wysokość diet dla pracowników w spółce z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny W regulaminie wynagradzania, w sp. z o.o. zostały ustalone wysokości diet zagranicznych. Stawki te są jednak niższe od stawek podanych w tabeli wskaźników i stawek z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Czy spółka z o.o. może obniżyć wysokość (...)

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów "Pakietu mobilności I", wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. - "Polska dostosowuje się do wytycznych Unii Europejskiej, systematycznie wprowadzając (...)

Chałupnictwo - uprawnienia zatrudnionych w systemie nakładczym

Chałupnictwo - uprawnienia zatrudnionych w systemie nakładczym

Biorąc do ręki gazetę z ogłoszeniami pracy, w ofercie niekiedy rzuca nam się w oczy hasło “chałupnictwo”. Dla jednych praca taka może wydawać się mało atrakcyjna, szczególnie dla osób przyzwyczajonych do ciągłego kontaktu z ludźmi, czy też bycia w ciągłym ruchu. (...)

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

11 marca przypada pierwsza niedziela z ograniczeniem handlu. W związku z wątpliwościami, które pojawiają się wśród przedsiębiorców oraz konsumentów przedstawiamy wyjaśnienia PIP i resortu pracy w tej sprawie. Nowe przepisy 1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa ograniczająca (...)

Ustawa o pracy zdalnej

Ustawa o pracy zdalnej

Ustawa czeka na podpis Prezydenta Parlament zakończył prace nad ustawą wprowadzającą pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy. Przepisy regulują także kwestie związane z kontrolą trzeźwości pracowników. – "W ten sposób odpowiadamy na nowe trendy na rynku pracy, a także (...)

Warunki pracy zimą

Warunki pracy zimą

Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednią temperaturę na stanowiskach pracy w budynkach i środki chroniące przed zimnem pracującym poza nimi. Za niewywiązanie się z tych obowiązków grożą mandaty. Do Państwowej Inspekcji Pracy wpływa co roku wiele skarg na zbyt niską temperaturę (...)

Naruszenie obowiązków pracowniczych przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę - opinia prawna

Naruszenie obowiązków pracowniczych przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę - opinia prawna

Stan faktyczny Czy mogę zwolnić pracownika, który pił w czasie pracy, a nie mogę tego udowodnić. Pracownik ten jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Jak mogę dokonać zwolnienia - na jakiej podstawie? Zatrudniam 70 osób, w zakładzie nie ma organizacji związkowej. Porada (...)

Jak sporządzić plan urlopów?

Jak sporządzić plan urlopów?

Udzielenie urlopu pracownikowi nie sprowadza się jedynie do zaakceptowania wniosku urlopowego, ale jest o wiele bardziej skomplikowane, zwłaszcza dla pracodawcy zatrudniającego większą liczbę pracowników. Pogodzenie potrzeb pracodawcy zapewnienia niezakłóconego procesu produkcyjnego (...)

Naruszenie obowiązków pracowniczych przyczyną wypowiedzenia - opinia prawna

Naruszenie obowiązków pracowniczych przyczyną wypowiedzenia - opinia prawna

Stan faktyczny Czy mogę zwolnić pracownika, który pił w czasie pracy, a nie mogę tego udowodnić. Zatrudniam 80 osób. Proszę podać możliwość zwolnienia z opisem, na jakiej podstawie można rozwiązać umowę o pracę. W zakładzie nie ma organizacji związkowej, zaś pracownik jest zatrudniony (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Istotą stosunku pracy jest odpłatność. Wynagrodzenie za pracę jest więc obowiązkowym i okresowym świadczeniem ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać. Jakie akty prawne określają warunki wynagradzania? Warunki wynagradzania określają między (...)

Moc prawna regulaminu wynagradzania

Moc prawna regulaminu wynagradzania

W wielu firmach przełożonych i podwładnych obowiązuje nie tylko kodeks pracy. Niektórzy pracodawcy muszą tworzyć wewnętrzne przepisy dotyczące zatrudniania, np. regulamin pracy czy wynagradzania. Wówczas to one, a nie kodeks pracy mają pierwszeństwo. Zakładowe prawo pracy nie może jednak (...)

PKPP Lewiatan chce wycofania projektu o OFE spod obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów

PKPP Lewiatan chce wycofania projektu o OFE spod obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zwróciła się do wicepremiera Waldemara Pawlaka o interwencję i wyjaśnienie trybu prac nad nowelizacją ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz o wycofanie projektu spod obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów. Lewiatan (...)

Zmiana Regulaminu pracy Rady Ministrów

Zmiana Regulaminu pracy Rady Ministrów

31.03.2009 r. Rada Ministrów przyjęłą uchwałę zmieniającą uchwałę Regulamin pracy Rady Ministrów, przedłożona przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji.Rządowe Centrum Legislacji (RCL) ma opracowywać rządowe projekty ustaw, które będą powstawać na podstawie merytorycznych założeń, (...)

Czym będą się zajmowały rady ławnicze?

Czym będą się zajmowały rady ławnicze?

Z dniem 2 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej.  Skąd się bierze rada ławnicza? Zgodnie z ustawą - Prawo o (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wymagania co do treści regulaminu pracy

Wymagania co do treści regulaminu pracy

Obecnie chcę wprowadzić nowy, aktualny regulamin pracy i stąd kilka pytań. Czy muszę w regulaminie ująć, co może robić, a czego nie może pracownica w ciąży lub młodociany? Podobnie sprawa (...)

Zmiana warunków pracy

Zmiana warunków pracy

Pracownica zatrudniona w sekretariacie szkoły w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 ma mieć zmienione godziny pracy w następujący sposób: poniedziałek (...)

Regulamin pracy i regulamin wynagradzania

Regulamin pracy i regulamin wynagradzania

Czy regulamin wynagradzania, w którym jest również zwolnienie z wypłacania świadczenia urlopowego, musi być podpisany przez tego jedynego pracownika jako przedstawiciela załogi? Czy regulamin pracy (...)

Termin wprowadzenia regulaminu pracy

Termin wprowadzenia regulaminu pracy

Prowadzę małą firmę, w roku ubiegłym zatrudniałem 3 pracowników. Stan pracowników na dzień 31.01.2007r. wyniósł 15 osób. Będę jeszcze zatrudniał pracowników. Na koniec lutego może będzie (...)

Rezygnacja z regulaminu pracy i wynagradzania

Rezygnacja z regulaminu pracy i wynagradzania

Spółka z o. o. zatrudniała ponad 50 pracowników od 2003 r. Sukcesywnie liczba pracowników się zmniejsza. Od pół roku jest już tylko zatrudnionych 4 pracowników. Do tej pory obowiązuje u nas (...)

Nazwanie systemu czasu pracy w regulaminie

Nazwanie systemu czasu pracy w regulaminie

Jeśli w zakładzie pracy obowiązuje równoważny system czasu pracy, to czy w regulaminie pracy koniecznie musi znaleźć się kodeksowe sformułowanie, że obowiązuje "równoważny system czasu pracy", (...)

Zawieszenie postanowień regulaminu pracy

Zawieszenie postanowień regulaminu pracy

Ze względu na określone problemy z zamówieniami pracodawca chce skrócić czas pracy do 4 dni i odpowiednio zmniejszyć wynagrodzenie. Firma posiada regulamin pracy i wynagrodzenia. Czy pracodawca może (...)

Rozkład czasu pracy w sklepie

Rozkład czasu pracy w sklepie

Zatrudniam pracowników w sklepie spożywczym i ze względu na godziny otwarcia 7-21 konieczne są dwie zmiany. Na niektórych stanowiskach planuję pracę po 7 czy 7,5 godziny, tak że w ciągu tygodnia (...)

Regulamin wynagradzania a umowa o pracę

Regulamin wynagradzania a umowa o pracę

Nowy pracownik został zatrudniony w dziale, w którym pracownicy otrzymują dodatek 20% wynikający z regulaminu wynagradzania. Pracownik ten otrzymał dodatek 30% za pełnienie funkcji koordynatora natomiast (...)

Wprowadzenie przerwy w pracy

Wprowadzenie przerwy w pracy

W mojej firmie stosuje się dość perfidny sposób wydłużenia czasu pracy. Zgodnie z art. 141 kodeksu pracy wprowadzono przerwę na posiłek. Przerwa ponoć jest obowiązkowa i zgodnie z kodeksem nie (...)

Odwołanie się pracownika od kary porządkowej

Odwołanie się pracownika od kary porządkowej

Od 9 miesięcy pracuję w małej firmie, zatrudniającej 14 pracowników. Od jakiegoś czasu zastępca kierownika zakładu potrąca mi z pensji 15 zł. za każde spóźnienie w pracy. Zarabiam 800 zł. (...)

Regulamin pracy a umowa o pracę

Regulamin pracy a umowa o pracę

Ustalenia zawarte w mojej umowie o pracę są sprzeczne z postanowieniami regulaminu zakładu pracy. Które postanowienia w świetle prawa są obowiązujące? Umowa o pracę nie może przewidywać postanowień (...)

Wejście w życie obwieszczenia w zakładzie pracy

Wejście w życie obwieszczenia w zakładzie pracy

Zatrudniam pracowników, którzy do tej pory byli zatrudnieni w równoważnym systemie czasu pracy. Od 1 kwietnia będą zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy. Zatrudniam do 20 pracowników, tym (...)

Praca ponad limit nadgodzin

Praca ponad limit nadgodzin

Art. 151 § 3 kodeksu pracy określa maksymalną liczbę nadgodzin dla jednego pracownika w roku kalendarzowym (150 godzin). Natomiast w art. 151 § 4 dopuszcza się ustalenie w układzie zbiorowym pracy (...)

Przebywanie na terenie zakładu pracy

Przebywanie na terenie zakładu pracy

Czy można zabronić pracownikowi przebywania na terenie zakładu pracy po godzinach jego pracy? Jeśli tak, to jaka jest tego podstawa prawna? Jestem właścicielem hotelu i restauracji, a moi pracownicy (...)

FORUM PRAWNE

Regulamin Pracy

Regulamin Pracy Co można zrobić z regulaminem pracy w firmie w której po zwolnieniach grupowch zostały tylko 3 osoby? Czy można podjąć uchwałę Zarządu w celu uchylenia jego postanowień w całości? (Joanna) (...)

regulamin pracy

regulamin pracy Witam Mój pracodawca zdecydował się na zmianę godzin pracy kilku pracowników z 7-15 na 9-17 ale w reg. pracy ich godziny są jasno określone i do tego pracowników nie powiadomiono (...)

Skąd wziąć regulamin sklepu internetowego

Skąd wziąć regulamin sklepu internetowego Prowadzę sklep internetowy, strona zawiera regulamin sklepu, jednak regulamin ten nie był aktualizowany od momentu założenia sklepu. Do tej pory nie miałem (...)

czy regulamin pracy musi być podpisany?

czy regulamin pracy musi być podpisany? czy regulamin pracy musi być podpisany?

broda w pracy, prawo pracy 2012

broda w pracy, prawo pracy 2012 Jestem pracownikiem biurowym. Ogólnie pracuje przy komputerze i siedze 8 godzin w jednym pokoju z tymi samymi osobami od 2-3 lat. Od 5 miesięcy zapuszczam brode, jest (...)

Rezygnacja z podjecia pracy po 3 dniach pracy a nie podpisana umowa

Rezygnacja z podjecia pracy po 3 dniach pracy a nie podpisana umowa Proszę o pomoc i poradę w sprawie rezygnacji z pracy Przepracowałam w nowej pracy (zaznaczę że była to moja pierwsza praca) 4 (...)

Art.141 KP jak interpretować?

Art.141 KP jak interpretować? Art. 141. § 1. mówi że: Pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie (...)

Kontrola osobista i pokój do kontroli w pracy

Kontrola osobista i pokój do kontroli w pracy Witam, u mnie w pracy nowe kierownictwo wprowadziło nowe zasady. Wyrywkowe kontrole osobiste. Ochrona z cieci wyrywkowo sprawdza osoby, w pokoju czy nie (...)

terminie i miejscu wynagrodzenie za pracę

terminie i miejscu wynagrodzenie za pracę W jakim terminie i miejscu powinno być wypłacane wynagrodzenie za pracę? art. 85 § 1 Kodeksu pracy, wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane co najmniej (...)

nadanie kary porządkowej w formie upomnienia za brak życzliwości

nadanie kary porządkowej w formie upomnienia za brak życzliwości Czy nadanie kary porządkowej w formie upomnienia za nie odezwanie się w momencie wprowadzenia praktykanta kwalifikuje się do udzielenia (...)

Czy nadanie kary porządkowej w formie upomnienia za brak życzliwości

Czy nadanie kary porządkowej w formie upomnienia za brak życzliwości Czy nadanie kary porządkowej w formie upomnienia za nie odezwanie się w momencie wprowadzenia praktykanta kwalifikuje się do udzielenia (...)

Porady prawne