Rozpatrzenie reklamacji

Pytanie:

Prowadzę punkt sprzedaży odzieży robaczej jak i ochronnej. Klient zimą zakupił gumofilce , które w m-cu bieżącym zwrócił w celu złożenia reklamacji .Uważam jednak że sposób użytkowania obuwia był niewłaściwy Czy mam obowiązek przyjąć zwrócony towar. W jaki sposób mam prawnie to rozwiązać?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.5.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozpatrzenie reklamacji

Zakładając, że kupujący jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, należy wskazać, że zgodnie z art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. 

Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. 

Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone powyżej nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. 

Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. 
Należy wskazać, iż na podstawie art. 4 ust. 1 w/w ustawy, sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania

Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy.

Jak więc wynika z powyższego, odpowiedzialność z tytułu rękojmii spoczywa na sprzedawcy towaru, a nie na jego producencie. Na producencie spoczywa najczęściej obowiązek z tytułu gwarancji, jeśli takiej gwarancji udzielił. Rękojmia i gwarancja są dwiema zupełnie odrębnymi podstawami do roszczeń z tytułu wady towaru. Rozpatrzenie reklamacji (rękojmi) należy do sprzedawcy. Może on korzystać z opinii producenta w tym zakresie, lecz do niego należy decyzja i on ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

W związku z powyższym, ma Pan obowiązek przyjąć przedmiot sprzedaży w celu rozpatrzenia reklamacji, a następnie ustosunkować się do zarzutów kupującego. Jeżeli nie zgadza się Pan z zasadnością reklamacji powinien doręczyć swoje stanowisko konsumentowi w terminie 14 dni od złożenia reklamacji. W niniejszym stanowisku powinien Pan uzasadnić decyzję nieuwzględnienia reklamacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: