Samowolna budowa garażu

Pytanie:

Dwa lata temu wybudowałam garaż (5 na 7 m) na działce należącej do mnie bez pozwolenia na budowę. Jakie konsekwencje poniosę, jeśli nadzór budowlany przeprowadzi kontrolę? Czy musiałabym przeprowadzić rozbiórkę budynku? Jak długo będę musiała obawiać się inspektorów z nadzoru i po jakim czasie budowa bez pozwolenia może podlegać przedawnieniu? A w najlepszym wypadku, jaka kara pieniężna może być na mnie nałożona?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.1.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Samowolna budowa garażu

W tym przypadku mamy do czynienia z tzw. samowolą budowlaną. Skutki powstania takiego stanu określa art. 48 ustawy - Prawo budowlane. Konsekwencjami tymi mogą być:


1. nakazania rozbiórki obiektu budowlanego lub

2. obowiązek legalizacji budowy.


Decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego jest wydawana w przypadku, gdy nie istnieją przesłanki uzasadniające wystąpienie konsekwencji wskazanych w punkcie drugim.


Budowę przeprowadzoną bez uprzedniego wydania pozwolenia można zalegalizować, jeżeli spełnione zostaną następujące przesłanki:


1. budowa jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2. nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.


Możliwość zalegalizowania budowy stwierdza powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Powinno mu się przedstawić następujące dokumenty (a i b lub c i d):


a. zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

b. ostateczną, w dniu wszczęcia postępowania, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,


c. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem,

d. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.


Złożenie tych dokumentów jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego.

Za prowadzenie budowy bez pozwolenia grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 (art. 90 ustawy).


Więcej na ten temat przeczytać może Pani w artykułach:

Tryb postępowania dotyczącego rozbiórek obiektów budowlanych

Kiedy budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia?

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: