Spółka polsko-ukraińska

Pytanie:

Jakie są uwarunkowania prawne zakładania w Polsce działalności gospodarczej przez cudzoziemców (a konkretnie osób spoza Unii Europejskiej, z Ukrainy) w różnych formach prawnych? Jakie są możliwości zakładania mieszanych, polsko-ukraińskich spółek?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.1.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Spółka polsko-ukraińska

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski przez obywatela Ukrainy

O możliwości prowadzenia przez cudzoziemców na terenie Polski działalności gospodarczej reguluje art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Z art. 13 ust. 2 ustawy wynika, że obywatele Ukrainy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terenie Polski na tych samych zasadach co obywatele polscy, jeżeli otrzymali zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium. Jeżeli zaś te warunki nie są spełnione, mogą oni podejmować i prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółek: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji (art. 13 ust. 3 ustawy).

Porady prawne

Możliwość prowadzenia spółek polsko – ukraińskich

Możliwość taką przewiduje art. 13 ust. 3 ustawy. Możliwe jest prowadzenie spółek komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, w których wspólnikami są obywatele Ukrainy i Polski. Ustawa dopuszcza również do tworzenia na terenie Polski oddziałów i przedstawicielstw spółek zagranicznych. Prowadzenie działalności w innej formie jest niedopuszczalne.

Kwestie te dokładnie reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne