Sposób przeniesienia na inne stanowisko pracy

Pytanie:

"Pani X została przeniesiona z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do pracy w Urzędzie Gminy. Pracownica wyraziła zgodę na przeniesienie, otrzymała nowy zakres czynności oraz angaż. Co z umową o pracę? Czy Wójt Gminy rozwiązuje za porozumieniem stron umowę zawartą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i nawiązuje nową umowę o pracę z Urzędem Gminy? Czy istnieje jakaś inna możliwość?"

Odpowiedź prawnika: Sposób przeniesienia na inne stanowisko pracy

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. W odniesieniu zatem do przedstawionego stanu faktycznego mamy do czynienia z dwoma pracodawcami. Jednym jest GOPS a drugim UG.

W powyższym przypadku zastosowanie znajdą przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Mianowanego pracownika samorządowego można, na jego wniosek lub za jego zgodą, przenieść do pracy u innego pracodawcy samorządowego w tej samej lub innej miejscowości. Przeniesienia dokonuje pracodawca samorządowy albo dyrektor generalny urzędu, w którym mianowany pracownik samorządowy ma być zatrudniony, w porozumieniu z pracodawcą samorządowym dotychczas zatrudniającym pracownika.

Pracownika samorządowego, zatrudnionego na umowę o pracę, można, na jego wniosek lub za jego zgodą, przenieść do pracy u innego pracodawcy samorządowego w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu pracodawcy samorządowego, który dotychczas zatrudniał pracownika, i przemawia za tym szczególny interes służby cywilnej.

Skutkiem przeniesienia, jest podjęcie przez urzędnika pracy w innym urzędzie. Na tle tej regulacji powstaje pytanie, czy miała miejsce jedynie zmiana pracodawcy i nadal jest to ten sam stosunek pracy, czy też doszło do ustania dotychczasowego i nawiązania nowego stosunku pracy. Konstrukcja zmiany pracodawcy, ma zastosowanie w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie pracodawcy, a w sytuacji uregulowanej wyżej żadne przekształcenia po stronie urzędu nie zachodzą. Należy zatem przyjąć, że w sytuacji, o której mowa wyżej dochodzi do rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy i nawiązania nowego - za porozumieniem stron.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika