Sprzedaż mieszkania kupionego w 2005 r.

Pytanie:

Jestem właścicielem mieszkania, które kupiłem w lutym 2005. Mieszkałem w nim tylko kilka miesięcy i nigdy nie byłem tam zameldowany. Mam też udział w innym mieszkaniu, a moja żona ma jeszcze swoją kawalerkę (której część chyba należy do mnie, choć to chyba nie ma nic do rzeczy). Potem wyjechałem za granicę. Będę chciał to mieszkanie sprzedać, a pieniądze przeznaczyć na cel inny niż mieszkaniowy (a może mieszkaniowy, ale za granicą). Jaki będę musiał zapłacić podatek? Jak długo musiałbym odczekać, żeby móc nie płacić podatku? Czy fakt, że tam nie mieszkam ma coś do rzeczy? Czy gdybym się tam zameldował, to by cos mi pomogło? Czy da się w jakiś sposób uniknąć płacenia tego podatku?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.2.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż mieszkania kupionego w 2005 r.

Zmiany w zakresie opodatkowania dochodów ze zbycia nieruchomości wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nowelizacją z 16 listopada 2006 r. dotyczą tylko nieruchomości i wskazanych praw uzyskanych od 1 stycznia 2007 r. Do sprzedaży nieruchomości i określonych praw dotyczących nieruchomości uzyskanych przed tą datą odnosić się będą zasady obowiązujące przed 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie zatem z art. 10 ust. 1 pkt 8, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zatem sprzedaż w 2007 r. mieszkania nabytego w 2005 r. jest opodatkowane podatkiem dochodowym. Nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym sprzedaż takiego mieszkania dokonana po dniu 31 grudnia 2010 roku.

Porady prawne

Dla powyższego opodatkowania nie ma znaczenia fakt posiadania jeszcze innych nieruchomości, czy też fakt ewentualnego zameldowania w mieszkaniu.

Jak stanowi art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (np. koszty rzeczoznawcy, notariusza - chociaż zwyczajowo są one ponoszone przez kupującego, a nie przez sprzedającego).

Jak stanowił art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Podatek od przychodu ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 % uzyskanego przychodu. Zatem, jeśli nieruchomość nabyta w 2005 r., jest zbywana w 2007 r. za kwotę 200 tys. zł, to - o ile ze zbyciem nie wiążą się dla sprzedającego żadne koszty - podatek dochodowy wyniesie 20 tys. zł.

Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Zasada ta nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e), tj.:

a) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

  • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: