Trzynastka po przywróceniu do pracy

Pytanie:

Ugoda zawarta została w sądzie pracy. W świetle zapisów ugody pozwany przywrócił powoda do pracy na warunkach określonych w umowie o pracę przed jej rozwiązaniem. Pozwany zobowiązał się wypłacić powodowi kwotę ugody tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pozwany zobowiązał się anulować świadectwo pracy wystawione we wrześniu 2007 r., a powód oświadczył, że niniejsza ugoda wyczerpuje wszelkie jego roszczenia objęte postępowaniem wszczętym na skutek pozwu. Czy w świetle powyższego należy się wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.5.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Trzynastka po przywróceniu do pracy

Zgodnie z art.. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. 

Jak wynika z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego strony zawarły ugodę, a sąd ją zaakceptował i umorzył postępowanie. Jak Pan wskazuje na podstawie zawartej ugody został Pan przywrócony do pracy i jednocześnie otrzymał Pan odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Przyjmując, że zgodnie z zamiarem stron sformułowanie zawarte w ugodzie miało mieć to sam znaczenie, co w kodeksie pracy, rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy przywrócenie do pracy ma ten skutek, że przyjmuje się, iż pracownik cały czas pozostawał w stosunku pracy. Na to pytanie należy odpowiedzieć przecząco.

Porady prawne

W uzasadnieniu uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 28 maja 1976 r., V PZP 12/75, OSNCP 1976, nr 9 poz. 187, Sąd Najwyższy stwierdził, że orzeczenie o przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach, w przeciwieństwie do poprzednio obowiązującego stanu prawnego, ma pod rządem przepisów Kodeksu pracy charakter mieszany, konstytutywno-deklaratoryjny. Konstytutywny charakter tego orzeczenia wyraża się w tym, że doprowadza ono do powstania stosunku pracy, jaki istniał przed zakwestionowanym rozwiązaniem umowy o pracę, deklaratywny zaś, że zobowiązuje pracodawcę do zatrudnienia pracownika (za M. Gersdorf, K. Raczka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis).

 „Przytoczona uchwała była krytykowana w piśmiennictwie. Krytyka dotyczyła przede wszystkim tezy o konstytutywno-deklaratoryjnym charakterze orzeczenia przywrócenia do pracy (por.: PiP 1979 nr 1 s. 171 z glosą W. Uziaka, PiP 1977 nr 7 s. 166 z glosą K. Kolby, OSPiKA 1976 nr 12 poz. 228 z glosą J. Krajewskiego, NP 1978 nr 2 s. 318 z gl. T. Liszcz, OSPiKA 1978 nr 6 poz. 103 z glosą K. Korzana oraz Mirosława Gersdorfa, Charakter prawny i skutki orzeczeń o bezskuteczności wypowiedzenia i przywróceniu do pracy, PiP 1978 nr 4).

Krytyka odnosi się również do oceny, iż orzeczenie przywracające do pracy samodzielnie kreuje stosunek pracy. Raczej nie uznaje się, aby orzeczenie to zastępowało oświadczenie woli stron. Częściej dopuszcza się w literaturze ocenę, iż orzeczenie to zastępuje oświadczenie woli pracodawcy, które jest niejako dopełnione przez pracownika przez zgłoszenie gotowości do pracy. Dominujący jest jednak pogląd, iż orzeczenie o przywróceniu do pracy powoduje restytucję stosunku pracy ex nunc z chwilą spełnienia przesłanek z art. 48", tj. gdy pracownik w ciągu 7 dni stawi się do pracy. (j/w).

Niezależnie od przyjętego poglądu od momentu wypowiedzenia aż do zawarcia ugody nie pozostawał Pan w stosunku pracy. Brak więc jak się wydaje podstaw do żądania dodatkowego wynagrodzenia rocznego czy żądania innych świadczeń, które wynikałyby ze stosunku pracy.

Pracownikowi, z którym niezgodnie z prawem rozwiązano stosunek pracy przysługuje, zgodnie z art. 57 kp wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.

Jeśli więc na mocy ugody przysługuje Panu odszkodowanie, a jednocześnie zrzekł się Pan pozostałych roszczeń, to nie może Pan żądać dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualnie, jeśli pracował Pan  co najmniej 6 m-cy, może pan żądać wypłaty tego wynagrodzenia dodatkowego w wysokości proporcjonalnej do stażu pracy w minionym roku.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak uwzględniać

Jak uwzględniać "trzynastkę" przy ustalaniu wysokości emerytury?

Sąd Najwyższy zajmował się zagadnieniem, czy dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) powinno być uwzględnione przy obliczaniu podstawy wymiaru emerytury na ubezpieczenie emerytalne w myśl art. 15 ustawy z dnia 17 XII 1998 r.(Dz. U. nr 39 z 2004 poz. 353 ze zm.) o emeryturach i rentach (...)

,,Trzynastka” - co warto wiedzieć o dodatkowym rocznym wynagrodzeniu.

,,Trzynastka” - co warto wiedzieć o dodatkowym rocznym wynagrodzeniu.

W związku ze zbliżającym się końcem pierwszego kwartału 2016 roku, warto przypomnieć pracownikom sfery budżetowej o dodatkowym rocznym wynagrodzeniu, zwanym potocznie ,,trzynastką”, które to wynagrodzenie wypłacane jest nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie choroby pracownika – opinia prawna

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie choroby pracownika – opinia prawna

Stan faktyczny Jestem nauczycielem - bibliotekarzem w gimnazjum na etacie. Rocznik 1948 r. Staż pracy 36 lat. Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim, lecz kilka dni temu otrzymałam awizo listu poleconego z Gimnazjum prawdopodobnie (jak wcześniej mi sygnalizowano) z wymówieniem mi pracy lub zmiany (...)

Przyczyna wypowiedzenia - opinia prawna

Przyczyna wypowiedzenia - opinia prawna

Stan faktyczny Moja żona dostała wypowiedzenie umowy o pracę z powodu "niespełnienia oczekiwań pracodawcy", było to dla nas zaskoczeniem, gdyż moja żona nie była karana dyscyplinarnie, nie prowadzono z nią żadnych rozmów dyscyplinujących. Na wypowiedzeniu było pouczenie o możliwości (...)

Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę - opinia prawna

Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę - opinia prawna

Stan faktyczny Dostałem wypowiedzenie umowy o pracę 28.07.01r. z terminem do 31.08.2002r. z powodu "niespełnienie oczekiwań pracodawcy". Na wypowiedzeniu było pouczenie o możliwości odwołania się do Sądu Pracy w Szczecinie, choć pracowałem w Bydgoszczy w oddziale firmy. Pomimo wniesionego (...)

W którym roku dodatkowe wynagrodzenie roczne jest zaliczane do podstawy wymiaru emerytury?

W którym roku dodatkowe wynagrodzenie roczne jest zaliczane do podstawy wymiaru emerytury?

Sąd Najwyższy miał odpowiedzieć na pytanie czy dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) powinno być uwzględnione przy obliczaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne w myśl art. 15 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - w roku faktycznej (...)

Ochrona pracownicy w ciąży

Ochrona pracownicy w ciąży

Pracownica w ciąży podlega szczególnej ochronie na podstawie kodeksu pracy. Pracownicy w ciąży nie można skutecznie wypowiedzieć umowy o pracę a także rozwiązać z nią tej umowy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca (...)

Cofnięcie wypowiedzenia przez pracodawcę

Cofnięcie wypowiedzenia przez pracodawcę

Wypowiedzenie wręczone pracownikowi przez pracodawcę wiąże obie strony w tym sensie, że gdy pracodawca chciałby cofnąć to wypowiedzenie, musi uzyskać zgodę pracownika.Sąd Najwyższy wydał postanowienie, w którym rozstrzygnął spór dotyczący wynagrodzenia pracownika za okres, w którym (...)

Pożyczka lombardowa - opinia prawna

Pożyczka lombardowa - opinia prawna

Stan faktyczny W 1993 roku pożyczyłem w lombardzie 70 milionów złotych (obecne 7.000). Niestety nie mogłem spłacić tej kwoty w wymaganym terminie z wielu powodów. W ubiegłym roku otrzymałem zawiadomienie od komornika sądowego, że mam spłacić ogromną kwotę z tytułu tego długu, kwota (...)

Zwolnieni z pracy mogą walczyć o powrót do firmy

Zwolnieni z pracy mogą walczyć o powrót do firmy

Zwolnieni z pracy, którzy uważają, że stało się to niezgodnie z prawem, mogą walczyć o powrót do firmy. Muszą pamiętać, by w porę wystąpić z pozwem. Pracownik, który stracił posadę wskutek wypowiedzenia umowy czy też jej rozwiązania w trybie dyscyplinarnym, może odwołać się do (...)

Problemy z urzędniczą trzynastką

Problemy z urzędniczą trzynastką

Pracownicy sfery budżetowej mają trzynastki obliczane według okresów pozostawania w zatrudnieniu. Sąd Najwyższy każe tymczasem uwzględniać czas faktycznie przepracowany. (...) Trzynaste pensje należą się tym, którzy w zeszłym roku przepracowali w jednej z wymienionych instytucji przynajmniej (...)

Jakie nakłady na remont mieszkania są objęte ulgą?

Jakie nakłady na remont mieszkania są objęte ulgą?

Nie wszystkie nakłady na remont mieszkania są objęte ulgą podatkową. Sztandarowym przykładem jest pędzel do malowania, przed którego odliczeniem przestrzegają specjaliści prawa podatkowego. Dlaczego akurat pędzel? Dlatego, że organy podatkowe uważają, że nie zostaje on zużyty w trakcie (...)

Jak liczyć staż uprawniający do trzynastki?

Jak liczyć staż uprawniający do trzynastki?

Według Sądu Najwyższego trzynastka przysługuje temu, kto faktycznie przepracował w ubiegłym roku przynajmniej pół roku w jednej jednostce sfery budżetowej. Okazuje się tymczasem, że nie ma jednolitości nawet wśród samych sądów. Sąd Okręgowy w Łodzi uznał bowiem 8 listopada 2007 r., (...)

Zasady przyznawania trzynastek

Zasady przyznawania trzynastek

Zbliża się powoli koniec roku kalendarzowego. Dla służb kadrowych, obok wielu obowiązków związanych z dokonywaniem rocznych bilansów czy sprawozdań, to czas ustalania dla pracowników dodatkowych gratyfikacji pieniężnych związanych z upływającym rokiem pracy. Świadczenia te przybierają (...)

Trzynastka dla pracownika samorządowego

Trzynastka dla pracownika samorządowego

21 lutego 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący pozbawienia niektórych pracowników samorządowych dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:- art. 1 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym (...)

Wkrótce wyższe emerytury i renty

Wkrótce wyższe emerytury i renty

Od 1 marca 2022 r. ZUS podwyższy emerytury i renty o 7%. Tyle wyniesie tegoroczna waloryzacja. W kwietniu świadczeniobiorcy otrzymają również tzw. trzynastki. Wskaźnik waloryzacji 107% Przeprowadzana w tym roku przez ZUS waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu kwoty świadczenia brutto, (...)

Czy trzynastka należy się burmistrzowi?

Czy trzynastka należy się burmistrzowi?

Wszyscy samorządowcy mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia - uznał Trybunał Konstytucyjny (...)Utracone w 2004 r. prawo do trzynastek odzyskają wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz ich zastępcy, sekretarze gmin i powiatów, skarbnicy gmin, powiatów i województw oraz główni księgowi (...)

Dla kogo trzynastki?

Dla kogo trzynastki?

Nie zawsze wypłacamy trzynastki pracownikom, którzy w ubiegłym roku przewlekle chorowali czy byli na długim urlopie macierzyńskim. Należą się bowiem tym, którzy przepracowali efektywnie przynajmniej 180 dni. Co roku budżetówka wypłaca trzynastki (oficjalnie dodatkowe wynagrodzenie roczne) (...)

Walka z gminą o zaległe pensje

Walka z gminą o zaległe pensje

Wiceburmistrz Parczewa jest pierwszym zwycięzcą w walce o wypłatę dodatkowych pensji za ubiegłe lata. Samorządowcom odebrały je znowelizowane przepisy. Sądom grozi zalew kolejnych pozwów, a samorządom - pustki w kasach   (...) Chodziło wówczas o odchudzenie portfeli parlamentarzystów (...)

Oskładkowanie dodatkowego rocznego wynagrodzenia

Oskładkowanie dodatkowego rocznego wynagrodzenia

W związku ze zbliżającym się końcem roku oraz przygotowywaniem się niektórych pracodawców do podsumowania rocznej pracy pracowników i wypłatą dla nich dodatkowych bonusów, nazywanych popularnie trzynastkami, przypomnimy dzisiaj kwestie związane z oskładkowaniem tych (...)

Jak uwzględniać

Jak uwzględniać "trzynastkę" przy ustalaniu wysokości emerytury?

Sąd Najwyższy zajmował się zagadnieniem, czy dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) powinno być uwzględnione przy obliczaniu podstawy wymiaru emerytury na ubezpieczenie emerytalne w myśl art. 15 ustawy z dnia 17 XII 1998 r.(Dz. U. nr 39 z 2004 poz. 353 ze zm.) o emeryturach i rentach (...)

Jak liczyć staż uprawniający do trzynastki?

Jak liczyć staż uprawniający do trzynastki?

Według Sądu Najwyższego trzynastka przysługuje temu, kto faktycznie przepracował w ubiegłym roku przynajmniej pół roku w jednej jednostce sfery budżetowej. Okazuje się tymczasem, że nie ma jednolitości nawet wśród samych sądów. Sąd Okręgowy w Łodzi uznał bowiem 8 listopada 2007 r., (...)

Zasady przyznawania trzynastek

Zasady przyznawania trzynastek

Zbliża się powoli koniec roku kalendarzowego. Dla służb kadrowych, obok wielu obowiązków związanych z dokonywaniem rocznych bilansów czy sprawozdań, to czas ustalania dla pracowników dodatkowych gratyfikacji pieniężnych związanych z upływającym rokiem pracy. Świadczenia te przybierają (...)

,,Trzynastka” - co warto wiedzieć o dodatkowym rocznym wynagrodzeniu.

,,Trzynastka” - co warto wiedzieć o dodatkowym rocznym wynagrodzeniu.

W związku ze zbliżającym się końcem pierwszego kwartału 2016 roku, warto przypomnieć pracownikom sfery budżetowej o dodatkowym rocznym wynagrodzeniu, zwanym potocznie ,,trzynastką”, które to wynagrodzenie wypłacane jest nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy (...)

Trzynastka dla pracownika samorządowego

Trzynastka dla pracownika samorządowego

21 lutego 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący pozbawienia niektórych pracowników samorządowych dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:- art. 1 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym (...)

Wkrótce wyższe emerytury i renty

Wkrótce wyższe emerytury i renty

Od 1 marca 2022 r. ZUS podwyższy emerytury i renty o 7%. Tyle wyniesie tegoroczna waloryzacja. W kwietniu świadczeniobiorcy otrzymają również tzw. trzynastki. Wskaźnik waloryzacji 107% Przeprowadzana w tym roku przez ZUS waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu kwoty świadczenia brutto, (...)

W którym roku dodatkowe wynagrodzenie roczne jest zaliczane do podstawy wymiaru emerytury?

W którym roku dodatkowe wynagrodzenie roczne jest zaliczane do podstawy wymiaru emerytury?

Sąd Najwyższy miał odpowiedzieć na pytanie czy dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) powinno być uwzględnione przy obliczaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne w myśl art. 15 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - w roku faktycznej (...)

Czy trzynastka należy się burmistrzowi?

Czy trzynastka należy się burmistrzowi?

Wszyscy samorządowcy mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia - uznał Trybunał Konstytucyjny (...)Utracone w 2004 r. prawo do trzynastek odzyskają wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz ich zastępcy, sekretarze gmin i powiatów, skarbnicy gmin, powiatów i województw oraz główni księgowi (...)

Dla kogo trzynastki?

Dla kogo trzynastki?

Nie zawsze wypłacamy trzynastki pracownikom, którzy w ubiegłym roku przewlekle chorowali czy byli na długim urlopie macierzyńskim. Należą się bowiem tym, którzy przepracowali efektywnie przynajmniej 180 dni. Co roku budżetówka wypłaca trzynastki (oficjalnie dodatkowe wynagrodzenie roczne) (...)

Walka z gminą o zaległe pensje

Walka z gminą o zaległe pensje

Wiceburmistrz Parczewa jest pierwszym zwycięzcą w walce o wypłatę dodatkowych pensji za ubiegłe lata. Samorządowcom odebrały je znowelizowane przepisy. Sądom grozi zalew kolejnych pozwów, a samorządom - pustki w kasach   (...) Chodziło wówczas o odchudzenie portfeli parlamentarzystów (...)

Oskładkowanie dodatkowego rocznego wynagrodzenia

Oskładkowanie dodatkowego rocznego wynagrodzenia

W związku ze zbliżającym się końcem roku oraz przygotowywaniem się niektórych pracodawców do podsumowania rocznej pracy pracowników i wypłatą dla nich dodatkowych bonusów, nazywanych popularnie trzynastkami, przypomnimy dzisiaj kwestie związane z oskładkowaniem tych (...)

Zasady wypłaty trzynastki

Zasady wypłaty trzynastki

W poprzednim numerze Gazety poruszany był temat dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej, popularnej trzynastki. Przedmiotem omówienia były jednak podstawowe zasady nabycia prawa do tego świadczenia, a nie krąg osób do niego uprawnionych. Powracamy więc (...)

Chorujący urzędnicy powinni zarobić mniej

Chorujący urzędnicy powinni zarobić mniej

Zmian w zasadach naliczania nagrody rocznej, tzw. trzynastki, domaga się Rzecznik Praw Obywatelskich. Do końca marca blisko milion osób zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej będzie miało wypłacone trzynastki. Nagroda przysługuje tym pracownikom, którzy przepracowali cały (...)

Za chorowanie nie będzie dodatkowej wypłaty

Za chorowanie nie będzie dodatkowej wypłaty

Jeśli zwolnienie lekarskie przekroczy pół roku, to pracownik zatrudniony w sferze budżetowej nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia, tzw. trzynastki. Orzekł tak Sąd Najwyższy w uchwale z 7 lipca (sygnatura akt III PZP 3/11) – czytamy na łamach Rzeczpospolitej. Według sądu okresy (...)

Kto nie dostanie trzynastki?

Kto nie dostanie trzynastki?

Bezrobotnym odbywającym u ciebie w ubiegłym roku staż i przygotowanie zawodowe przez ponad pół roku nie musisz płacisz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Okresy te nie stanowią bowiem zatrudnienia. Do okresów zatrudnienia uprawniających do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie (...)

Problemy z obliczeniem trzynastki dla pracowników sfery budżetowej

Problemy z obliczeniem trzynastki dla pracowników sfery budżetowej

Prawidłowe obliczenie trzynastych pensji dla pracowników sfery budżetowej utrudnią w tym roku niejasne przepisy, sprzeczne orzecznictwo oraz skłóceni eksperci   (...)Niedawno SN zmienił zdanie i teraz uważa, że w stażu uprawniającym do dodatkowego wynagrodzenia rocznego uwzględnia się (...)

Urzędnicy nie dostaną trzynastej pensji?

Urzędnicy nie dostaną trzynastej pensji?

System wynagrodzeń urzędników trzeba zmienić. Wysokość ich zasadniczej pensji nawet w 50 proc. powinna zależeć do wydajności i efektywności pracy. Uważa tak Adam Leszkiewicz, wiceminister skarbu państwa, przewodniczący Rady Służby Cywilnej – pisze Gazeta Prawna. Rada proponuje (...)

Tylko rada powiatu może przyznać staroście nagrodę jubileuszową

Tylko rada powiatu może przyznać staroście nagrodę jubileuszową

Do przyznania staroście powiatu nagrody jubileuszowej oraz dodatkowej nagrody rocznej, tzw. trzynastki, uprawniona jest wyłącznie rada powiatu. Nie może scedować tego uprawnienia na swego przewodniczącego – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II OSK 1286/07). (...) Również Sąd (...)

Problemy z urzędniczą trzynastką

Problemy z urzędniczą trzynastką

Pracownicy sfery budżetowej mają trzynastki obliczane według okresów pozostawania w zatrudnieniu. Sąd Najwyższy każe tymczasem uwzględniać czas faktycznie przepracowany. (...) Trzynaste pensje należą się tym, którzy w zeszłym roku przepracowali w jednej z wymienionych instytucji przynajmniej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prawo pracownika do trzynastki

Prawo pracownika do trzynastki

Zakładowy regulamin wynagrodzenia stanowi, iż pracownikowi należy się nagroda roczna (trzynastka) po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym. Pracownik był zatrudniony w bieżącym (...)

Odwołanie od rozwiązania umowy a świadectwo pracy

Odwołanie od rozwiązania umowy a świadectwo pracy

Została ze mną rozwiązana umowa o pracę w trybie art. 52 KP z uzasadnieniem (okłamywanie pracodawcy). Złożyłam do Sądu Pracy odwołanie od takiej formy wypowiedzenia oraz żądanie przywrócenia (...)

Urlop po przywróceniu do pracy

Urlop po przywróceniu do pracy

W jakim wymiarze przysługuje urlop pracownikowi po przywróceniu do pracy przez Sąd, czy w pełnym wymiarze tak jakby cały czas pracował, czy też w wymiarze proporcjonalnym do faktycznego zatrudnienia? (...)

Potrącanie pożyczki z trzynastki

Potrącanie pożyczki z trzynastki

Pracownik (nauczyciel) otrzymał pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS, ratami potrącaną z listy płac. W tej chwili już nie pracuje (przebywa zagranicą) i nie spłaca pożyczki. W lutym zgodnie z przepisami (...)

Cofnięcie pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia

Cofnięcie pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia

Na rozprawie w sądzie pracy dochodziłam różnych roszczeń. Sędzia zapytał - Po co pani świadectwo pracy, skoro domaga się pani przywrócenia do pracy? W efekcie cofnęłam powództwo w tym zakresie, (...)

Zażalenie na połączenie spraw

Zażalenie na połączenie spraw

Złożyłam dwa oddzielne pozwy w sądzie pracy, o różnych sygnaturach. Jeden pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione, drugi o odszkodowanie za mobbing. Zorientowałam się później, (...)

Dodatkowe wynagrodzenie - 13 tka

Dodatkowe wynagrodzenie - 13 tka

Pracownica w 2009 r. była zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony .Od 08.01.2009 r. do 16.04.2009 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. Od 17.04.2009 r. do 03.09.2009 r. przebywała na (...)

Trzynastka dla nauczyciela

Trzynastka dla nauczyciela

Jestem nauczycielem. W 2001r byłam na zwolnieniu lekarskim (ciążowym), następnie na urlopie macierzyńskim. W 2002r otrzymałam tzw. \"13\" pensję pomniejszoną o ilość dni spędzonych na w/w zwolnieniu (...)

Trzynastka dla odchodzącego dyrektora szkoły

Trzynastka dla odchodzącego dyrektora szkoły

Dyrektor Gimnazjum z dniem 31.08.2011 r. przestaje pracować w szkole z powodu odejścia na emeryturę, poza odprawą domaga się wypłacenia w tym dniu trzynastki za 2011 r. Czy słusznie? Czy z powodu (...)

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Otrzymałem wypowiedzenie zmieniające warunki pracy z zachowaniem 3 miesięcznego wypowiedzenia. Jeszcze nie upłynęła połowa okresu wypowiedzenia, a zatem, zgodnie z Art. 42 Kodeksu Pracy, mogę jeszcze (...)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - czas pracy

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - czas pracy

Pracownik przepracował u pracodawcy od 01-07-2010 do 31-12-2010. Czy przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie roczne? Zasadniczo, zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym (...)

Składniki wynagrodzenia

Składniki wynagrodzenia

Mam do przedstawienia w pracy przedstawiłam zaświadczenie o dochodach z banku celem wypełnienia i przedstawienia do kredytu. Ma ono tytuł "zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości dochodów". (...)

Trzynastka a urlop na poratowanie zdrowia

Trzynastka a urlop na poratowanie zdrowia

Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej z dwudziestoletnim stażem pracy od grudnia 2005 r. do czerwca 2006 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Od dnia 01.09.2006 do 30.06.2007 przebywa (...)

obliczenie okresu przepracowanego do naliczenia trzynastki

obliczenie okresu przepracowanego do naliczenia trzynastki

Pracownik w 2011r. przepracował pełny rok kalendarzowy, ale w m-cu IV 2011 za przepracowane nadgodziny wykorzystał 5 dni wolnych . W liście obecności miał wprowadzoną nieobecność usprawiedliwioną.Czy (...)

Czy do nagrody trzynastki liczy się średnie łączne wynagrodzenie

Czy do nagrody trzynastki liczy się średnie łączne wynagrodzenie

Jestem poborcą skarbowym zatrudnionym na pełnym etacie. Moje wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz prowizji. Prowizja zależy od efektywności pracy i jest kwotą zmienną. Mam (...)

Trzynastka a urlop na poratowanie zdrowia

Trzynastka a urlop na poratowanie zdrowia

Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej z dwudziestoletnim stażem pracy od grudnia 2005 r. do czerwca 2006 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Od dnia 01.09.2006 do 30.06.2007 przebywa (...)

obliczenie okresu przepracowanego do naliczenia trzynastki

obliczenie okresu przepracowanego do naliczenia trzynastki

Pracownik w 2011r. przepracował pełny rok kalendarzowy, ale w m-cu IV 2011 za przepracowane nadgodziny wykorzystał 5 dni wolnych . W liście obecności miał wprowadzoną nieobecność usprawiedliwioną.Czy (...)

Potrącanie pożyczki z trzynastki

Potrącanie pożyczki z trzynastki

Pracownik (nauczyciel) otrzymał pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS, ratami potrącaną z listy płac. W tej chwili już nie pracuje (przebywa zagranicą) i nie spłaca pożyczki. W lutym zgodnie z przepisami (...)

Prawo pracownika do trzynastki

Prawo pracownika do trzynastki

Zakładowy regulamin wynagrodzenia stanowi, iż pracownikowi należy się nagroda roczna (trzynastka) po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym. Pracownik był zatrudniony w bieżącym (...)

Trzynastka dla odchodzącego dyrektora szkoły

Trzynastka dla odchodzącego dyrektora szkoły

Dyrektor Gimnazjum z dniem 31.08.2011 r. przestaje pracować w szkole z powodu odejścia na emeryturę, poza odprawą domaga się wypłacenia w tym dniu trzynastki za 2011 r. Czy słusznie? Czy z powodu (...)

Czy do nagrody trzynastki liczy się średnie łączne wynagrodzenie

Czy do nagrody trzynastki liczy się średnie łączne wynagrodzenie

Jestem poborcą skarbowym zatrudnionym na pełnym etacie. Moje wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz prowizji. Prowizja zależy od efektywności pracy i jest kwotą zmienną. Mam (...)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Pracownik z którym zawarto umowę na czas określony w ramach prac interwencyjnych, przepracował w jednym zakładzie pracy 8 miesięcy. Czy przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie roczne proporcjonalnie (...)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - czas pracy

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - czas pracy

Pracownik przepracował u pracodawcy od 01-07-2010 do 31-12-2010. Czy przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie roczne? Zasadniczo, zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym (...)

Podstawa obliczenia trzynastki

Podstawa obliczenia trzynastki

Z pracownikiem zostały zawarte dwie umowy o pracę na czas określony od 01-04-2010 do 30-09-2010 r. oraz od 06-10-2010 do 05-12-2010 r. Jak należy naliczyć trzynastkę pracownikowi? Czy sumować okresy (...)

Dodatkowe wynagrodzenie - 13 tka

Dodatkowe wynagrodzenie - 13 tka

Pracownica w 2009 r. była zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony .Od 08.01.2009 r. do 16.04.2009 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. Od 17.04.2009 r. do 03.09.2009 r. przebywała na (...)

Składniki wynagrodzenia

Składniki wynagrodzenia

Mam do przedstawienia w pracy przedstawiłam zaświadczenie o dochodach z banku celem wypełnienia i przedstawienia do kredytu. Ma ono tytuł "zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości dochodów". (...)

Kara upomnienia a nagroda roczna

Kara upomnienia a nagroda roczna

W zakładowym Regulaminie wynagradzania jest zapis o przyznawaniu przez Pracodawcę rocznej nagrody m. in. za nienaganną pracę przez cały rok. Jeden z pracowników otrzymał na piśmie karę upomnienia (...)

Świadectwo pracy - informacje o nagrodach

Świadectwo pracy - informacje o nagrodach

W ciągu ponad 5 lat pracy, w oparciu o umowę zawartą na czas nieokreślony, otrzymałem 3 nagrody w postaci oddzielnych wpłat na konto z zaznaczeniem, iż jest to nagroda oraz jednorazowo premię uznaniową (...)

Trzynastka dla nauczyciela

Trzynastka dla nauczyciela

Jestem nauczycielem. W 2001r byłam na zwolnieniu lekarskim (ciążowym), następnie na urlopie macierzyńskim. W 2002r otrzymałam tzw. \"13\" pensję pomniejszoną o ilość dni spędzonych na w/w zwolnieniu (...)

FORUM PRAWNE

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

Trzynastka

Trzynastka Czy po śmierci byłego pracownika, rodzinie należy się trzynasta pensja i czy należy potrącić podatek (polkb) Jedno jest pewne - jeśli ktoś dostanie tą pensję to na pewno jest to jego (...)

Alimenty - co jesli ojciec nie pracuje?

Alimenty - co jesli ojciec nie pracuje? Mój narzyczony ma miec sprawe o alimenty, ma nieslubne dziecko, w tej chwili nie pracuje nie z własnej przyczyny, matka dziecka tez nie, czy mozna wogóle zasadzic (...)

ZMIANA WARUNKÓW PŁACY DLA CIĘŻARNEJ ??

ZMIANA WARUNKÓW PŁACY DLA CIĘŻARNEJ ?? wITAM, mam nadzieję, że uzyskam jakąś pomoc. Potrzebuję rady na już. Otóż pracuję w firmie, gdzie mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Jestem (...)

Trzynastka....

Trzynastka.... Jako absolwent dostałem pracę w urzędzie gminy Pcim od 1.10.2002r. Czy należy mi się trzynastka za 2002 rok, a jeśli tak to w jakiej wysokości.Moja miesięczna pensja wynosi 1000 (...)

jaki jest sposób naliczania trzynastek??

jaki jest sposób naliczania trzynastek?? witam według jakich zasad naliczana jest tzw \"trzynastka\"?? pracuje w danym miejscu(nie chce podawac nazwy) już ponad pół roku czy wówczas pod koniec roku (...)

czy należy się trzynastka??

czy należy się trzynastka?? czy należy się trzynastka?? w roku 2012 miałam umowe do 30 czerwca ,a 18 czerwca poszłam na zwolnienie lekarskie .czy słusznie nie otrzymałąm wypłaty trzynastej pensjii.przepracowałąm (...)

zwolnienie a tzw. trzynastka

zwolnienie a tzw. trzynastka Mam takie pytanie, zostałam zwolniona z pracy bez wypowiedzenia, z mojej winy. Czy należy mi się trzynastka za przepracowany ubiegły rok?

czy trzynastka podlega ochronie przy zajęciu komorniczym?

czy trzynastka podlega ochronie przy zajęciu komorniczym? czy trzynastka podlega ochronie przy zajęciu komorniczym?

czy na zwolnieniu ciążowym nalezy się trzynastka??

czy na zwolnieniu ciążowym nalezy się trzynastka?? czy na zwolnieniu ciążowym nalezy się trzynastka??

Trzynastka....

Trzynastka.... Jako absolwent dostałem pracę w urzędzie gminy Pcim od 1.10.2002r. Czy należy mi się trzynastka za 2002 rok, a jeśli tak to w jakiej wysokości.Moja miesięczna pensja wynosi 1000 (...)

Trzynastka

Trzynastka Czy po śmierci byłego pracownika, rodzinie należy się trzynasta pensja i czy należy potrącić podatek (polkb) Jedno jest pewne - jeśli ktoś dostanie tą pensję to na pewno jest to jego (...)

jaki jest sposób naliczania trzynastek??

jaki jest sposób naliczania trzynastek?? witam według jakich zasad naliczana jest tzw \"trzynastka\"?? pracuje w danym miejscu(nie chce podawac nazwy) już ponad pół roku czy wówczas pod koniec roku (...)

czy należy się trzynastka??

czy należy się trzynastka?? czy należy się trzynastka?? w roku 2012 miałam umowe do 30 czerwca ,a 18 czerwca poszłam na zwolnienie lekarskie .czy słusznie nie otrzymałąm wypłaty trzynastej pensjii.przepracowałąm (...)

zwolnienie a tzw. trzynastka

zwolnienie a tzw. trzynastka Mam takie pytanie, zostałam zwolniona z pracy bez wypowiedzenia, z mojej winy. Czy należy mi się trzynastka za przepracowany ubiegły rok?

czy trzynastka podlega ochronie przy zajęciu komorniczym?

czy trzynastka podlega ochronie przy zajęciu komorniczym? czy trzynastka podlega ochronie przy zajęciu komorniczym?

czy na zwolnieniu ciążowym nalezy się trzynastka??

czy na zwolnieniu ciążowym nalezy się trzynastka?? czy na zwolnieniu ciążowym nalezy się trzynastka??

trzynastka podczas urlopu

trzynastka podczas urlopu Mam pytanie czy będąc na urlopie macierzyńskim, wracając przed końcem roku do pracy, można liczyć na trzynastą wypłatę?

Alimenty w %, a trzynastka????

Alimenty w %, a trzynastka???? Mam alimenty zasadzone w %v , ...." 15% pełnego mięsięcznego wynagrodzenia..." , czy w takiej sytuacji od trzynastej pensji również mojego EX równiez powinnam (...)

Trzynastka dla osoby, która rozwiązała umowę o pr. w ciągu roku

Trzynastka dla osoby, która rozwiązała umowę o pr. w ciągu roku Czy może mi ktoś wyjaśnić, jak interpretować art. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.....zgodnie z którym pracownik nabywa (...)

Prawo do trzynastej wypłaty ?

Prawo do trzynastej wypłaty ? Witam, Od dnia 01.12.2012 r. do dnia 31.08.2013 r. byłam na umowę o pracę w zakładzie x. Dnia 30.08.2013 podpisałam umowę z tym samym pracodawcą na rok czasu, jednak (...)

Porady prawne