Umorzenie opłaty stosunkowej

Pytanie:

"Komornik przysłał pismem poleconym zawiadomienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i ustalił opłatę stosunkową z tytułu kosztów komorniczych. Umorzenie postępowania komorniczego nastąpiło na wniosek wierzyciela, ponieważ wierzyciel i dłużnik zawarli ugodę, na mocy której wierzyciel zaspokoił się pokryciem przez dłużnika 50% długu, to jest kwotą 4.300 zł. Opłata stosunkowa została wyliczona na kwotę ponad 750 zł. Komornik pobrał opłatę od dłużnika w kwocie około 18,70 zł od pierwszej wpłaty dłużnika, która to w wysokości 200 zł została wpłacona na konto komornika. Pozostałą część długu, zmniejszonego o 50%, kwotę 4.100 zł dłużnik wpłacił wprost na konto wierzyciela. Ostatecznie więc komornik wyliczył, że należy uiścić kwotę ok 732 zł. Dłużnik nie złożył skargi na komornika w sądzie, ponieważ uznał, że komornik właściwie wykonał swoją pracę, a więc nie ma powodu wnosić na niego skargi, nie zgodził się tylko z wysokością ustalonej przez komornika opłaty z powodów wyżej wymienionych. Dłużnik zwrócił się więc do komornika o umorzenie opłaty stosunkowej. Czy komornik może odwołać swoją wcześniejszą decyzję w wyżej wymienionej sprawie i umorzyć wyliczoną przez siebie opłatę stosunkową?"

Odpowiedź prawnika: Umorzenie opłaty stosunkowej

Z przedstawionego wynika, iż dłużnik kwestionuje wysokość opłaty stosunkowej, gdyż uważa, że jest ona błędnie wyliczona (za wysoka). Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, za dokonaną egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową. Jak wynika z niniejszego przepisu, opłata stosunkowa jest jakby swoistym wynagrodzeniem komornika z tytułu ściągnięcia należności pieniężnych. Ustawa nie nakłada obowiązku umorzenia tej opłaty na wniosek dłużnika. Jak wynika z cytowanego przepisu komornik "pobiera" (nie "może pobierać"), a więc jest to obligatoryjny wymóg wynikający z w/w ustawy.

Ustalenie opłaty stosunkowej wchodzi w zakres czynności komorniczych, a więc wszelkie zarzuty dłużnika w tym względzie należy kierować w do sądu w postaci skargi na czynności komornika.

W przedmiocie opłaty stosunkowej proponujemy również zapoznać się z artykułem zatytułowanym Jakie opłaty może pobierać komornik? oraz z odpowiedzią zatytułowaną Opłata stosunkowa z tytułu bezskutecznej egzekucji

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika