Uprawnienia aspiranta pomocy społecznej

Pytanie:

W naszym ośrodku jest zatrudniona osoba z wykształceniem średnim na stanowisku aspiranta pracy socjalnej. Czy ta osoba może samodzielnie przeprowadzać wywiady w terenie, czy też może to robić tylko osoba zatrudniona na stanowisku - pracownik socjalny (która posiada wykształcenie wyższe)?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.12.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia aspiranta pomocy społecznej

Zakładamy, że Państwa pytanie dotyczy rodzinnego wywiadu środowiskowego. Zgodnie z art. 106 ust. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzinny wywiad środowiskowy może przeprowadzać jedynie pracownik socjalny (art. 107 ust. 3).

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie. Jednocześnie osoba, która nie spełnia tych kryteriów nie może być uznana za pracownika socjalnego. Ze względu na to, że ustawa nie przewiduje uprawnienia do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez osobę inną niż pracownik socjalny, należy uznać, że aspirant pomocy społecznej, jako osoba nie spełniająca wymienionych powyżej wymogów, nie może przeprowadzać takiego wywiadu.

Porady prawne


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne