Uprawnienia korzystającego z przedmiotu użyczenia

Pytanie:

Istotą prawa użyczenia jest oddanie rzeczy do bezpłatnego używania. Czy występuje również brak prawa do pobiera pożytków z rzeczy?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.11.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia korzystającego z przedmiotu użyczenia

Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Kodeks cywilny nie zawiera żadnego uregulowania dotyczącego pobierania pożytków przez biorącego w użyczenie. Dla usunięcia wszelkich wątpliwości warto zawrzeć umowę "o nieodpłatne używanie rzeczy i pobieranie z niej pożytków". Stosuje się do niej analogicznie postanowienia przepisów dotyczących użyczenia i dzierżawy. Podsumowując doktryna prawa cywilnego przyjmuje, iż zgodnie z brzmieniem przepisów o użyczeniu, umowa użyczenia podporządkowana przepisom kodeksu nie pozwala na pobieranie pożytków. Jeżeli jednak została zawarta umowa o nieodpłatne używanie rzeczy i pobieranie z niej pożytków, to - jak sama nazwa wskazuje - pobieranie pożytków jest w pełni dozwolone.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Co to jest leasing finansowy w podatku dochodowym?  Umowa leasingu finansowego (kapitałowego), zgodnie z przepisami podatkowymi, powinna łącznie spełniać następujące warunki:   umowa leasingu musi zostać zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków (...)

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

Niniejszy artykuł w zakresie najmu lokalu dotyczy lokalu użytkowego. Obowiązki wynajmującego Głównymi obowiązkami wynajmującego jest: wydanie rzeczy, utrzymanie rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku przez czas trwania najmu. Poza tym ponosi on odpowiedzialność za wady przedmiotu najmu. Wydanie rzeczy Wydanie rzeczy jest podstawowym obowiązkiem wynajmującego, (...)

Na czym polega umowa leasingu i jakie są jej rodzaje?

Na czym polega umowa leasingu i jakie są jej rodzaje?

  Czym jest leasing? Leasing to swoista, ukształtowana przez praktykę gospodarczą, umowa polegająca na czasowym przekazywaniu innej osobie przede wszystkim dóbr inwestycyjnych do czasowego korzystania za opłatą oznaczonej sumy pieniężnej. Wyróżnia się 2 postacie leasingu: 1. leasing finansowany (finansowy, kapitałowy) - będący umową nazwaną (uregulowaną przepisami (...)

Ważne zmiany w PIT

Ważne zmiany w PIT

  W zasadzie od 1 stycznia 2009 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wprowadzono wiele zmian. Jednak niektóre zmiany weszły w życie już 1 grudnia 2008 r., a niektóre wejdą dopiero 1 stycznia 2010 r. Poniżej omówione zostały ważniejsze z wprowadzonych zmian. Ustawa nowelizująca z 6 listopada 2008 r. dostosowuje (...)

Co zrobić, jeśli właściciel sprzeda zarezerwowaną przez Ciebie rzecz?

Co zrobić, jeśli właściciel sprzeda zarezerwowaną przez Ciebie rzecz?

Na czym polega konstrukcja "prawa do rzeczy"? Wielu z nas słyszało o skardze pauliańskiej, która stanowi ochronę wierzyciela przed nieuczciwymi działaniami dłużnika, a konkretnie - przed jego niewypłacalnością, do której sam się doprowadza. Co jednak, gdy wierzycielowi chodzi o konkretny przedmiot, jaki znajduje się w majątku dłużnika? Dłużnik może się go pozbyć i (...)

Zajęcie jako pierwszy etap egzekucji z nieruchomości

Zajęcie jako pierwszy etap egzekucji z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości to innymi słowa egzekucja z własności nieruchomości - prowadzi ona bowiem do zmiany w prawie własności nieruchomości. Zajęcie jest pierwszym etapem egzekucji z nieruchomości, prowadzącej ostatecznie do jej sprzedaży licytacyjnej.  Aby do niego doszło, niezbędne jest złożenie przez wierzyciela wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji. Po otrzymaniu pisma, (...)

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

    W zasadzie od 22 października zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienią się m.in. zasady sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych. Skorzystać będą mogli na tym nowi właściciele lokali i osoby, które wykupiły je przed wejściem zmian w życie.   W jakich dziedzinach nie będzie się stosowało przepisów (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej w takim zakresie, (...)

Bezpieczny kontrakt menedżerski?

Bezpieczny kontrakt menedżerski?

Kontrakty w sektorze prywatnym dotychczas rozwijały się nieźle; w państwowym - za sprawą ustawy kominowej - gorzej. W praktyce, jak mówiła radczyni znanego banku, zawiera się najczęściej umowy-hybrydy. Podstawą jest umowa o pracę, a uzupełnia ją, w zakresie strategicznego kierowania firmą, np. umowa o dzieło. (...) Jednak gdy się rozstają z pracodawcą, chcą uznania, że była to (...)

Menadżer a zakładowy układ pracy

Menadżer a zakładowy układ pracy

Sąd Najwyższy stwierdził, że menedżer może być - w szczególności - wyłączony spod działania zakładowego układu pracy. Oczywiście takie wyłączenie ma znaczenie, jeśli w układzie przyznano świadczenia, których akurat tej grupie nie zagwarantowano. (...)Kiedy rozstał się z bankiem, zażądał nagrody jubileuszowej oraz bonusu, które przysługiwały (w czasie, gdy był na tym kontrakcie) (...)

Samozatrudnieni objęci większą ochroną

Samozatrudnieni objęci większą ochroną

Samozatrudnieni zostaną objęci od 1 lipca większą ochroną. (...)Zleceniodawcy będą musieli także zapewnić wykonawcom w umowach cywilnych bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Inspektorzy prześwietlą ich skrupulatnie od 1 lipca pod tym kątem. (...)Według zmodyfikowanego art. 304kodeksu pracy wszyscy wykonawcy na umowach cywilnych oraz samozatrudnieni muszą się poddawać badaniom lekarskim (...)

Kierowca na umowie cywilnej pracuje dłużej

Kierowca na umowie cywilnej pracuje dłużej

Możesz polecić kierowcom zatrudnionym na umowach cywilnych, by prowadzili pojazd przez 60 godzin w tygodniu, a potem przygotowywali się do jutrzejszej trasy.(...)Mogą oni zatem jechać tyle czasu, a później wykonywać inne, dodatkowe prace wynikające z umowy cywilnej. Rzeczpospolita.pl 29.06.2007 r. kierowca, czas pracy, umowa cywilna, prowadzenie pojazdu, praca

Refundacje wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Refundacje wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

15 maja 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Zastępuje ono dotychczas obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie. Nowe rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy (...)

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

  Jaki jest cel zawarcia umowy przedwstępnej? Niekiedy zdarza się, że strony nie chcą lub nie mogą zawrzeć w danym momencie umowy (np. sprzedaży lub darowizny), ale chcą tego dokonać w przyszłości np. Kowalski nie chce jeszcze sprzedać swojego samochodu Nowakowi, ale chce się zobowiązać, że sprzeda go w późniejszym czasie. Jeśli strony nie są jeszcze gotowe do zawarcia (...)

W jakiej formie należy zawierać umowy?

W jakiej formie należy zawierać umowy?

Podstawową zasadą polskiego prawa jest swoboda wyboru formy umowy. Oznacza to, że strony zawierając umowę mogą zawrzeć ją w formie ustnej, pisemnej, aktu notarialnego itd. Wymagane jest tylko zachowanie, które ujawnia wolę zawarcia umowy stron w sposób dostateczny.   W przypadku kupna gazety jest to wybór gazety i zapłata ceny, a z drugiej strony przyjęcie ceny. (...)

Dokumenty stwierdzające umowę ubezpieczenia (polisa, legitymacja ubezpieczeniowa i in.)

Dokumenty stwierdzające umowę ubezpieczenia (polisa, legitymacja ubezpieczeniowa i in.)

Tak istotna czynność prawna jak zawarcie umowy ubezpieczenia powinna być stwierdzona pismem. Praktyka ubezpieczeniowa uznaje kilkanaście nazw dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia. Nie nazwa jednak tego dokumentu jest najważniejsza, lecz jego treść. W jakiej formie powinna zostać zawarta umowa ubezpieczenia? Co prawda kodeks cywilny nie zawiera przepisu, który uzależniałby (...)

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Z dniem 10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dotyczy dopełnienia zmian reformy ubezpieczeń gospodarczych poprzez skuteczniejszą ochronę interesów ubezpieczającego oraz zapewnienie przejrzystości umownego stosunku ubezpieczenia, sprzyjającej realizacji prawa konsumenta (...)

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Nie należą jednak do spadku praw i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Aby więc (...)

Prawa konsumenta europejskiego

Prawa konsumenta europejskiego

Prawa konsumenta europejskiego sformułowała Rada Wspólnot Europejskich w 1972 r. Parlament Europejski w 1978 r. nadał im charakter karty. Nie jest on jednak samodzielnym organem ustawodawczym i jego uchwały mają charakter jedynie deklaracji politycznych. Karta ta nie jest więc źródłem prawa, wpływa natomiast na kształtowanie się źródeł prawa i praktyki legislacyjnej (...)

Nowe Prawo prywatne międzynarodowe

Nowe Prawo prywatne międzynarodowe

  Czego dotyczy projekt rządowy? Sejm pracuje teraz nad rządowym projektem ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe. Dotyczy on usunięcia luk prawnych i zharmonizowania krajowych przepisów z prawem wspólnotowym (UE). Projekt określa prawo właściwe dla stosunków osobistych i majątkowych oraz reguluje kwestie związane z odszukaniem, ustaleniem treści i stosowaniem (...)

Umowa leasingu w prawie cywilnym

Umowa leasingu w prawie cywilnym

Kiedy leasing został uregulowany w polskim prawie?  Umowę leasingu reguluje Tytuł XVII1 Kodeksu cywilnego. Tytuł ten został dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r., zmieniającej Kodeks cywilny z dniem 9 grudnia 2000 r. Od dnia 9 grudnia 2000 r. leasing funkcjonuje więc w polskim prawie cywilnym jako umowa nazwana. Do tego czasu był tzw. umową nienazwaną, a (...)

Szczególne uprawnienia banków

Szczególne uprawnienia banków

  Zabezpieczenia Bank udzielając kredytów osobom fizycznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą musi w odpowiedni sposób zabezpieczyć zwrot oddanych do dyspozycji środków pieniężnych. Nie jest to jedynie "widzimiesię" banku jako kredytodawcy, gdyż obowiązek odpowiednich zabezpieczeń kredytowych nakłada na bank ustawa prawo bankowe. Bank musi bowiem (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opłacanie podatku przez korzystającego z gruntu

Opłacanie podatku przez korzystającego z gruntu

Czy w umowie użyczenia, może być zapis, że biorący do używania zobowiązuje się ponosić wszelkie koszty związane z eksploatacją przedmiotu użyczenia, a w tym podatki? Jak to jest, przecież (...)

Użyczenie rzeczy leasingowanej

Użyczenie rzeczy leasingowanej

Posiadam tytuł własności (umowa leasingowa) na przedmiot leasingu. Użyczyłem go osobie trzeciej nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia, która stwierdzała zwrot użyczonych rzeczy w określonym (...)

Podnajem użyczonego lokalu

Podnajem użyczonego lokalu

Na podstawie umowy użyczenia użyczyłem siostrze lokal na działalność gospodarczą. Obecnie siostra chce część tego lokalu podnająć (wynająć) osobie fizycznej na działalność gospodarczą, (...)

Użyczenie lokalu a VAT

Użyczenie lokalu a VAT

Czy nieodpłatne świadczenie, przykładowo użyczenie lokalu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)? Umowa użyczenia jest umową uregulowaną w art. 710-719 Kodeksu cywilnego. (...)

Cechy umowy użyczenia

Cechy umowy użyczenia

Firma oddała w użyczenie bazę danych wraz z oprogramowaniem stanowiącym całość. Czy zgodne z prawem byłoby gdyby dający w użyczenie wciąż pobierał opłaty za dostęp do bazy danych od innych (...)

Umowa użyczenia a podatek VAT

Umowa użyczenia a podatek VAT

Jednostka budżetowa w ramach umowy użyczenia nieodpłatnie użycza salę sportową. Czy należy to udokumentować fakturą VAT i naliczyć podatek (jeśli tak, to z jaką stawką). Czy właściwa w tym (...)

Umowa użyczenia o czerpanie korzyści z najmu

Umowa użyczenia o czerpanie korzyści z najmu

Jestem właścicielem mieszkania, które jednocześnie chciałbym użyczyć osobie bliskiej. Czy istnieje możliwość, aby w ramach umowy użyczenia nieruchomości (mieszkania), osoba której mieszkania (...)

Jak oddzielić zgromadzone dotychczas środki od wspólnoty majątkowej?

Jak oddzielić zgromadzone dotychczas środki od wspólnoty majątkowej?

Cały czas staram się inwestować w lokaty, oraz nieruchomości. Ma to być moje zabezpieczenie na przyszłość. Niedługo biorę ślub i chciałbym żeby środki zgromadzone na lokatach, oraz nieruchomości (...)

Niedotrzymanie umowy przedwstępnej

Niedotrzymanie umowy przedwstępnej

Zgodnie z Państwa podpowiedzią wysłaliśmy do pełnomocniczki właścicielki mieszkania, która podpisała z nami umowę przedwstępną, żądanie przystąpienia do mieszkania. Pełnomocnik przyszła (...)

Darowizna firmy żonie

Darowizna firmy żonie

Istnieją przesłanki zdrowotne, by mąż darował firmę żonie w celu jej dalszego prowadzenia. Firma jest prowadzona jednoosobowo w oparciu o wpis do ewidencji. W majątku firmy znajdują sie ruchomości (...)

umowa, spółka, cywilna, ustna, ważna

umowa, spółka, cywilna, ustna, ważna

Czy umowa spółki cywilnej zawarta w formie ustnej jest ważna? Umowa spółki cywilnej powinna zostać zawarta (podobnie jeśli chodzi o zmianę) w formie pisemnej (dla celów dowodowych). (...)

Czynsz przy umowie dzierżawy

Czynsz przy umowie dzierżawy

Spadek, który odziedziczyłam jest dzierżawiony według umowy na 10 lat (jest to gospodarstwo rolne). Należności z tytułu użytkowania gruntów ma uiszczać dzierżawca. Czy mogę zażądać od dzierżawcy (...)

Prawa i obowiązki kuratora spadku

Prawa i obowiązki kuratora spadku

Jestem kuratorem spadku. Zgodnie z art. 935. § 1. k.p.c. zarządca zajętej nieruchomości obowiązany jest wykonywać czynności potrzebne do prowadzenia prawidłowej gospodarki. Ma on prawo pobierać (...)

Działalność gospodarcza i wynajmowanie mieszkania

Działalność gospodarcza i wynajmowanie mieszkania

Osoba prowadząca działalność w formie podatku liniowego, zajmująca się m.in. szkoleniami, nauką języka obcego, chce zakupić mieszkanie na kredyt pod najem - potraktować to jako inwestycję i (...)

Zmiana nazwy umowy z użyczenia na dzierżawę

Zmiana nazwy umowy z użyczenia na dzierżawę

Czy aneksem - tytuł "umowa użyczenia" można zmienić na "umowa dzierżawy" oraz inne punkty dotyczące tej umowy za zgodą stron zainteresowanych? Umowa użyczenia jest umową o nieodpłatne oddanie (...)

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Chciałbym kupić działkę budowlaną. Sprzedawca nie posiadaj jeszcze wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i są jeszcze inni zainteresowani działką. Ustaliliśmy warunki zakupu, lecz chciałbym mieć (...)

Bonifikata na wykup lokalu a umowa przedwstępna

Bonifikata na wykup lokalu a umowa przedwstępna

Chcę kupić mieszkanie, które posiada założoną księgę wieczystą, jednak nie może być sprzedane jeszcze przez okres 2,5 roku. Mieszkanie to zostało wykupione za 95% bonifikatą, a w umowie znajduje (...)

Zmiana rodzaju umowy o pracę

Zmiana rodzaju umowy o pracę

Pracownik został zatrudniony na umowę na czas określony. Po kilku dniach uzgodniono z nim, że będzie to umowa na zastępstwo. Czy zmianę tą należy zrobić poprzez aneks czy też wypowiedzenie umowy (...)

Zabezpieczenie umowy przedwstępnej

Zabezpieczenie umowy przedwstępnej

Jestem w trakcie negocjacji sprzedaży mieszkania. Potencjalny nabywca chciałby, aby mu udostępnić mieszkanie zaraz po podpisaniu umowy przedwstępnej w celu jak najszybszego przystąpienia do prac (...)

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Zawarłem z deweloperem umowę przedwstępną kupna mieszkania w formie aktu notarialnego. Nie mogę się z nim skontaktować. Czy można wystąpić do sądu o orzeczenie zastępujące jego oświadczenie (...)

Dobro dziecka a prawo cywilne

Dobro dziecka a prawo cywilne

W jaki sposób doktryna prawa cywilnego definiuje pojęcie: dobro dziecka? Słusznie zauważył Bonisław Czechowski w publikacji pt. „Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz” (Sychowicz Marek, (...)

Urządzenia na cudzym gruncie

Urządzenia na cudzym gruncie

Firma X bez mojej zgody postawiła tuż obok mojej działki słup telegraficzny i rozpięła na nim swoje łącza. Dokonała tego w trakcie trwania prac budowlanych na mojej działce. Dwa z tych słupów (...)

Proces o ustalenie ojcostwa

Proces o ustalenie ojcostwa

Jestem pozwany w sprawie o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane. Po przeprowadzonych badaniach genetycznych (stwierdzających moje ojcostwo) uznałem narodzone dzieci i z własnej inicjatywy (...)

Możliwość odrzucenia spadku

Możliwość odrzucenia spadku

Przeprowadziłem niedawno wraz z rodzeństwem postępowanie spadkowe po zmarłym 12 lat temu ojcu. Spadek dotyczy 1/4 części nieruchomości wraz z budynkiem. Spadek przyjęliśmy z konieczności, bo (...)

definicja hipoteki według prawa cywilnego

definicja hipoteki według prawa cywilnego

Jak prawo cywilne definiuje instytucję hipoteki? Hipoteka jest tzw. ograniczonym prawem rzeczowym. Należy przez to rozumieć, że hipoteka jest prawem nierozerwalnie związanym z daną rzeczą. (...)

FORUM PRAWNE

Wynajem/użyczenie mieszkania. Pomóżcie!!

Wynajem/użyczenie mieszkania. Pomóżcie!! Witam. Mam pewnien problem. Od 1.08.2013 wynajmuję z przyjaciółką mieszkanie. Zgodnie z umową jest to użyczenie mieszkania, normalnie płacimy czynsz wraz (...)

służebność osobista czy użyczenie?

służebność osobista czy użyczenie? W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości jest taki zapis: \"że właściciel zezwala na dożywotnie korzystanie z lokalu nabytego niniejszym aktem osobie, (...)

jak zaksięgować nieodpłatne użyczenie samochodu?

jak zaksięgować nieodpłatne użyczenie samochodu? jak zaksięgować nieodpłatne użyczenie samochodu?

jak napisac wniosek o użyczenie samochodu służbowego?

jak napisac wniosek o użyczenie samochodu służbowego? jak napisac wniosek o użyczenie samochodu służbowego?

czy biorący w użyczenie może lokal podnająć?

czy biorący w użyczenie może lokal podnająć? czy biorący w użyczenie może lokal podnająć?

pozew - pożyczka umowa cywilna

pozew - pożyczka umowa cywilna Witam co dokładnie powinien zawierać pozew o zwrot należności - podstawą jest umowa cywilna pożyczki - może są gdzieś jakieś wzory ? Jakie sa opłaty przy składaniu (...)

umowa cywilna z operatorem GSM

umowa cywilna z operatorem GSM kilka lat temu kupiłem telefon komórkowy było to chyba w 2003 r. po roku telefon mi skradziono zgłosiłem kradzież i międzyczasie wyprowadziłem się z adresu zameldowania, (...)

umowa zlecenie a L4!!!

umowa zlecenie a L4!!! czy jeżeli jestem zatrudniony na umowe zlecenie i zachoruje, to przysługuje mi L4?co zrobić jeżeli pracodawca nie zgadza sie na urlop, jeżeli jestem chory? Przy umowie zleceniu (...)

Właściciel-współwłaściciel umowa dotycząca samochodu

Właściciel-współwłaściciel umowa dotycząca samochodu Witam, ojciec ostatnio kupił nowy samochód i stary chce mi przekazać jako darowiznę. Ja woląc płacić za ubezpieczenie mniej, chciałbym (...)

Czy wymiar urlopu jest prawidłowy?

Czy wymiar urlopu jest prawidłowy? Witam! Pracuje od 06.2005 do chwili obecnej na umowę o pracę. 09-12.2004 miałam staż z PUP i w 01.2005 miesiąc na umowę zlecenie. 03.2005-02.2008 zaoczne studia (...)

MPZP funkcja mieszkaniowo-usługowa, a realizacja hali namiotowej

MPZP funkcja mieszkaniowo-usługowa, a realizacja hali namiotowej Witam, bardzo proszę o poradę. Sytuacja dotyczy realizacji inwestycji (hala namiotowa na składowanie wyrobów hutniczych i stalowych (...)

problem z umowa

problem z umowa Mam problem z pewną firmą , która twierdzi że zawarłem z nią 2 letnią umowe na bazie której mam płacić jej przez ten okres ponad 300zł miesięcznie. Faktem jest że brałem (...)

POLISA POSAGOWA PZU

POLISA POSAGOWA PZU Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego chciałabym złożyc (...)

Waloryzacja polisy PZU

Waloryzacja polisy PZU Witam. Mam polisę założoną przez rodziców w '84r. (ubezpieczenie uposażenia dzieci). Powinienem dostać teraz znaczną kwotę z PZU, lecz oni oferują mi śmieszne pieniądze. (...)

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę??

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę?? Witam Państwa, przeprowadzam się teraz do innego miasta i poszukiwałem mieszkania. W końcu udało mi się znaleźć odpowiednie i podpisałem (...)

Zmiana warunków umowy

Zmiana warunków umowy Jeśli regulamin świadczenia usług telakomunikacyjnych jest powołany w treści umowy, czy zmiana regulaminu stanowi wypowiedzenie warunków umowy? Czy nie wyrażenie zgody przez (...)

Prawo cywilne

Prawo cywilne Co sie stanie jak nie będę odbierał listów poleconych z Sądu dotyczących podziału majątku. (jr_40) Drugie awizo nie odebrane w terminie uznaje się za doręczone. Wywołuje takie (...)

prawo cywilne

prawo cywilne Jezeli moja mama oddala mojemu synowi mieszkanie w darowiznie,to czy moja siostra moze sie upomniec o tak zwany zachowek w postaci czesci mieszkania lub splaty czesci jego wartosci.Jezeli (...)

Aplikacja radcowska -wszelkie informacje

Aplikacja radcowska -wszelkie informacje Prosze o pomoc osoby bedace na aplikacji radcowskiej lub zorientowane w tym temacie powiedzcie mi prosze z jakich dziedzin prawnych mam sie uczyc, czy macie moze (...)

Odsetki ulegają przedawnieniu?

Odsetki ulegają przedawnieniu? Co z odsetkami za niepłacenie lub płacenie po terminie alimentów? Czy one się przedawniają , tak jak same alimenty? pomocne linki: http://e-prawnik.pl/domowy/prawo-cywilne-1/przedawnienie-1/odpowiedzi/przedawnienie-odsetek.html http://e-prawnik.pl/biznes/prawo-cywilne/przedawnienie/odpowiedzi/termin-przedawnienia-odsetek.html http://e-prawnik.pl/biznes/prawo-cywilne/przedawnienie/odpowiedzi/termin-przedawnienia-odsetek-1.html http://e-prawnik.pl/biznes/prawo-cywilne/wlasnosc/odpowiedzi/termin-przedawnienia-odsetek-ustawowych.html (...)

Porady prawne