Ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie

Pytanie:

Przedsiębiorstwo państwowe w 1991 r. sprzedało na mocy aktu notarialnego pawilon z prawem użytkowania wieczystego do gruntu, które wpisano do prowadzonej księgi wieczystej. Burmistrz pobierał opłatę na podstawie informacji przesyłanej użytkownikowi wieczystemu o wysokości tej opłaty, jednakże do tej pory nie ustalił w drodze decyzji opłaty za użytkowanie wieczyste. Czy burmistrz miał obowiązek wydać decyzję określającą wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego czy w tej sytuacji faktycznej burmistrz może wypowiedzieć wysokość opłaty rocznej na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami? Czy w tych okolicznościach faktycznych istnieje podstawa prawna do wypowiedzenia dotychczasowej opłaty (jeżeli wysokość tej opłaty nie była ustalona w drodze decyzji)? Czy burmistrz powinien wydać najpierw decyzję ustalającą opłatę od użytkowania wieczystego i dopiero wypowiedzieć tę decyzję?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie

Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Taka też umowa została zawarta między Państwem a gminą. Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste i przeniesienie tego prawa w drodze umowy wymaga wpisu w księdze wieczystej. Użytkowanie wieczyste wygasa z upływem okresu ustalonego w umowie albo przez rozwiązanie umowy przed upływem tego okresu. W razie rozwiązania umowy zwraca się pierwszą opłatę wniesioną z tytułu użytkowania wieczystego oraz sumę opłat rocznych wniesionych z tego tytułu za niewykorzystany okres użytkowania wieczystego. Opłaty te podlegają waloryzacji. Maksymalna wysokość kwoty podlegającej zwrotowi nie może przekraczać wartości prawa użytkowania wieczystego określonej na dzień rozwiązania umowy.

Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. W wykazie, określa się między innymi wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji.

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15 % do 25 % ceny nieruchomości gruntowej. Stawka jest zróżnicowana od rodzaju nieruchomości.

W wypadkach, pozwalających na udzielenie bonifikaty właściwy organ może udzielić, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych. Wysokość pierwszej opłaty i opłat rocznych oraz udzielanych bonifikat i sposób zapłaty tych opłat ustala się w umowie. Nie jest zatem w tym przypadku wydawana żadna decyzja. Gmina i reprezentujący ją burmistrz są stronami umowy. Stawka procentowa opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe, może być podwyższona uchwałą odpowiedniej rady w stosunku do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. Podwyższenie stawki procentowej może nastąpić tylko przed oddaniem nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. W wypowiedzeniu należy wskazać sposób obliczenia nowej wysokości opłaty i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Od orzeczenia kolegium właściwy organ lub użytkownik wieczysty mogą wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Reasumując opłatę roczną ustala się w umowie. W umowie ustala się jej wysokość poprzez określenie stawki procentowej od wartości nieruchomości. Podwyższenie stawki procentowej jest możliwe tylko do zawarcia umowy. Zmiana zaś wyceny jest możliwa nie częściej niż raz w roku. W zakresie opłaty gmina nie wydaje decyzji. Właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie. Wypowiedzenie nie jest decyzją.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Decyzja administracyjna

30.8.2017 przez: Andrzej Lakowski

Decyzja o Warunkach Zabudowy

18.3.2014 przez: klent