Ustalenie treści aktu urodzenia przez sąd

Pytanie:

"Przy złożeniu wniosku w USC o wydanie skróconego aktu urodzenia zapytano, gdzie się urodziłam (w domu czy szpitalu). Kto dokonuje zgłoszenia do USC faktu urodzenia się dziecka? Jaka jest procedura w przypadku stwierdzenia, że nie jest się zarejestrowanym w USC, a faktycznie się istnieje? Czy jest w ogóle taka możliwość (w przypadku urodzenia się w Polsce)?"

Odpowiedź prawnika: Ustalenie treści aktu urodzenia przez sąd

Akt urodzenia sporządza się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia. Jeżeli w tym Urzędzie nie został sporządzony akt urodzenia, istnieje możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o ustalenie treści aktu urodzenia. Aby wniosek został uwzględniony należy dołączyć do wniosku zaświadczenie właściwego Kierownika USC, że w księgach nie znajduje się akt urodzenia.

Odnosząc się do kwestii procedury zgłaszania urodzenia. Zgodnie z art. 38 ustawy o aktach stanu cywilnego urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Zgłoszenia dokonuje:

  • ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala albo inna osoba obecna przy porodzie
  • lekarz albo położna

Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia obowiązany jest ten zakład.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika