Ustawowe kryteria wymagane przy objęciu stanowiska pracownika samorządowego

Pytanie:

Jakie kryteria powinien spełniać kandydat na pracownika samorządowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustawowe kryteria wymagane przy objęciu stanowiska pracownika samorządowego

Wymagania, które stawiane są kandydatom dla objęcia stanowiska pracownika samorządowego, określone zostały w ustawie o pracownikach samorządowych:
Art. 6. 1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
  1)   jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3;
  2)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3)   posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
2. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz dodatkowo:
  1)   posiada co najmniej wykształcenie średnie;
  2)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  3)   cieszy się nieposzlakowaną opinią.
4. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 oraz dodatkowo:
  1)   posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
2)   posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Rezygnacja z umowy na ostatni moment - odszkodowanie ?

Wczoraj 14:20:52 przez: sylwek440

YouTube a prawa autorskie

20.10.2021 przez: krzysztof_156