Wyrejestrowanie działalności gospodarczej

Pytanie:

Jakie formalności wiążą się z wyrejestrowaniem działalności gospodarczej, prowadzonej przez osobę fizyczną w formie wpisu do rejestru przedsiębiorców? Chodzi mi zwłaszcza o termin zgłoszenia tych zmian w urzędzie skarbowym, w sytuacji kiedy jest się płatnikiem VAT, ale pytam też o wszystkie pozostałe obowiązki związane z wyrejestrowaniem?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wyrejestrowanie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian, a także informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą prawo działalności gospodarczej (w zakresie obowiązującym) wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Organ ewidencyjny (wójt, burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany przekazać w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, informację o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej Urzędowi Statystycznemu oraz Urzędowi Skarbowemu właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu. W przypadku pracowników, zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 30 dni od dnia ustania stosunku pracy.

Organy właściwe do wydawania uprawnień na prowadzenie działalności pozarolniczej (wójt, burmistrz, prezydent miasta) przekazują jednostce organizacyjnej Zakładu kopie decyzji cofających uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nie mają one obowiązku uzyskiwania wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: