Odszkodowanie za zakaz konkurencji

Pytanie:

Pracownik podpisał umowę o zakazie konkurencji. Umowa o pracę została rozwiązana i obecnie pracodawca będzie przez rok (takiego okresu po ustaniu stosunku pracy dotyczy umowa) wypłacać w cyklach miesięcznych odszkodowanie, o którym mowa w umowie o zakazie. Zapis brzmi: \"W zamian za wykonywanie przez Pracownika powyższego zobowiązania Pracodawca wypłaci Pracownikowi odszkodowanie w kwocie 25% wynagrodzenia jakie Pracownik otrzymał w okresie 1 roku poprzedzającego ustanie stosunku pracy, lub jeśli okres stosunku pracy będzie krótszy niż 1 rok, w wysokości 25% kwoty stanowiącej 6-krotność wynagrodzenia jakie otrzymał za ostatni pełny miesiąc pracy (\"odszkodowanie\"). Czy pracodawca wypłaca pracownikowi kwotę netto, czy też brutto i kto powinien opłacić podatek? Czy pracodawca wypłaca netto po potrąceniu podatku, czy też wypłaca całkowitą kwotę brutto, a podatek należy do pracownika, czy też w przypadku odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji pracodawca wypłaca jedynie netto?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie za zakaz konkurencji

26.3.2008

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d wspomnianej ustawy wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji.

W myśl art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W związku z powyższym uznać należy, iż odszkodowanie wypłacone z tytułu zawartej umowy o zakazie konkurencji jest świadczeniem wynikającym de facto z łączącego strony stosunku zatrudnienia i jako takie winno zostać zakwalifikowane. Konsekwencją tego jest możliwość regulowania zagadnień wynikających ze wspomnianego odszkodowania przez przepisy odnoszące się bezpośrednio do stosunku pracy. Zasadnym staje się zatem zastosowanie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wskazuje, iż osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy należy wskazać, że odszkodowanie wypłacone w ramach umowy o zakazie konkurencji stanowi dochód pracownika i jako takie opodatkowane jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dotychczasowy pracodawca, jako płatnik, obowiązany jest pobrać i odprowadzić od wypłaconego odszkodowania zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Były pracownik otrzymuje zatem wyłącznie kwotę netto.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych (tak np.: postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 1 lutego 2006 r., sygn. PF-2/415/07/06).

Potrzebujesz porady prawnej?