Zakaz podejmowania działaloności konkurencyjnej

Pytanie:

Czy pracodawca ma prawo zażądać od pracownika podpisania oświadczenia o zachowaniu tajemnicy służbowej bez określenia czego to oświadczenie ma dotyczyć, jakiego obszaru pracy? Czy każdy pracownik niezależnie od zajmowanego stanowiska podpisuje takie samo oświadczenie, czy musi być to regulowane indywidualnie zależnie od zakresu czynności i stanowiska? Czy po podpisaniu takiego oświadczenia obowiązuje ono tylko w czasie trwania stosunku pracy czy także po jego zakończeniu? Co może stanowić tajemnicę służbową np. przedstawiciela handlowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zakaz podejmowania działaloności konkurencyjnej

22.11.2004

W dosłownym znaczeniu zakazy podejmowania przez pracowników działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy w czasie zatrudnienia są ustanowione w innych ustawach i dotyczą pracowników zajmujących wysokie stanowiska kierownicze w podmiotach gospodarczych (ustawa o działalności gospodarczej, prawo spółdzielcze, kodeks spółek handlowych, ustawa o przedsiębiorstwach państwowych). Tych zakazów regulacja kodeksowa nie narusza. W zakresie określonym w odrębnej umowie pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Uregulowanie to stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy. Powstrzymanie się pracownika od działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy w czasie trwania stosunku pracy, jeżeli zostało przewidziane w umowie jest obowiązkiem pracowniczym. Określenie użyte o zachowaniu pewnych informacji stanowiących tajemnicę służbową mieści się w zakresie szeroko pojętego zakazu konkurencji. Pamiętać należy, że tajemnica służbowa może się wiązać z naruszeniem zakazu konkurencji. By zakaz obowiązywał po ustaniu stosunku pracy musi być zawarta umowa pomiędzy byłym pracodawcą a byłym pracownikiem po wygaśnięciu stosunku pracy. Powinno być w niej określone odszkodowanie dla pracownika zobowiązanego do tajemnicy. Posługiwanie się jednym wzorcem niesie dla pracodawcy ryzyko nieuregulowania w sposób właściwy zakazu konkurencji. Umowa co do zasady powinna być uregulowana indywidualnie, lecz podpisanie gotowej zaproponowanej umowy też jest jej zawarciem. Tajemnicę służbową mogą stanowić wszelkiego rodzaju informacje, zwłaszcza te, które mają wpływ na konkurencyjność i funkcjonowanie firmy.

Potrzebujesz porady prawnej?