Zamówienie publiczne usług niepriorytetowych

Pytanie:

"W ustawie Prawo Zamówień Publicznych w art. 5.1. jest następujący zapis \"Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu...\"Czy z tego zapisu wynika, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na usługi niepriorytetowe zamawiający może całkowicie zrezygnować z części dotyczącej \"Spełnianie warunków udziału w postępowaniu\"?"

Odpowiedź prawnika: Zamówienie publiczne usług niepriorytetowych

Ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi, że:

 

Art. 5. 1. Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej.

 

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 27 kwietnia 2010 r. (KIO/UZP 516/10) wskazano, że: „Uznać należy, iż ustawodawca dla określonych kategorii usług (usług niepriorytetowych) umożliwił stosowanie bardziej uproszczonych trybów udzielania zamówień publicznych. Użycie przez ustawodawcę w art. 5 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych zwrotu „w szczególności” pozwala w ramach wykładni literalnej uznać, iż katalog okoliczności skutkujących możliwością odstąpienia od stosowania trybów konkurencyjnych nie jest katalogiem zamkniętym i tym samym zbiór uzasadnionych przypadków określonych w art. 62 ust. 1 ustawy uległ rozszerzeniu o sytuacje, które z przyczyn obiektywnych należałoby uznać za uprawniające do zastosowania trybu niekonkurencyjnego (w tym również trybu negocjacji bez ogłoszenia)”. O ile jednak ustawa pozwala na szerszą interpretację katalogu owych czynności, o tyle wykładnia odstępstw w ramach uproszczonego postępowania musi być ścisła. Oznacza to, że nie obowiązują przepisy ściśle wymienione w art. 5.1., tj. te odnoszące się do terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. W kwestii spełniania warunków zamówienia ustawa odnosi się do obowiązku żądania dokumentów, które wykazują spełnianie owych warunków przez podmioty startujące w postępowaniu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika