ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

Pytanie:

Pracowałam w firmie mojego męża, przez pewien czas płaciłam podwyższone składki. Niestety ZUS mi to zakwestionował, stwierdzając że zatrudnienie miało charakter fikcyjny, po to tylko żebym dostała wyższe świadczenie z ubezpieczenia społecznego w związku z macierzyństwem. Sad również przychylił się do decyzji ZUS. Chciałabym wnieść skargę kasacyjną.

Masz inne pytanie do prawnika?

27.7.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

Przygotowana dla Pani opinia oparta została przede wszystkim na przepisach ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. O świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Z 2014r. Nr 159) oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Z 2014r. Nr 101) i ustawy z dnia 13 października 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Z 2015r. Nr 121).

Celem niniejszej opinii jest analiza przedstawionych okoliczności faktycznych, w tym w szczególności wskazanie, czy istnieją w naszej ocenie podstawy do złożenia skargi kasacyjnej.

Od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku przysługuje stronie prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego / Art.3981 § 1 k.p.c/ .+

Porady prawne

Podkreślić jednak należy, że postępowanie toczące się na skutek wniesienia skargi kasacyjnej ma odmienny charakter, niż postępowania toczące się przed sądami powszechnymi rozpoznającymi sprawę.

Postępowanie toczące się przed sądem pierwszej oraz drugiej instancji ma na celu merytoryczne rozpoznanie sprawy. Rolą zaś Sądu Najwyższego (kasacyjnego) jest kontrola legalności zaskarżonego orzeczenia, a nie kontrola prawidłowości ustaleń faktycznych. Zaznaczyć jednocześnie wypada, że zaskarżeniu podlega orzeczenie sądu II instancji i do tego orzeczenia winny być kierowane ewentualne zarzuty.  

W przeciwieństwie do apelacji, skargę kasacyjną można oprzeć na ściśle określonych przyczynach stanowiących jej podstawy. Podstawy te zostały określone w art. 398 3 § 1 k.p.c., zgodnie z którym skargę kasacyjną strona może oprzeć na:

1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, 

2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów. W postępowaniu kasacyjnym nie jest również dopuszczalne powołanie nowych faktów i dowodów, a Sąd Najwyższy jest związany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia (art. 398 3 § 3 k.p.c. , 398 13 § 2 k.p.c.). 

Skarga kasacyjna nie zostanie przyjęta przez Sąd Najwyższy do rozpoznania, nawet w przypadku gdy zostaną stwierdzone pewne uchybienia sądu orzekającego, jeżeli na gruncie rozpoznawanej sprawy nie powstanie:

*istotne zagadnienie prawne;  *potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, *nieważność postępowania  *oczywista zasadność skargi kasacyjnej /Art. 3989 § 1. k.p.c./.   Skargę kasacyjną wnosi się do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Termin do złożenia skargi kasacyjnej to dwa miesiące od dnia otrzymania wyroku z uzasadnieniem. W postępowaniu kasacyjnym obowiązuje tzw. przymus adwokacki, co oznacza, że chcąc złożyć skargę kasacyjną musi Pani posiłkować się pomocą profesjonalnego pełnomocnika. Na gruncie niniejszej sprawy podstawową okolicznością sporną było to czy podlegała Pani od 2 lutego 2014r. obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Sądy stanęły bowiem na stanowisku, że czynności, które Pani podjęła stanowią obejście przepisów prawa i jako takie są nieważne. Sąd wskazał, że istnieją sytuacje, w których organ rentowy może odmówić objęcia ubezpieczeniem osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Między innymi dzieje się tak w przypadku stwierdzenia, że działalność nie jest prowadzona w sposób rzeczywisty a została założona lub wznowiona jedynie w celu obejścia przepisów. Aktualnie dominujący jest pogląd, zgodnie z którym fikcyjnie zawierane umowy nie mogą stanowić podstawy do objęcia na ich podstawie ubezpieczeniem społecznym. Sądy w niniejszej sprawie uznały, że przystępując do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu działalności gospodarczej i to będąc już w ciąży i deklarując znaczącą podwyżkę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne działała Pani wyłącznie w celu uzyskania wysokiego świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, jakim był zasiłek macierzyński. Ciężar dowodu, że działalność była prowadzona w sposób rzeczywisty spoczywał na Pani. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, możliwość otrzymania zasiłku macierzyńskiego przysługuje wyłączenie tym przedsiębiorcom, którzy podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Co ważne, w przypadku zasiłku macierzyńskiego nie obowiązuje karencja czasowa ograniczająca możliwość jego wykorzystania – prawo do zasiłku macierzyńskiego, świadczenia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nabywane jest tuż po opłaceniu pierwszej składki ubezpieczenia. W wyroku z dnia 5 grudnia 2007r. Sygn. Akt: II UK 106/07 Sad Najwyższy uznał, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega ubezpieczeniu chorobowemu na zasadzie dobrowolności, a objęcie tym ubezpieczeniem realizuje się poprzez zgłoszenie stosownego wniosku. Analiza art. 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych prowadzi do wniosku, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność została określona inaczej niż w przypadku ubezpieczonych, co do których podstawę tę odniesiono do przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub kwoty uposażenia, wynagrodzenia bądź innego rodzaju świadczenia. Łączy się to ze specyfiką działalności prowadzonej na własny rachunek i trudnościami przy określaniu przychodu z tej działalności. Z tych względów określenie wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ustawodawca pozostawił osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, stanowiąc w art. 18 ust. 8 ustawy, że podstawę tę stanowi zadeklarowana kwota, z zastrzeżeniem jej dolnej granicy w wysokości 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. W konsekwencji w przypadku tych ubezpieczonych obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ich wysokość nie są powiązane z osiągniętym faktycznie przychodem, lecz wyłącznie z istnieniem tytułu ubezpieczenia i zadeklarowaną przez ubezpieczonego kwotą, niezależnie od tego, czy ubezpieczony osiąga przychody i w jakiej wysokości. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego tych osób ustawodawca zastrzegł górną kwotę graniczną podstawy wymiaru składek w wysokości 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Nie budzi zatem wątpliwości, że w granicach zakreślonych przez art. 18 ust. 8 w związku z art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest upoważniony do kontroli prawidłowości obliczenia i opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność pozarolniczą, w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i - w przypadku zadeklarowania jako podstawy wymiaru kwoty przewyższającej górną kwotę graniczną przewidzianą dla podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe - jej zakwestionowania i ograniczenia w tym zakresie do ustawowo określonego poziomu oraz wymierzenia i pobrania składki na to ubezpieczenie w wysokości wynikającej z ograniczenia (por. także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2004 r., II UK 235/03, OSNP 2004, nr 20, poz. 355). Nie ma natomiast podstaw do zakwestionowania zadeklarowanej kwoty, jeżeli jest ona zgodna z przepisami prawa ubezpieczeń społecznych oraz mieści się w granicach przewidzianych tym prawem dla podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i to tym bardziej w sytuacji, gdy zadeklarowana kwota jest adekwatna do faktycznego przychodu osiąganego przez ubezpieczonego.  Stanowisko wskazane w przywołanym powyżej wyroku, a zwłaszcza okoliczności, które zostały przez nas wyróżnione, mogłaby Pani wykorzystać w swoje sprawie, wnosząc ewentualnie skargę kasacyjną.

Wskazujemy jednak, że w tym wyroku również uznał sąd prawo ZUS do kontrolowania, czy nie mamy do czynienia z fikcją obejściem prawa, która powinna skutkować stwierdzeniem nieważności określonych czynności, a przez to odmowy wypłaty świadczeń. Wskazał sąd, że działanie jakkolwiek zewnętrznie (formalnie) nosiło cechy niesprzeciwiające się obowiązującym normom prawnym, to jednak zmierzało do osiągnięcia celu, jakim było uzyskanie wysokiego świadczenia ubezpieczenia chorobowego. Czynność taką – zdaniem sądu należało zakwalifikować jako nieważną z mocy art. 58 kodeksu cywilnego.

Mimo istnienia ewidentnej luki prawnej pozwalającej na zapłatę jedynie jednej składki tuż przed porodem by uzyskać wyższe świadczenie (luka ta zostanie usunięta nowelizacją, która wejdzie w życie w lipcu 2015r.), nie są dopuszczalne sytuacje, w których fikcyjne prowadzenie działalności pozwala na tego typu sytuację. Organ rentowy może sprawdzić, czy działalność jest prowadzona w sposób rzeczywisty, czy fikcyjny. Ponadto może kontrolować, czy umowa o pracę jest zawarta w rzeczywistym celu i jest wykonywana.

Takie stanowisko zajął m.in. Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 12 lutego 2013r. (sygn. Akt: III Aua 797/12; LEX nr 1305986). Podobne stanowisko było także wyrażone przez Sąd Najwyższy w wyroku z 21 maja 2010 r., I UK 43/2010, LexPolonica nr 2551782 (LexisNexis nr 2551782), w którym podniesiono, że: „Umowa o pracę jest zawarta dla pozoru, a przez to nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, jeżeli przy składaniu oświadczeń woli obie strony mają świadomość, że osoba określona w umowie jako pracownik nie będzie świadczyć pracy, a podmiot wskazany jako pracodawca nie będzie korzystać z jej pracy, czyli strony z góry zakładają, że nie będą realizowały swoich praw i obowiązków wypełniających treść stosunku pracy”. Również Sąd Apelacyjny w Łodzi zajmował się tą kwestią i wskazał, że „Podleganie ubezpieczeniom społecznym uwarunkowane jest legitymowaniem się statusem świadczącego pracę rzeczywiście, w ramach ważnego stosunku prawnego. Natomiast umowa zlecenia czy umowa o pracę nakładczą, która nie wiąże się z jej wykonywaniem, a zgłoszenie do ubezpieczenia następuje tylko pod pozorem istnienia tego tytułu ubezpieczenia, nie skutkuje w sferze prawa ubezpieczeń społecznych (sygn. Akt: III Aua 1615/11; LEX nr 1220573 wyrok z dnia 6 września 2012r.).

W wyroku z dnia 5 lipca 2012r. (sygn. Akt: I UK 101/12; LEX nr 1250560) Sąd Najwyższy wskazał z kolei, że: 

1. Czynność prawna mająca na celu obejście ustawy polega na takim ukształtowaniu jej treści, które z punktu widzenia formalnego (pozornie) nie sprzeciwia się ustawie, ale w rzeczywistości (w znaczeniu materialnym) zmierza do zrealizowania celu, którego osiągnięcie jest przez nią zakazane.  2. Gdy umowa o pracę nakładczą jest przez strony wykonywana, nie może być mowy o pozorności, co jednak nie wyklucza obejścia prawa. Niezależne od tej zasadniczej oceny pozorność w pewnym stopniu może składać się na obejście prawa, gdyż umowa z formalnego punktu widzenia (pozornie) może nie sprzeciwiać się ustawie, choć zostaje zawarta w celu obejścia prawa. Takie samo stanowisko wyraził SN w wyroku z dnia 21 maja 2010r. (sygn. Akt: I UK 43/10; LEX nr 619658)

W Pani przypadku Sąd Apelacyjny uznał, że brak jest podstaw do objęcia Pani obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż działalność nie jest prowadzona w sposób faktyczny. Taki tytuł przysługiwałby Pani, gdyby Pani działalność prowadziła w sposób rzeczywisty i odprowadzała składki na ubezpieczenie społeczne odpowiadające faktycznemu wynikowi ekonomicznemu tejże działalności. Formalne tylko wznowienie działalności gospodarczej bez przystąpienia do jej rzeczywistego wykonywania nie może być narzędziem do uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.

Próba kwestionowania tego ustalenia stanowiłaby jedynie polemikę z ustaleniami faktycznymi sądu i dokonaną przez sąd oceną materiału dowodowego, a to nie może być - jak wskazaliśmy na wstępie przedmiotem skargi kasacyjnej. Dlatego też nie będziemy mogli jej dla Pani przygotować. 

W wyroku z dnia 27 listopada 2012r. (sygn. Akt: III Aua 230/12) Sąd Apelacyjny w Katowicach jednoznacznie stwierdził, że: Organ rentowy jest uprawniony do badania, czy określona umowa, stanowiąca tytuł do ubezpieczenia społecznego, była faktycznie wykonywana na warunkach w niej wymienionych oraz czy nie została zawarta w innym celu, np. obejścia prawa. Badanie takie dokonywane jest w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, który także określa skutki takich czynności, poprzez dyspozycję, że zawarcie umowy dla pozoru (art. 83 k.c.) lub w celu obejścia prawa (art. 58 k.c.) nie może rodzić skutków prawnych i stanowić podstawy do uznania, że osoba, która zawarła taką umowę, podlega ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zawartej umowy. 

Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w wyroku z dnia 11 kwietnia 2013r. (sygn. Akt: III Aua 1367/12), gdzie wskazał sąd iż: „W myśl art. 68 u.s.u.s. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się między innymi wymierzaniem i pobieraniem składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych, prowadzeniem rozliczeń z płatnikami składek z tytułu należnych składek i wypłacanych przez nich świadczeń podlegających finansowaniu z funduszy ubezpieczeń społecznych lub innych źródeł oraz prowadzeniem indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek. Niewątpliwie w tym kontekście należy podkreślić, że organ rentowy może zakwestionować podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne” .

Reasumując, w niniejszej sprawie brak jest – w naszej ocenie - podstaw do sporządzenia skarg kasacyjnej. Wobec ustalenia przez Sąd Apelacyjny, że zarówno Pani zatrudnienie w firmie brata jak i wznowienie działalności miało charakter fikcyjny, brak podstaw do objęcia Pani ubezpieczeniem. Kwestionowanie tych ustaleń i przedstawianie dowodów, które mogłyby pozwolić na wykazanie, że – wbrew ocenie sądów – wykonywała Pani pracę oraz działalność w sposób faktyczny i doszło do wzrostu dochodów uzasadniających podniesienie składki - nie jest możliwe na tym etapie postępowania. W naszej ocenie w tak ustalonym stanie faktycznym, Sąd Apelacyjny prawidłowo zastosował prawo materialne. W kwestii tego czy właściwie sąd procedował nie możemy zająć wiążącego stanowiska, gdyż nie braliśmy udziału w sprawie i nie mamy wglądu w dokumenty sprawy. Kwestionowanie zaś dokonanej oceny dowodów stanowiłoby jedynie polemikę z ustaleniami faktycznymi Sądu Apelacyjnego, co w skardze kasacyjnej jest a limie niedopuszczalne, co kilkakrotnie powtarzaliśmy. Ponadto – jak zostało podkreślone powyżej – nie zaistniały okoliczności warunkujące złożenie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania, w szczególności konieczność wykładni przepisów, czy zagadnienia prawnego. Nie zaistniały uchybienia skutkujące nieważnością postępowania. Mając na uwadze przedstawione powyżej rozważania, nie sposób również przyjąć, że skarga kasacyjna w niniejszej sprawie byłaby oczywiście uzasadniona.


Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Od kwietnia 2006 r. zasady koordynacji mają także zastosowanie do Polaków podejmujących (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wspólnie wyjaśniają najważniejsze (...)

Naruszenie praw i wolności decyzją ZUS - opinia prawna

Naruszenie praw i wolności decyzją ZUS - opinia prawna

Stan faktyczny W okresie od 1 listopada 2000 roku do 30 września 2003 r. pobierałem emeryturę i pracowałem bez rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, u którego byłem wcześniej zatrudniony. Decyzją z dnia 18 listopada 2003 ZUS, powołując się na przepisy art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach uznał wypłacaną w tym okresie emeryturę za świadczenia nienależne (...)

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci? Prawnym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z jego utrzymaniem i wychowaniem (sprawdź artykuł 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jak długo dziecku przysługują (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

W artykule przedstawiono informacje w sprawie podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej - minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. Przedsiębiorcy stosujący zasady ogólne Minimalna wysokość podstawy (...)

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest uregulowana w art. 1048-1050 kodeksu cywilnego. Jest ona jedyną dopuszczalną przez polski system prawny umową o spadek po osobie żyjącej. Jak zawrzeć umowę o zrzeczenie się dziedziczenia? Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. ##baner## Zawarta (...)

Złożenie PIT-2 dla otrzymywania wyższej wypłaty na rękę

Złożenie PIT-2 dla otrzymywania wyższej wypłaty na rękę

Złożenie PIT-2 pozwala zmniejszyć zaliczki na podatek o 300 zł miesięcznie. To wyższa pensja każdego miesiąca. Formularz PIT-2 składa się zazwyczaj tylko raz. Mogą złożyć go nie tylko etatowcy, ale też m.in. zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł i osoby na kontraktach. Nowe przepisy pozwalają na stosowanie kwoty wolnej w zaliczkach nawet u trzech płatników jednocześnie. Rozwiązanie (...)

Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

Szybkie i bezkompromisowe wniesienie powództwa do sądu nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Brak wcześniejszej rozmowy z dłużnikiem może doprowadzić nie tylko do pogorszenia lub całkowitego zerwania wzajemnych relacji – tak przecież istotnych i pożądanych, w szczególności w obrocie gospodarczym – ale także może skutkować negatywnymi konsekwencjami we wszczętym (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kolejność zaliczania wpłat na podatki i składki

Kolejność zaliczania wpłat na podatki i składki

Posiadam zaległości w składkach ZUS i podatkach za 2004 i 2005 rok. Chciałbym od początku roku 2006 opłacać na bieżąco składki i podatki, a zaległe regulować w miarę moich możliwości. Czy (...)

Przechowywanie dokumentów ZUS-owskich

Przechowywanie dokumentów ZUS-owskich

Dostałem pismo z ZUS-u, że w 1999 roku źle były przeze mnie wypełnione deklaracje podatkowe. Prowadziłem działalność jako osoba fizyczna i wypełniałem dwie deklaracje na pracowników i dla siebie (...)

Składki na ZUS z prywatnego konta

Składki na ZUS z prywatnego konta

Składki na ZUS dotyczące prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej wpłacam z prywatnego (nie firmowego) konta bankowego. Czy grozi mi coś za to? Sposób opłacania składek regulują (...)

Składki ZUS prezesa jednoosobowej sp. z o.o.

Składki ZUS prezesa jednoosobowej sp. z o.o.

Jestem jedynym wspólnikiem spółki z o.o. i jednocześnie prezesem jednoosobowego zarządu w tej spółce. Nie mam podpisanej umowy o pracę ze spółką (i nie zamierzam jej podpisywać), pełnię tylko (...)

Wykaz chorób uprawniających do renty

Wykaz chorób uprawniających do renty

Mam ciężką chorobę oczu. Starałem się o grupę inwalidzką jednak komisja nie uznała, że choroba ta jest podstwą do przyznania renty. W związku z ty proszę o wskazanie czy jest jakaś ustawa (...)

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Pracownik złoży pisemną prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 09.02.2016 r. Czy dzień 09.02.2016 r. to jeszcze dzień pracy pracownika? Podstawowe znaczenie mają (...)

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Czy jest możliwość prawnego wpłynięcia na sąsiadów słuchających bardzo głośno muzyki , co jest niebywale uciążliwe. Dotyczy to czasu poza cisza nocną. Sąsiad w mieszkaniu w bloku włącza (...)

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Czy od kwot nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej pobiera się odsetki ustawowe czy też są to kwoty należne do Skarbu Państwa i wtedy nie należy pobierać (...)

Służebność osobista mieszkania

Służebność osobista mieszkania

W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym (...)

FORUM PRAWNE

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego witam. Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą. Do 23.12 .2014 roku byłam na macierzyńskim. Zaraz po macierzyńskim byłam i jestem (...)

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!! Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

ABOLICJA ZUS dla przedsiębiorców!

ABOLICJA ZUS dla przedsiębiorców! Mam pytanie w związku z ustawą abolicyjną. Prowadziłem własną firmę od 2004 do 2008 roku, ale jednocześnie byłem zatrudniony w innej firmie, która odprowadzała (...)

Zus zaniżył podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia pracownikowi.Obniżył wynagrodzenie przy wypłacie zasiłku chorobowego.

Zus zaniżył podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia pracownikowi.Obniżył wynagrodzenie przy wypłacie zasiłku chorobowego. witam. proszę o pomoc.w styczniu zatrudniłam się w firmie jako pracownik (...)

Wykup domu a wspolnota majatkowa

Wykup domu a wspolnota majatkowa Cześć Proszę doradźcie jak możemy rozwiązać sprawę. Mamy wspólnotę majątkowa. Rodzice mojego męża chcą przepisać na niego dom pod warunkiem spłaty jego (...)

Klauzula wykonalności wobec jednej z dwóch osób w wyroku eksmisyjnym

Klauzula wykonalności wobec jednej z dwóch osób w wyroku eksmisyjnym Dzień dobry, Mam następujący problem. Posiadam prawomocny wyrok nakazujący eksmisję dwóch osób z mieszkania należącego do (...)

Alimenty na żonę

Alimenty na żonę Witam mam pytanie : płace alimenty mojej byłej żonie, mieszkaliśmy w Niemczech i ta mamy rozwód płace z mojej niemieckiej emerytury aż do dziś . Lecz moja była żona wyszła (...)

Zastrzeżony dowód osobisty, a nowa praca.

Zastrzeżony dowód osobisty, a nowa praca. Czy mogę podpisać nową umowę o pracę na zastrzezony dowod osobisty? Jakie i czy wgl, konsekwencje może to za sobą nieść?

Pożyczka udzielona bratu mieszkającemu za granica

Pożyczka udzielona bratu mieszkającemu za granica Witam, z góry dziękuje za pomoc. Jak wygląda udzielanie pożyczki w rodzinie, w której pożyczkobiorca (brat) mieszka za granicą. Od jakiegoś (...)

Porady prawne