Zwrot bonifikaty od osoby bliskiej dawnego najemcy

Pytanie:

W 2005 roku najemca lokalu komunalnego kupił go od gminy, korzystając z bonifikaty od ceny sprzedaży. Miesiąc później mieszkanie zostało zbyte na rzecz osoby bliskiej. Pod koniec 2005 roku mieszkanie zostało zmienione na lokal użytkowy. Czy obecnie, po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, można żądać od byłego najemcy mieszkania albo od osób bliskich, które nabyły od niego mieszkanie, zwrotu bonifikaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.12.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwrot bonifikaty od osoby bliskiej dawnego najemcy

Kwestia zwrotu bonifikaty została uregulowana w art. 68 ust. 2-2c ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r., Nr 102 poz. 651). W 2005 r., gdy doszło do zbycia nieruchomości, na zakup której udzielono bonifikaty, przepis ten brzmiał następująco:

 

Art. 68. (...)

2. Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku zbycia:

1) na rzecz osoby bliskiej;

2) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;

3) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państw

 (…)

 

Po nowelizacji ustawy w dniu 10 października 2007 r. dodany został ustęp 2b w następującym brzmieniu:

 

2b. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.

 

co jednocześnie umożliwiło dochodzenie zwrotu bonifikaty od osoby bliskiej, która uzyskała własność nieruchomości wykupionej z udzieloną bonifikatą i zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty. Przepisy ustawy nowelizującej (Dz. U. 2007 r., Nr 173 poz. 1218) nie zawierają przepisów przejściowych, które na przestrzeni czasu mogłyby zmieniać odpowiedzialność osób bliskich dla osoby wykupującej nieruchomość. Tym samym gmina może dochodzić od osoby bliskiej dla wykupującego lokal zwrotu bonifikaty, jeśli wykorzystał on nieruchomość na inne cele niż cele mieszkaniowe.

Termin przedawnienia roszczeń gminy o zwrot bonifikaty wynosi 10 lat i liczony jest od chwili wymagalności roszczenia o zwrot bonifikaty, czyli w opisanym przypadku od momentu zmiany lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: