Zwrot bonifikaty po zakupie mieszkania komunalnego

Pytanie:

"Kupiłem mieszkanie komunalne z bonifikatą 90%. W jakich sytuacjach będę zmuszony do oddania wartości bonifikaty?"

Odpowiedź prawnika: Zwrot bonifikaty po zakupie mieszkania komunalnego

W kwestii zwrotu bonifikaty, zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji (tzw. okres karencji). Zgodnie z art. 4 ust. 3b u.g.n. przez zbywanie albo nabywanie nieruchomości - należy rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika