19.11.2004

Zespół
e-prawnik.pl

Czy mogę otworzyć rachunek bankowy za granicą?

Gdzie mogę bez kłopotu otworzyć rachunek bankowy?

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe zawiera szereg ograniczeń związanych z obrotem pieniądza w skali globalnej. Zabezpiecza tym samym wypływ pieniądza z polskiej gospodarki, co jest zjawiskiem szkodliwym i niekorzystnym dla jej rozwoju. W zakresie terytorialnym prawo dewizowe posługuje się ogólnym pojęciem „zagranica”, co oznacza każde terytorium poza terytorium RP, także kraje należące do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Ograniczenia określone w prawie dewizowym dotyczące otwierania rachunków za granicą dotyczą jedynie krajów trzecich (do "krajów trzecich" nie są zaliczone kraje wchodzące w skład UE). Zgodnie z art. 9 pkt 9 ustawy Prawo dewizowe, ograniczeniom podlega otwieranie przez rezydentów (obywateli polskich i polskich osób prawnych), zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów, rachunków w bankach i oddziałach banków, mających siedzibę w krajach trzecich.

Z przedstawionego ograniczenia wynika, że całkowicie legalne jest otwieranie przez rezydentów rachunków w bankach lub ich oddziałach, mających siedzibę na terytorium jednego z państw należących do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Otwieranie rachunków bankowych w krajach trzecich

Krajami trzecimi są inne państwa niż Rzeczpospolita Polska, inne niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Poprzez otwarcie rachunku bankowego należy rozumieć zawarcie z bankiem umowy o prowadzenie takiego rachunku.

Zgodnie z powoływanym już art. 9 pkt 9, prawo dewizowe zakazuje otwierania rachunków w bankach lub oddziałach bankowych mających siedzibę na terytorium kraju trzeciego (w rozumieniu ustawy), za wyjątkiem otwierania takich rachunków w czasie pobytu w tych krajach, a także w związku z podjęciem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej w tych krajach, pod warunkiem nieutrzymywania takich rachunków dłużej niż 2 miesiące od dnia zakończenia pobytu lub prowadzenia działalności.

Z przedstawionego zakazu wynika więc, że jest dopuszczalne otwarcie rachunku bankowego w kraju trzecim w czasie pobytu rezydenta w tym kraju (może to być pobyt w dowolnym celu - turystycznym lub służbowym), a także maksymalnie w okresie 2 miesięcy od zakończenia tego pobytu w kraju trzecim.

Odstępstwa od ograniczeń określonych w ustawie

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo dewizowe, odstępstwo od ograniczeń określonych w art. 9 tej ustawy możliwe jest jedynie na podstawie ogólnego bądź indywidualnego zezwolenia dewizowego.

Ogólne zezwolenie dewizowe wydawane jest przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia, natomiast indywidualne zezwolenie dewizowe wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

W chwili obecnej obowiązuje ogólne zezwolenie dewizowe, zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 roku. Zgodnie z tym rozporządzeniem, dopuszczalne jest otwieranie rachunków bankowych w zakresie niektórych czynności, co oznacza częściowe zniesienie ograniczeń przewidzianych w ustawie.

Otóż dopuszczalne jest otwieranie rachunków w bankach i oddziałach banków mających siedzibę w krajach BIT (należą do nich kraje trzecie, z którymi Rzeczpospolitą Polską wiążą umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji) w związku z nabywaniem:

  • udziałów i akcji w spółkach mających siedzibę w krajach BIT, a także obejmowanie udziałów i akcji w takich spółkach,
  • jednostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania mających siedzibę w krajach BIT,
  • dłużnych papierów wartościowych o rocznym lub dłuższym terminie wykupu, wyemitowanych bądź wystawionych przez nierezydentów z krajów BIT.

Ponadto rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych dopuszcza otwieranie rachunków w bankach i oddziałach banków mających siedzibę w krajach trzecich (niekoniecznie w krajach BIT) w związku ze zbywaniem przez rezydentów w tych krajach:

  • papierów wartościowych, z wyjątkiem papierów wartościowych dłużnych o terminie wykupu krótszym niż rok;
  • jednostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rachunek wspólny

Rachunek wspólny

Ustawa prawo bankowe zezwala na to, by rachunek bankowy mógł być prowadzony dla kilku osób fizycznych. Jest to właśnie tzw. wspólny rachunek bankowy.   Dla kogo może być prowadzony rachunek wspólny? rachunek, bankowy, wspólny

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Podstawowy rachunek bankowy (konto) jednym ze sposobów ograniczenia stałych wydatków Choć przepisy regulujące kwestię podstawowego rachunku płatniczego zostały wprowadzone 5 lat temu, a od 8 sierpnia 2018 r. każdy bank i SKOK ma obowiązek prowadzenia takiego rachunku, nie rachunek (...)

Egzekucja z rachunków bankowych

Egzekucja z rachunków bankowych

    Czym jest rachunek bankowy? Zgodnie z treścią kodeksu cywilnego umowa rachunku bankowego powoduje, iż bank zobowiązuje się względem posiadacz rachunku, na czas oznaczony lub nie oznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzenia na jego zlecenie (...)

ZAW-NR - czyli donos na kontrahenta

ZAW-NR - czyli donos na kontrahenta

Od 1 stycznia 2020 r. na podatki.gov.pl udostępniono zawiadomienie ZAW-NR, czyli zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT. Jeśli zapłaciłeś przelewem należność za fakturę na taki rachunek bankowy, (...)

Kto dziedziczy środki z rachunku bankowego? Zapis bankowy

Kto dziedziczy środki z rachunku bankowego? Zapis bankowy

Posiadacz rachunku bankowego może wskazać w umowie z bankiem osobę, której po jego śmierci bank wypłaci pieniądze znajdujące się na tym rachunku. Jednak kwota ta nie może być wyższa niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku dwudziestokrotne przeciętne (...)

Gwarantowanie depozytów

Gwarantowanie depozytów

Zasady gwarantowania Zasady gwarantowania depozytów określone zostały w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyza rachunek bankowy, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gwarantowanie (...)

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Czy śmierć posiadacza rachunku bankowego powoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku?  Zgodnie z treścią art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (dalej: „ustawa – prawo bankowe) umowa prowadzenia rachunku bankowego co do zasady ulega (...)

Księgowa nie wystarczy - zapłata podatku wspólnika z rachunku bankowego spółki osobowej

Księgowa nie wystarczy - zapłata podatku wspólnika z rachunku bankowego spółki osobowej

Wątpliwości związane z uregulowaniem  z rachunku bankowego spółki osobowej   podatku dochodowego od osób fizycznych przypadającego do zapłaty od wspólnika takiego podmiotu są przedmiotem wielu interpretacji organów podatkowych oraz wyroków sądów (...)

Nieautoryzowane transakcje płatnicze

Nieautoryzowane transakcje płatnicze

Jeżeli klient zgłosi nieautoryzowaną transakcję, bank powinien niezwłocznie zwrócić mu utracone pieniądze – uważa Rzecznik Finansowy. Chodzi na przykład o przypadki kradzieży pieniędzy z internetowego rachunku bankowego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dostawca usług (...)

Nowe zasady dostępu do rachunków bankowych

Nowe zasady dostępu do rachunków bankowych

14 września banki zmieniły sposób dostępu do rachunków bankowych przez internet. Nowe rozwiązania mają poprawić bezpieczeństwo klientów. Jednak nadal należy zachować ostrożność przy korzystaniu z bankowości elektronicznej. Zmiany wynikają dyrektywy PSD2 i wdrażających (...)

Rachunek wspólny

Rachunek wspólny

Ustawa prawo bankowe zezwala na to, by rachunek bankowy mógł być prowadzony dla kilku osób fizycznych. Jest to właśnie tzw. wspólny rachunek bankowy.   Dla kogo może być prowadzony rachunek wspólny? rachunek, bankowy, wspólny

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Podstawowy rachunek bankowy (konto) jednym ze sposobów ograniczenia stałych wydatków Choć przepisy regulujące kwestię podstawowego rachunku płatniczego zostały wprowadzone 5 lat temu, a od 8 sierpnia 2018 r. każdy bank i SKOK ma obowiązek prowadzenia takiego rachunku, nie rachunek (...)

Egzekucja z rachunków bankowych

Egzekucja z rachunków bankowych

    Czym jest rachunek bankowy? Zgodnie z treścią kodeksu cywilnego umowa rachunku bankowego powoduje, iż bank zobowiązuje się względem posiadacz rachunku, na czas oznaczony lub nie oznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzenia na jego zlecenie (...)

ZAW-NR - czyli donos na kontrahenta

ZAW-NR - czyli donos na kontrahenta

Od 1 stycznia 2020 r. na podatki.gov.pl udostępniono zawiadomienie ZAW-NR, czyli zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT. Jeśli zapłaciłeś przelewem należność za fakturę na taki rachunek bankowy, (...)

Kto dziedziczy środki z rachunku bankowego? Zapis bankowy

Kto dziedziczy środki z rachunku bankowego? Zapis bankowy

Posiadacz rachunku bankowego może wskazać w umowie z bankiem osobę, której po jego śmierci bank wypłaci pieniądze znajdujące się na tym rachunku. Jednak kwota ta nie może być wyższa niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku dwudziestokrotne przeciętne (...)

Gwarantowanie depozytów

Gwarantowanie depozytów

Zasady gwarantowania Zasady gwarantowania depozytów określone zostały w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyza rachunek bankowy, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gwarantowanie (...)

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Czy śmierć posiadacza rachunku bankowego powoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku?  Zgodnie z treścią art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (dalej: „ustawa – prawo bankowe) umowa prowadzenia rachunku bankowego co do zasady ulega (...)

Księgowa nie wystarczy - zapłata podatku wspólnika z rachunku bankowego spółki osobowej

Księgowa nie wystarczy - zapłata podatku wspólnika z rachunku bankowego spółki osobowej

Wątpliwości związane z uregulowaniem  z rachunku bankowego spółki osobowej   podatku dochodowego od osób fizycznych przypadającego do zapłaty od wspólnika takiego podmiotu są przedmiotem wielu interpretacji organów podatkowych oraz wyroków sądów (...)

Nieautoryzowane transakcje płatnicze

Nieautoryzowane transakcje płatnicze

Jeżeli klient zgłosi nieautoryzowaną transakcję, bank powinien niezwłocznie zwrócić mu utracone pieniądze – uważa Rzecznik Finansowy. Chodzi na przykład o przypadki kradzieży pieniędzy z internetowego rachunku bankowego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dostawca usług (...)

Nowe zasady dostępu do rachunków bankowych

Nowe zasady dostępu do rachunków bankowych

14 września banki zmieniły sposób dostępu do rachunków bankowych przez internet. Nowe rozwiązania mają poprawić bezpieczeństwo klientów. Jednak nadal należy zachować ostrożność przy korzystaniu z bankowości elektronicznej. Zmiany wynikają dyrektywy PSD2 i wdrażających (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Pożyczka z zagranicy

Pożyczka z zagranicy

Od 1996r zamieszkuje w Wielkiej Brytanii, gdzie od momentu zamieszkania rozliczam sie z otrzymanych dochodow. W 2003 roku zawarlam umowe pozyczki w roli pozyczkodawcy z moja siostra (zameldowana w Polsce, rozliczajaca sie w polskim urzedzie skarbowym). Umowa pozyczki zostala zawarta ustnie na terenie (...)

Zajęcie wspólnego rachunku bankowego

Zajęcie wspólnego rachunku bankowego

Bieżący rachunek bankowy założony został dla spółki cywilnej przez jej trzech wspólników (osoby fizyczne). Jeden ze wspólników, mający 10% udziałów w spółce, otrzymał zajęcie rachunku bankowego (egzekucja komornika sądowego) i bank zablokował wszystkie środki na rachunku. Pisma, (...)

Wypłata sumy wyegzekwowanej

Wypłata sumy wyegzekwowanej

Komornik dokonał zajęcia rachunku bankowego mojego dłużnika, o czym powiadomił mnie stosownym pismem. Kiedy dotrą do mnie jakieś pieniądze, jeżeli oczywiście są na tym rachunku zdeponowane lub są na nim jakieś wpływy? Jeżeli moje roszczenie wynosi np. 16.000PLN, a komornik sukcesywnie (...)

Przedawnienie karalności wykroczenia skarbowego

Przedawnienie karalności wykroczenia skarbowego

Czy posiadanie konta zagranicznego w 1994 r. może być karalne w 2004 r.? Posiadanie rachunku bankowego w banku zagranicznym w roku 1994 stanowiło wykroczenie skarbowe, zagrożone karą grzywny do 25.000 zł. Jednak na mocy 45 ustawy karno - skarbowej, karalność wykroczenia skarbowego ustawała, (...)

Otworzenie działalności gospodarczej przez rolnika

Otworzenie działalności gospodarczej przez rolnika

Jestem rolnikiem. Mam ziemię ponad 1 hektar - opłacam składki KRUS. Chcę otworzyć działalność gospodarczą (sklep). W sklepie który otwieram będę sprzedawać rzeczy używane (meble, odzież, firany, zabawki itp.). Będzie to komis rzeczy używanych, a więc działalność ta nie będzie związana (...)

Zbieg egzekucji do rachunku bankowego

Zbieg egzekucji do rachunku bankowego

Poinformowano mnie jako wierzyciela, że nastąpił zbieg egzekucji (komornik skarbowy i sądowy) do rachunku dłużnika i w związku z tym sąd musi rozstrzygnąć o tym (jeśli dobrze pamiętam), który organ będzie prowadził egzekucję z tego rachunku (w tym chyba i na moją rzecz). Dłużnik prowadzi, (...)