Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) – nie musisz się martwić, że zabraknie pieniędzy na Twoją emeryturę

W roku 2002 rozpoczął działanie Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) powołany ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych w celu uzupełniania niedoboru funduszu emerytalnego, który pojawi się w następstwie zmian demograficznych zachodzących w Polsce. Celem Funduszu jest gromadzenie części składek na ubezpieczenie emerytalne i korzystne lokowanie ich w bezpieczne instrumenty finansowe.

Jakie są podstawy prawne działania Funduszu Rezerwy Demograficznej?

Fundusz Rezerwy Demograficznej działa na podstawie w/w ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz statutu. Statut FRD nadaje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia. Fundusz posiada osobowość prawną, jego organem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS dysponuje również w większości środkami FRD oraz go reprezentuje. Siedzibą FRD jest siedziba Zakładu. Nazwa „Fundusz Rezerwy Demograficznej” jest prawnie chroniona.

Z jakich środków jest tworzony FRD?

Fundusz Rezerwy Demograficznej został utworzony dla ubezpieczeń emerytalnych ze środków pozostających w dniu 31 grudnia każdego roku na rachunku funduszu emerytalnego, pomniejszonych o kwotę niezbędną na zapewnienie wypłat świadczeń przypadających na pierwszy miesiąc kolejnego roku.

FRD zasilany jest także:

  • z części składki na ubezpieczenie emerytalne (do dnia 31 grudnia 2008 r.). W latach 2002 i 2003 część tej składki wynosi 0,1% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne. Począwszy od 2004 r. część ta ulega rocznie podwyższeniu o 0,05% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne;
  • ze środków z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa, na podstawie odrębnych przepisów;
  • z przychodów od środków FRD ulokowanych między innymi w bonach i obligacjach skarbowych oraz innych papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa;
  • z odsetek uzyskanych z lokat na rachunkach prowadzonych przez ZUS, a nie stanowiących przychodów FUS i Zakładu;
  • z innych źródeł.

Przy tworzeniu FRD Dochody Funduszu zostały zaplanowane na 2002 rok na kwotę 0,2 mld zł. Największą ich częścią są wpływy ze składek, które są odprowadzane w wysokości 0,1% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Wielkość powyższa jest przejściowa i docelowo wynosić ma 1% podstawy.

Na co wykorzystywane będą środki FRD?

Środki FRD mogą być wykorzystane wyłącznie na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego, który to niedobór wynika z przyczyn demograficznych. Jednakże uruchomienie środków FRD może nastąpić nie wcześniej niż w 2009 r.

Gospodarka finansowa FRD odbywa się na podstawie wieloletniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego. Podstawą tej prognozy są w szczególności założenia dotyczące sytuacji demograficznej i społeczno-ekonomicznej kraju, a zwłaszcza założenia dotyczące płodności, umieralności, wzrostu gospodarczego, wysokości zarobków, migracji, inflacji, stopy bezrobocia, struktury populacji w podziale na poszczególne grupy zawodowe oraz grupy znajdujące się poza siłą roboczą, oraz wskaźniki waloryzacji składek i świadczeń wypłacanych z ubezpieczeń społecznych.

Prognoza sporządzana jest przez Zarząd ZUS. Prognoza, jest przedstawiana Radzie Ministrów corocznie do dnia 30 czerwca wraz z opinią aktuariusza działającego na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, a następnie publikowana corocznie w Biuletynie Informacyjnym.

Jak zagwarantowane jest bezpieczeństwo środków zgromadzonych w FRD?

Przede wszystkim Fundusz Rezerwy Demograficznej nie może zaciągać pożyczek lub kredytów. A wypłata świadczeń emerytalnych z FUS jest gwarantowana przez budżet państwa.

FRD lokuje swoje środki w celu osiągnięcia ich maksymalnego bezpieczeństwa i rentowności. Do dnia 31 grudnia 2001 r. FRD lokuje swoje środki w bonach i obligacjach skarbowych oraz innych papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa.

Po zgromadzeniu przez FRD środków wyższych niż 250.000 tys. zł zarządzanie środkami FRD może być powierzone przez Zakład uprawnionemu podmiotowi zewnętrznemu na zasadach określonych w ustawie i umowie o zarządzaniu. Wybór zarządzającego środkami FRD odbywa się w trybie przetargu dwustopniowego lub negocjacji z zachowaniem konkurencji.
Żadnemu podmiotowi lub grupie podmiotów związanych, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, nie może być powierzone w zarządzanie więcej niż:

  • 40% środków FRD, jeżeli wartość tych środków nie przekracza 1.000.000 tys. zł,
  • 25% środków FRD, jeżeli wartość tych środków przekracza 1.000.000 tys. zł, a nie przekracza 2.000.000 tys. zł,
  • 15% środków FRD, jeżeli wartość tych środków przekracza 2.000.000 tys. zł.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika