Gdy pracodawca musi ustalić liczbę zatrudnionych pracowników

Gdy pracodawca musi ustalić liczbę zatrudnionych pracowników

Wbrew pozorom ustalenie liczby zatrudnionych pracowników to czynność wcale nie banalna. Poprawne ustalenie liczby pracowników może mieć znaczenie choćby w przypadku zwolnień grupowych.

Jak ustalić poprawnie liczbę pracowników w przypadku zwolnień grupowych?

Zwolnienia grupowe regulowane są ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ma ona jednak zastosowanie jedynie w przypadku pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, stąd potrzeba prawidłowego ustalenia liczby zatrudnionych.

Tak więc ustalając liczbę zatrudnionych należy brać pod uwagę pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (nie wliczając pracowników mianowanych). Nie należy wliczać także osób świadczących pracę na podstawie umów umowy o dzieło lub zlecenia.

Do liczby zatrudnionych pracowników należy jednak zaliczyć młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przyuczenia do zawodu. Należy zaliczyć także pracowników zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę oraz na podstawie mianowania, powołania oraz wyboru.

Skoro mamy za zadanie ustalenie liczby zatrudnionych, to koniecznym jest zaliczenie do grupy także tych pracowników, którzy aktualnie tej pracy nie świadczą, jednak pozostają w stosunku pracy (chodzi o nieobecność usprawiedliwioną jak np. zwolnienie chorobowe, czy też urlop).

Do grupy zatrudnionych należy zaliczyć także te osoby, wobec których zostało już dokonane wypowiedzenie (nawet jeżeli zostali zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy), czyli których okres wypowiedzenia trwa. Aż do jego zakończenia pracownicy Ci pozostają w zatrudnieniu.

Czy wymiar zatrudnienia ma wpływ na liczebność załogi?

Ustalając liczbę pracowników na potrzeby zwolnień grupowych, nie bierzemy pod uwagę gdyż nie ma to znaczenia, faktu iż niektórzy, czy nawet wszyscy pracownicy zatrudnieni są w niepełnym wymiarze czasu pracy. Tak więc ustalając liczbę zatrudnionych liczymy także tych, którzy pracują np. na ½, czy 3/5 etatu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. 2003 r., Nr 90, poz. 844 ze zm.).

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika