Ile wyniosą świadczenia rodzinne od 1 listopada 2018 r.?

Propozycje weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych

Rada Ministrów przyjęła propozycje weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego oraz kwoty zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jakie kryteria dochodowe zaproponowano? 

Rząd zaproponował, aby wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiły:

 • kryterium dochodowe ogólne – 674 zł,
 • kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zaproponowano, żeby kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostało na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiło 1 922 zł.

Wysokość świadczeń od 1 listopada 2018 r. 

Rząd proponuje, aby kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, zostały podwyższone i od 1 listopada 2018 r. wynosiły:

 • zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 100 zł).

Zaproponowano też, żeby zwiększona została kwota zasiłku dla opiekuna i od 1 listopada 2018 r. wynosiła 620 zł (wzrost o 100 zł).

Rząd proponuje również, aby kwota zasiłku pielęgnacyjnego, podlegającego ustawowej weryfikacji, została podwyższona i od 1 listopada 2019 r. wynosiła 215,84 zł (wzrost o 31,42 zł) – II etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

Porady prawne

Jednocześnie zaproponowano, żeby kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiły:

 • zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia – 95 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 135 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł nie więcej niż 386 zł/273 zł (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) nie więcej niż 546 zł (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • do 5. roku życia – 90 zł,
  • powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  • na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł,
  • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,
 • świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł.

Łączne koszty podwyższenia zasiłków: pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i dla opiekuna wyniosą:

 • 77,8 mln zł (listopad-grudzień 2018 r.), w tym 59,1 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego,
 • 522,1 mln zł w 2019 r., w tym 413,8 mln zł z uwagi na podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego,
 • 815,9 mln w 2020 r., w tym 709,3 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego.

Oznacza to znaczące wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W przypadku zasiłku pielęgnacyjnego jego podwyższenie dotyczyć będzie ok. 912 tys. osób niepełnosprawnych. Natomiast w przypadku świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych (specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna), podwyższenie kwot obejmie ok. 70 tys. osób.

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe warunkujące prawa do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokości świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) – są weryfikowane co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, procedurze weryfikacji podlega również wysokość zasiłku dla opiekuna. Najbliższa weryfikacja przypada na 1 listopada 2018 r.

Rząd dba o polskie rodziny

Przy okazji resort rodziny pochwalił się, jakie wsparcie oferuje rodzinom.

500 zł miesięcznie na dziecko 

Polityka rodzinna rządu realnego znaczenia nabrała wraz z wprowadzeniem programu „Rodzina 500+”. Celem programu jest wsparcie finansowe rodzin wychowujących dzieci. Ma także zachęcać rodziny do podejmowania decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci. 

W ramach programu można otrzymać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych. Przysługuje ono na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, niezależnie od jakichkolwiek innych warunków. Świadczenie wychowawcze jest przyznawane również na pierwsze lub jedyne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, o ile dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. 

Wsparciem z programu „Rodzina 500 plus” objęte są również dzieci do 18 roku życia, umieszczone w pieczy zastępczej (rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego). Przysługuje na nie dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego. 

Według najnowszych danych do świadczenia 500+ jest uprawnionych 3,717 mln dzieci, wychowujących się w 2,435 mln rodzin. Od początku funkcjonowania programu „Rodzina 500+” na jego realizację rząd przeznaczył 47 mld 168 mln złotych. Program „Rodzina 500+” stał się podstawowym narzędziem polityki rodzinnej. Wkrótce zaczęły dołączać do niego kolejne. 

Więcej żłobków na każdą kieszeń 

Jak wynika z badania Diagnoza Społeczna 2013, Polacy rezygnują z dzieci z powodu trudności w pogodzeniu pracy i rodzicielstwa, a także braku miejsc lub zbyt wysokich opłaty w żłobkach. 

Uchwalony przez parlament w lipcu 2017 roku pakiet dla rodzin wprowadził zmiany m.in. w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wiąże się to z szeregiem korzyści. W praktyce chodzi o: niższe opłaty za pobyt dziecka w żłobkach, większa dostępność takich placówek, zapewnienie wysokich standardów opieki nad dziećmi, a także możliwość powrotu rodziców na rynek pracy oraz wyboru przez nich formy opieki nad dziećmi. 

Rozwój systemu opieki nad najmłodszymi jest wspierany ze środków budżetu państwa w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi „Maluch+”. 

Mimo stałego i dużego wzrostu liczby instytucji, jak i dysponowanych przez nie miejsc, potrzeby wciąż są ogromne, tym bardziej że w ponad 67% gmin w Polsce brakuje jakichkolwiek instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. 

Trzy razy więcej pieniędzy na żłobki 

Rząd wie, jak sprawić, by żłobki były bardziej dostępne przy jednoczesnym zmniejszeniu opłat za pobyt dzieci w placówkach. W ramach programu „Maluch+” przeznaczył w 2018 roku aż 450 mln złotych rocznie na miejsca opieki dla najmłodszych. To trzy razy więcej niż w poprzedniej edycji programu. 

Co więcej, zwiększona pula środków na miejsca opieki dla maluchów stanowi niemal równowartość połowy kwoty (1 mld zł), jaką w skali roku ponoszą na żłobki te wszystkie gminy w Polsce, w których tego typu placówki już funkcjonują. 

Dzięki wsparciu ze środków budżetu państwa od 2016 roku wzrost liczby miejsc uległ znacznemu przyspieszeniu – do ok. 5,6 tys. miejsc. W 2018 roku ma przybyć ich aż 25 tys. Z kolei funkcjonowanie kolejnych 56 tys. miejsc zostanie objętych dofinansowaniem. 

Kompleksowa oferta wsparcia „Za życiem” 

Na uwagę zasługuje również kompleksowa oferta wsparcia dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci  w ramach programu „Za życiem”. Program ten obejmuje m.in.: zapewnienie wszechstronnej opieki nad kobietą i dzieckiem w czasie ciąży i po porodzie, pomoc w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dostęp do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, a także specjalistyczne poradnictwo i pomoc asystentów rodziny. 

W ramach programu „Za życiem” przewidziano dodatkowe jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Przysługuje ono rodzinie w przypadku narodzin dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą jego życiu. 

Wprowadzenie programu było możliwe dzięki uchwaleniu przez parlament ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i  rodzin „Za  życiem”. Budżet programu „Za życiem” na lata 2017-2021 został zaplanowany na poziomie 3,1 mld zł. 

Coraz bliżej II etapu programu „Za życiem” 

Pierwszy etap programu "Za życiem" to m.in. wsparcie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem, wzmocnienie roli asystentów rodziny, rozwój mieszkań chronionych i nowy program polityki zdrowotnej. Procedowany obecnie przez parlament drugi etap programu „Za życiem” obejmować ma m.in.: wsparcie byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, wydłużenie z 14 do 30 dni prawa do zasiłku opiekuńczego oraz wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Bardziej atrakcyjna Karta Dużej Rodziny 

Wsparcie finansowe rodzin z dziećmi obejmuje nie tylko świadczenie wychowawcze 500+ czy sieci miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ale również m.in. Kartę Dużej Rodziny (KDR). Jest to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. 

Od początku tego roku Karta Dużej Rodziny stała się jeszcze bardziej atrakcyjna. Można z niej korzystać  w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych. Dzięki temu użytkowanie Karty jest możliwe od razu po jej przyznaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Plastikowa karta pozostała w obiegu. Posiadacze Karty mogą korzystać z obu form alternatywnie. Aplikacja pozwala łatwiej i szybciej wyszukać interesujące zniżki. Informuje też o nowych ofertach. 

Dzięki nowelizacji dotychczasowych przepisów uprawnienie do Karty Dużej Rodziny od 1 stycznia 2019 roku zyskają wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. 

Do programu Karta Dużej Rodziny dołączyć może każda firma i instytucja niezależnie od wielkości, sektora czy zasięgu działania. Wśród partnerów są zarówno ogólnopolskie sieci, jak i mali lokalni przedsiębiorcy. Do tej pory wydano prawie 1,97 mln Kart dla 437 tys. rodzin wielodzietnych, w których wychowuje się 1,16 mln dzieci. 

Zniżki z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny oferuje ponad 4,2 tys. firm i instytucji w ponad 18 tys. lokalizacji. 

Urlop po urodzeniu dziecka 

Dla młodych świeżo upieczonych rodziców bardzo ważne jest, aby przez pierwszy rok mogli skupić się na rodzinie i wychowywaniu dziecka. 

W związku z narodzinami dziecka rodzice mają do dyspozycji dwa rodzaje urlopów: macierzyński (20 tygodni) oraz rodzicielski (32 tygodnie). To razem 52 tygodnie, czyli pełny rok. 

Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, jednorazowo lub w maksymalnie 4 częściach. Rodzice mają czas na jego wykorzystanie aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przeznaczone jest wyłącznie dla matki. Resztą urlopu rodzice mogą dzielić się między sobą. 

Od stycznia do lutego br. z urlopów dla rodziców skorzystało ponad 332,8 tys. osób, w tym 299 tys. kobiet oraz 33,7 tys. mężczyzn.  

Ojcom dzieci, oprócz urlopu rodzicielskiego, przysługuje również specjalny dwutygodniowy urlop ojcowski, który mogą wykorzystać w ciągu 2 lat od narodzin dziecka.  Urlop ten można podzielić na 2 części i skorzystać z niego w dowolnie wybranym przez siebie momencie, uwzględniając wiek dziecka. 

Świadczenie rodzicielskie 

Wsparcie finansowe przez rok po urodzeniu dziecka otrzymują także osoby, które ze względu na swoją sytuację zawodową nie mogą korzystać z urlopów rodzicielskich. 1000 zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka mogą otrzymać bezrobotni, studenci, rolnicy oraz pracujący na umowach o dzieło

Bogata oferta dla rodzin 

Szeroki zakres wsparcia dla rodzin uzupełniają m.in.: świadczenia rodzinne wraz dodatkami, ulgi podatkowe, a w przypadku rodzin gorzej sytuowanych – świadczenia z pomocy społecznej. Dla świeżo upieczonych rodziców znaczącym wsparciem jest również tzw. becikowe. Jest to jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 złotych. Przysługuje ona tym rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 złotych.   Oprócz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, rodziny mogą również otrzymać dodatek z tytułu urodzenia dziecka – również w wysokości 1000 złotych. Dotyczy to jednak tylko tych rodzin, którym przysługuje zasiłek rodzinny.

 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne