24.2.2018

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jak korzystać z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych?

Elektroniczne Księgi Wieczyste 

Księgi wieczyste, zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece prowadzone są w systemie teleinformatycznym.

Od 2003 r. trwał proces przenoszenia dotychczasowych, papierowych ksiąg wieczystych, do postaci elektronicznej. Treść ksiąg wieczystych gromadzona jest w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, mieszczącej się w Centralnym Ośrodku Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Informacji z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych udziela Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych, z ekspozyturami przy wydziałach sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych wydaje na wniosek odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej. Dokumenty te mają moc dokumentów wydawanych przez sąd.

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 24 maja 2013 r., obowiązująca od 1 lipca 2014 r., wprowadziła nowe zadania Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych:

 • wydaje wyciągi z księgi wieczystej, obejmujące wskazane działy księgi;
 • umożliwia składanie wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
 • w przypadku złożenia wniosku o wydanie dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, umożliwia wydanie dokumentu, który po samodzielnym wydrukowaniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego podsiada moc dokumentu wydawanego przez sąd, jeżeli posiadaj cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.
 • umożliwia bezpłatne przeglądanie ksiąg wieczystych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, po podaniu numeru księgi wieczystej;

Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW) to projekt informatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości realizowany od 2013 r., umożliwiający, poprzez system teleinformatyczny EKW, korzystanie z nowych możliwości Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Jak korzystać z przeglądarki ksiąg wieczystych udostępnionej w sieci publicznej Internet?

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w menu Rejestry i ewidencje i pod menu "Nowa księga wieczysta" należy nacisnąć na link "Przeglądarka ksiąg wieczystych". 

Alternatywny sposób wywołania aplikacji to wpisanie adresu http://ekw.ms.gov.pl w przeglądarce internetowej. 

Zob.: Elektroniczna Księga Wieczysta

Na pierwszym ekranie Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych w polu Numer księgi wieczystej należy wprowadzić numer elektronicznej księgi wieczystej. Składa się on z trzech członów:

 • czteroznakowego kodu wydziału, we właściwości którego znajdowała się księga wieczysta w momencie założenia w jej w postaci elektronicznej; wykaz kodów wydziałów zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym. Kod wydziału można wprowadzić ręcznie lub przy pomocy listy rozwijanej zawierającej nazwy miejscowości, w których znajdują się wydziały ksiąg wieczystych (w przypadku miast, w których znajduje się kilka wydziałów na liście zawarto również ich numery) oraz przypisane do nich kody. 
 • właściwego numeru księgi wieczystej, odpowiadającego numerowi nadanemu w repertorium ksiąg wieczystych danego wydziału. W przypadku ksiąg wieczystych, które prowadzone były wcześniej w postaci tradycyjnej (tzn. papierowej) jest to numer, który widniał na okładce księgi wieczystej uzupełniony zerami do ośmiu znaków (system uzupełnia zera w sposób automatyczny). 
 • cyfry kontrolnej – nadawanej w chwili zakładania księgi w postaci elektronicznej. 

Elektroniczny numer księgi wieczystej można usunąć poprzez naciśniecie przycisku "Wyczyść".

Następnie trzeba kliknąć w polu "Nie jestem robotem". Jest to mechanizm zabezpieczający system (tzw. kod captcha) przez zapytaniami generowanymi w sposób automatyczny przez systemy zewnętrzne.

Po wprowadzeniu danych w powyższych polach należy nacisnąć przycisk "Szukaj", umożliwiający pobranie ogólnych informacji dotyczących księgi wieczystej.

Użytkownik może również wycofać się z przeszukiwania i powrócić do podmenu Nowa księga wieczysta, znajdującego się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości poprzez naciśnięcie przycisku "Zakończ pracę". 

Porady prawne

Ne ekranie "Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej" użytkownik może zapoznać się z następującymi wpisami ujawnionymi w księdze wieczystej:

 • numer księgi wieczystej – zgodny z numerem wprowadzonym na poprzedniej stronie przez użytkownika, 
 • typ księgi wieczystej – typ określony dla księgi wieczystej wybranej przez użytkownika (jedna z wartości: nieruchomość gruntowa, grunt oddany w użytkowanie wieczyste, grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, grunt oddany w użytkowanie wieczyste i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość, grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość, budynek stanowiący odrębną nieruchomość, lokal stanowiący odrębną nieruchomość, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. 
 • oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą – prezentuje numer i nazwę wydziału ksiąg wieczystych, we właściwości którego znajduje się dana księga wieczysta. 
 • data zapisania księgi wieczystej – prezentuje datę zapisania księgi wieczystej w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, 
 • data zamknięcia księgi wieczystej – prezentuje datę zamknięcia księgi wieczystej. Pole najczęściej jest puste.  Położenie – prezentuje dane dotyczące położenia i adresu nieruchomości, ujawnione w dziale I-O księgi wieczystej. W przypadku, gdy księga wieczysta prowadzona jest dla większej liczby obiektów geodezyjnych system prezentuje 3 pozycje. 
 • właściciel/ użytkownik wieczysty/ uprawniony – w zależności od typu księgi wieczystej system prezentuje informacje dotyczące właściciela, użytkownika wieczystego lub uprawnionego, ujawnione w dziale II księgi wieczystej. W przypadku, gdy dział II zawiera wiele wpisów, system prezentuje 3 pozycje. 

Po zapoznaniu się z ogólnymi informacjami dotyczącymi księgi wieczystej, użytkownik może przejść do zapoznania się z szczegółami wpisów w niej ujawnionych, naciskając odpowiednio jeden z przycisków:

 • "Przeglądanie aktualnej treści KW", jak też "Przeglądanie aktualnej treści KW - dotychczasowa postać" – umożliwia pobranie aktualnych informacji ujawnionych w księdze wieczystej (tylko wpisy obowiązujące). Zawartość informacyjna jest zgodna z prezentowaną na odpisie zwykłym księgi wieczystej. 
 • "Przeglądanie zupełnej treści KW" - umożliwia pobranie zarówno aktualnych (obowiązujących), jak i wykreślonych informacji z księgi wieczystej. Zawartość informacyjna jest zgodna z prezentowaną na odpisie zupełnym księgi wieczystej. 

Użytkownik może również wycofać się z pobierania szczegółów księgi wieczystej i powrócić do pierwszego ekranu umożliwiającego wprowadzenie numeru księgi wieczystej poprzez naciśnięcie przycisku "Powrót". 

Ne ekranie "Treść księgi wieczystej" użytkownik może zapoznać się z wpisami ujawnionymi na okładce i w poszczególnych działach księgi wieczystej, poprzez wybranie odpowiedniej zakładki:

 • Okładka – prezentuje ogólne informacje dotyczące księgi wieczystej, w szczególności jej numer, dane dotyczące wydziału prowadzącego daną księgę, typ księgi, chwilę zapisania i ujawnienia księgi w CBDKW, datę założenia dotychczasowej księgi, chwilę i podstawę zamknięcia księgi.  Dział I-O Oznaczenie nieruchomości - zawiera dane dotyczące położenia, oznaczenia działki ewidencyjnej, budynku, lokalu i urządzenia oraz obszar nieruchomości. 
 • Dział I-Sp Spis praw związanych z nieruchomością – zawiera opis praw związanych z własnością nieruchomości, opis udziału w nieruchomości wspólnej, opis prawa użytkowania wieczystego i opis spółdzielni mieszkaniowej. 
 • Dział II Własność – zawiera wielkość udziału oraz opis właściciela, użytkownika, uprawnionego, właściciela wyodrębnionego lokalu. 
 • Dział III Prawa, roszczenia i ograniczenia – zawiera treść praw, roszczeń, ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, osoby uprawnione według treści prawa lub roszczenia oraz treść ostrzeżeń i osoby, których roszczenie zostało przez wpis ostrzeżenia zabezpieczone. 
 • Dział IV Hipoteki – zawiera dane dotyczące hipoteki lub roszczenia o ustanowienie hipoteki oraz dane dotyczące wierzyciela hipotecznego. Na początku każdego działu księgi wieczystej znajdują się informacje dotyczące wzmianek – numer, chwila zamieszczenia i wykreślenia oraz omówienie wykreślenia. 

Na końcu każdego działu księgi wieczystej prezentowane są informacje dotyczące dokumentów stanowiących podstawy wpisów w danym dziale oraz wniosków, w wyniku rozpoznania których dokonano wpisów w danym dziale. Odwołania do numerów dokumentów stanowiących podstawy wpisów/ wykreśleń przywołane są przy każdym polu księgi wieczystej.

Wpisy obowiązujące prezentowane są na białym tle. Wpisy wykreślone prezentowane są na szarym tle. Wpisy wykreślone oraz dokumenty stanowiące podstawę wykreśleń oraz wnioski, w wyniku których dokonano wykreśleń prezentowane są wyłącznie podczas przeglądania treści zupełnej księgi wieczystej.

Po zakończeniu przeglądania treści księgi wieczystej użytkownik może powrócić do ekranu prezentującego ogólne informacje dotyczące danej księgi wieczystej poprzez naciśnięcie przycisku "Powrót".

Pytania i odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące EKW

1. Podczas próby przejrzenia księgi wieczystej, po wybraniu adresu http://ekw.ms.gov.pl/ pojawia się komunikat: "The requested URL was rejected. Please consult with your administrator. Your support ID is: 16601979272844379786". Czy jest to problem po stronie mojego komputera czy może jest jakaś awaria systemu? 

Wyświetlony komunikat "The requested URL was rejected. Please consult with your administrator. Your support ID is: .............." jest odpowiedzią przekazaną przez jedno z naszych urządzeń zabezpieczających, które być może wykryło zagrożenie bezpieczeństwa (np. państwa komputer jest zainfekowany przez „robaka systemowego” lub jakiegoś wirusa, próbującego w jakiś sposób wpłynąć na działanie naszego portalu.) lub liczba otwartych sesji z jednego adresu IP oraz częstotliwość wejść do przeglądarki z jednego adresu  IP została przekroczona. Bez sprawdzenia Support ID nie można jednoznacznie stwierdzić co stanowi problem. W przypadku pojawienia się komunikatu prosimy o odczekanie godziny i ponowną weryfikację, jeżeli komunikat będzie się dalej pojawiał prosimy o przesłanie wyświetlonego Support ID na adres ekw@ms.gov.pl

2. Zwracam się z pytaniem dotyczącym portalu EKW: http://ekw.ms.gov.pl – czy posiada on, ograniczenia odnośnie liczby możliwych zapytań wykonanych z jednego adresu IP. 

Aby utrudnić masowe, automatyczne pobieranie ksiąg wieczystych, wprowadzono pewne zabezpieczenia ograniczające liczbę otwartych sesji z jednego numeru IP oraz częstotliwość wejść do przeglądarki z jednego numeru IP. Z tych zabezpieczeń Ministerstwo nie zamierza zrezygnować.

3. Czy istnieje możliwość korzystania z portalu o księgach wieczystych, w celach komercyjnych odpłatnie, na warunkach preferencyjnych z pominięciem obostrzeń dotyczących IP?

Miinisterstwo nie udostępnia usługi PDCBDKW (czyli przeglądarki ksiąg wieczystych przez Internet http://ekw.ms.gov.pl) na warunkach preferencyjnych firmom komercyjnym.

4. Do czego służy kod zabezpieczający (autoryzacji) z obrazka, nie jest on czytelny i zrozumiały. Co zrobić w tej sytuacji? 

Jest to rodzaj techniki stosowanej jako powszechne zabezpieczenie na stronach www, celem którego jest dopuszczenie do przesłania danych tylko wypełnionych przez człowieka (sprawdzenie czy dane zapytanie kierowane jest od człowieka czy od automatu). Kod ten utrudnia odczytanie tekstu przez programy komputerowe (OCR), próbujące uzyskać dostęp do zawartości portalu. 
Im bardziej skomplikowany kod tym trudniej jest takiemu automatowi go odczytać. Kod generowany jest automatycznie, za każdym razem jest inny i inaczej wyświetlony. Jeśli aktualnie wyświetlany kod jest zbyt nieczytelny, należy go odświeżyć, wtedy wygenerowany zostanie kolejny, być może znacznie łatwiejszy do odczytania. Jeżeli obrazkowy kod zostanie wypełniony przez użytkownika niewłaściwie, zostanie także zaproponowany kolejny, bez konieczności wychodzenia z przeglądarki. Z tego zabezpieczania nie możemy zrezygnować, gdyż bardzo duża ilość generowanych zapytań przez automaty całkowicie uniemożliwiła by korzystanie z portalu prawdziwym ludziom.

5. Przy o uruchomieniu strony ekw.ms.gov.pl nie wyświetla mi się kod recaptcha? 

Obrazkowy kod z obrazka to reCaptcha. Jest to rozwiązanie zewnętrzne, które do swojego poprawnego działania wymaga kontaktu z serwerami Google. Generowany kod zabezpieczający jest udostępniany przez firmę Google w celu identyfikacji użytkownika i eliminacji dostępu do serwisu bota – programu komputerowego. 
Aby rozwiązać problem nie wyświetlania recaptchy należy sprawdzić czy:
 • nie ma włączonej blokady poprzez zainstalowane i uruchomione oprogramowanie, które uniemożliwia wyświetlenie obrazka – jeśli jest zainstalowane to proszę wyłączyć to oprogramowanie, 
 • łącze które jest wykorzystywane w serwisie ekw.ms.gov.pl, nie ma zbyt długiego czasu odpowiedzi z serwera google.com powodującego błąd – jeśli taka sytuacja istnieje to proszę o odświeżenie strony,
 • strona www.google.com nie jest blokowana przez Państwa administratora sieci lokalnej,
 • przyczyna może być też po stronie przeglądarki brak wyłączonej obsługi javascript.
6. Czy wszystkie księgi wieczyste są w postaci elektronicznej?   W centralnej bazie danych ksiąg wieczystych znajduje się, wg stanu na dzień 18 marca 2013 r., 18 002 091 ksiąg wieczystych, na ok. 20 mln istniejących ksiąg, co stanowi ok. 90%. 

7. Chciałbym się dowiedzieć, czy mając numer repertorium  mogę sprawdzić zapisy w centralnej bazie danych Ksiąg Wieczystych, ponieważ tam chyba trzeba mieć nr księgi a ja go nie posiadam. 

Aby przeglądać księgi wieczyste za pośrednictwem portalu http://ekw.ms.gov.pl, należy posiadać numer księgi wieczystej. Nie ma możliwości korzystania z innych numerów.

Aby ustalić nr elektronicznej księgi wieczystej, należy skontaktować się z właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości Sądem Rejonowym - Wydziałem Ksiąg Wieczystych. 

8. Jaka może być przyczyna, że wyszukiwarka odpowiada „nie znaleziono takiej księgi” pomimo tego, że księga w starym układzie papierowym istnieje? 

Najprawdopodobniej Pani księga wieczysta nie jest prowadzona jeszcze w wersji elektronicznej -szczegółowe informacje uzyska jednak Pani w Sądzie Rejonowym - Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Obecnie wszystkie wydziały ksiąg wieczystych pracują w systemie informatycznym Nowa Księga Wieczysta, lecz nie wszystkie jeszcze zakończyły przenoszenie treści ksiąg wieczystych do postaci elektronicznej (migrację ksiąg wieczystych).
236 wydziałów na 348 istniejących ma w pełni przemigrowany zasób ksiąg wieczystych. Informacja aktualizowana na bieżąco o tych wydziałach znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) w zakładce „rejestry i ewidencje”.
W centralnej bazie danych ksiąg wieczystych znajduje się, wg stanu na dzień 18 marca 2013 r., 18 002 091 ksiąg wieczystych, na ok. 20 mln istniejących ksiąg, co stanowi ok. 90%.

9. Proszę o informację, jak wypełnić pola na stronie http://ekw.ms.gov.pl/.

Pełna Instrukcja korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych udostępnionej w sieci publicznej Internet znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adrsem: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/nowa-ksiega-wieczysta/.  Na pierwszym ekranie Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych w polu Numer księgi wieczystej należy wprowadzić numer elektronicznej księgi wieczystej. Składa się on z trzech członów:
 • czteroznakowego kodu wydziału, we właściwości którego znajdowała się księga wieczysta w momencie założenia w jej w postaci elektronicznej. Kod wydziału można wprowadzić ręcznie lub przy pomocy listy rozwijanej zawierającej nazwy miejscowości, w których znajdują się wydziały ksiąg wieczystych (w przypadku miast, w których znajduje się kilka wydziałów na liście zawarto również ich numery) oraz przypisane do nich kody.
 • właściwego numeru księgi wieczystej, odpowiadającego numerowi nadanemu w repertorium ksiąg wieczystych danego wydziału. W przypadku ksiąg wieczystych, które prowadzone były wcześniej w postaci tradycyjnej (tzn. papierowej) jest to numer, który widniał na okładce księgi wieczystej uzupełniony zerami do ośmiu znaków (system uzupełnia zera w sposób automatyczny).
 • cyfry kontrolnej – nadawanej w chwili zakładania księgi w postaci elektronicznej (cyfra od 0 do 9).

W sytuacji braku  znajomości elektronicznego numeru księgi wieczystej, należy zwrócić się z pytaniem do właściwego, ze względu na miejsce położenia interesującej Państwo nieruchomości, Sądu Rejonowego- Wydziału Ksiąg Wieczystych.

10. Przeglądając zapisy w księdze wieczystej stwierdziłem brak adresu (lub innych danych). 

Wniosek o sprostowanie wpisów w księdze wieczystej składa się pisemnie do właściwego ze względu na miejsce położenie nieruchomości Sądu Rejonowego  - Wydziału Ksiąg Wieczystych. Pod adresem Ministerstwa Sprawiedliwości http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/nowa-ksiega-wieczysta/ zamieszczone zostały urzędowe formularze.  Wszelkie informacje odnośnie wysokości opłaty sądowej  oraz rodzaju urzędowego formularza (w Pana wypadku jest to  KW.-wpis )  za sprostowanie w dziale I i II księgi wieczystej  najlepiej uzyskać w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 

11. Czy te informacje, które znajdę na temat Księgi Wieczystej X w systemie informatycznym pokrywają się z danymi, które mogłabym uzyskać osobiście w miejscowo właściwym Sądzie?

Księga wieczysta przeglądana w przeglądarce dostępnej przez Internet pochodzi z repliki Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych aktualizowanej on-line, czyli w zasadzie bez opóźnień. Można przyjąć, że dane oglądane w przeglądarce są identyczne i tak samo aktualne, jak dane uzyskane w tej samej chwili z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Ministerstwo Sprawiedliwości bierze pełną odpowiedzialność za aktualność ksiąg, jakie można oglądać w przeglądarce, tzn. za całkowitą zgodność danych dostępnych w przeglądarce z danymi z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Za aktualność wzmianek o złożonych wnioskach o wpis odpowiadają Wydziały Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych. 

12. Jak można w wyszukiwarce ksiąg wieczystych sprawdzić księgę posiadając nr starej księgi wieczystej 

Nowa aplikacja nie ma funkcjonalności pozwalającej powiązać dawny numer księgi wieczystej z elektronicznym numerem kw. W sytuacji braku  znajomości elektronicznego numeru księgi wieczystej, należy zwrócić się z pytaniem do właściwego, ze względu na miejsce położenia interesującej Państwo nieruchomości, Sądu Rejonowego- Wydziału Ksiąg Wieczystych. 

13. Proszę o udzielenie informacji dotyczących obsługi elektronicznych ksiąg wieczystych. Mam księgę wieczystą w systemie tradycyjnym i chciałabym wiedzieć, czy konieczne jest zakładanie księgi wieczystej w postaci elektronicznej, czy jest to zrobione niejako automatycznie. Chodzi mi o to, że trzeba wypełnić na stronie internetowej 3 rubryki, ja mam dane tylko do dwóch pierwszych co uniemożliwia mi skorzystanie z przeglądarki ksiąg wieczystych. 

Nie ma konieczności ponownego zakładania księgi wieczystej, przenoszenie ksiąg wieczystych do postaci elektronicznej odbywa się sukcesywnie i nie wymaga działań z państwa strony.
Numer elektronicznej księgi wieczystej składa się z trzech członów: czteroznakowego kodu wydziału, właściwego numeru księgi wieczystej i cyfry kontrolnej.

W sytuacji braku  znajomości elektronicznego numeru księgi wieczystej, należy zwrócić się z pytaniem do właściwego, ze względu na miejsce położenia interesującej Państwo nieruchomości, Sądu Rejonowego- Wydziału Ksiąg Wieczystych.

14. Na jakiej podstawie prawnej udostępnione są dane dostępne poprzez portal http://ekw.ms.gov.pl. Czy nie łamie to ustawy o ochronie danych osobowych? 

System informatyczny zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych wykonany i eksploatowany jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. W księdze wieczystej gromadzone są dane określone ustawą i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. Tym samym przetwarzanie danych osobowych takich, jak imię, nazwisko, numer PESEL znajduje oparcie w przepisach rangi ustawowej. Zgodnie z art. 1. ust. 1 ww. ustawy księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Art. 2 ustawy określa natomiast, że księgi wieczyste są jawne oraz, że nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę. Ustawa nie nakłada żadnych ograniczeń w zakresie jawności danych zawartych w księdze wieczystej. Skoro ustawa przewiduje ujawnianie w księdze wieczystej m.in. danych osobowych, wysokości wierzytelności i innych obciążeń, wszystkie te dane są dostępne dla każdego, kto poda numer księgi wieczystej. Jawność ksiąg wieczystych stanowi niezbędny warunek realizacji zasady rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, (określonej m.in. w art. 5 - 9 ww. ustawy), gdyż osoby fizyczne i prawne nie mogą się zasłaniać nieznajomością stanu prawnego nieruchomości, w szczególności wpisów dokonanych w księgach wieczystych lub wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę. 

Zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, "przetwarzanie danych" to w szczególności ich udostępnianie. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych zawartych w księdze wieczystej wynika z Art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, albowiem podanie takich danych stanowi spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

15. Czy istnieje możliwość złożenia wniosku o wpis lub uzyskanie odpisu z księgi wieczystej w formie elektronicznej?

Na chwilę obecną nie jest możliwe złożenie wniosku o wpis lub uzyskanie odpisu z księgi wieczystej w formie elektronicznej. Można to jedynie zrobić listownie lub bezpośrednio w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Informacje MS dla klientów EKW

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że nie współpracuje z żadną prywatną firmą ani osobami fizycznymi, którzy udostępniają w Internecie informacje w zakresie ksiąg wieczystych oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich publikacje w serwisach internetowych dotyczących ksiąg wieczystych.

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia usługi związane z księgami wieczystymi na stronie https://ekw.ms.gov.pl/.

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych poinformował, iż Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych nie rozsyła, a także nie współpracuje z podmiotami przesyłającymi  "Obwieszczenia o zakończeniu migracji ksiąg wieczystych" wraz z "zobowiązaniem do uiszczenia jednorazowej opłaty skarbowej w wysokości 30 zł". Przedmiotowe pismo nie pochodzi od Ministerstwa Sprawiedliwości i nie wywołuje skutków prawnych.

Osoby, które otrzymały takie druki nie są zobowiązane do uiszczenia opłat z tego tytułu.

 


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rewolucja cyfrowa w sądach

Rewolucja cyfrowa w sądach

Kolejne etapy Trwa rewolucja cyfrowa w sądach. Dzięki decyzjom Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego to nowy etap w historii sądownictwa. Do wymiaru sprawiedliwości w coraz większym zakresie wprowadzane są rozwiązania informatyczne. 1/3 postępowań jest dziś prowadzonych wyłącznie (...)

Jak uzyskać odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej?

Jak uzyskać odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej?

Czym zajmuje się Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych? Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych wydaje, na wniosek, odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej. Dokumenty te mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. Nowelizacja (...)

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

  Ogólnie o rejestrach związanych z zakupem mieszkania Najważniejszym rejestrem, do którego przy okazji zakupu mieszkania trzeba zajrzeć, niezależnie od tego czy transakcja dotyczyć będzie mieszkania nowego czy mieszkania z rynku wtórnego, są księgi wieczyste prowadzone (...)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

  Do czego służą księgi wieczyste? System ksiąg wieczystych, stanowi swoisty rejestr nieruchomości. W zasadzie każda nieruchomość powinna mieć urządzoną księgę wieczystą. W księdze takiej wpisuje się dane dotyczące położenia nieruchomości, oznaczenia działek gruntu, wchodzących (...)

Jak bezpiecznie korzystać z bankowości mobilnej?

Jak bezpiecznie korzystać z bankowości mobilnej?

Specjaliści od bezpieczeństwa sieciowego zwykli mawiać, że najsłabszym punktem bankowości elektronicznej są jej nieostrożni klienci. Nie bez przyczyny banki wzbraniają się przed zwrotem oszczędności skradzionych przez internetowych oszustów. Wystarczy jednak stosować się do kilku podstawowych (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Jak dostać e-dowód?

Jak dostać e-dowód?

Wszyscy, którzy wniosek o nowy dowód osobisty złożą 4 marca lub później, po kilkunastu dniach odbiorą dowód z warstwą elektroniczną, czyli e-dowód. Zasadnicza różnica między nowym dowodem a starym jest taka, że e-dowód będzie także nośnikiem (...)

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?

Jedno hasło, jedno konto – to jedna z zasad, o której warto pamiętać, korzystając z sieci. Jeśli nie stosujecie, czas to naprawić. Resort cyfryzacji radzi, jak podbijać Internet z głową. Wszytkim wydaje się, że znają się na Internecie, bo przecież wszyscy (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia (...)

Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?

Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?

      Wielu ludzi nurtuje ten problem, a to ze względu na występujące od czasu do czasu „afery”. Przykładem mogą tu służyć chociażby sprzedaże kamienic przez „cudownie odnalezionych” właścicieli, a którzy - jak się później okazało - (...)

Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

Zgodnie z kodeksem cywilnym, służebność jest jednym z rzeczowych praw ograniczonych. Istota służebności, polega na prawnej legalizacji dokonywania pewnych działań, bądź też stanowi uzasadnienie żądania niepodejmowania określonych czynności przez inne osoby. Służebność zawsze ogranicza (...)

Czy rękojmia publicznej wiary ksiąg wieczystych przysługuje w sytuacji prowadzenia dwóch ksiąg wieczystych?

Czy rękojmia publicznej wiary ksiąg wieczystych przysługuje w sytuacji prowadzenia dwóch ksiąg wieczystych?

Istota przedstawionego zagadnienia prawnego sprowadza się do pytania, czy sytuacja, gdy dla tej samej nieruchomości prowadzone są dwie księgi wieczyste, w których ujawnieni są różni właściciele, a tylko wpisy w jednej księdze są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym, objęta jest działaniem (...)

Jak zaktualizować metraż mieszkania w księdze wieczystej - opinia prawna

Jak zaktualizować metraż mieszkania w księdze wieczystej - opinia prawna

  Stan faktyczny Obrót na rynku nieruchomości jest już od dłuższego czasu bardzo duży. Jego przedmiotem są najczęściej lokale będące przedmiotem odrębnej własności oraz własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu wiąże (...)

Jak bezpiecznie kupować w Internecie?

Jak bezpiecznie kupować w Internecie?

Za pomocą jednego z portali internetowych chciał kupić ciągnik rolniczy. Po telefonicznym ustaleniu warunków zakupu i wpłaceniu na konto 3,5 tys. zł. kontakt ze sprzedającym "urwał się". I tak mężczyzna padł ofiarą internetowego oszusta. Coraz chętniej kupujemy różne (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Wady i zalety kredytu Oczywiście najlepszy byłby odwrotny porządek rzeczy – najpierw sobie uskładać, a potem kupić za własne pieniądze mieszkanie i nie zapożyczać się na całe życie. Jest jednak inaczej, tylko nielicznym udaje się odwrócić proces zakupu własnego kąta. Pewne (...)

Uprawnienia i obowiązki syndyka (Porada oparta na starym prawie upadłościowym. Nowe prawo zostało uchwalone 28 lutego 2003 r.)

Uprawnienia i obowiązki syndyka (Porada oparta na starym prawie upadłościowym. Nowe prawo zostało uchwalone 28 lutego 2003 r.)

Syndyka do pełnienia obowiązków powołuje sąd na mocy orzeczenia spośród kandydatów umieszczonych na liście prowadzonej przez prezesów sądów okręgowych. Przed przystąpieniem do czynności syndyk składa wobec sędziego-komisarza przyrzeczenie sumiennego wykonywania obowiązków. Syndyk jest (...)

Portal zamieszczający przeglądy i omówienie artykułów prasowych - opinia prawna

Portal zamieszczający przeglądy i omówienie artykułów prasowych - opinia prawna

    Stan faktycznyZamierzam prowadzić tematyczny portal internetowy zajmujący się przeglądem informacji z mediów publicznych na wybrane tematy (głównie gospodarcze i społeczne). Podstawowym źródłem informacji dla serwisu ma być prasa oraz inne portale (...)

Zmiany w księgach wieczystych. To warto wiedzieć

Zmiany w księgach wieczystych. To warto wiedzieć

Umożliwienie łatwiejszego i szybszego dostępu do jawnej księgi wieczystej za pośrednictwem Internetu oraz zwiększenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami - to główny cel przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. W dniu (...)

Księgi wieczyste po nowemu. Zobacz, co się zmieni

Księgi wieczyste po nowemu. Zobacz, co się zmieni

Radę Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Celem dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest umożliwienie łatwiejszego i szybszego dostępu do jawnej księgi wieczystej za pośrednictwem Internetu. Dzięki temu powinno zwiększyć (...)

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

  Wszystkie sytuacje opisane w niniejszym artykule nie dotyczą bezpośrednio samego podziału majątku wspólnego. Mimo to, czynności takie, jak zarząd majątkiem wspólnym czy zaciąganie zobowiązań, mogą wpłynąć na kształt tego majątku - zarówno poprzez jego zwiększenie, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Hipoteka przymusowa blokuje sprzedaż nieruchomości

Hipoteka przymusowa blokuje sprzedaż nieruchomości

Niedawno uzyskałem tytuł wykonawczy przeciwko mojemu dłużnikowi. Ów dłużnik ma domek letniskowy, do którego z powodzeniem można by skierować postępowanie egzekucyjne. Problem jednak w tym, że kilka miesięcy temu umorzono ze względu na bezskuteczność inne postępowania egzekucyjne do tejże (...)

Uzyskanie odpisu z księgi wieczystej

Uzyskanie odpisu z księgi wieczystej

W jaki sposób można uzyskać odpis z księgi wieczystej nie znając jej numeru ani nie posiadając odpisu kontraktu notarialnego. Chcę wnieść sprawę o podział majątku (dom wraz z działką) po rozwodzie, a nie posiadam stosownych dokumentów. Prowadzenie ksiąg wieczystych należy do właściwości (...)

Nieważna darowizna z majątku wspólnego

Nieważna darowizna z majątku wspólnego

Rok temu otrzymałem darowiznę od wujka w postaci kilku działek ziemi. Niedawno sprzedałem działki. Umowę darowizny z wujkiem spisaliśmy u notariusza, działki zostały przepisane w księgach wieczystych na mnie. Teraz wujek chce odwołać darowiznę, jego żona mówi, że darowizna jest nieważna, (...)

Hipoteka w zbiorze dokumentów

Hipoteka w zbiorze dokumentów

Nieruchomość wystawiona na sprzedaż w przetargu jest lokalem użytkowym, który do tej pory był wynajmowany, a teraz spółdzielnia wystawiła go na sprzedaż. Lokal nie posiada założonej ksiegi wieczystej. Spółdzielnia posiada jedynie akt notarialny dla budynku. Chciałbym kupić lokal wpłacając (...)

Nabycie domu od spadkobiercy a zapisy w księgach

Nabycie domu od spadkobiercy a zapisy w księgach

Chcę nabyć dom, którego właścicielem jest osoba, która odziedziczyła ten dom w spadku. Jest prawomocny wyrok sądu w tej sprawie. W księdze wieczystej ciągle wpisany jest poprzedni (zmarły) właściciel. Dom jest postawiony na działce będącej w użytkowaniu wieczystym. Czy mogę w tej sytuacji (...)

Darowizna - problem z nieuregulowaną własnością

Darowizna - problem z nieuregulowaną własnością

Babcia chce przekazać mi w formie darowizny działeczkę. Działkę podarowali jej rodzice w latach pięćdziesiątych i ma to odzwierciedlenie w księdze wieczystej. Na początku lat 70 gmina nadawała akty własności ziemi, na którym to akcie bezpodstawnie widnieje tylko dziadek, który notabene (...)

Jawność i rękojmia wiary publicznej KW

Jawność i rękojmia wiary publicznej KW

Sprzedając mieszkanie, które było moją własnością nie wiedziałam, że mój były mąż wystąpił o uzgodnienie treści KW. Wcześniej nie rościł sobie do mieszkania praw, bo w/g prawa mimo, że byliśmy małżeństwem w czasie jego zakupu, zostało ono notarialnie zapisane na mnie, jako wyłączna (...)

Załączniki wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Załączniki wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Czy do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, którego głównym składnikiem jest nieruchomość trzeba dołączyć odpis z ksiąg wieczystych? Jeżeli odpis z ksiąg wieczystych jest konieczny w trakcie postępowania, to czy we wniosku można napisać, że dostarczy się go na rozprawie? Czy dostarczenie (...)

Służebność gruntowa

Służebność gruntowa

Strony zawarły ugodę sądową na podstawie której nieruchomości pana a i pana b zostały obciążone zostały służebnością przejazdu i przechodu na rzecz nieruchomości pana c. ugoda został zawarta 2 lata temu. DO dnia dzisiejszego w księgach wieczystych nie ma żadnej wzmianki o fakcie ustanowienia (...)

Nabycie nieruchomości - ogólne zasady

Nabycie nieruchomości - ogólne zasady

Zamierzam nabyć własność nieruchomości, co muszę sprawdzić, aby uniknąć komplikacji w przyszłości? Gdzie sprawdzić stan prawny nieruchomości? Pierwszym i najważniejszym krokiem jaki należy podjąć przed wizytą u notariusza jest sprawdzenie księgi wieczystej dla danej nieruchomości. (...)

Księgi wieczyste i akta ksiąg wieczystych

Księgi wieczyste i akta ksiąg wieczystych

Gdzie można zapoznać się z treścią ksiąg wieczystych i akt ksiąg wieczystych? Art. 36[1] ustawy o księgach wieczystych i hipotece (dalej ukwh) 1. Księgi wieczyste i akta ksiąg wieczystych przechowuje się w sądzie. 2. Księgi wieczyste nie mogą być wydawane poza budynek sądu rejonowego. (...)

Uciążliwa droga konieczna

Uciążliwa droga konieczna

Mam zamiar nabyć działkę gruntu, która nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działkę tę od drogi publicznej oddziela inna działka, mająca dostęp do drogi, na której stoi dom należący do osoby od której mam zamiar nabyć działkę. Właściciel działek wyraża zgodę na zamieszczenie (...)

Rękojmia a istniejące i nie wpisane służebności

Rękojmia a istniejące i nie wpisane służebności

Firma kupiła grunt rolny od osoby fizycznej. Grunt został przekwalifikowany i przeznaczony pod inwestycję budowlaną. W akcie notarialnym zakupu gruntu znalazł się zapis, że zakupiony grunt jest wolny od innych praw. Tymczasem w trakcie realizacji projektu budowlanego okazało się, że jeden z (...)

Pozbycie się słupa energetycznego z działki

Pozbycie się słupa energetycznego z działki

Otrzymałam w darowiźnie dom od mojej mamy. Na działce stoi wielki betonowy słup energetyczny, linie wysokiego napięcia przechodzą metr od domu. Mam tej sytuacji dosyć i chce uregulować te sprawy. Kiedyś gdy mama zażądała od ZE usunięcia słupa powiedzieli, że widocznie 30 lat temu poprzedni (...)

Założenie księgi wieczystej przez wierzyciela

Założenie księgi wieczystej przez wierzyciela

Złożyłem do starostwa powiatowego zapytanie, czy mój dłużnik, przeciwko któremu dysponuję tytułem wykonawczym, jest właścicielem nieruchomości. Przyszła właśnie odpowiedź, że owszem - jest właścicielem. Podano miejscowość i ulicę, przy której jest ta nieruchomość, a także nr (...)

Zawartość księgi wieczystej

Zawartość księgi wieczystej

Jakie informacje zawiera tradycyjna księga wieczysta (tzn. co znajduje się w jej poszczególnych działach), a jakie informacje zwierają dokumenty (do) księgi? Czy dokumenty księgi są jawne? Księga wieczysta zawiera cztery działy, z których: pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz (...)