4.11.2010

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jak w postępowaniu działowym sąd ustala udziały w majątku wspólnym i jak rozliczane są wydatki i nakłady małżonków?

Sądowe ustalenie udziałów w majątku wspólnym

Ogólna zasada, wyrażona w Kodeksie rodzinnym stanowi, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 § 1 kro). Od zasady tej możliwe są jednak odstępstwa. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, żeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. W praktyce najczęściej stosuje się jednak zasadę i określa udziały małżonków (byłych małżonków) w majątku wspólnym po połowie. Ustalenie nierównych udziałów może nastąpić na żądanie jednego z uczestników, poparte solidnym uzasadnieniem. Na pewno nie można kwestii nierównych udziałów sprowadzić do wyliczeń czysto rachunkowych (i ustalić, że skoro pensja męża wynosiła 60% łącznego wynagrodzenia a pensja żony tylko 40%, to w takim stosunku powinny być również określone udziały w majątku wspólnym). Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się bowiem także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym (art. 43 § 3 kro).                       

Przykład:

  • Pan Józef przez 15 lat małżeństwa pracował zawodowo i dość dobrze zarabiał. Za zarobione pieniądze udało mu się wybudować dom. W tym czasie Pani Anna, żona Pana Józefa, pracowała tylko 5 lat, gdyż pozostały czas poświęciła na wychowanie dwójki dzieci.

    W postępowaniu o podział majątku Pan Józef wykazał, że posiadany majątek pochodzi głównie z jego dochodów i zażądał, aby sąd określił nierówne udziały w tym majątku: dla niego w wysokości 85%, zaś dla byłej żony - jedynie w wysokości 15%. Wydaje się bardzo mało prawdopodobne, aby sąd przychylił się do wniosku Pana Józefa, gdyż nakład osobistej pracy Pani Anny przy wychowaniu dzieci oraz we wspólnym gospodarstwie domowym należy ocenić tak, jak pracę zarobkową Pana Józefa. Udziały zostaną zatem ustalone po równo.

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Ustalenie udziałów w majątku wspólnym w nierównej wysokości może mieć miejsce w szczególności, gdy zostanie wykazane, że jeden z małżonków uporczywie nie przyczyniał się do powstania i powiększania majątku wspólnego. Zgodnie z aktualnym wciąż postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 30.11.1972 r. (sygn. III CRN 235/72, OSNC 1973/10/174), jeżeli małżonek w sposób rażący lub uporczywie, mimo posiadanych sił oraz możliwości zarobkowych, nie przyczynia się odpowiednio do tych możliwości do powstania majątku wspólnego, drugi małżonek może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku. Żądanie ustalenia nierównych udziałów będzie również uzasadnione w sytuacji, gdy małżonek swoim postępowaniem nie tylko nie powiększał majątku ale dodatkowo go marnotrawił (np. poprzez wystawne życie, hazard, itp.). Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 3. grudnia 1968 r. dopuścił nawet możliwość pozbawienia takiego małżonka całego udziału w majątku wspólnym, jednak rozstrzygnięcie takie może zapaść tylko w sytuacjach wyjątkowych (sygn. III CRN 100/68, OSNC 1969/11/205).

Jeżeli w trakcie postępowania działowego powstanie spór, co do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, sąd może w tym przedmiocie wydać postanowienie wstępne. Trzeba również zaznaczyć, że niedopuszczalne jest zgłoszenie żądania ustalenia nierównych udziałów dopiero w postępowaniu apelacyjnym (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27.05.1998 r., sygn. I CKN 730/97, OSNC 1998, nr 12, poz. 221).

Ustalenie udziałów przy rozszerzonej wspólności

W przypadku wspólności majątkowej, która powstała w wyniku umowy stron, przepis art. 501 kro stanowi, że w razie jej ustania, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej. Przepis ten dopuszcza zatem określenie przez samych małżonków wysokości przypadających im udziałów w majątku wspólnym, który powstał w wyniku umowy małżonków. Pomimo jednak takiego określenia, nie jest wykluczone ustalenie nierównych udziałów według omówionych wyżej reguł.

Rozliczenie wydatków i nakładów z majątku wspólnego na majątki osobiste oraz z majątków osobistych na majątek wspólny

 w postępowaniu działowym 

W postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd rozstrzyga także o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie, podlegają zwrotowi. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 45 Kodeksu rodzinnego. Zgodnie z tym przepisem, każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód (wyjątek uzasadniony, ponieważ dochód z majątku osobistego każdego z małżonków powiększa majątek wspólny). Ponadto, każdy z małżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można jednak żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego. 

W zasadzie zwrotu powyższego dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, ale sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

Trzeba pamiętać, że nie zgłoszone w trakcie postępowania działowego roszczenie o zwrot nakładów lub wydatków nie może być dochodzone po zakończeniu tego postępowania. Stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19.12.1977 r. (sygn. III CZP 85/77, OSNC 1978/5-6/90), w której czytamy, że małżonek, który w okresie pomiędzy ustaniem wspólności majątkowej a podziałem majątku wspólnego, spłacił z własnych środków całość albo część kredytu bankowego, obciążającego objęte wspólnością mieszkanie spółdzielcze, ale wynikłego stąd roszczenia nie zgłosił w postępowaniu o podział majątku wspólnego, nie może tego roszczenia dochodzić w odrębnym procesie. Nie może też w odrębnym procesie dochodzić nie zgłoszonych w tym postępowaniu roszczeń z tytułu wydatków na bieżące świadczenia, związane ze współposiadaniem tego mieszkania w okresie między ustaniem wspólności majątkowej a podziałem majątku wspólnego. Powyższe wynika z treści art. 618 kpc, normującego zniesienie współwłasności, a mającego zastosowanie do podziału majątku na mocy odesłania zawartego w art. 567 § 3 i art. 688 kpc. Zgodnie z tym przepisem, sąd dokonując podziału majątku rozstrzyga także wzajemne roszczenia stron z tytułu posiadania rzeczy, zaś z chwilą wszczęcia postępowania o podział majątku odrębne postępowanie w tych sprawach jest niedopuszczalne (sprawy będące w toku przekazuje się do dalszego rozpoznania sądowi dokonującemu podziału). Po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o podziale majątku uczestnik nie może dochodzić powyższych roszczeń, chociażby nie były one zgłoszone w postępowaniu o działowym.

O długach związanych z majątkiem wspólnym pisaliśmy już w jednym z poprzednich artykułów; w tym miejscu trzeba jednak przypomnieć, że długi, które zostały zaciągnięte w czasie trwania wspólności, zużyte na majątek wspólny i spłacone w okresie pomiędzy ustaniem wspólności a podziałem majątku, podlegają rozliczeniu w ramach zwrotu nakładów.

Małżonek, który dokonał spłaty może zatem zgłosić odpowiednie roszczenie do drugiego małżonka, gdyż spłatę przez niego ww. długów traktuje się jako nakład z majątku osobistego na majątek wspólny. Rozliczenie wydatków i nakładów nie zawsze jest jednak prostą operacją rachunkową. Życie pisze różne scenariusze, którym regulacje prawne nie potrafią sprostać. Tytułem przykładu można wskazać następującą sytuację: 

Przykład:

  • Państwo Maria i Krzysztof Zawisza wybudowali dom na działce, będącej własnością tylko Pani Marii (działkę tę Pani Maria nabyła ze środków majątku osobistego). Dom został natomiast wybudowany nie tylko ze środków majątku wspólnego, ale również ze środków majątków osobistych każdego z małżonków (min. z darowizn otrzymanych od rodziców oraz rozliczeń spadkowych, przypadających małżonkom). Po rozwodzie Pan Krzysztof złożył wniosek o podział majątku, wnosząc jednocześnie o zwrot nakładów poniesionych z majątku wspólnego na majątek osobisty byłej żony.

W powyższym przykładzie powstaje problem, jak należy rozliczyć wydatki z majątku wspólnego na majątek osobisty (jakim jest działka żony) oraz wydatki z własnego majątku  osobistego na majątek osobisty drugiego małżonka. Problem ten rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16. grudnia 1980 r. (sygn. III CZP 46/80, OSNC 1981/11/206) stwierdzając, że w sytuacji, gdy małżonkowie w czasie trwania wspólności ustawowej wspólnie zbudowali dom na gruncie wchodzącym w skład majątku osobistego jednego z nich, wartość nakładów określa się w ten sposób, że najpierw ustala się ułamkowy udział nakładów małżonków w wartości domu według cen rynkowych z czasu jego budowy, a następnie oblicza się ten sam ułamkowy udział w wartości domu według cen rynkowych z chwili podziału majątku wspólnego. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy szczegółowo wyjaśnił, jak należy dokonać tych obliczeń: po pierwsze, trzeba ustalić ułamkowy udział nakładów każdego z małżonków w sumie nakładów, w skutek których powstał budynek (wg rzeczywistych kosztów z czasu budowy). Następnie, stosownie do tych ułamków, należy ustalić udział każdego z małżonków w wartości rynkowej domu w chwili ukończenia jego budowy albo w chwili ustania wspólności ustawowej. Przy okazji Sąd Najwyższy zezwolił na rozliczenie również nakładów z majątku osobistego małżonków na majątek osobisty jednego z nich.

Trzeba również pamiętać, aby ewentualne żądanie w zakresie zwrotu wydatków i nakładów zostało złożone przed sądem I instancji. O zwrocie wydatków i nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny sąd orzeka wyłącznie na wniosek zgłoszony w postępowaniu w pierwszej instancji; nie jest zatem możliwe skuteczne zgłoszenie tego roszczenia w postępowaniu apelacyjnym (tak również wypowiedział się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 16. października 1997 r., sygn. II CKN 395/97, LEX nr 50532).

Rozliczenie nakładów z majątku osobistego jednego małżonka na majątek osobisty drugiego małżonka

 

W postępowaniu o podział majątku rozliczeniu podlegają jedynie wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątki osobiste oraz z majątków osobistych na majątek wspólny (wg zasad opisanych wyżej). W orzecznictwie przyjmuje się, że rozliczeniu w tym postępowaniu nie podlegają wydatki i nakłady z majątku osobistego jednego małżonka na majątek osobisty drugiego małżonka. W punkcie powyżej zacytowano jednak uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 16.12.1980 r., w której Sąd ten stwierdził min., że: „W postępowaniu o podział majątku wspólnego rozliczeniu podlegają również nakłady z majątku odrębnego małżonków na majątek odrębny jednego z nich” (majątek „osobisty” przed zmianami w kodeksie nazywano „odrębnym”). Aby właściwie zrozumieć tezę tego orzeczenia, trzeba sięgnąć do uzasadnienia uchwały. Przepis art. 45 kro pozwala jedynie na rozliczenie wydatków i nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie. Przepis milczy na temat rozliczeń z majątku osobistego jednego małżonka na majątek osobisty drugiego. Sąd Najwyższy w cytowanej uchwale pozwolił jednak na rozliczenie z majątków osobistych tylko dlatego, że na majątek osobisty jednego z małżonków dokonano nakładów zarówno z majątków osobistych każdego z małżonków, jak również z majątku wspólnego. W tej konkretnej sytuacji dokonywanie rozliczeń w dwóch odrębnych postępowaniach byłoby po prostu zdaniem sądu bezcelowe. 

Przy rozliczaniu nakładów z majątku osobistego jednego małżonka na majątek osobisty drugiego, zawsze trzeba dokonać rozróżnienia dwóch sytuacji:

  1. kiedy dokonano nakładów wyłącznie z majątku osobistego na majątek osobisty drugiego małżonka oraz

  2. kiedy oprócz nakładów z majątku osobistego na majątek osobisty drugiego małżonka, na ten drugi majątek dokonano nakładów również z majątku wspólnego.

W razie zaistnienia sytuacji z pkt. 1, nie jest możliwe rozliczenie tych nakładów w postępowaniu o podział majątku. Podstawę do dokonania tych rozliczeń stanowią w takiej sytuacji przepisy kodeksu cywilnego, a nie kodeksu rodzinnego. Dochodzenie zwrotu nakładów następuje zatem w drodze odrębnego procesu cywilnego i druga strona nie może podnieść zarzutu, że roszczenie nie zostało zgłoszone w postępowaniu o podział majątku a więc nie może być już zgłoszone. Żądanie rozliczenia nakładów poczynionych wyłącznie z majątku osobistego na majątek osobisty drugiego małżonka nie było bowiem dopuszczalne w postępowaniu o podział majątku.

Żądanie zwrotu nakładów z majątku osobistego na majątek osobisty drugiego małżonka jest dopuszczalne w postępowaniu o podział majątku zupełnie wyjątkowo – mianowicie tylko wtedy, gdy oprócz nakładów z majątku osobistego jednego małżonka na majątek osobisty drugiego małżonka zostały również dokonany nakłady z majątku wspólnego. Potwierdził to również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7. czerwca 2002 r. (sygn. IV CKN 1108/00, OSNC 2003/9/123), w uzasadnieniu którego dodał, że rozliczenie takie jest dopuszczalne jedynie w wyjątkowych sytuacjach, w których zachodzi potrzeba kompleksowego rozliczenia małżonków w jednym postępowaniu.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej obejmuje – jak sama nazwa wskazuje – składniki majątkowe, które stanowią majątek wspólny. Punktem wyjścia przy omawianiu zagadnienia podziału majątku jest ustalenie, co w skład (...)

Rozliczenia między małżonkami - opinia prawna

Rozliczenia między małżonkami - opinia prawna

Stan faktycznyKilka lat temu wyszłam za mąż za kawalera; ma on dwoje dzieci, z których każde mieszka z inną kobietą. Mąż posiada również własny dom, sklep i samochód. Moje oszczędności ze sprzedaży mieszkania wydaliśmy wspólnie po ślubie na (...)

Jaka część majątku wspólnego nie podlega podziałowi po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?

Jaka część majątku wspólnego nie podlega podziałowi po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?

W zasadzie majątek wspólny małżonków będzie stanowił przedmiot podziału. Nie podlega natomiast podziałowi majątek osobisty każdego z małżonków. Czy majątek, który stanowi współwłasność małżonków w częściach ułamkowych, podlega podziałowi? Nie (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

  Pomimo tego, iż stosunki rodzinne wydają się być tymi, które przede wszystkim powinny cechować się stabilnością i w tym zakresie czasem konieczne są zmiany, czy też modyfikacje. Zawsze celem jest oczywiście dostosowywanie przepisów do realiów społecznych. Tak też (...)

Czy dochód z najmu to mój majątek odrębny, czy wspólny z żoną? – opinia prawna

Czy dochód z najmu to mój majątek odrębny, czy wspólny z żoną? – opinia prawna

Stan faktyczny   W roku 2002 wykupiłem mieszkanie komunalne, którego byłem głównym najemcą, będąc w związku małżeńskim 50% zapłaciłem gotówką, resztę spłacam w 5 rocznych ratach – zostało mi jeszcze 3 raty. Tak więc na dzisiaj mam „zapłacone” za 70% wartości (...)

Skutki rozwodu

Skutki rozwodu

  Zawarcie małżeństwa jest zdarzeniem niezwykle doniosłym. Doniosłym emocjonalnie oraz doniosłym prawnie. Na skutek tego zdarzenia małżonkowie „wychodzą” ze swoich dotychczasowych rodzin, a zakładają własną, zmienia się ich stan cywilny, dane osobowe, powstają między (...)

Nakłady z majątku wspólnego na osobisty sąd ustala z urzędu

Nakłady z majątku wspólnego na osobisty sąd ustala z urzędu

Wnioskodawczyni wniosła o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między nią a uczestnikiem postępowania i przedstawiła do rozliczenia nakłady, jakie zostały poczynione z majątku wspólnego na nieruchomość wchodzącą w skład majątku osobistego (...)

Ustanowienie odrębnej własności lokali jako sposób fizycznego podziału nieruchomości stanowiącej współwłasność małżonków.

Ustanowienie odrębnej własności lokali jako sposób fizycznego podziału nieruchomości stanowiącej współwłasność małżonków.

Podział majątku wspólnego małżonków jest czynnością, która ma na celu ostateczne rozwiązanie kwestii majątkowych byłych małżonków. Jego przeprowadzenie prowadzi do ustania wspólności majątkowej przedmiotów, które należały do nich obu - wchodziły (...)

Wykup nieruchomości należącej do spadku przez jednego spadkobiercę - opinia prawna

Wykup nieruchomości należącej do spadku przez jednego spadkobiercę - opinia prawna

  Stan faktyczny Jestem jednym ze spadkobierców (1/6 udziałów), zajmującym mieszkanie w budynku należącym do spadku, od 4 lat pełnię funkcję administratora nieruchomości. W skład spadku wchodzi również działka o pow. 780 m2. W związku z tym, że jestem osobiście (...)

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest intercyza i dlaczego decydujemy się na jej zawarcie? Intercyza jest to majątkowa umowa małżeńska, na mocy której małżonkowie dokonują wyboru ustroju majątkowego jaki będzie regulował ich stosunki majątkowe w trakcie trwania małżeństwa. Panujący między małżonkami (...)

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Na czym polega instytucja opieki? Pod pojęciem opieki w potocznym tego słowa znaczeniu rozumie się dbałość o osobę potrzebującą pomocy, kierowanie jej postępowaniem, troskę o to, ażeby nie stała się jej żadna krzywda. Osobą, która przede wszystkim potrzebuje opieki, jest dziecko. (...)

Podział majątku i wzajemne rozliczenia małżonków - opinia prawna

Podział majątku i wzajemne rozliczenia małżonków - opinia prawna

  Stan faktyczny  Jestem w trakcie rozwodu z mężem. Niebawem mamy pierwszą sprawę. Mamy 1 dziecko. Interesuje mnie sposób podziału naszego mieszkania po rozwodzie, bo zamieszkiwanie razem nie wchodzi w rachubę. Czy sprawę podziału majątku mogę założyć już teraz? Czy muszę (...)

Rozliczenia małżonków po ustaniu ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej z tytułu nakładów i wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego na gruncie jednego z małżonków

Rozliczenia małżonków po ustaniu ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej z tytułu nakładów i wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego na gruncie jednego z małżonków

Częstym przypadkiem z jakim spotykamy się na kanwie spraw związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków jest sytuacja, w której małżonkowie wspólnie dokonują budowy budynku mieszkalnego na nieruchomości stanowiącej majątek osobisty jednego z nich. W sytuacji (...)

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

  Na wstępie należy zaznaczyć, że prawo do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie podziału majątku jest uprawnieniem, z którego można skorzystać praktycznie w każdym czasie. Oznacza to, że prawo do wystąpienia z wnioskiem o podział majątku nie ulega przedawnieniu. Ponieważ od (...)

W jaki sposób sąd dokonuje podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków?

W jaki sposób sąd dokonuje podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków?

  Jaki sposób podziału majątku powinien wybrać sąd? Sposób, w jaki dochodzi do podziału majątku wspólnego, jest chyba jednym z najbardziej kluczowych zagadnień tego podziału. Podział majątku wspólnego może nastąpić przez: podział w naturze (fizyczny (...)

Podział majątku wspólnego konkubentów

Podział majątku wspólnego konkubentów

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie regulują wprost zasad podziału majątku osób, które żyły w konkubinacie, a które postanowiły się rozstać, w przeciwieństwie do szeroko omówionych, tak w orzecznictwie, jak i doktrynie, zasad podziału majątku między małżonkami. (...)

Podział majątku spadkowego a prawa małżonki zmarłego - opinia prawna

Podział majątku spadkowego a prawa małżonki zmarłego - opinia prawna

Stan faktyczny  Interesuje mnie skład i podział majątku spadkowego. Co wchodzi w masę spadkową? Czy do spadku należą np. telewizor, sprzęt elektroniczny, meble, sprzęt AGD? Spadkobiercami są żona oraz troje dzieci w wieku 39, 37 oraz 34 lat. Ile należy się poszczególnym (...)

Czy orzeczenie rozwodu bez mojej winy uchroni mnie przed obowiązkiem płacenia alimentów – opinia prawna

Czy orzeczenie rozwodu bez mojej winy uchroni mnie przed obowiązkiem płacenia alimentów – opinia prawna

Stan faktyczny Zamierzam wystąpić o rozwód z orzeczeniem winy żony, na co ona się nie zgadza. Żona od 1,5 roku  utrzymuje kontakty z innym mężczyzną  (systematyczne spotkania, niekiedy wspólne wyjazdy z noclegami, setki rozmów i SMS-ów miesięcznie, o czym świadczą (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego

Przed sądem toczy się sprawa o podział majątku dorobkowego. Sąd ma wydać postanowienie wstępne. Co to oznacza? Czy wyda je na wniosek wnioskodawczyni? W toku postępowania o podział majątku wspólnego (...)

Rozliczenia przy podziale majątku

Rozliczenia przy podziale majątku

Jest sporo informacji na temat prawnych aspektów podziału majątku po rozwodzie. Brak mi jednak informacji o tym, jak prawo (i sądy!) traktują wzajemne rozliczanie wynagrodzeń w okresie trwania sprawy (...)

Rozwód a podział majątku wspólnego małżonków

Rozwód a podział majątku wspólnego małżonków

Jestem przed pierwszą rozprawą rozwodową i chciałabym do tego czasu uregulować kwestie finansowe z moim mężem, ponieważ obawiam się, że po podpisaniu zgody na rozwód mogę nigdy należnych mi (...)

Podział majątku małżonków

Podział majątku małżonków

Chcę ubiegać się o rozwód z winy żony (żona przyznała się do zdrady). Przez wszystkie lata małżeństwa tylko ja pracowałem i utrzymywałem rodzinę. Żona nie pracuje obecnie i nie ma innych (...)

Przedawnienie roszczeń o nakłady

Przedawnienie roszczeń o nakłady

18.04.2007 r. wniosłem przeciwko mojej byłej współmałżonce pozew o zwrot poniesionych koniecznych nakładów na majątek wspólny, w tym kosztów związanych z utrzymaniem najmu lokalu. We wrześniu (...)

Rozwód i podział majątku wspólnego

Rozwód i podział majątku wspólnego

Jesteśmy małżeństwem od dwudziestu paru lat. Mąż zdradził mnie po raz pierwszy kilkanaście lat temu. Mąż zakochał się, jak twierdził, i chciał układać sobie życie na nowo z żoną naszego (...)

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Mój brat jest żołnierzem zawodowym. Od stycznia 2008 roku przebywał na misji w Iraku ( będąc w związku małżeńskim). W tym czasie jego żona zamieszkała z kochankiem w ich wspólnym mieszkaniu. (...)

Nakłady z wynagrodzenia na dom męża

Nakłady z wynagrodzenia na dom męża

Teściowie darowali mężowi w trakcie trwania małżeństwa dom poniemiecki na wsi. Od 2000 roku trwa rozbudowa tego budynku za środki pochodzące z wynagrodzenia męża. Z tego samego źródła dokonywane (...)

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Po blisko 30 latach małżeństwa Sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy męża. Przed ślubem, ani w trakcie trwania małżeństwa nie zawieraliśmy żadnych aktów, czy to intercyzy, czy rozdzielności (...)

Czy były mąż może sprzedać bez mojej zgody nasz dom?

Czy były mąż może sprzedać bez mojej zgody nasz dom?

W raz z moim byłym mężem posiadamy dom jednorodzinny. Obecnie w owym domu żyje tylko mój były mąż, ja z córeczką mieszkam u rodziców. Chciałabym przeprowadzić zniesienie współwłasności. (...)

Nakłady czynione na majątek wspólny

Nakłady czynione na majątek wspólny

W lipcu 2005 r. ustała wspólność majątkowa poprzez orzeczony rozwód. W tej chwili w sądzie toczy się sprawa o podział majątku. Do podziału jest również samochód osobowy. Czy poniesione koszty (...)

Zwrot nakładów przy podziale majątku małżonków

Zwrot nakładów przy podziale majątku małżonków

Jestem w przededniu rozwodu. Związek małżeński zawarłam 21 lat temu. Kilkanaście lat temu mój mąż odziedziczył po ojcu 1/2 domu, pozostałą 1/2 tegoż domu odziedziczyła jego matka, która (...)

Rozwód a działalność gospodarcza jednego małżonka

Rozwód a działalność gospodarcza jednego małżonka

Kilka lat temu założyliśmy z żoną firmę (sklep obuwniczy) z naszych wspólnych dochodów. Firma otwarta imiennie na żonę. Po pewnym czasie podzieliliśmy obowiązki, ponieważ znalazłem dobrze (...)

Rozliczenie nakładów poczynionych przez małżonków

Rozliczenie nakładów poczynionych przez małżonków

Małżeństwo mieszka w domu, którego właścicielami są teściowie. Podstawą jest umowa użyczenia. Budynek został zaadaptowany i wyremontowany za fundusze małżeństwa jeszcze przed zawarciem związku (...)

Podział nakładów w postępowaniu spadkowym

Podział nakładów w postępowaniu spadkowym

(SPR PL)Małżonek planuje planuje kupić samochód. Ten samochód kupi z odrębnego majątku (posiadanego przed zawarciem małżeństwa). Po zawarciu małżeństwa mają wspólnotę majątkową. Jeśli (...)

Wydatki i nakłady na majątek odrębny małżonka

Wydatki i nakłady na majątek odrębny małżonka

Planujemy z żoną rozwód. Nasza sytuacja jest taka, że mieszkamy w mieszkaniu, które jest moją wyłącznie własnością (zostało nabyte w trakcie trwania małżeństwa ale z moich środków odrębnych). (...)

FORUM PRAWNE

CZY JEST TO MOŻLIWE....

CZY JEST TO MOŻLIWE.... Zona tak umilała mi życie że dla świetego spokoju wyprowadziłem się. Teraz jestem w trakcie sprawy rozwodowej.Czy jest możliwe aby żona mogła wyeksmitowac mnie z naszego (...)

Podział majątku

Podział majątku Komu należy się dom wybudowany na działce nalężącej do jednego ze współmałżonków (niezamieszkały). Jak spłacić drugą stronę stronę wg czego? Nakładów, aktualnej wartości? (...)

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście Proponuję przeprowadzenie sondy: Proszę napiszcie w jednym zdaniu ile dostajecie alimentów, lub ile Sąd przyznał bez wzglądu na to, czy są (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Dochodzy ze wspólnego gospodarstwa rolnego po rozwodzie, ale przed podziałem majątku.

Dochodzy ze wspólnego gospodarstwa rolnego po rozwodzie, ale przed podziałem majątku. Jest wspólne gospodarstwo rolne. Byli małżonkowie sa już rozwiedzeni, ale nie doszło jeszcze do podziału (...)

ALIMENTY na żonę ?!

ALIMENTY na żonę ?! Jestem w trakcie rozwodu z orzekaniem o winie ze strony męża.. Od pięciu miesięcy jestem osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku. Mam zasądzone alimenty na dziecko w wysokości (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

Poradźcie...

Poradźcie... Proszę o radę... Żyłam w chorym związku - nie będę się na ten temat rozpisywała, bo to już na szczęście przeszłość. We wrześniu 98 r. odeszłam od męża zabierając dziecko. (...)

Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę

Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę Rozwiodłem się. Sąd mi przyznał opiekę nad synem a mojej eks-małżonce je ograniczył. Przez cały okres trwania małżeństwa (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

Porady prawne