27.8.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Kiedy sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne?

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli:

 • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
 • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, 
 • a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa; chodzi tu więc o pozytywną prognozę kryminologiczną jako wyraz prewencji indywidualnej.

Porady prawne

Chodzi więc o to, aby w sprawach drobniejszych i przy pozytywnej charakterystyce sprawcy nie został on skazany za popełniony czyn. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Warunkowego umorzenia nie stosuje się jednak do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności. W wypadku zaś gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, wówczas warunkowe umorzenie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie na posiedzeniu tylko wówczas, gdy występują przesłanki do zastosowania tej instytucji (warunek merytoryczny) oraz gdy oskarżony się temu nie sprzeciwia (warunek formalny). Jeżeli natomiast oskarżony sprzeciwia się warunkowemu umorzeniu, jak również wtedy, gdy sąd uznaje, że warunkowe umorzenie byłoby nieuzasadnione, kieruje sprawę na rozprawę.

W wyroku warunkowo umarzającym postępowanie - oprócz elementów, które powinien zawierać każdy wyrok -  należy dokładnie określić czyn oskarżonego, wskazać przepis ustawy karnej, pod który czyn podpada, oraz oznaczyć okres próby. Wyrok warunkowo umarzający postępowanie doręcza się stronom oraz pokrzywdzonemu.

Jakiej próbie poddany jest sprawca?

Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.

Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd (obligatoryjnie) zobowiązuje sprawcę do naprawienia szkody w całości lub w części.

Może (ale nie musi) także na niego nałożyć obowiązki:

 • informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,  
 • przeproszenia pokrzywdzonego,  
 • wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,  
 • powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających, lub  
 • powstrzymywania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób. 

Sąd może ponadto orzec: świadczenie pieniężne oraz zakaz prowadzenia pojazdów do lat 2 (są to środki karne).

Czas i sposób wykonania nałożonych obowiązków sąd określa po wysłuchaniu skazanego.

Jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają, sąd może w okresie próby:

 • ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązki: wykonywania obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających czy powstrzymywania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób, 

 • albo od wykonania nałożonych obowiązków zwolnić, z wyjątkiem obowiązku naprawienia szkody w całości lub w części,

 • jak również oddać skazanego pod dozór albo od dozoru zwolnić.

W sprawach związanych z wykonywaniem orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego właściwy jest sąd, który w danej sprawie orzekał w pierwszej instancji (czyli sąd rejonowy albo sąd okręgowy), jednakże w stosunku do osoby oddanej pod dozór, w kwestiach dotyczących wykonania tego środka oraz obowiązków związanych z okresem próby, właściwy jest sąd rejonowy, w którego okręgu dozór jest lub ma być wykonywany (tj. tzw. sąd dozoru).

Próba może okazać się udana (wówczas postępowanie nie zostanie nigdy podjęte) albo nieudana (wówczas postępowanie karne zostanie podjęte - zobacz dalej).

Kiedy sąd podejmie postępowanie karne? 

Sąd (obligatoryjnie) podejmuje postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany.

Sąd może(ale nie musi) podjąć postępowanie karne, jeśli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne niż określone wyżej przestępstwo, jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody.

Owo rażące naruszenie porządku prawnego może polegać np. na popełnieniu wykroczenia, nieprzestrzeganiu ustalonych reguł zachowania się w pewnych miejscach publicznych czy w miejscu zamieszkania. Sąd może podjąć postępowanie karne także, jeśli sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

Warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

O podjęciu postępowania warunkowo umorzonego sąd orzeka na wniosek oskarżyciela (przede wszystkim prokuratora), pokrzywdzonego lub kuratora sądowego albo z urzędu. W kwestii podjęcia postępowania warunkowo umorzonego orzeka sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy. W posiedzeniu w tej sprawie ma prawo wziąć udział prokurator, oskarżony i jego obrońca oraz pokrzywdzony i jego pełnomocnik. Pomimo że warunkowe umorzenie postępowania następuje zawsze w formie wyroku, to jego podjęcie następuje w formie postanowienia. Na postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania oraz w kwestii podjęcia postępowania przysługuje zażalenie.O podjęciu postępowania warunkowo umorzonego należy powiadomić poręczającego.

W razie podjęcia postępowania warunkowo umorzonego, sprawa toczy się od nowa na zasadach ogólnych, przed sądem właściwym do jej rozpoznania. Wniosek prokuratora o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego zastępuje wówczas akt oskarżenia.

Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego następuje albo z urzędu, albo na wniosek oskarżyciela, pokrzywdzonego lub kuratora sądowego (art. 549 k.p.k.).

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Posiadasz narkotyki? Prokurator nie zawsze cię ukarze.

Posiadasz narkotyki? Prokurator nie zawsze cię ukarze.

Kwestia nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dokonana w kwietniu 2011 roku wywołała duże kontrowersje tak w czasie sejmowej debaty jak i wśród środowisk zajmujących się polityką narkotykowa. W świetle oskarżeń częsci polityków o rzekomej "legalizacji narkotyków" (...)

Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowywany jest projekt obszernej nowelizacji Kodeksu Karnego. Ważne zmiany czekają przede wszystkim część ogólną w zakresie zasad odpowiedzialności karnej, form popełniania przestępstwa, okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną, kar (...)

Czy możesz stracić pracę z powodu popełnienia przestępstwa? - opinia prawna

Czy możesz stracić pracę z powodu popełnienia przestępstwa? - opinia prawna

Stan faktyczny W grudniu ubiegłego roku zostało zatrzymane prawo jazdy na podstawie art. 137 ust.1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym (alkohol w wydychanym powietrzu). Sprawa odbędzie się w Sądzie Grodzkim za około 3 miesiące. Jestem pracownikiem instytucji, w której nie mogą pracować osoby karane. (...)

Co może być przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Co może być przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Postępowanie egzekucyjne nie jest postępowaniem, od którego już „nie ma ratunku”. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje oprócz możliwości jego zawieszenia także jego umorzenie. Oczywiście jest to możliwe w ściśle określonych wypadkach, gdyż umorzenie tak zaawansowanego (...)

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Wznowienie postępowania jest - obok kasacji - nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, przysługującym od orzeczeń już prawomocnych. Wznowienia nie należy przy tym traktować jako "trzeciej instancji". Jest ono dopuszczalne tylko w ściśle określonych przypadkach. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, (...)

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany w ustawie o finansach publicznych Nowe przepisy w ustawie o finansach publicznych dotyczą m.in. udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym. Ustawa uchyla przepisy w zakresie dokumentów audytowych, udostępnianych w trybie dostępu do informacji publicznej, (...)

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Umorzenie udziałów w spółce z o.o. może nastąpić tylko wówczas, gdy przewiduje to umowa spółki. Dotyczy to wszystkich rodzajów umorzenia. Dokonanie umorzenia jest dopuszczalne dopiero po wpisie spółki do rejestru. Umorzenie nie może więc nastąpić w (...)

Jakie podejrzany ma prawa?

Jakie podejrzany ma prawa?

  Kto jest podejrzanym, a kto oskarżonym?  Podejrzany to osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Podejrzanym (...)

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania cywilnego?

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania cywilnego?

  Jakie są przyczyny zawieszenia postępowania cywilnego? Zawieszenie postępowania cywilnego spowodowane jest różnymi czynnikami. W niektórych przypadkach przyczyną zawieszenia będzie wina lub wola stron, w innych nadzwyczajne okoliczności, niezależne ani od stron ani od sądu, (...)

Czy wiesz, czego możesz domagać się od organów ścigania będąc pokrzywdzonym?

Czy wiesz, czego możesz domagać się od organów ścigania będąc pokrzywdzonym?

  Status pokrzywdzonego musiał zostać określony przepisami, ponieważ „ofiarą przestępstwa” niestety może zostać każdy z nas. Dokładniej rzecz ujmując pokrzywdzonym może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Kto posiada status pokrzywdzonego w rozumieniu polskich (...)

Świadczenie pieniężne na rzecz określonych instytucji w przypadku warunkowego umorzenia

Świadczenie pieniężne na rzecz określonych instytucji w przypadku warunkowego umorzenia

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 kpk zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy "Czy w razie warunkowego umorzenia postępowania karnego świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 49 § 1 kk, może zostać orzeczone na rzecz dowolnego (...)

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Od 17 grudnia 2005 r. zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Wydłużenie przedawnienia Nowelizacja przewiduje wydłużenie okresów przedawnienia – również do czynów popełnionych przed wejściem w życie (...)

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

    Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę „w zawieszeniu” („w zawiasach”).  W jakich przypadkach sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary? Sąd skazujący może warunkowo (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Kto może się pojednać za małoletniego pokrzywdzonego

Kto może się pojednać za małoletniego pokrzywdzonego

Przepis art. 66 § 3 Kodeksu karnego pozwala na warunkowe umorzenie postępowania karnego o przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności, jeżeli sprawca pojedna się z pokrzywdzonym. W pewnej sprawie o znęcanie się rodzica nad dzieckiem pojawiła się wątpliwość, czy ze sprawcą (...)

Jak ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej?

Jak ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej?

Masz problem ze spłatą zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub zapłatą opłaty prolongacyjnej? Złóż wniosek o umorzenie całości lub części zaległości podatkowej i sprawdź czy urząd przyzna ci taką pomoc. Zobacz, jak to zrobić. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki (...)

Czy można nie płacić podatku? Czyli o jakie ulgi możemy się ubiegać w urzędzie skarbowym, gdy nie mamy pieniędzy na zapłatę podatku?

Czy można nie płacić podatku? Czyli o jakie ulgi możemy się ubiegać w urzędzie skarbowym, gdy nie mamy pieniędzy na zapłatę podatku?

Jakiego rodzaju ulgi przewidują przepisy? Ustawa – Ordynacja podatkowa przewiduje cztery rodzaje ulg, z jakich będący w kłopotach podatnik może skorzystać. Są to: zaniechanie poboru podatku, rozłożenie podatku bądź zaległości podatkowej na raty, odroczenie terminu płatności podatku (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, (...)

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

Czemu ma służyć nowelizacja? Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zniesławienie funkcjonariuszy publicznych a Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Zniesławienie funkcjonariuszy publicznych a Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Jestem oskarżony o zniesławienie funkcjonariuszy publicznych i inne. W trakcie postępowania prokuratorskiego, złożyłem do prokuratora pismo, aby umorzono warunkowo wobec mnie postępowanie karne (...)

Warunkowe umorzenie postępowania po uchyleniu wyroku przez sąd apelacyjny

Warunkowe umorzenie postępowania po uchyleniu wyroku przez sąd apelacyjny

Osoby są oskarżone z art. 284 par 2. Pierwsza rozprawa zakończyła się uchyleniem wyroku przez sąd apelacyjny i przekazaniem do ponownego rozpatrzenia. Ponieważ od rzekomego czynu minęło już 8 (...)

Posiadanie narkotyków przez 17-latkę

Posiadanie narkotyków przez 17-latkę

Mam 17 lat w prokuraturze toczy się moja sprawa w związku z popełnieniem przeze mnie przestępstwa (posiadanie małej ilości marihuany) - po otrzymaniu odpowiednich ekspertyz prokuratura zadecyduje (...)

Zatarcie skazania a warunkowe umorzenie

Zatarcie skazania a warunkowe umorzenie

Mój brat został skazany 20.VII 2005 r. wyrokiem sądu z art. 270 § 1 (art. 11 § 1, art. 281 § 1) na karę świadczenia pieniężnego 100 zł na rzecz organizacji społecznej oraz na okres próby 1 (...)

Kiedy można skorzystać z warunkowego umorzenia postępowania?

Kiedy można skorzystać z warunkowego umorzenia postępowania?

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego i w jakich przypadkach można skorzystać z tej instytucji? Instytucję tę reguluje art. 66 Kodeksu karnego. Takie rozwiązanie jest z zasady korzystne (...)

Warunkowe umorzenie postępowania o przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania o przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu

Czy możliwe jest warunkowe zawieszenie postępowania karnego w przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu? Warunkowe umorzenie postępowania (art. 66 Kodeksu karnego (...)

Procedura składania wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego

Procedura składania wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego

Przeciwko mnie toczy się postępowanie karne. Jak wygląda procedura składania wniosku o warunkowe umorzenie tego postępowania? O warunkowe umorzenie postępowania można się starać już na etapie (...)

Mediator w sprawie karnej

Mediator w sprawie karnej

Pokrzywdzony z powodu niewypłacania pensji przez spółkę z o.o. (przez prezes) złożył zawiadomienie do prokuratury i już skierowano przeciwko tej osobie akt oskarżenia do sądu. Pokrzywdzony otrzymał (...)

Umorzenie postępowania a warunkowe umorzenie

Umorzenie postępowania a warunkowe umorzenie

Radnym nie może osoba, wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. Czy umorzenie (...)

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Prokurator skierował do Sądu akt oskarżenia o przestępstwo, które spełnia warunki warunkowego umorzenia postępowania. Nie odbyła się jeszcze żadna rozprawa, a dopiero jest wyznaczony termin pierwszej. (...)

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Sąd karny może zastosować warunkowe umorzenie postępowania wobec sprawcy, który spełnia wszystkie przesłanki art. 66 kk. Co w przypadku, jeśli prokurator w ogóle nie zwróci się do sądu z takim (...)

Szkodliwość społeczna czynu

Szkodliwość społeczna czynu

W marcu 2005 r. kolega poprosił mnie o złożenie wniosku do ARiMR o wpis do ewidencji producentów rolnych. Wniosek własnoręcznie napisałem, kolega się podpisał pod nim a za żonę kolegi ja się (...)

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Od 5 lat płacę raty alimentacyjne poprzez komornika,pomimo tego,że płatności dokonywane są w terminie i w całości 300 zł miesięcznie. Była żona sprzedała samochód za ok 12.000 zł ,zatrzymując (...)

Wezwanie do zapłaty z kancelarii za ściągnięcie polskiego filmu.

Wezwanie do zapłaty z kancelarii za ściągnięcie polskiego filmu.

Tydzień temu dostałem list z kancelarii przed sądowe wezwanie do zapłaty za to że niby ściągnąłem polski film z Torrentów. Czy możecie mi Państwo doradzić co mam zrobić w tej sytuacji? Niniejsza (...)

Umorzenie absorbcyjne postępowania karnego

Umorzenie absorbcyjne postępowania karnego

Czy posiedzenie w sprawie wniosku o zawieszenie absorbcyjne i wydanie wyroku o umorzeniu absorbcyjnym jest jawne? Czy na takie posiedzenie potrzebny jest adwokat? Czy wniosek o umorzenie absorbcyjne musi (...)

Rozpatrzenie wniosku o warunkowe zwolnienie z kary

Rozpatrzenie wniosku o warunkowe zwolnienie z kary

Syn odbywa karę w zakładzie karnym, w październiku ma szansę wyjścia na zwolnienie warunkowe. Problem polega na tym, że sprawę chcemy przekazać do kasacji. Czy brak akt głównych może mieć wpływ (...)

FORUM PRAWNE

Dobrowolne poddanie się karze za posiadanie.

Dobrowolne poddanie się karze za posiadanie. Cześć tu mariano. Znaleziono za gumą od majtek 1,10g marihuany. Co więcej było to ważone w kawałku srebra bez wyjmowania co moim zdaniem jest absurdem,. (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

POłOWA KARY wokanda WOKANDA

POłOWA KARY wokanda WOKANDA Prosze opowiedziec mi cos nieco o wokandzie i jak sie ja pisze ,czy gdzies moglabym otrzymac jej wzor (kasia) o jakiej karze mówisz? anka moj chlopak siedzi w wiezieniu ,dostal (...)

zaświadczenie o niekaralności

zaświadczenie o niekaralności witam moja sytuacja wygląda tak. w 2006roku dostalem wyrok 1rok pozbawienia wolnosci w zawieszeniu na 3 lata w 2007 dostalem wyrok 6miesiecy pozbawienia wolnosci w zawieszeniu (...)

kwestia warunkowego umorzenia postepowania

kwestia warunkowego umorzenia postepowania Witam wszystkich internautów zainteresowanych prawem karnym i nie tylko :) Mam pytanko: po jakim czasie ulega zatarciu warunkowe umorzenie postepowania karnego??? (...)

Podrobiona legitymacja

Podrobiona legitymacja Co grozi, i co najlepiej robić gdy konduktror PKP złapie Cię z podrobioną legitymacją studencką? W dodatku zabiera legitkę i po dwóch miesiącach policja przychodzi z wezwaniem (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

Proszę o fachową opinię - interpretacja przepisu 72 § 1 i 2 KK

Proszę o fachową opinię - interpretacja przepisu 72 § 1 i 2 KK Bardzo proszę o pomoc w zinterpretowaniu art 72 § 1 i 2 KK, szczegółowo opisanego na waszej stronie : http://e-prawnik.pl/domowy/prawo-karne/wyrok/artykuly/kiedy-moze-nastapic-warunkowe-umorzenie-postepowania-karnego.html Pytanie (...)

co oznacza warunkowe umorzenie kary?

co oznacza warunkowe umorzenie kary? Witam, dostałem listownie wyrok sądu i nie do końca rozumiem... co oznacza: 'warunkowe umorzenie kary'? czy to jest to samo co zawiasy? czy to znaczy że nie został (...)

Jazda samochodem pod wpływem THC - kilka pytan

Jazda samochodem pod wpływem THC - kilka pytan Witam. Wczoraj zostalem zatrzymany przez policję w celu kontroli. Policja dała mi narkotest, na podstawie którego wykazane zostało, że rzekomo prowadziłem (...)

Tymczasowe aresztowanie, kiedy może nastąpić?

Tymczasowe aresztowanie, kiedy może nastąpić? Witam Potrzeubje pilnie dowiedzieć się kiedy moze nastąpic to tymczasowe aresztowanie? to bardzo pilne! Tymczasowe aresztowanie to jeden ze środków (...)

Porady prawne