Konsekwencje prowadzenia apteki lub hurtowni farmaceutycznej bez zezwolenia lub zatrudniania osoby nie mającej kwalifikacji farmaceuty

Kiedy wymagane jest uzyskanie zezwolenia na obrót produktami leczniczymi?

Obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne. Obrót detaliczny produktami leczniczymi prowadzony jest w aptekach ogólnodostępnych. Obrót hurtowy produktami leczniczymi mogą zaś prowadzić wyłącznie hurtownie farmaceutyczne, składy celne i konsygnacyjne produktów leczniczych.

Apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki, wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. W przedmiocie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (i odpowiednio składu celnego i konsygnacyjnego produktów leczniczych) decyzja należy do kompetencji Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Zezwolenia wydawane są w formie decyzji administracyjnych.

Jakie są konsekwencje prowadzenia obrotu produktami leczniczymi bez wymaganego zezwolenia?

Prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub hurtowni farmaceutycznej (i odpowiednio składu celnego i konsygnacyjnego produktów leczniczych) bez odpowiedniego zezwolenia stanowi przestępstwo, za które grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2.

Stosunkowo najłagodniejszą sankcją jest kara grzywny. Liczba stawek grzywny waha się w granicach od 10 do 360, zaś wysokość jednej stawki nie może być niższa niż 10 złotych, jak też nie może być wyższa od 2 tys. złotych. W konsekwencji, najniższa grzywna jaka może zostać orzeczona to 100 złotych, zaś najwyższa może wynosić aż 720 tys. złotych.

Sąd może również orzec karę ograniczenia wolności od 1 miesiąca do 12 miesięcy. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności ciążą na skazanym następujące obowiązki:

  • bez zgody sądu nie może zmieniać miejsca stałego pobytu,

  • obowiązany jest do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym,

  • udzielanie wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Najsurowszą karą jest kara pozbawienia wolności, którą sąd może orzec w wymiarze od 1 miesiąca do lat 2.

Czy prowadząc działalność w zakresie obrotu produktami leczniczymi możemy ponieść jeszcze inne konsekwencje?

Niezależnie od wymienionych wyżej sankcji (kary grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności) sąd może dodatkowo orzec środek karny w postaci zakazu wykonywania działalności gospodarczej w formie prowadzenia obrotu produktami leczniczymi jeśli uzna, że dalsze prowadzenie takiej działalności gospodarczej zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.

W jaki sposób podmiot prowadzący obrót produktami leczniczymi bez wymaganego zezwolenia pociągany jest do odpowiedzialności?

Ściganie następuje z urzędu, co oznacza, że organy ścigania mają obowiązek wszcząć postępowanie, gdy tylko zajdzie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Należy pamiętać, że apteki i hurtownie ma obowiązek kontrolować Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna. Brak zezwolenia może być więc wykryty w ramach takiej kontroli, po której Inspekcja zawiadomi organy ścigania.

Jakie są konsekwencje niezatrudnienia osoby z kwalifikacjami farmaceuty?

Czynności fachowe wykonywane w aptece mogą być dokonywane jedynie przez farmaceutów lub techników farmaceutycznych. Natomiast w aptece ogólnodostępnej powinien zostać ustanowiony kierownik apteki (farmaceuta, który co do zasady ma 5 – letni staż pracy w aptece i nie przekroczył wieku 65 lat). Obowiązku zatrudnienia kierownika apteki nie ma w wypadku, gdy podmiot ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki sam posiada co najmniej takie kwalifikacje, jakie są wymagane od kierownika apteki.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika