Kształcenie na odległość – rekrutacja 2022/2023

Rodzicu, planujesz wyjazd lub przebywasz z rodziną za granicą? Chcesz, aby Twoje dziecko kształciło się w języku polskim i sprawnie się nim posługiwało? Zapisz je do szkół w systemie kształcenia na odległość (online) koordynowanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Rekrutacja trwa.

Porady prawne

Szkoły w systemie kształcenia na odległość

Uczniowie mogą wybierać jeden z dwóch planów nauczania:

 • uczniowie polscy spełniający obowiązek szkolny w szkołach lokalnych za granicą realizują ramy programowe kształcenia uzupełniającego (przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, język polski i wiedza o Polsce);
 • uczniom, którzy z uzasadnionych względów nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego w miejscu swojego pobytu za granicą, system kształcenia na odległość umożliwia naukę w ramowym planie nauczania.

Szkoły w systemie kształcenia na odległość (szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące) są koordynowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. W roku szkolnym 2021/2022 w kształceniu na odległość uczestniczyło blisko 1500 uczniów w 84 krajach na całym świecie.

Korzyści z kształcenia na odległość

Kształcenie w szkołach koordynowanych przez ORPEG jest bezpłatne. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Istotne miejsce w programie szkół zajmują obchody świąt państwowych i rocznic historycznych, co pozwala uczniom lepiej zrozumieć własną tożsamość. Doskonalenie znajomości języka polskiego umożliwia także utrzymywanie stałego kontaktu z dziadkami, rodziną i rówieśnikami, którzy mieszkają na co dzień w Polsce.

Korzyści z kształcenia na odległość to m.in.: 

 • nauka za pośrednictwem platformy e-learningowej;
 • możliwość otrzymania świadectwa szkolnego oraz legitymacji, które są ważne na terenie Polski;
 • dostęp do materiałów dydaktycznych – uczniowie szkoły podstawowej mają możliwość wypożyczenia podręczników szkolnych; w klasach 1-3 szkoły podstawowej wydawane są również bezzwrotne zeszyty ćwiczeń;
 • możliwość przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego – uczniowie realizujący ramowy plan nauczania przystępują do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego;
 • płynny powrót do polskiego systemu edukacyjnego, np. na czas studiów;
 • możliwość udziału w Konkursie Literatury i Języka Polskiego – Konkurs jest przepustką do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego; zdobycie tytułu finalisty bądź laureata uprawnia m.in. do zwolnienia z egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz przewiduje szereg udogodnień w procesie rekrutacyjnym na wybrane uczelnie wyższe; tytuł laureata Olimpiady upoważnia do uzyskania stypendium Ministra Edukacji i Nauki.

Pragniesz, aby Twoje dziecko kształciło się w języku polskim i sprawnie się nim posługiwało – zapisz je do Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą!

Misją Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie jest „kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami Kraju poprzez nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, historii i kultury w języku polskim”. Misja ta realizowana jest między innymi przez możliwość edukacji w systemie kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej (czteroletnie).

Kształcenie prowadzone jest w jednym z dwóch planów nauczania:

 • uzupełniającym – opartym na programach nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich, przeznaczonym dla uczniów spełniających obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach lokalnych, obejmuje zajęcia z języka polskiego oraz wiedzy o Polsce (przedmiotu łączącego w sobie elementy wiedzy o społeczeństwie, historii oraz geografii Polski);
 • ramowym – opartym na programach nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, odpowiednio dla szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, dla uczniów, którzy z różnych przyczyn (brak znajomości języka obcego, częsta zmiana miejsca zamieszkania, praca w modelingu, kontrakty sportowe) nie realizują obowiązku szkolnego w szkołach lokalnych, a obowiązek nauki spełniają w ORPEG.

Nauka odbywa się za pośrednictwem narzędzi technologii informacyjnych. Uczniowie logują się na konsultacje i aktywnie uczestniczą w zajęciach na żywo z nauczycielami i kolegami z klasy.

Nauka w systemie kształcenia na odległość opiera się przede wszystkim na samokształceniu ucznia, który zobowiązany jest:

 • opracować samodzielnie pisemne prace kontrolne;
 • przesyłać przygotowane prace kontrolne do sprawdzenia w ustalonych terminach;
 • uzyskać z poszczególnych przedmiotów wybranego planu nauczania średnią ocen nie niższą niż ocena co najmniej dopuszczająca;
 • uczestniczyć przynajmniej w 50% konsultacji on-line każdego przedmiotu danego planu nauczania, podczas których nauczyciele wspomagają uczniów w przyswojeniu wiedzy niezbędnej do opracowania prac kontrolnych.

Wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań pozwala Radzie Pedagogicznej klasyfikować ucznia do klasy programowo wyższej i wystawić mu świadectwo szkolne potwierdzające naukę w polskim systemie oświaty.

Uczniowie realizujący ramowy plan nauczania przystępują do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego.

Jak dołączyć!

PRZEBIEG PROCESU REKRUTACJI 

KROK PIERWSZY

Zapoznaj się z oferowanymi przez szkoły w systemie kształcenia na odległość planami nauczania – ramowym i uzupełniającym.

KROK DRUGI

Wybierz odpowiedni plan nauczania dla swojego dziecka.

KROK TRZECI

Przygotuj dokumentację rekrutacyjną:

 1. podanie do dyrektora ORPEG (pobierz) – podanie z odręcznymi podpisami obojga rodziców;
2. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz);
3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (pobierz) oraz wizerunku ucznia (pobierz);
4. kopię aktu urodzenia.

PLAN RAMOWY – OBOWIĄZUJĄCE ZAŁĄCZNIKI

5. oryginał ostatniego świadectwa szkolnego lub kopia potwierdzona notarialnie (spełnienie obowiązku szkolnego / obowiązku nauki w Polsce) z roku 2021/22;
6. ewentualne dokumenty dodatkowe: opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, rezygnacja z WDŻ (dokument do pobrania podczas wypełniania ankiety) itp.
7. wypełnij ankietę rekrutacyjną

PLAN UZUPEŁNIAJĄCY – OBOWIĄZUJĄCE ZAŁĄCZNIKI

5. kopia ostatniego świadectwa szkolnego z roku 2021/22 – w przypadku dzieci spełniających obowiązek szkolny/nauki na terenie RP w minionym roku szkolnym;
6. oświadczenie rodziców ucznia o spełnianiu obowiązku szkolnego/obowiązku nauki w roku 2022/23 w szkole lokalnej w kraju pobytu (pobierz);
7. wypełnij ankietę rekrutacyjną

Po wypełnieniu ankiety i załączeniu odpowiednich dokumentów należy przesłać ją na adres: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl, wpisując w temacie wiadomości “Rekrutacja 2022”.
W ciągu 14 dni roboczych od złożenia dokumentacji rekrutacyjnej otrzymają Państwo informację zwrotną.

Po zweryfikowaniu zgłoszenia przez pracownika Wydziału KNO, otrzymają Państwo prośbę o przesłanie wydrukowanej i podpisanej dokumentacji rekrutacyjnej wraz z oryginałem świadectwa szkolnego lub świadectw szkolnych z dopiskiem „KNO 2022” na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Rekrutacja KNO
ul. Kielecka 43
02-530 Warszawa

UWAGA!

 • w przypadku zapisu dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej nie wymagamy świadectwa;
 • w przypadku zapisu do klas II-IV liceum ogólnokształcącego – konieczne są oryginały świadectw z klas wcześniejszych liceum ogólnokształcącego;
 • w przypadku zapisu do szkoły w ORPEG od II semestru – wymagana jest informacja z poprzedniej szkoły o ocenach otrzymanych na zakończanie I semestru.

KROK CZWARTY

Bądź z nami w kontakcie! Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!
Adres email: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl (z dopiskiem “Rekrutacja 2022” w temacie wiadomości). Telefon: +48 22 390 37 14, +48 22 390 37 33.

WAŻNE INFORMACJE

 • Kształcenie w szkołach im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie jest bezpłatne. Szkoły podlegają pod Ministerstwo Edukacji i Nauki.
 • ORPEG nie prowadzi rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
 • Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się uczniów z rocznika 2015.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne