Likwidacja spółki z o.o. z powodu niepodwyższenia kapitału zakładowego - opinia prawna

Stan faktyczny

Jestem właścicielem spółki z o.o., która od około 7 lat nie prowadzi żadnej działalności. Kapitał spółki wynosi 500 zł, ja jestem jej jedynym udziałowcem. Spółka ma nadany numer NIP i REGON, przed 6 laty spółka wykonała kilka transakcji zakupu i sprzedaży. W chwili obecnej spółka nie jest wpisana do KRS-u, w związku z tym nie mogę prowadzić dalej działalności. Oprócz spółki z o.o. prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i zastanawiam się, co zrobić z "bagażem" spółki z o.o., która nie jest mi już potrzebna (składki do ZUS płacę z tytułu działalności gospodarczej). Spółka (udziałowiec) nie został nigdy zgłoszony do ZUSu, a jedynie do urzędu skarbowego, do którego co miesiąc wysyłam zerowe deklaracje podatkowe. Czy w sprawie mojej spółki zastosowanie mają przepisy zawarte w artykule 169 kodeksu spółek handlowych, gdyż spółka nie została zgłoszona do rejestru sądowego i czy w związku z tym została ona automatycznie zlikwidowana (ew. jakie formalności muszę spełnić aby spółka "znikła całkiem")?

Porady prawne

Porada prawna

Art. 169 k.s.h. dotyczy nowozawiązanych spółek z o.o., a nie spółek już wcześniej powstałych pod rządami Kodeksu handlowego (k.h.), zatem przepis ten nie znajdzie zastosowania w Pana przypadku. Do spółek powstałych pod rządami k.h. ma zastosowanie art. 9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 1997 r., Nr 121, poz. 770), zgodnie z którym do czasu rejestracji w KRS zachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych. Stwierdzić więc należy, że Pańska zwłoka w przerejestrowaniu spółki do KRS nie powoduje automatycznie rozwiązania umowy spółki i wykreślenia z rejestru handlowego. Utworzenie Krajowego Rejestru Handlowego spowodowało natomiast po stronie podmiotu wpisanego do rejestru handlowego na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS. Wniosek ten powinien był zostać złożony do 31 grudnia 2003 r. Skutkiem przekroczenia tego terminu jest obowiązek samodzielnego poniesienia kosztów takiej rejestracji (do dnia 1 stycznia 2003 r. złożenie wniosku o wpis do KRS przez podmiot uprzednio zarejestrowany w rejestrze handlowym było wolne od opłat sądowych).

W normalnych warunkach niezłożenie wniosku o wpis do KRS może spowodować konsekwencje określone w art. 24 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli nałożenie grzywny przez sąd w wypadku niewykonania obowiązku złożenia wniosku o wpis, jednakże w przypadku gdy spółka faktycznie zaprzestała działalności stosowanie tego środka przez sąd nie jest obowiązkowe.

Zarówno całkowita likwidacji spółki, jak i „wznowienie” jej działalności, a w praktyce również sprzedaż udziałów, wymaga dokonania wpisu spółki do KRS. W tym celu wymagane jest złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców na urzędowym formularzu (zasadniczo: KRS - W3, KRS - WM, KRS - WK). Wniosek taki składa się do sądu prowadzącego dotychczasowy rejestr sądowy, który to sąd przekaże wniosek i wszelkie dokumenty dotyczące spółki właściwemu sądowi rejestrowemu, który dokona wpisu w KRS. Jednocześnie ze zgłoszeniem należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem ich imienia i nazwiska (lub firmy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich, a także wzory podpisów członków zarządu złożone przed sądem lub poświadczone notarialnie. Jako że upłynął już termin ustanowiony dla złożenia tego wniosku, przewidziany w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek taki będzie podlegał opłacie przewidzianej dla wpisu spółki z o.o. do rejestru po raz pierwszy w wysokości 1000 zł i dodatkowo 500 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dopiero wpis spółki w KRS umożliwi skuteczne podejmowanie dalszych działań.

Należy jednak zaznaczyć, że wpis może okazać się problematyczny ze względu na fakt, że kapitał zakładowy Pańskiej spółki nie został jeszcze podwyższony do wymaganej przez k.s.h. kwoty. Zasadniczo Kodeks spółek handlowych przewiduje, że w przypadku spółki z o.o. minimalny kapitał zakładowy powinien wynosić 50.000 zł, dotyczy również spółek powstałych pod rządami k.h., z tym że spółki te są obowiązane dostosować wysokość tego kapitału do wysokości 50.000 zł etapami - do 1 stycznia 2004 r. spółki miały obowiązek podwyższyć swój kapitał do kwoty 25.000 zł, natomiast do 1 stycznia 2006 r. kapitał ten powinien wynosić już 50.000 zł. Nie wydaje się, aby uchybienie powyższym terminom i niezgodna z wymogami przewidzianymi w k.s.h. wysokość kapitału zakładowego spółki stanowiła przeszkodę do dokonania wpisu w KRS, natomiast braki te mogą wywołać skutki przewidziane w art. 623 § 3 k.s.h. Zgodnie z art. 623 § 3 k.s.h., stosowanym odpowiednio z mocy art. 624 § 4 k.s.h., sąd rejestrowy może wezwać spółkę do usunięcia tego naruszenia przez podwyższenie kapitału zakładowego spółki (do końca roku 2005 - do kwoty 50.000 zł).

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika