Mediacja przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT

Liczba firm, które widzą swoją szanse w Internecie jest coraz większa, coraz więcej firm zakłada w związku z tym swoje strony internetowe. Na ogół nazwa domeny jest odzwierciedleniem nazwy firmy bądź ze znakiem towarowym, jeśli firma ma do takiego znaku uprawnienia. Pojawiają się więc konflikty związane z rejestracją domeny. Ich ilość zwiększa dodatkowo zjawisko handlu domenami oraz typosquattingu. W razie sporu można walczyć o swoje prawa kierując odpowiedni pozew do sądu powszechnego. Można jednak rozważyć także załatwienie sprawy w inny sposób - w ramach mediacji.

Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) został ustanowiony w celu rozstrzygania sporów, powstałych w wyniku rejestracji nazw domen internetowych. Spory te są rozstrzygane w ramach mediacji lub postępowania arbitrażowego.

Mediacja

Zgodnie z postanowieniami regulaminu sądu polubownego ds. domen internetowych przy PIIT (Rozdz. II Mediacje), osoba dochodząca zaniechania naruszeń swoich praw w stosunku do abonenta nazwy domeny internetowej może złożyć w PIIT wniosek o przeprowadzenie mediacji.  Mediacje mogą poprzedzać wszczęcie postępowania arbitrażowego. Przeprowadzenie mediacji zależy od zgody abonenta nazwy domeny.

Przeprowadzenie mediacji nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku dla późniejszego prowadzenia postępowania arbitrażowego.

Wniosek o przeprowadzenie mediacji

Wniosek o przeprowadzenie mediacji powinien zawierać:

  • dane stron (nazwę / imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu lub adres poczty elektronicznej),

  • wskazanie nazwy domeny internetowej, której dotyczy spór,

  • przedmiot wniosku,

  • krótki opis stanu faktycznego i prawnego,

  • przytoczenie dowodów uzasadniających stan faktyczny.

PIIT wyznacza wnioskodawcy termin 7 dni na usunięcie ewentualnych braków, pod rygorem zwrotu wniosku. Wnioskodawca może też poprosić, odpowiednio to uzasadniając, o przywrócenie tego terminu.

Rozpoczęcie mediacji

Warunkiem rozpoczęcia mediacji jest wniesienie przez osobę wnioskującą o przeprowadzenie mediacji opłaty wstępnej w wysokości wskazanej w "Wykazie Opłat". Opłata wstępna nie podlega zwrotowi niezależnie od wyniku mediacji, również w przypadku umorzenia postępowania mediacyjnego. Po otrzymaniu wniosku PIIT przekazuje abonentowi nazwy domeny propozycję przeprowadzenia mediacji. Wpłacenie przez strony opłat ostatecznych (zgodnie z w/w zasadami) stanowi warunek prowadzenia mediacji.

Odmowa zgody na przeprowadzenie mediacji lub brak odpowiedzi w terminie 7 dni od daty doręczenia abonentowi nazwy domeny propozycji przeprowadzenia mediacji, skutkuje umorzeniem postępowania mediacyjnego.

Koszty postępowania

Wnioskodawca  uiszcza opłatę wstępną w wysokości wskazanej w "Wykazie Opłat". Abonent nazwy domeny wyrażając zgodę na przeprowadzenie mediacji wpłaca jednocześnie opłatę ostateczną w wysokości wskazanej w "Wykazie Opłat". Nieuiszczenie opłaty ostatecznej w terminie 14 dni od doręczenia Abonentowi wezwania wysłanego przez PIIT, skutkuje umorzeniem postępowania mediacyjnego.

Osoba wnioskująca o przeprowadzenie mediacji, po wyrażeniu zgody przez abonenta nazwy domeny na ich przeprowadzenie, wpłaca opłatę ostateczną równą wysokości opłaty ostatecznej wpłaconej przez abonenta nazwy domeny. Opłata wstępna zostaje zaliczona na poczet opłaty ostatecznej.

Opłaty ostateczne nie podlegają zwrotowi niezależnie od wyniku mediacji, również w przypadku umorzenia postępowania mediacyjnego.

W przypadku gdy osoba wnioskująca złoży opłatę wstępną, abonent nazwy domeny internetowej uiści swoją opłatę w całości, a wnioskujący nie uzupełni opłaty do wysokości opłaty ostatecznej, postępowanie mediacyjne ulega umorzeniu, zaś abonentowi nazwy domeny zwraca się całą wpłaconą przez niego opłatę.

W przypadku powstania kosztów wynikających z żądań stron wykraczających poza postanowienia dotyczące mediacji, a zaakceptowanych przez PIIT, koszty te ponosi żądający, a jeżeli do żądania przychyliła się druga strona, obie strony po połowie. PIIT może wstrzymać dalsze czynności do czasu wpłacenia przez strony odpowiednich należności.

Zakończenie mediacji

Postępowanie to ma na celu zawarcie przez strony ugody. W trakcie mediacji przede wszystkim strony same mogą proponować sposoby rozwiązania sporu; również jednak mediator może zaproponować stronom tekst porozumienia w sprawie nazwy domeny internetowej uwzględniając treść norm prawnych oraz usprawiedliwione interesy stron. Porozumienie w sprawie nazwy domeny internetowej podpisują strony i Mediator - wiąże strony i zostaje przekazane NASK do wykonania.

Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, PIIT stwierdza ten fakt na piśmie. Nie uniemożliwia to żadnej ze stron mediacji wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania  arbitrażowego.

Warto też przeczytać: Konflikt domeny internetowej ze znakiem towarowym - opinia prawna

Podstawa prawna:

Źródło: www.piit.org.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: