1.2.2021

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Niedozwolone klauzule umowne w obrocie z konsumentami

Wzorce umowne nie są przepisami prawa. Są to kwalifikowane oświadczenia woli o szczególnym reżimie prawnym. Jeśli dany wzorzec spełnia odpowiednie warunki, to będzie on kształtował treść stosunku prawnego wynikającego z umowy. Praktyka stosowania wzorców umownych (czyli postanowień umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnionych indywidualnie) jest efektem i jednocześnie potwierdzeniem zasady swobody umów w polskim prawie cywilnym. Ponadto nie można zaprzeczyć funkcjonalności takiego stanu rzeczy, bo w aktualnie rozwiniętym świecie trudno wyobrazić sobie, że każda transakcja byłaby oparta na indywidualnie sporządzanej umowie.

Porady prawne

Kiedy wzorzec wiąże strony umowy?

Pierwszym z warunków jest prawidłowe dostarczenie wzorca, a inaczej doręczenie go drugiej stronie przy zawieraniu umowy. Doręczenie wzorca polega na wręczeniu kontrahentowi dokumentu obejmującego całość wzorca. Musi ono nastąpić przed zawarciem umowy. Nie jest wystarczające wręczenie części wzorca lub podanie informacji o jego istnieniu.

Podobnie nie będzie skuteczne doręczenie, jeśli wzorzec będzie nieczytelny, niekompletny lub zniszczony. Wzorzec dla prawidłowego doręczenia nie wymaga przeczytania przez kontrahenta, pozostaje to w jego gestii dbania o swe interesy.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy:

 • stosowanie wzorca jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte (pamiętać należy, że w razie sporu na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że w danej sytuacji wzorzec jest zwyczajowo stosowany),
 • umowa dotyczy umów konsumenckich bagatelnych (w doktrynie za takie uznaje się umowy zwierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego o wartości do 10 Euro),
 • umowa zawierana jest z bankami oraz zakładami ubezpieczeń.

W takiej sytuacji wystarczy stworzenie możliwości łatwego zapoznania się z takim wzorcem.

Jeśli wzorzec zostanie wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym (np. umowa rachunku bankowego), to warunkiem skuteczności wzorca jest brak wypowiedzenia umowy. Zgodnie z przepisami kodeksu, konsument ma prawo do wypowiedzenia umowy "w najbliższym terminie". Należy przez to rozumieć odpowiedni czas do namysłu, jaki powinien posiadać adresat wzorca.

Ten najbliższy termin do wypowiedzenia może być wskazany w umowie, a w braku wskazania, uznaje się, że można to uczynić bez zbędnej zwłoki. W sytuacji, kiedy strony podpisały umowę, a znalazły się w jej treści postanowienia sprzeczne z treścią wzorca umownego, strony wiąże treść zawartej umowy, a nie treść wzorca. Co więcej, postanowienia niejednoznaczne będą tłumaczone na korzyść konsumenta.

Warto pamiętać jednak, że odnosi się to tylko do postanowień umowy, które nie są uzgodnione indywidualnie (czyli brak jest rzeczywistego wpływu stron na treść danego postanowienia).

Skutkiem takiej sprzeczności będzie fakt, że sytuację między stronami kształtować będzie również zwyczaj, zasady współżycia społecznego i właściwe przepisy prawa.

Jaki wzorzec można uznać za niedozwolony?

Aby wzorzec umowny uznać za niedozwolony, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

 1. sprzeczność z dobrymi obyczajami ustawodawca daje wskazówki, jak posługiwać się klauzulą dobrych obyczajów, wskazuje jakie dalsze kryteria mają być brane pod uwagę przy ocenie zgodności z dobrymi obyczajami (m.in. treść umowy, okoliczności jej zawarcia),
 2. rażące naruszenie interesów konsumenta jest to pojęcie ocenne, jednak nie można go ograniczyć do wymiaru czysto ekonomicznego, należy tu uwzględnić np. niewygodę organizacyjną, stratę czasu, nierzetelność, wprowadzenie w błąd, a także naruszenie prywatności konsumenta.

Kiedy niedozwolony wzorzec wiąże strony umowy?

Postanowienia dotyczące podstawowych warunków umowy, czyli te, które dotyczą głównego świadczenia stron, ceny (wynagrodzenia), nie są objęte ochroną i to nawet, jeśli godzą w interesy konsumenta i to w sposób rażący. Wynika to z przyjęcia zasady, że tego typu postanowienia należą do klauzul świadomie zaakceptowanych przez strony.

Co gdy wzorzec jest niedozwolony?

Zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego, postanowienia uznane za niedozwolone nie wiążą.

Oznacza to, że są one bezskuteczne, czyli nie mogą wywołać skutku jaki w nich założono. Aby to stwierdzić nie ma konieczności udawać się do sądu, koniecznośc taka pojawia się dopiero jeśli powstanie spór między stronami umowy. Zgodnie z zasadę trwałości umowy, strony są związane umową w pozostałym zakresie. Umowa jest więc skuteczna, nie wiążą natomiast postanowienia, które uznano za niedozwolone.

Co może być uznane za "niedozwolone postanowienie umowne"?

Kodeks cywilny zawiera przykładowe wyliczenie postanowień, które w razie wątpliwości uważa się za niedozwolone postanowienia umowne.

Należą tu w szczególności zapisy, które:

 • wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie (zdarzają się w umowach o sprzedaż samochodów używanych, w komisach, maszyn, urządzeń, w parkach rozrywki, niewykluczone jest też pojawienie się tego rodzaju zastrzeżenia w umowach o świadczenia medyczne),
 • wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (należą tu wszelkie standardowe klauzule przy świadczeniu usług bez gwarancji, na własne ryzyko, czy bez gwarancji efektu),
 • wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony (w tym przypadku chodzi o uniknięcie sytuacji, kiedy to konsument zostanie pozbawiony możliwości kompensaty przez potrącenie i zmuszony do zapłaty),
 • przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy,
 • zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta,
 • uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju,
 • uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, niemającej bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie,
 • uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta,
 • przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy,
 • uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie,
 • przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową,
 • wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania,
 • przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy,
 • pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia,
 • zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia,
 • nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy,
 • nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego,
 • stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia,
 • przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia,
 • przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy, bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy,
 • uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności,
 • przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta,
 • wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy (warto pamiętać, że poddanie sprawy pod jurysdykcję sądu polubownego jest, co do zasady dozwolone, chyba, że narzucono je konsumentowi jednostronnie).

Warto wiedzieć, że wymienione wyżej klauzule umowne nie są, jako takie, zabronione w obrocie ani powszechnym, ani konsumenckim. Mogą one jedynie mogą zostać uznane za niedozwolone wobec konsumentów, a co więcej, w razie wątpliwości powinny być za takie uznane. Wątpliwości takie nie powstaną np. w sytuacji, gdy ustalone zostało, że odpowiednie postanowienie, sformułowane jednoznacznie, było indywidualnie uzgodnione między stronami. Pomimo, że katalog ten wydaje się bardzo szeroki, warto jeszcze raz podkreślić, iż nie ma on charakteru zamkniętego i nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby za niedozwolone uznać także klauzule o treści innej niż klauzule wyżej wskazane.

W związku z powyższym można uznać, że z klauzulami niedozwolonymi będziemy mieć do czynienia głównie w sytuacji jednostronnie ukształtowanych uprawnień do dokonywania pewnych czynności albo zastrzeżonych tylko na rzecz przedsiębiorcy, albo zastrzeżonych dla obu stron, lecz nieproporcjonalnie, a także w przypadku niesymetrycznego rozkładu praw i obowiązków pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, którzy są stronami umowy, na przykład pozbawienie konsumenta praw, które przysługują mu z mocy ustawy lub przez przyznanie w umowie dogodniejszej pozycji przedsiębiorcy niż to wynika z przepisów prawa lub w sytuacji drastycznego ograniczenia odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec konsumenta, z odpowiedzialnością za szkody na osobie, kontraktowej czy z tytułu wad rzeczy włącznie.

 

Pamiętaj, że:

 • Uchybienie powinności doręczenia lub stworzenia łatwej możliwości poznania treści wzorca umownego powoduje, że wzorzec ten jest bezskuteczny.
 • W przypadku, gdy treść umowy różni się od treści wzorca, strony związane są treścią umowy.
 • Także klauzule, które uzgodniono indywidualnie z konsumentem podlegają sądowej kontroli i ocenie na zasadach ogólnych.

 

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

  Co to są niedozwolone postanowienia umowne?  Niedozwolone klauzule umowne to takie jej zapisy, które kreują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Wbrew potocznemu rozumieniu pojęcia „konsument”, nie chodzi tu o umowy, których przedmiotem są artykuły spożywcze. Konsument to każda (...)

Klauzule niedozwolone a prawa konsumenta

Klauzule niedozwolone a prawa konsumenta

Niedozwolone klauzule umowne W przypadku wielu dziedzin życia konsumenci nie mają możliwości negocjowania warunków proponowanej umowy. Mają oni tylko możliwość podpisania kontraktu albo jego odrzucenia w całości. Dotyczy to na przykład umów stosowanych przez banki, operatorów telefonii, deweloperów, zakłady ubezpieczeń, biura podróży, (...)

UOKIK bada umowy klubów fitness, pływalni i szkół tańca. Są nieprawidłowości

UOKIK bada umowy klubów fitness, pływalni i szkół tańca. Są nieprawidłowości

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta przygotował listę najczęściej łamanych przepisów i radzi, na co zwrócić uwagę, zawierając umowę z przedsiębiorcami organizującymi czas wolny. Usługi czasu wolnego to m.in. fitness kluby, szkoły tańca, parki wodne, stacje narciarskie, imprezy masowe. Z doświadczenia UOKiK wynika, że przedsiębiorcy oferujący atrakcje w czasie wolnym od pracy (...)

TSUE o polskich kredytach frankowych

TSUE o polskich kredytach frankowych

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok dotyczący skutków stosowania postanowień niedozwolonych. Wyrok nie oznacza automatycznego przewalutowania kredytów, jednak ma znaczenie dla postępowań sądowych oraz konsumentów, których umowy zawierają klauzule niedozwolone. Zdaniem UOKiK, banki powinny wyeliminować z umów niedozwolone postanowienia umowne. Wyrok (...)

Pułapki regulaminów sklepów internetowych

Pułapki regulaminów sklepów internetowych

O tym, że sklep internetowy powinien mieć regulamin wie już prawie każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w Internecie. Część z nich przekonała się również, że regulamin pisany „na szybko” i bez konsultacji z prawnikiem może być przyczyną kosztownych problemów. Wynika to z faktu, że regulamin sklepu internetowego w świetle art. 384 § 1 Kodeksu (...)

Niedozwolone klauzule w umowach konsumenckich. Zobacz, jakie masz prawa

Niedozwolone klauzule w umowach konsumenckich. Zobacz, jakie masz prawa

Postanowienia umowne uznane za niedozwolone, zgodnie z zasadą określoną w kodeksie cywilnym, nie wiążą konsumentów. UOKiK przypomina o tym, czym są klauzule niedozwolone i jakie są możliwości dochodzenia roszczeń. Postanowienia umowne uznane za niedozwolone, zgodnie z zasadą określoną w kodeksie cywilnym, nie wiążą konsumentów. Umowa w pozostałym zakresie obowiązuje dalej, (...)

Niedozwolone klauzule w umowie deweloperskiej - jak się przed nimi bronić?

Niedozwolone klauzule w umowie deweloperskiej - jak się przed nimi bronić?

Niestety znaczna część postanowień umów deweloperskich wciąż może być zakwalifikowana jako klauzule niedozwolone. Z danych UOKiK wynika, że co dziesięta klauzula w rejestrze postanownień wzorców umowy uznanych za niedozwolone dotyczy rynku nieruchomości. Jak sprawdzić, czy umowa deweloperska nie zawiera niedozwolonych postanowień?Nabywca, zanim zdecyduje się podpisać umowę, (...)

Telekomy do sądu

Telekomy do sądu

Opłata za zdjęcie blokady karty SIM, uciążliwe formalności w przypadku kradzieży telefonu czy pozbawienie konsumenta dostępu do usług, za które regularnie płaci - to tylko niektóre działania operatorów telekomunikacyjnych kwestionowane przez Prezes UOKiK. Urząd skierował do sądu pozwy przeciwko operatorom sieci: Era, Orange oraz Play.  UOKiK prowadzi stały monitoring wzorców (...)

Dziadkowie i pasierbowie mogą już dziedziczyć

Dziadkowie i pasierbowie mogą już dziedziczyć

  Rodzice dziedziczą przed rodzeństwem. Do kręgu spadkobierców ustawowych zostali włączeni dziadkowie jak i pasierbowie zmarłego. Takie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu cywilnego, która weszła w życie w dniu 28 czerwca 2009 roku. Czy zmiany te będą korzystne i czym należy je uzasadniać? Obowiązujące od 1965 roku przepisy o dziedziczeniu ustawowym zostały (...)

Zmiany w prawie spadkowym - dziadkowie będą dziedziczyć

Zmiany w prawie spadkowym - dziadkowie będą dziedziczyć

Rodzice będą dziedziczyli przed rodzeństwem. Do kręgu spadkobierców ustawowych zostaną włączeni dziadkowie jak i pasierbowie zmarłego. Takie zmiany szykuje Sejm, nowelizując obowiązujące od 1965 roku zasady dziedziczenia ustawowego. Teraz czekają one na stanowisko Senatu.Czy zmiany te będą korzystne i czym należy je uzasadniać?Obowiązujące od 1965 roku przepisy o dziedziczeniu ustawowym (...)

Szkoły jazdy pod lupą UOKiK

Szkoły jazdy pod lupą UOKiK

Ponad dwie trzecie skontrolowanych przez UOKiK ośrodków szkolenia kierowców może naruszać interesy konsumentów. Efektem analizy są postępowania administracyjne oraz wezwania do usunięcia kwestionowanych postanowień. UOKiK regularnie przeprowadza kontrole wzorców umów stosowanych w obrocie z konsumentami przez przedsiębiorców - m.in. deweloperów, (...)

Sztuczna inteligencja pomoże wyszukiwać klauzule niedozwolone

Sztuczna inteligencja pomoże wyszukiwać klauzule niedozwolone

UOKiK ogłosił konkurs na zaprojektowanie narzędzia informatycznego, którego zadaniem będzie wspomaganie pracowników w analizie wzorców umów stosowanych przez przedsiębiorców pod kątem klauzul niedozwolonych. - "Narzędzie oparte o sztuczną inteligencję pozwoli na wstępną weryfikację dużo większej ilości danych niż jest to możliwe obecnie" (...)

Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Jak napisać regulamin - pytanie to powinni zadać sobie nie tylko właściciele sklepów internetowych, ale każdy kto świadczy jakiekolwiek usługi za pośrednictwem Internetu. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude) mimo mylącego tytułu nie jest skierowana wyłącznie do typowych ‘usługodawców’. Pojęcie usług świadczonych drogą elektroniczną (...)

Czarna lista klauzul niedozwolonych

Czarna lista klauzul niedozwolonych

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odrzuca pozwy o uznanie za sprzeczne z prawem postanowień we wzorcach umów zbliżonych treścią lub sensem do tych, które już trafiły na czarną listę klauzul niedozwolonych. Jeśli w jakimś wzorze umowy stosowanym przez przedsiębiorcę w kontaktach z konsumentami znajdują się niedozwolone zapisy (klauzule), to każdy może albo wnieść pozew do sądu, (...)

Najczęściej spotykane pułapki w umowach deweloperskich

Najczęściej spotykane pułapki w umowach deweloperskich

    W umowach deweloperskich, jako kontraktach najczęściej wciąż narzucanych jednostronnie konsumentowi przez przedsiębiorcę, znajdujemy niejednokrotnie postanowienia niezgodne z prawem czy dobrymi obyczajami. W języku prawniczym noszą one nazwę „klauzul niedozwolonych". W tym artykule postaramy się zwrócić uwagę na najbardziej powszechne i najbardziej niebezpieczne (...)

UOKiK poucza deweloperów. Nie mogą...

UOKiK poucza deweloperów. Nie mogą...

Deweloper nie może zastrzegać sobie prawa do bezpłatnej i bezterminowej reklamy na budynku - uznał UOKiK. Od początku roku Urząd wydał 16 decyzji zakazujących stosowania w umowach z konsumentami niedozwolonych postanowień o wykorzystaniu nieruchomości do działalności reklamowej dewelopera. Deweloper, który w umowie zastrzega, że w przyszłości zamierza bezpłatnie rozporządzać częścią (...)

Jesteś niezadowolony z wykupionej wycieczki? Dowiedz się czego możesz żądać od biura podróży.

Jesteś niezadowolony z wykupionej wycieczki? Dowiedz się czego możesz żądać od biura podróży.

Planując wakacyjny wyjazd, niezależnie od tego czy spędzamy wakacje w kraju czy za granicą, mamy określone wyobrażenia i oczekiwania. Chcemy wykorzystać zasłużony urlop na długo wyczekiwany odpoczynek, który pozwoli na zregenerowanie sił oraz oderwie nasze myśli od pracy i problemów życia codziennego. W związku z tym chcemy spędzić wakacje w miłym dla oka otoczeniu, goszcząc (...)

Charakter rejestru klauzul niedozwolonych

Charakter rejestru klauzul niedozwolonych

Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytanie czy stosowanie przez przedsiębiorcę wzorca umowy zawierającego postanowienie umowne o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydanym w stosunku do innego przedsiębiorcy i wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 479[45] § 2 k.p.c. może być uznane za praktykę naruszającą (...)

Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

Kupującym przysługują różne prawa. Najszerszą ochroną są objęte osoby prywatne – kupujący bez faktury czy rachunku na firmę. Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z niektórych instytucji ochrony konsumenckiej. Przeczytaj, czy takie prawa przysługują również tobie.  ##baner## Kategorie kupujących  Od 1 stycznia 2021 roku polskie przepisy (...)

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  Umowa z deweloperem - podstawowe zasady   Oferta, z jaką wychodzi do klientów deweloper powinna zawierać pełną informację o terenie, na którym ma powstać budynek, projekt budynku, mieszkania, wyposażenie i standard, określać też cenę za 1 m2 i termin realizacji inwestycji. Treść oferty wiąże oferenta (składającego ofertę) i dlatego trzeba zwrócić (...)

Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

Ustawa antymonopolowa, jak potocznie nazywana jest ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ma za zadanie ochronę wolnej konkurencji na wolnym rynku, co pośrednio stanowi ochronę konsumentów – ostatniego ogniwa w łańcuchu gospodarki rynkowej. Przepisy tej ustawy zawierają jednak wprost zakaz stosowania praktyk, które naruszają interesy konsumentów. Ustanawiają więc także bezpośrednią (...)

Uważaj na umowy z pośrednikiem

Uważaj na umowy z pośrednikiem

Trzeba uważać na klauzule pozwalające pośrednikom pobierać prowizję po wygaśnięciu umowy. (...)  Tak wynika z raportu po kontrolach Inspekcji Handlowej u pośredników. Co istotne, wynagrodzenie po wygaśnięciu umowy pośrednictwa nie jest zakazane. Inne zastrzeżenia inspektorów to m.in. realizacja umów przez osoby, które nie posiadają licencji, brak w umowie imienia, nazwiska i (...)

Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy deweloperskiej

Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy deweloperskiej

  Ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej Generalna zasada określająca odpowiedzialność stron umowy deweloperskiej wyrażona jest w art. 471 Kodeksu cywilnego (dalej: KC). Zgodnie z tym przepisem, dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (...)

Klauzule bankowe - kolejne pozwy UOKiK

Klauzule bankowe - kolejne pozwy UOKiK

UOKiK skierował do sądu pozwy dotyczące uznania kolejnych klauzul za niedozwolone. Zakwestionowano m.in. obowiązek zapłaty dodatkowej prowizji wtedy, kiedy bank wypowiada umowę oraz dowolne pobieranie opłat za monity i wezwania do zapłaty. Jeden z banków już wycofał się ze stosowania kwestionowanych postanowień.UOKiK prowadzi stały monitoring wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców (...)

Kodeks deweloperów – w czyim interesie?

Kodeks deweloperów – w czyim interesie?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał wszczął postępowanie, w którym sprawdzi, czy Polski Związek Firm Deweloperskich naruszył prawo stosując nieuczciwe praktyki rynkowe Postępowanie właściwe w tej sprawie zostało wszczęte po analizie informacji zamieszczonych na stronie internetowej Polskiego Związku Firm Deweloperskich - organizacji zrzeszającej (...)

Jak chronione są zbiorowe interesy konsumentów?

Jak chronione są zbiorowe interesy konsumentów?

Już art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zobowiązuje ogólnie przedsiębiorców do wykonywania działalności gospodarczej na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów. Natomiast inne ustawy, np. ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciej konkurencji, (...)

Kto płaci za publikację niedozwolonej klauzuli umownej?

Kto płaci za publikację niedozwolonej klauzuli umownej?

Jeśli Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzna, że zapisy we wzorcach umów z konsumentami to niedozwolone klauzule umowne, to treść tego orzeczenia podlega publikacji   (...)Sąd ma obowiązek zarządzić publikację. Koszty publikacji wyroku, w którym wymieniono treść zakwestionowanych klauzul umownych, obciążają więc w tym przypadku biuro podróży.   Rzeczpospolita 28.11.2005 (...)

Klauzule niedozwolone

Klauzule niedozwolone

Jeżeli firma świadczy usługi tylko podmiotom gospodarczym i wśród jej klientów nie ma zwykłych konsumentów, nie może odpowiadać za stosowanie niedozwolonych klauzul umownych Tak wynika z ostatniego wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. (...)Podczas rozprawy prawnicy Eniro podkreślali, że w granicach prowadzonej działalności gospodarczej ich firma nie zawiera umów z konsumentami, (...)

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Z dniem 17 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie  ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634).  Nowelizacja wprowadza dodatkowe, szerokie kompetencje dla Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej: UOKiK), które zdaniem ustawodawcy pozwolą uszczelnić (...)

Umowy ubezpieczenia z niedozwoloną klauzulą

Umowy ubezpieczenia z niedozwoloną klauzulą

PZU ma zapłacić blisko 15 mln złotych za stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach ubezpieczeniowych. Zabronione przepisy znalazły się w niemal czterech milionach umów zawartych z konsumentami. Umowy o ubezpieczenie autocasco - jakie Powszechny Zakład Ubezpieczeń zawierał z klientami - zawierają postanowienia tożsame z wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych - poinformował (...)

Zmiany w rejestrze klauzul niedozwolonych

Zmiany w rejestrze klauzul niedozwolonych

Jak czytamy w „Gazecie Prawnej” Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadzi zmiany w prowadzonym przez Prezesa Urzędu rejestrze niedozwolonych klauzul umownych. Plany takie zakłada Polityka konsumencka opracowana na lata 2010-2013. Prawnicy uważają, że obecnie korzystanie z rejestru nie należy do wygodnych. Ich zdaniem brakuje zaawansowanego systemu wyszukiwania czy (...)

Rodzaje rozliczeń bezgotówkowych

Rodzaje rozliczeń bezgotówkowych

  Czym charakteryzuje się rozliczanie bezgotówkowe za pomocą czeku? W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż czek jest papierem wartościowym. Otrzymuje się go z tego banku, w którym mamy założone konto osobiste czy firmowe. Za jego pomocą osoba wystawiająca zleca swemu bankowi wypłatę określonej na czeku kwoty pieniężnej ze środków na koncie wystawcy (...)

Pozew przeciw Millennium

Pozew przeciw Millennium

Brak jakichkolwiek zasad ustalania kursu walut oraz niejednoznaczne przesłanki pozwalające bankowi żądania dodatkowego zabezpieczenia - to tylko niektóre z zakwestionowanych przez UOKiK postanowień w umowach o kredyt hipoteczny. Urząd skierował pozew do sądu przeciwko kolejnemu bankowi Przepisy kodeksu postępowania cywilnego uprawniają Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do (...)

Kary dla menedżerów

Kary dla menedżerów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów został członkiem Komisji Nadzoru Finansowego. UOKiK może już nałożyć kary na menedżerów, którzy umyślnie naruszyli zbiorowe interesy konsumentów lub za wiedzą których firmy stosują klauzule niedozwolone. Weszły bowiem w życie niektóre przepisy nowelizacji ustawy o wzmocnieniu (...)

Klauzule niedozwolone nadal groźne

Klauzule niedozwolone nadal groźne

Wprawdzie afera z pozwami kierowanymi masowo przez jednego z radców prawnych przeciwko właścicielom sklepów internetowych jakby ucichła, jednakże problem nieprzestrzegania prawa i interesów klientów istnieje nadal. W 2011 roku internauci nagłośnili sprawę pozwów kierowanych w imieniu kilku konsumentów przez tarnowskiego radcę prawnego do Sądu Ochrony (...)

Kredyty hipoteczne – raport UOKIK

Kredyty hipoteczne – raport UOKIK

Wszystkie skontrolowane banki stosowały niekorzystne dla konsumentów postanowienia umowne - wynika z najnowszej analizy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zbadano ponad 300 wzorców umów, które stosowane są w przypadku kredytów hipotecznych. Większość banków już zadeklarowała zmianę stosowanych praktyk. W 2007 roku banki udzieliły kredytów (...)

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wyrok TSUE ws. Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd. i Maximilian Schrems Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 lipca 2020 r. wydał wyrok w sprawie C-311/18 - Data Protection Commissioner przeciwko Maximillian Schrems i Facebook Ireland. Trybunał stwierdził nieważność decyzji 2016/1250 (...)

Niedozwolone klauzule w regulaminie sklepu internetowego mogą kosztować nawet 10% przychodu

Niedozwolone klauzule w regulaminie sklepu internetowego mogą kosztować nawet 10% przychodu

stosowanie klauzul niedozwolonych może kosztować aż 10% przychodu rejestr klauzul jest regularnie uzupełniany o nowe postanowienia każdy może wystąpić z pozwem o uznanie postanowienia regulaminu za klauzulę niedozwoloną kopiowanie cudzych regulaminów nie jest dobrą praktyką   Przy prowadzeniu działalności gospodarczej w postaci sklepu internetowego warto zadbać o poprawność (...)

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

  Rodzaje umów ze względu na przedmiot umowy Umowa rezerwacyjna Umowa rezerwacyjna służy przede wszystkim swoistemu zarezerwowaniu miejsca w kolejce ewentualnych nabywców. W wyniku podpisania takiej umowy, nabywca zostaje wpisany na listę oczekujących na podpisanie właściwej umowy deweloperskiej. W praktyce często niestety umowy rezerwacyjne proponowane są przez dewelopera (...)

Deweloperzy ukarani

Deweloperzy ukarani

Blisko 1,7 mln zł zapłaci J.W. Construction za stosowanie w umowach niedozwolonych postanowień. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznała, że spółka złamała prawo i nakazała zmianę praktyki Na skutek licznych skarg konsumentów, w lutym br. Urząd wszczął postępowanie administracyjne przeciwko działającemu na ogólnopolskim rynku deweloperowi - (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opłata za odwołanie od kary za brak biletu

Opłata za odwołanie od kary za brak biletu

Czy PKP ma prawo pobierać opłatę manipulacyjną za rozpatrzenie odwołania się od niesłusznie wystawionego mandatu? W piśmie, jakie otrzymałam PKP zawiadamia mnie, że należności zostaną anulowane (...)

Automatyczne przedłużenie umowy z konsumentem

Automatyczne przedłużenie umowy z konsumentem

W umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest zapis o automatycznym przedłużeniu umowy o kolejny okres w przypadku niewypowiedzenia jej 2 tyg. przed końcem obowiązującej umowy. Relacja B2C. (...)

Prowizja dla pośrednika nieruchomości

Prowizja dla pośrednika nieruchomości

Od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem zamiany mieszkania na większe. Znalazłem odpowiadającą mi ofertę na portalu allegro i zadzwoniłem pod podany nr. Odebrała pani z biura nieruchomości, (...)

Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Moja mama lat 68 została zaproszona na prezentację produktów firmy Z.. Tam zachęcona podpisała wniosek o zakup i o zawarcie umowy kredytowej bankiem, który jest traktowany przez bank jako umowa, (...)

Zwrot składki ubezpieczenia na życie.

Zwrot składki ubezpieczenia na życie.

Chciałbym zrezygnować z ubezpieczenia na życie które wziąłem w banku. Niedawno złożyłem pismo oświadczające że rezygnuję i że żądam zwrotu części składki ubezpieczeniowej. Czy bank może (...)

Niedozwolone klauzule umowne a ważność całej umowy

Niedozwolone klauzule umowne a ważność całej umowy

Co należy zrobić, jeśli w umowie znajdują się klauzule umowne niedozwolone? Czy wtedy ważność traci cała umowa? Jeśli umowa, zawiera niedozwolone postanowienia to - zgodnie z przepisami Kodeksu (...)

Niedozwolone klauzule umowne

Niedozwolone klauzule umowne

Mam podpisaną umowę o dzieło na wykonywanie dzieła, ale dopiero począwszy od października, natomiast umowa jest z datą czerwcową. Jest na umowie klauzula, że jeśli ja zerwę umowę, to ja płacę (...)

Rezygnacja ze studiów a obowiązek zapłaty czesnego

Rezygnacja ze studiów a obowiązek zapłaty czesnego

W trakcie roku akademickiego z przyczyn osobistych musiałam zrezygnować ze studiów. Na zajęcia uczęszczałam tylko przez pierwsze dwa miesiące roku akademickiego, czy muszę płacić za cały semestr? (...)

Nierzetelne postępowanie operatora

Nierzetelne postępowanie operatora

W grudniu 2003 r. podpisałem kontrakt z operatorem telefonii komórkowej jako abonent jednej z taryf. Miał on wygasnąć w grudniu 2005 r. Zawsze płaciłem rachunki na czas. Od czerwca do września (...)

Klauzula niedozwolona w umowie przedsiębiorców

Klauzula niedozwolona w umowie przedsiębiorców

Pytanie dotyczy umowy zawieranej pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Czy w jej treści może być narzucone postanowienie, iż strony uznają, że pismo skierowane na wskazany w umowie adres a niepodjęte (...)

Wyłączenie odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania w umowie z konsumentem

Wyłączenie odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania w umowie z konsumentem

Zawarłem umowę z konsumentem, w której jest postanowienie wyłączające moją odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania. Czy takie postanowienie jest zgodne z prawem? Jakie są klauzule (...)

Postanowienie umowy o bezzwrotności wpłat na rzecz szkoły a klauzule niedozwolone

Postanowienie umowy o bezzwrotności wpłat na rzecz szkoły a klauzule niedozwolone

Szkoła języków obcych podpisała umowę z uczniem, gdzie zawarła m. in. postanowienie, iż wpłaty dokonane na rzecz szkoły są bezzwrotne. Czy takie postanowienie jest zgodne z prawem? Poniżej przedstawimy (...)

Skutki spóźnienia wpłaty raty składki

Skutki spóźnienia wpłaty raty składki

Czy nieterminowe wpłacenie raty za pakiet ubezpieczeniowy rozwiązuje automatycznie umowę ubezpieczenia. Składka roczna wynosi 1660 zł, 1 wplata ok. 800 zł, druga została wpłacona po 5 miesiącach, (...)

Niższe odsetki ustawowe

Niższe odsetki ustawowe

W projekcie umowy druga strona umowy (zamawiający) zapisała, że w przypadku opóźnienia w płatnościach z jej strony (termin płatności 90 dni) wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek za (...)

UKS a tajemnica handlowa

UKS a tajemnica handlowa

Urząd kontroli skarbowej chciałby dostarczenia np. umowy z pocztą albo inną instytucją lub podmiotem gospodarczym, ale w umowie znajdują się takie paragrafy jak "Postanowienia umowy objęte są (...)

Wykorzystywanie filmów z serwisu Youtube

Wykorzystywanie filmów z serwisu Youtube

Czy filmy z serwisu Youtube można wykorzystać do pozyskania zleceń w obrocie handlowym? Należy odnieść się do zasad na jakich dopuszczalne jest korzystanie ze wskazanego serwisu. Użytkownik związany (...)

Prawo pierwokupu do wynajmowanego lokalu

Prawo pierwokupu do wynajmowanego lokalu

Wynajmując lokal w umowie dodaliśmy do niej klauzulę " z prawem pierwokupu". Czy oznacza to, że będę musiał ten lokal kiedyś odsprzedać wynajmującemu?  Zastrzeżenie w umowie prawa pierwokupu (...)

Wypłata odszkodowania a koszty uzyskania przychodu

Wypłata odszkodowania a koszty uzyskania przychodu

Lokal użytkowy wynajmowany jest na podstawie umowy najmu zawartej na czas określony. Umowa przewiduje wypłatę odszkodowania w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez Wynajmującego. Czy (...)

Błędnie naliczony VAT

Błędnie naliczony VAT

Po zakończeniu prac wystawiliśmy dla klienta fakturę VAT, którą on odebrał. Okazało się jednak później, że w tej fakturze naliczyliśmy błędnie podatek VAT: było 7%, a powinno być 22%. Czy (...)

Portal żąda zapłaty za umieszczenie ogłoszenia na ich stronie.

Portal żąda zapłaty za umieszczenie ogłoszenia na ich stronie.

Bardzo proszę Państwa o pomoc w następującej sprawie: 3 miesiące temu przedzwoniła do mnie Pani z portalu który zamieszcza ogłoszenia z ofertami sprzedaży nieruchomości, z propozycją o zamieszczeniu (...)

Rezygnacja z usługi edukacyjnej a obowiązek zapłaty czesnego

Rezygnacja z usługi edukacyjnej a obowiązek zapłaty czesnego

Jakiej wysokości czesne należy zapłacić, jeżeli zrezygnowano z usługi edukacyjnej w czasie jej trwania? Umowa o świadczenie usług edukacyjnych jest umową zlecenia, którą dający zlecenie (...)

Niezgodność towaru z umową

Niezgodność towaru z umową

W listopadzie 2004 r. kupiłem samochód. Moim zdaniem został dostarczony niezgodnie z umową np.: wycięte pasy dla pasażerów w trakcie przerabiania samochodu na wersję dostawczą. Straszony przez (...)

Zrzeczenie się roszczeń odszkodowawczych

Zrzeczenie się roszczeń odszkodowawczych

Jestem fryzjerem, chciałbym przedstawiać klientom do podpisania przed wykonaniem fryzury, pismo w którym zrzekaliby się roszczeń o odszkodowanie/ zadośćuczynienie albo zobowiązywaliby do niewytaczania (...)

Klauzule przewidziane w umowie sprzedaży

Klauzule przewidziane w umowie sprzedaży

Mam przed sobą umowę przedwstępną sprzedaży, w której sprzedający zobowiązuje się dostarczyć kupującemu samochód zza granicy. Jednocześnie kwituje odbiór zaliczki na ten cel w kwocie 6.000 (...)

Automatyczne przedłużenie umowy

Automatyczne przedłużenie umowy

Osoba prywatna zawarła umowę na czas określony 24 miesięcy na usługę dostawy internetu. W umowie zawarto klauzulę automatycznego jej przedłużenia na okres kolejnych 24 miesięcy w przypadku nie (...)

Właściwość sądu i prawa polskiego

Właściwość sądu i prawa polskiego

Firma chce wprowadzić do sprzedaży tylko w Polsce program, którego producentem i właścicielem jest firma angielska. Polska firma dokona spolszczenia tej wersji. Czy w umowie licencyjnej użytkownika, (...)

Wstąpienie spadkobiercy do spółki cywilnej

Wstąpienie spadkobiercy do spółki cywilnej

Spółka cywilna w składzie dwóch osób od 15 lat prowadziła działalność usługową. Ma podpisane stałe umowy na usługi z kontrahentami. Niespodziewanie umarł jeden ze wspólników. W umowie spółki (...)

Umowne ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy o pośrednictwo nieruchomościami zawartej na czas nieokreślony

Umowne ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy o pośrednictwo nieruchomościami zawartej na czas nieokreślony

Czy można w umowie o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ograniczyć prawo do jej wypowiedzenia, jeżeli została zawarta na czas nieokreślony? W wyroku z dnia 28 września 2004 r. IV CK 640/2003 (...)

Przyjęcie przez sprzedawcę nienaruszonego towaru

Przyjęcie przez sprzedawcę nienaruszonego towaru

Jesteśmy firmą motoryzacyjną działającą na polskim rynku. W jakim terminie mogę przyjąć zakupiony u mnie towar, który jest nienaruszony, a nabywca przedstawi dowód zakupu? Zwrócenie sprzedawcy (...)

Zwrot uszkodzonego towaru przez klienta.

Zwrot uszkodzonego towaru przez klienta.

Prosimy o opinię prawną w sprawie reklamacji towaru przez klienta. W naszym stacjonarnym sklepie (działamy również przez internet), klient zakupił towar. Nie zajrzał on do pudełka czy z towarem (...)

FORUM PRAWNE

Skąd wziąć regulamin sklepu internetowego

Skąd wziąć regulamin sklepu internetowego Prowadzę sklep internetowy, strona zawiera regulamin sklepu, jednak regulamin ten nie był aktualizowany od momentu założenia sklepu. Do tej pory nie miałem (...)

Przedsiębiorcy stosującego klauzule niedozwolone.

Przedsiębiorcy stosującego klauzule niedozwolone. Czy z żądaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone w ramach kontroli abstrakcyjnej można wystąpić nawet w sytuacji gdy przedsiębiorca (...)

Klauzule niedozwolone

Klauzule niedozwolone Witam, mam takie pytanie. Jeżeli w regulaminie wysyłkowym pewnego znanego sklepu znalazłam coś co nie powinno się tam w żadnej mierze znaleźć, i widzę że ten sklep nabija (...)

Zmiana warunków umowy

Zmiana warunków umowy Jeśli regulamin świadczenia usług telakomunikacyjnych jest powołany w treści umowy, czy zmiana regulaminu stanowi wypowiedzenie warunków umowy? Czy nie wyrażenie zgody przez (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

BRE Bank ? klauzule niedozwolone!!

BRE Bank ? klauzule niedozwolone!! Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 29 maja 2012 r., stwierdził że BRE Bank dopuścił się w 5 postanowieniach umowy regulaminu tego banku. Min. 90-dniowy (...)

zadlużone mieszkanie ojca

zadlużone mieszkanie ojca Witam. Pisze w takiej sprawie iz, w 2008 roku wymeldowalam sie od ojca. W styczniu 2014 roku dopiero przyszło mi pismo od komornika, jestem obciążona spłatą długu , gdyż (...)

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ?

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ? Rozsyłałem CV by znaleźć jakąś prace na wakacje. No i łapałem się każdej oferty w mojej okolicy. Wysłąłem (...)

Umowa edukacyjna

Umowa edukacyjna Witam Wszystkich. Mam prośbę do oceny umowę o usługi edukacyjne. Piszę w imieniu znajomego, który wpakował się na minę przez swoją nieuwagę. Otóż wydaje mi się, że opłaty (...)

Spółka cywilna

Spółka cywilna Czy i dlaczego odpowiedzialność solidarna wspólników w spółce cywilnej jest obligatoryjna i czy w drodze umowy między wspólnikami można wyłączyć solidarność. Czekam na solidne (...)

Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl...

Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl... Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl... Szanowni Państwo! Piszę (...)

umowa o zakazie konkurencji - pytania

umowa o zakazie konkurencji - pytania Jestem pracownicą w firmie X będącą właścicielem sieci aptek działających na terenie Polski. Personel jest zatrudniony w aptekach na podstawie umów o pracę. (...)

Umowa deweloperska, szukam specjalisty Lublin

Umowa deweloperska, szukam specjalisty Lublin Szukam specjalisty z Lublina, radcy czy adwokata, ktory udzieli mi porady i wsparcia przy zawieraniu umowy deweloperskiej. Zależy mi na sprawdzeniu umowy, (...)

Pomoc z kredytem we frankach

Pomoc z kredytem we frankach Cześć, mamy z żoną kredyt we frankach. Nie jest to oczywiście korzystna sytuacja pod względem prawnym. Ostatnio się dowiedzieliśmy, że coś można z tym zrobić, (...)

umowa z biurem podróży

umowa z biurem podróży Zbliżają sie wakacje i mam pytanie odnośnie umów zawieranych z biurami podruży, zdarzają się w umowach klauzule niedozwolone,np. takie z próbami przerzucania odpowiedzialności (...)

Zmiana szybkości internetu, a zmuszanie do podpisania umowy 2 letniej.

Zmiana szybkości internetu, a zmuszanie do podpisania umowy 2 letniej. Dostawca net (operator telewizji i Internetu kablowego), zmienił cennik usług. Dotychczasowa cena i szybkość łącz była nieadekwatna (...)

Pobieraczek - wezwanie do zapłaty i niekompletne dane. Pomocy!!!

Pobieraczek - wezwanie do zapłaty i niekompletne dane. Pomocy!!! Witam! Potrzebuję pilnej porady Myślę, że sprawa jest niektórym z państwa znana, bo była kiedyś nagłaśniana przez media. Chodzi (...)

Odstąpienie od zakupu

Odstąpienie od zakupu Witajcie, mam problem z odstąpieniem od zakupu, kupiłem sobie kamerkę sportową jednak postanowiłem odstąpić od zakupu i odesłałem produkt pocztą, paczka priorytetowa. Po (...)

Porady prawne