Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2018 r.

Nowe rozporządzenie MFiR

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2393) określone zostały normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2018 r. Nowy akt wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Utraci zaś moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. poz. 2058).

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2018 r.

W załączniku do ww. rozporządzeniu określono normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2018 r.:
TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO 
Lp. Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji Norma szacunkowa dochodu rocznego
gr
1 2 3 4
1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych

powyżej 25 m2:

     
a) rośliny ozdobne 1 m2 11 12
b) pozostałe 1 m2 4 14
2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych

powyżej 25 m2

1 m2 2 54
3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych

powyżej 50 m2:

     
a) rośliny ozdobne 1 m2 8 29
b) pozostałe 1 m2 5 08
4 Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej

25 m2 powierzchni uprawowej

1 m2 4 77
5 Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:   1  
a) kurczęta 1 sztuka 15
b) gęsi 1 sztuka 24
c) kaczki 1 sztuka 33
d) indyki 1 sztuka 81
6 Drób nieśny powyżej 80 szt.:      
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 16
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 64
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 74
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 25
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 13 85
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 2 32
7 Wylęgarnie drobiu:      
a) kurczęta 1 sztuka 01
b) gęsi 1 sztuka 08
c) kaczki 1 sztuka 02
d) indyki 1 sztuka 08
8 Zwierzęta futerkowe:      
a) lisy i jenoty od 1 samicy stada podstawowego 43 85
b) norki powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 19 28
c) tchórze powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 14 92
d) szynszyle powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 22 79
e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 25
f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 25
9 Zwierzęta laboratoryjne:      
a) szczury białe 1 sztuka 14
b) myszy białe 1 sztuka 02
10 Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm3   32
11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 3 18
12 Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek 1 m2 190 81
13 Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich 1 m2 158 99
14 Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego 1 m2 79 50
15 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:      
a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 317 97
b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 66 80
c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) 1 sztuka 34 95
d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 39 76
e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 15 90
f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 6 37
g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 9 54
h) konie rzeźne 1 sztuka 476 99
i) konie hodowlane 1 sztuka stada podstawowego 381 60
j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi 1 dm3 1 43
k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 42 94
l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 15  

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Nie stanowią zaś działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg wykazujących te przychody (o których mowa w art. 15), ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.  Normy szacunkowe dochodu rocznego stosuje się od jednostek powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajów produkcji określonych w kolumnie 3 załącznika nr 2, z tym że w przypadku:
  1. upraw w szklarniach i tunelach foliowych - od 1 m2 powierzchni ogólnej obliczanej według wewnętrznej długości ścian;
  2. upraw grzybów i ich grzybni - od 1 m2 powierzchni zajętej pod te uprawy;
  3. wylęgarni drobiu - od 1 sztuki pisklęcia uzyskanego z wylęgu;
  4. zwierząt laboratoryjnych - od 1 sztuki sprzedanych zwierząt - na podstawie zawartych umów dla potrzeb laboratoryjnych, badań i doświadczeń naukowych, analiz i testów prowadzonych w laboratoriach, a także kontroli procesów technologicznych;
  5. hodowli i chowu zwierząt wymienionych pod lp. 15 lit. b-h załącznika nr 2 - od 1 sztuki zwierząt sprzedanych;
  6. hodowli ryb akwariowych - od 1 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi. 

Jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

Jeśli w ciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni są prowadzone różne uprawy, dla których są ustalane różne normy szacunkowe dochodu, dochód z każdego rodzaju uprawy oblicza się przy zastosowaniu właściwej dla niej normy, proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których była prowadzona taka uprawa, wliczając w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy. Zasadę tę stosuje się również w razie rozpoczęcia lub zaprzestania w ciągu roku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

W szklarniach nieogrzewanych stosuje się normę roczną bez względu na okres i rodzaj prowadzonej uprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda