8.7.2008

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółek prawa handlowego

 

Odpowiedzialność materialna członków zarządu spółek prawa handlowego

Członkowie zarządów spółek prawa handlowego mają szeroki zakres kompetencji i daleko posuniętą niezależność w sprawowaniu swych funkcji. Niejednokrotnie za pełnienie obowiązków otrzymują wysokie wynagrodzenie. Z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że w systemie prawa istnieją przepisy przewidujące ich odpowiedzialność cywilną i karną za naruszenie reguł postępowania przy prowadzeniu spraw spółki.

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją. Składa się z jednego albo większej liczby członków. Zarządy mogą zostać powołane w spółce partnerskiej, spółce z o.o. i spółce akcyjnej.

Na czym polega odpowiedzialność cywilna członków zarządu?

Członkowie zarządu spółki partnerskiej, spółki z o.o. i spółki akcyjnej powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Ponoszą oni odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponoszą winy (jeżeli szkodę, wyrządziło kilka osób wspólnie, odpowiadają za szkodę solidarnie) np. ponoszą oni odpowiedzialność za niezgłoszenie zawiązania spółki i wszelkich zmian do odpowiedniego rejestru, za prowadzenie działalności konkurencyjnej.

W przypadku spółki z o.o. i spółki akcyjnej, jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w oświadczeniu dotyczącym pokryciu udziałów przy utworzeniu spółki lub o pokryciu podwyższonego kapitału zakładowego odpowiadają wobec wierzycieli spółki solidarnie ze spółką przez trzy lata od dnia zarejestrowania spółki lub zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego

Poza tym, jeśli brali udział w tworzeniu spółki i wbrew przepisom prawa z winy swojej wyrządzili spółce szkodę, obowiązani są do jej naprawienia.

Członek zarządu spółki akcyjnej szczególności odpowiada jeśli:

 1. zamieścił lub współdziałał w zamieszczeniu w statucie, sprawozdaniach, opiniach, ogłoszeniach i zapisach fałszywych danych lub dane te w inny sposób rozpowszechniał bądź też pominął lub współdziałał w pominięciu w tych dokumentach danych istotnych dla powstania spółki, w szczególności dotyczących wkładów niepieniężnych, nabycia mienia oraz przyznania akcjonariuszom lub innym osobom wynagrodzenia lub szczególnych korzyści, albo

 2. współdziałał w czynnościach prowadzących do zarejestrowania spółki na podstawie dokumentu zawierającego fałszywe dane.

Jeżeli członkowie zarządu wyrządzą spółce szkodę, wówczas spółka może im wytoczyć powództwo o naprawienie wyrządzonej jej szkody, a jeśli spółka tego nie zrobi w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, wtedy każdy wspólnik (akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku) może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

Opisana powyżej odpowiedzialność ma charakter odszkodowawczy (deliktowy).

Czy członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki?

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może się uwolnić od tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe (obecnie upadłość z możliwością zawarcia układu), albo że nie zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nie wszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy (np. sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku jego choroby lub innych przyczyn nie pozwalających mu śledzić spraw spółki), albo że pomimo nie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nie wszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody (np. wierzyciel nie mógłby zaspokoić się z majątku spółki nawet wówczas, gdyby w porę został zgłoszony właściwy wniosek).

Dopiero gdy wierzytelność nie może być zaspokojona z majątku spółki będącej dłużnikiem, w grę wchodzi odpowiedzialność osób zarządzających tą spółką.

Przyjmuje się także, że dowodem świadczącym o bezskuteczności egzekucji może być bilans i księgi handlowe spółki, jeżeli wynika z nich niezbicie, że majątek spółki nie wystarcza na pokrycie jej zobowiązań wobec wierzyciela.

Taka odpowiedzialność członków zarządu ma na celu dodatkowe zabezpieczenie wierzycieli.

Istotne jest to jakiego rodzaju jest charakter odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki. W orzecznictwie i piśmiennictwie zgodnie przyjmuje się, że chodzi tu o odpowiedzialność subsydiarną, osobistą i nieograniczoną, jednak niejasne jest czy ponadto odpowiedzialność ta ma charakter gwarancyjny czy odszkodowawczy (deliktowy).

Ma to znaczenie praktyczne, między innymi z powodu różnych sposób liczenia przedawnienia się roszczeń. Chodzi tu zarówno o ustalenie początku biegu terminu przedawnienia jak i długości tego terminu.

Gdyby przyjąć odszkodowawczy charakter odpowiedzialności to należałoby zastosować art. 442 §  1 kc, zgodnie z którym termin przedawnienia wynosi trzy lata i liczy się go od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W takiej sytuacji zasadniczo termin przedawnienia zaczyna biec od dnia bezskuteczności egzekucji wierzytelności objętej prawomocnym tytułem egzekucyjnym wystawionym przeciwko spółce, gdyż w tym momencie wierzyciel poweźmie informacje o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Gdyby natomiast stanąć na stanowisku, że art. 299 ksh ustanawia odpowiedzialność członków zarządu o charakterze gwarancyjnym, wtedy należałoby przyjąć dziesięcioletni termin przedawnienia. Takim prawomocnym orzeczeniem będzie tytuł egzekucyjny uzyskany przez dłużnika przeciwko spółce. Termin dziesięcioletni biegnie od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, a ściślej od dnia, w którym wierzyciel mógł wezwać członków zarządu do wykonania zobowiązania w najwcześniej możliwym terminie.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2007 r., (sygn. akt V CSK 55/2007, OSNC 2008/A poz. 24) wskazuje jeszcze jedną konsekwencję przyjęcia konstrukcji odpowiedzialności odszkodowawczej - powodowałaby to, że wierzyciel mógłby „(...) dochodzić nie tylko straty, lecz także utraconych korzyści (zasada pełnego odszkodowania). Z kolei dłużnik nie byłby uprawniony do podnoszenia zarzutów, które przysługiwały spółce, lecz z których spółka ta nie skorzystała(...)" np. zarzut potrącenia.

W powołanym powyżej wyroku Sąd Najwyższy, wbrew wcześniejszym swoim orzeczeniom, wyraził pogląd, że odpowiedzialność ta ma charakter gwarancyjny. Uzasadnił to między innymi tym, że zgodnie z literalną i funkcjonalną wykładnią art. 299 § 1 k.s.h., wierzyciel musi udowodnić jedynie przesłankę bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce. Nie jest tu wymagane wykazanie szkody i jej wysokość oraz związku przyczynowego miedzy działaniem zarządu a powstałą szkodą (co jest z zasady konieczne wg k.c. przy odpowiedzialności odszkodowawczej). Sąd Najwyższy zaznaczał też, że zgodnie z wykładnia systemową, artykuły poprzedzające rozdziału 7 tytułu III k.s.h. (czyli art. 297-298) są zwartą całością bez wątpienia statuującą odpowiedzialność o charakterze odszkodowawczym, zatem następujący po nich art. 299 musi określać inny rodzaj odpowiedzialności. Sąd Najwyższy stwierdza, że chodzi o odpowiedzialność gwarancyjną zbliżoną do poręczenia, tłumacząc, że w przypadku takiej gwarancji chodzi o zabezpieczenie określonego rezultatu, którym w tutaj jest kierowanie spółką przez członków zarządu bez żadnej straty dla niej samej. Wynika więc z tego, że w razie bezskutecznej egzekucji wobec spółki, "(...) z mocy ustawy powstaje między członkami zarządu spółki a niezaspokojonym wierzycielem stosunek obligacyjny. więc członkowie zarządu stają się bezpośrednio jego dłużnikami." 

Inne orzeczenia dotyczące charakteru odpowiedzialności członków zarządu i przedawnienia:

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 31 stycznia 2006 r. I CSK 417/2006:

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce z o.

o. okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają osobiście i solidarnie za jej zobowiązania (art. 298 kodeksu handlowego i art. 299  kodeksu spółek handlowych). Termin przedawnienia roszczeń wobec członków zarządu spółki z o.o. liczy się dla wierzyciela od momentu uzyskania świadomości, że wyegzekwowanie długu od spółki jest niemożliwe.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna  z dnia 14 czerwca 2005 r.  V CK 719/2004:

1. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z art. 299 ksh ma charakter odszkodowawczy.

2. Szkoda, jako podstawa odpowiedzialności, jest utożsamiana z obniżeniem potencjału majątkowego spółki, a nie z bezpośrednim uszczerbkiem w majątku wierzyciela. Zarówno bowiem powstanie szkody, jak i inne przesłanki odpowiedzialności, tj. wina i związek przyczynowy pomiędzy tak rozumianą szkodą zachowaniem członków zarządu spółki, funkcjonują na zasadzie domniemania ustawowego.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2004 r.  IV CK 176/2002:

Roszczenie wierzyciela przeciwko członkom zarządu za zobowiązania spółki z o.o. (art. 298 kh, obecnie art. 299 ksh) ulega przedawnieniu w terminie określonym w art. 442 § 1kc.

Poza tym za zaległości podatkowe spółki z o.o. i spółki akcyjnej odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, chyba że członek zarządu wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono upadłość lub wszczęto postępowanie układowe (obecnie upadłość z możliwością zawarcia układu) albo że niezgłoszenie upadłości oraz brak postępowania układowego nastąpiły nie z jego winy, bądź też wskaże on mienie, z którego egzekucja jest możliwa (odpowiedzialność członków zarządu spółki określona obejmuje zobowiązania podatkowe, które powstały w czasie pełnienia przez nich obowiązków członków zarządu spółki). Uregulowane jest to w art. 116 ordynacji podatkowej.

Za co członek zarządu może ponieść odpowiedzialność karną?

 1. Jeśli członek zarządu działał na szkodę spółki, to podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie (tej samej karze podlega, kto taką osobę nakłania do działania na szkodę spółki lub udziela jej pomocy do popełnienia tego przestępstwa).

 2. Jeśli członek zarządu spółki nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki, (podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku).

 3. Gdy członek zarządu dopuszcza do nabycia przez spółkę handlową własnych udziałów lub akcji albo do brania ich w zastaw, (podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy).

 4. Członek zarządu, który dopuszcza do wydania przez spółkę dokumentów imiennych, na okaziciela lub dokumentów na zlecenie na udziały lub prawa do zysków w spółce, (podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy).

 5. Członek zarządu, który dopuszcza do wydania akcji:

  • niedostatecznie opłaconych,

  • przed zarejestrowaniem spółki,

  • w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego - przed zarejestrowaniem podwyższenia (podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku).

 6. Kto, będąc członkiem zarządu spółki handlowej, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że zarząd:

  • nie składa sądowi rejestrowemu listy wspólników,

  • nie prowadzi księgi udziałów albo nie prowadzi księgi akcyjnej zgodnie z przepisami,

  • nie zwołuje zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia,

  • odmawia wyjaśnień osobie powołanej do rewizji lub nie dopuszcza jej do pełnienia obowiązków,

  • nie przedstawia sądowi rejestrowemu wniosku o wyznaczenie biegłych rewidentów,

  • nie ogłasza wzmianki o złożeniu opinii przez biegłego rewidenta w sądzie rejestrowym (podlega grzywnie do 20.000 złotych).

 7. Kto, będąc członkiem zarządu, dopuszcza do tego, że spółka przez czas dłuższy niż trzy miesiące wbrew prawu lub umowie pozostaje bez rady nadzorczej w należytym składzie (podlega grzywnie).

Pamiętaj, że:

 • Powództwo o odszkodowanie przeciwko członkom zarządu spółki wytacza się według miejsca siedziby spółki.

 • Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem dziesięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

 • Odpowiedzialność omówioną w niniejszej poradzie ponoszą także członkowie zarządu spółki partnerskiej, jeżeli umowa spółki powierzy reprezentowanie i prowadzenie spraw spółki takiemu zarządowi.

 • Powyższe uregulowania są przepisami szczególnymi z kodeksu spółek handlowych i nie naruszają praw wspólników oraz osób trzecich do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych zawartych w kodeksie cywilnym.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zmianami);

 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2000 r., Nr 137, poz. 926, ze zm.)

 

Chciał(a)byś znaleźć w artykule jeszcze inne informacje? Artykuł nie rozstrzyga wszystkich Twoich wątpliwości? Napisz do nas:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółek

Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółek

Art. 116 Ordynacji podatkowej ustanawia odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnoś odpowiedzialność podatkowa, członek zarządu, zaległość podatkowa, spółka, podatek

Ciężar dowodu powoda oraz pozwanego w sprawach odpowiedzialności członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie 299 ksh

Ciężar dowodu powoda oraz pozwanego w sprawach odpowiedzialności członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie 299 ksh

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 6 kc: „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.” Jak słusznie uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 listopada 2010r., „przepis art. 6 k.c. statuuje zasadę rozkładu ciężaru dowodu, co (...)

Zarząd majątkiem przez małżonków

Zarząd majątkiem przez małżonków

  Na czym polega wykonywanie zarządu? Zarząd majątkiem wspólnym polega na dokonywaniu wszelkich czynności faktycznych  i czynności prawnych, które służą zarówno powię zarząd majątkiem wspólnym, małżonkowie, wspólny zarząd, wspólne zarządzanie

Zarząd spółki akcyjnej

Zarząd spółki akcyjnej

Kto jest uprawniony do zarządzania spółką akcyjną?W spółkach osobowych (np. spółce jawnej, partnerskiej), opartych na osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, każdy wspólnik ma prawo prowadzenia jej spraw i ją reprezentować. (...)

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

  Przeciwko komu może być prowadzona egzekucja przez zarząd przymusowy? Egzekucja przez zarząd przymusowy może być skierowana wyłącznie przeciwko dłużnikowi, który prowadzi działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Ten sposób egzekucji (...)

Czym się różnią czynności zwykłego zarządu od czynności przekraczających zwykły zarząd?

Czym się różnią czynności zwykłego zarządu od czynności przekraczających zwykły zarząd?

Zarząd rzeczą wspólną Wielość podmiotów występujących po stronie właścicielskiej wiąże się z szeregiem trudności, przede wszystkim w zakresie zarządzania przedmiotem wspólnej własności. Zarząd rzeczą wspólną, współposiadanie rzeczy, korzystanie z (...)

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

  Co to jest kontrakt menedżerski? Kontrakt menedżerski - to umowa o zarząd przedsiębiorstwem. Zarządca (osoba, której powierzono zarząd) zobowiązuje się do profesjonalnego prowadzenia przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia pewnych założonych efektów np. modernizacji przedsiębiorstwa. (...)

Zarząd sukcesyjny a umowy z pracownikami

Zarząd sukcesyjny a umowy z pracownikami

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej 25 listopada 2018 wejdzie w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629). Ja zarząd sukcesyjny, umowa o pracę, pracownik, zasiłek chorobowy, pracodawca, śmierć, zmarły, (...)

Zarząd sukcesyjny po 2 latach

Zarząd sukcesyjny po 2 latach

2 lata ustawy o zarządzie sukcesyjnym – blisko 2 tys. działających zarządców sukcesyjnych 19,1 tys. powołanych zarządców sukcesyjnych, z czego 1914 prowadzi obecnie przedsiębiorstwa. Zdecydowaną większość stanowią przypadki, w których przedsiębiorcy sami ustanawiają (...)

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jakie są funkcje zarządu? Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, w której pierwszorzędną rolę odgrywa wniesiony do spółki kapitał. Jest to zasadnicza cecha, która odr& zarząd, manager, prezes, przedstawiciel, reprezentacja, prowadzenie spraw spółki, (...)

Zarząd majątkiem przez małżonków

Zarząd majątkiem przez małżonków

  Na czym polega wykonywanie zarządu? Zarząd majątkiem wspólnym polega na dokonywaniu wszelkich czynności faktycznych  i czynności prawnych, które służą zarówno powię zarząd majątkiem wspólnym, małżonkowie, wspólny zarząd, wspólne zarządzanie

Zarząd spółki akcyjnej

Zarząd spółki akcyjnej

Kto jest uprawniony do zarządzania spółką akcyjną?W spółkach osobowych (np. spółce jawnej, partnerskiej), opartych na osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, każdy wspólnik ma prawo prowadzenia jej spraw i ją reprezentować. (...)

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

  Przeciwko komu może być prowadzona egzekucja przez zarząd przymusowy? Egzekucja przez zarząd przymusowy może być skierowana wyłącznie przeciwko dłużnikowi, który prowadzi działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Ten sposób egzekucji (...)

Czym się różnią czynności zwykłego zarządu od czynności przekraczających zwykły zarząd?

Czym się różnią czynności zwykłego zarządu od czynności przekraczających zwykły zarząd?

Zarząd rzeczą wspólną Wielość podmiotów występujących po stronie właścicielskiej wiąże się z szeregiem trudności, przede wszystkim w zakresie zarządzania przedmiotem wspólnej własności. Zarząd rzeczą wspólną, współposiadanie rzeczy, korzystanie z (...)

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

  Co to jest kontrakt menedżerski? Kontrakt menedżerski - to umowa o zarząd przedsiębiorstwem. Zarządca (osoba, której powierzono zarząd) zobowiązuje się do profesjonalnego prowadzenia przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia pewnych założonych efektów np. modernizacji przedsiębiorstwa. (...)

Zarząd sukcesyjny a umowy z pracownikami

Zarząd sukcesyjny a umowy z pracownikami

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej 25 listopada 2018 wejdzie w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629). Ja zarząd sukcesyjny, umowa o pracę, pracownik, zasiłek chorobowy, pracodawca, śmierć, zmarły, (...)

Zarząd sukcesyjny po 2 latach

Zarząd sukcesyjny po 2 latach

2 lata ustawy o zarządzie sukcesyjnym – blisko 2 tys. działających zarządców sukcesyjnych 19,1 tys. powołanych zarządców sukcesyjnych, z czego 1914 prowadzi obecnie przedsiębiorstwa. Zdecydowaną większość stanowią przypadki, w których przedsiębiorcy sami ustanawiają (...)

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jakie są funkcje zarządu? Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, w której pierwszorzędną rolę odgrywa wniesiony do spółki kapitał. Jest to zasadnicza cecha, która odr& zarząd, manager, prezes, przedstawiciel, reprezentacja, prowadzenie spraw spółki, (...)

Na czym polega i kto sprawuje zarząd nad nieruchomością w czasie egzekucji?

Na czym polega i kto sprawuje zarząd nad nieruchomością w czasie egzekucji?

Zgodnie z przepisami egzekucyjnymi zajętą nieruchomość pozostawia się w zarządzie dłużnika. Jeżeli jednak prawidłowe sprawowanie zarządu tego wymaga, sąd odejmie dłużnikowi zarząd i ustanowi innego zarządcę; to samo dotyczy ustanowionego zarządcy. Jeżeli sprawowanie zarządu wymaga (...)

Rady dla zarządcy sukcesyjnego

Rady dla zarządcy sukcesyjnego

Bilans pierwszego roku obowiązywania ustawy o zarządzie sukcesyjnym Ponad 12,5 tys. przedsiębiorców złożyło już wniosek o ustanowienie zarządcy sukcesyjnego, (z czego w ponad 830 przypadkach sprawowany jest zarząd sukcesyjny). Oznacza to, że tylu właścicieli dało swoim firmom szansę (...)

Jak rodzice winni zarządzać majątkiem dziecka?

Jak rodzice winni zarządzać majątkiem dziecka?

Władza rodzicielska obejmuje również zobowiązanie rodziców do zarządu majątkiem dziecka. Są oni zobowiązani sprawować zarząd z należytą starannością (artykuł 95 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zob.: Władza" rodziciel zarząd majątkiem dziecka, rodzice, dziecko, władza (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki

Przytaczam fragment artykułu, na który natknąłem przypadkiem: "Zgodnie z art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna członkowie zarządu (...)

O odpowiedzialności karnej członka zarządu

O odpowiedzialności karnej członka zarządu

Postawiono zarzut, że będąc w roku 2000 członkiem zarządu spółki z o.o., nie została zgłoszona upadłość tej spółki. Zarzut dotyczy czynu z art. 301 Kodeksu Handlowego. 1. Jaki jest katalog (...)

Uprawnienia likwidatora i wartość zbywcza

Uprawnienia likwidatora i wartość zbywcza

Obecnie powołani likwidatorzy spółki z o.o. zastali należności z lat 1999 i 2000. Na te należności zostały wydane w latach 1999 i 2000 wyroki z klauzulą wykonalności. Wyroki zostały wówczas (...)

Stowarzyszenie wspólnikiem spółki z o.o.

Stowarzyszenie wspólnikiem spółki z o.o.

Jesteśmy stowarzyszeniem, organizacją pożytku publicznego. Nasz statut dopuszcza działalność gospodarczą z której dochody winny być przeznaczone w całości na cele statutowe. Chcielibyśmy zakupić (...)

Pozew spółki przeciwko prezesowi zarządu

Pozew spółki przeciwko prezesowi zarządu

Spółka pozwała byłego prezesa o naprawienie wyrządzonych szkód poprzez wyprowadzenie z kasy firmy 150.000 zł. Sąd obecnie wezwał spółkę do sprecyzowania pozwu a w szczególności czy żądanie (...)

Upadłość sp. z o.o.

Upadłość sp. z o.o.

Jestem właścicielem spółki z o.o., mam udziały w wysokości 100%, spółka zajmuje się skupem wierzytelności. Członkiem 1-osobowego zarządu jest znajomy. Powstały zaległości spółki względem (...)

FORUM PRAWNE

Kazus, wskazówka, porada, prawo handlowe

Kazus, wskazówka, porada, prawo handlowe Witam, mam do zrobienia kazus z prawa handlowego staram się go zrobić, ale chyba potrzebuje pomocy- nie zrobienia przez kogoś tylko jakiś podpowiedzi/ wskazówek.Czytałam (...)

spłata długów spółdzielni przez członków

spłata długów spółdzielni przez członków Jestem lokatorem mieszkania lokatorsko-własnościowego, w ciągu ostatnich lat spółdzielnia wygospodarowała stratę bilansową, wskutek niekompetencji (...)

Odpowiedzilność członków zarządu za zobowiązania spólki

Odpowiedzilność członków zarządu za zobowiązania spólki Sp. zo.o. w związku z tym ,że nie miała majątku na przeprowadzenie post. upadlościowego bądż wszczęcia post. uładowego przeprowadziła (...)

Czy ministerialne wytyczne do sprawdzania prac z egzaminu zawodowego są nieprawidłowe?

Czy ministerialne wytyczne do sprawdzania prac z egzaminu zawodowego są nieprawidłowe? Proponuję zbiorową analizę poprawności wytycznych do sprawdzania rozwiązań zadań egzaminacyjnych. Połączenie (...)

POMOCY !!!!!!!!!

POMOCY !!!!!!!!! 2 członków zarządu pobierało sukcesywnie (40 czekami) gotówkę z banku, nie wpłacali jej do kasy Spółki z o.o., twierdząc że są Zarządem i to ich odpowiedzialność- później (...)

Porady prawne