24.11.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

Do podstawowych obowiązków pracowniczych należy m.in. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku oraz przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy , a także przepisów przeciwpożarowych. W celu wyegzekwowania tych obowiązków pracodawca dysponuje szeregiem środków, które mogą zdyscyplinować pracowników. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

 • karę upomnienia,
 • karę nagany.

Ponadto w ściśle określonych wypadkach pracodawca może również stosować karę pieniężną.

Porady prawne

Kiedy pracodawca może stosować kary porządkowe?

Nałożenie kar na pracownika jest z pewnością wkroczeniem w sferę jego wolności i praw, w związku z czym, przesłanki zastosowania tych kar muszą być ściśle określone przez przepisy prawa. Kodeks pracy określa te sytuacje w sposób dosyć dokładny. Kary porządkowe mogą zostać nałożone za:

 • nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku w procesie pracy,
 • nieprzestrzeganie przez pracownika regulaminu pracy,
 • nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych oraz
 • przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Za przekroczenia porządkowe wymienione powyżej pracodawca może nałożyć na pracownika karę nagany albo karę upomnienia.

Dodatkowo, za:

 • nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych,
 • opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
 • stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub
 • spożywanie alkoholu w czasie pracy,

obok kary upomnienia i nagany pracodawca może nałożyć karę pieniężną.

Kara pieniężna jest wymierną karą dla pracownika, gdyż powoduje uszczuplenie jego majątku. Dlatego też jest najbardziej odczuwalną i najbardziej dotkliwą karą spośród kar porządkowych. Z tego też powodu przepisy kodeksu pracy określają dosyć dokładnie wysokość ewentualnej kary pieniężnej.

Nie może ona być większa - za jedno przekroczenie jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy - niż wysokość jednodniowego wynagrodzenia pracownika. W przypadku większej ilości kar pieniężnych nałożonych na pracownika w jednym miesiącu, ich kwota nie może przekraczać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty.

Czy kara pieniężna ulega przedawnieniu?

Kodeks pracy przewiduje przedawnienie nałożenia kary pieniężnej. Termin przedawnienia jest stosunkowo krótki, gdyż kara pieniężna nie może być nałożona po upływie 2 tygodni od dnia powzięcia przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i w każdym razie po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Upływ terminu przedawnienia następuje, jeżeli w wymienionych powyżej terminach pracownik nie dostanie decyzji pracodawcy o ukaraniu.

Jak jest tryb ukarania pracownika?

Kara porządkowa może zostać nałożona na pracownika po jego wysłuchaniu. Obowiązek ten z pewnością ma na celu wyjaśnienie pracownikowi zasadności nałożenia kary, a także przekonanie pracodawcy o właściwości zastosowanego środka, po zapoznaniu się z opinią pracownika. Jeżeli wysłuchanie pracownika nie jest możliwe - np. z powodu choroby nie jest on obecny w pracy - dwutygodniowy termin przedawnienia nałożenia kary nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do chwili, w której wysłuchanie pracownika stało się możliwe.

Podejmując decyzję o ukaraniu, pracodawca powinien kierować się rodzajem naruszenia obowiązków pracowniczych, stopniem winy pracownika a także dotychczasowym stosunkiem do pracy pracownika. Oznacza to, że kara porządkowa uzależniona jest od zawinionego naruszenia obowiązków pracowniczych przez pracownika. Niezawinione naruszenie tych obowiązków nie upoważnia pracodawcę do nałożenia kary porządkowej.

Decyzja pracodawcy - wydana po wysłuchaniu pracownika - musi zostać przedstawiona pracownikowi na piśmie. W piśmie tym pracodawca zobowiązany jest dokładnie określić rodzaj naruszenia, którego dopuścił się pracownik, oraz dokładną datę tego naruszenia. W piśmie tym pracodawca zobowiązany jest także zamieścić informację o prawie zgłoszenia sprzeciwu wobec zastosowanej kary oraz o terminie do wniesienia tego sprzeciwu.

Na drugiej stronie:

 • Jaki jest tryb odwołania się od decyzji pracodawcy?
 • Zatarcie kary

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Naruszenie obowiązków pracowniczych

Naruszenie obowiązków pracowniczych

Obowiązki pracownicze nie są w kodeksie pracy wymienione wyczerpująco. Art. 100 w paragrafie 2 wymienia przykładowe obowiązki pracownika i określa je jako:1) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,2) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 3) (...)

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

Stan faktyczny W tej chwili jestem 35 dzień na zwolnieniu lekarskim. Od samego początku pracodawca kontrolował zasadność zwolnienia lekarskiego. Odbyła się nawet kontrola w ZUS-ie, na której zakwestionowano jedno ze zwolnień (od następnego dnia po kontroli kazano mi się stawić w pracy) ja (...)

Naruszenie obowiązków pracowniczych przyczyną wypowiedzenia - opinia prawna

Naruszenie obowiązków pracowniczych przyczyną wypowiedzenia - opinia prawna

Stan faktyczny Czy mogę zwolnić pracownika, który pił w czasie pracy, a nie mogę tego udowodnić. Zatrudniam 80 osób. Proszę podać możliwość zwolnienia z opisem, na jakiej podstawie można rozwiązać umowę o pracę. W zakładzie nie ma organizacji związkowej, zaś pracownik jest zatrudniony (...)

Naruszenie obowiązków pracowniczych przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę - opinia prawna

Naruszenie obowiązków pracowniczych przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę - opinia prawna

Stan faktyczny Czy mogę zwolnić pracownika, który pił w czasie pracy, a nie mogę tego udowodnić. Pracownik ten jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Jak mogę dokonać zwolnienia - na jakiej podstawie? Zatrudniam 70 osób, w zakładzie nie ma organizacji związkowej. Porada (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Uzasadnione i nieuzasadnione przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kodeks pracy daje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy prawo rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie może być dokonane tak z przyczyn zawinionych, jak i niezawinionych. Prawidłowe wypowiedzenie (...)

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Z jakich przyczyn pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? W odniesieniu do uzasadnionych przyczyn rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze strony pracownika należy wskazać, że zgodnie z Kodeksem pracy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia:  jeżeli (...)

Arbiter w zamówieniach publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Arbiter w zamówieniach publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Kto może zgłosić kandydatów do pełnienie funkcji arbitra? Na listę arbitrów mogą być wpisane wyłącznie te osoby, które zostały zgłoszone przez uprawnione do tego podmioty. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, kandydatów na arbitrów mogą zgłosić: Prezes Urzędu, ministrowie, (...)

Co stanowi rażące naruszenie obowiązków aplikanta?

Co stanowi rażące naruszenie obowiązków aplikanta?

  Dwie dwóje przekreśliły aplikację. Dwukrotne uzyskanie niedostatecznych ocen z kolokwium w trakcie aplikacji stanowi rażące naruszenie obowiązków aplikanta.Danuta Frey 28-09-2009, rp.pl aplikacja, obowiązki aplikanta, nauka, praca

Kiedy można mówić o porzuceniu pracy?

Kiedy można mówić o porzuceniu pracy?

Porzucenie pracy przez pracownika jest traktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Ponieważ jednak takie naruszenie nie powoduje wygaśnięcia stosunku pracy z mocy samego prawa, to pracodawca, w celu rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, który porzucił pracę, (...)

Kara dla PTS od Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Kara dla PTS od Urzędu Komunikacji Elektronicznej

W dniu 16 lipca 2014 r. Prezes UKE nałożył na PTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, karę pieniężną w wysokości 497 120,34 PLN za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych; nie wypełnianie względem użytkowników końcowych obowiązków w zakresie świadczenia (...)

Jak wypowiedzieć umowę niewydajnemu pracownikowi zatrudnionemu na czas określony - opinia prawna

Jak wypowiedzieć umowę niewydajnemu pracownikowi zatrudnionemu na czas określony - opinia prawna

Stan faktycznyJak zwolnić pracownika, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas określony? Powodem jest bardzo niska jakość pracy tej osoby i nadużywanie przez nią zwolnień lekarskich. Porada prawna  Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie ustawy z (...)

Naruszenie obowiązków pracowniczych, odpowiedzialność materialna a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Naruszenie obowiązków pracowniczych, odpowiedzialność materialna a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Zgodnie z art. 114 KP, pracownik, który ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę wskutek naruszenia obowiązków pracowniczych obowiązany jest do jej naprawienia. Przesłanki uregulowanej w tym przepisie odpowiedzialności odszkodowawczej są w swej treści odmienne od określonych w art. 52 § (...)

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Co to jest usługa świadczona drogą elektroniczną? Podstawowym pojęciem wprowadzonym przez ustawę jest pojęcie ”usługi świadczonej drogą elektroniczną. Termin ten obejmuje wszystkie usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych (...)

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Jakie regulacje wdraża nowa ustawa? Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie w życie z dniem 3 listopada 2007 r. Podstawowym celem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych (...)

Nowelizacja kpk

Nowelizacja kpk

Żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową nie będzie można obciążać dodatkowymi kosztami postępowania, nawet jeśli sam je spowodował. To jedna z przyjętych wczoraj przez Sejm senackich poprawek do kodeksu postępowania karnego. Posłowie nie zaakceptowali innej - podniesienia (...)

Przyczyny zwolnienia dyscyplinarnego

Przyczyny zwolnienia dyscyplinarnego

Większość z nas słyszała o możliwości dyscyplinarnego zwolnienia pracownika. Podstawy do takiego zwolnienia też są na ogół znane. Karalność lub popełnienie przestępstwa uniemożliwiającego dalszą pracę na danym stanowisku, zawiniona utrata uprawnień do wykonywania (...)

Nie trzeba przyjmować mandatu od fiskusa za drobne przewinienia

Nie trzeba przyjmować mandatu od fiskusa za drobne przewinienia

Podatnicy mogą nie przyjąć mandatu od fiskusa, jeśli dotyczy on drobnego przewinienia o znikomej społecznie szkodliwości lub jeśli zawinili nieumyślnie. Mogą się także bronić przed odpowiedzialnością karną skarbową, jeśli przepisy podatkowe są niejasne i stanowią problem dla samych (...)

Sprawdź, ile czasu fiskus załatwia sprawy

Sprawdź, ile czasu fiskus załatwia sprawy

Fiskus ma zasadniczo 1 miesiąc na załatwienie sprawy, która wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. W przypadkach skomplikowanych, termin ten wydłuża się do 2 miesięcy. Ale to nie koniec, gdy zabraknie czasu postępowanie może zostać przedłużone. Musi tylko zawiadomić podatnika, (...)

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pijanej nauczycielki

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pijanej nauczycielki

Żadnemu z dzieci nic się nie stało, więc nie było niebezpieczeństwa. Policja i prokuratura nie dopatrzyły się przestępstwa w tym, co zrobiła pijana nauczycielka z Konina koło Rędzin. W maju nietrzeźwa Iwona P. "opiekowała się" drugoklasistami na szkolnym boisku. Policja umorzyła (...)

Oskarżony celnik nie wyleci od razu ze służby...

Oskarżony celnik nie wyleci od razu ze służby...

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej jest obecnie rozpatrywany w Sejmie w trybie pilnym. Jakie złagodzenie restrykcji wobec oskarżonego funkcjonariusza Służby Celnej przewidziano?  W projekcie nowelizacji uchylono przepis nakazujący obligatoryjne zwolnienie funkcjonariusza (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Jako pracodawca zatrudniamy pracownika, który w odpowiedzi na pytania Zarządu przesyła e-maile o dziwnych, czy ośmieszających zarząd tytułach. Lekceważy prowadzoną korespondencję, a temat prowadzący (...)

Dodatek dla lekarza za pozostawanie w gotowości

Dodatek dla lekarza za pozostawanie w gotowości

Lekarz pełniący obowiązki ordynatora na oddziale szpitalnym otrzymał od pracodawcy na piśmie informację o przyznaniu tzw. dodatku za dyżur gotowości w określonym czasie (jest to gotowość stawienia (...)

Pracownik samorządowy

Pracownik samorządowy

Jakie konsekwencje dyscyplinarne może wyciągnąć pracodawca (starosta) wobec dyrektora placówki będącej w strukturach powiatowych, jeśli złamał on ustawę z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach (...)

Obowiązek urzędnika

Obowiązek urzędnika "bycia uprzejmym"

Jakie normy (akty prawne) regulują "postawę" urzędnika państwowego wzlędem petenta. Jak dociekać właściwego traktowania przez urzędnika w wypadku dopuszczania się przezeń mało jaskrawych nadużyć, (...)

Kara upomnienia i nagany dla pracownika

Kara upomnienia i nagany dla pracownika

W kierowanej przeze mnie instytucji jeden z pracowników dwukrotnie w ciągu kilku miesięcy nie stawił się do pracy. Jednak za pierwszym razem nie wyciągnąłem z tego konsekwencji. Teraz jednak chciałbym (...)

Ciężkie naruszenie obowiązków przez pracownika

Ciężkie naruszenie obowiązków przez pracownika

Co można podciągnąć pod ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych? Czego musi dopuścić się pracownik, aby pracodawca mógł rozwiązać z nim umowę o pracę (...)

Ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy

Ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy

W firmie, w której pracuję, od 9 stycznia 2006 odcięta jest woda z sieci miejskiej. Nie ma gdzie umyć rąk w czystej wodzie, brak na terenie zakładu wody zdatnej do picia - wodę na herbatę trzeba (...)

Ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy

Ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy

Wypowiedzenie umowy o pracę na zasadzie art. 55 § 1[1] wymaga wskazania ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę. Orzecznictwo w tym zakresie jest bardzo ubogie. Proszę o przykład takich (...)

Naruszenie obowiązków pełnomocnika procesowego

Naruszenie obowiązków pełnomocnika procesowego

Sprawa cywilna. Adwokat nie powiadomił o terminie rozprawy przed Sądem Apelacyjnym. Strona przypadkowo dowiedziała się i poinformowała go o terminie rozprawy na dwa dni przed samą rozprawą i wtedy (...)

Odwołanie pracownika na podstawie art. 52 kp

Odwołanie pracownika na podstawie art. 52 kp

Pani X była pracownikiem zatrudnionym na podstawie powołania w JST zgodnie z zakresem czynności sekretarza urzędu pełniła obowiązki kadrowej oraz inne związane z funkcjonowaniem jednostki. W dniu (...)

Kara za naruszenie obowiązków pracowniczych

Kara za naruszenie obowiązków pracowniczych

Pracodawca chce umieścić zapis w umowie o pracę, że wynagrodzenie może być obniżone o 30% w razie niedopełnienia obowiązków przez pracowniczych. Czy taki zapis jest możliwy? Zgodnie z art. 108 (...)

Naruszenie obowiązków w okresie próby

Naruszenie obowiązków w okresie próby

Wyrokiem karnym, który uprawomocnił się 04.06.2003 r., mój nierzetelny kontrahent został skazany na karę 1,5 roku pozbawienia wolności i grzywnę. Na mocy art. 69 par. 1 i 2 kk i art. 70 par. 1 (...)

Naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych

Naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych

Rozwiązano ze mną umowę o pracę bez wypowiedzenia na mocy Art. 52 § 1 pkt 1, z powodu iż dopuściłam się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, polegających na tym, iż (...)

Praca w czasie urlopu wypoczynkowego

Praca w czasie urlopu wypoczynkowego

Zatrudniam osobę, która m.in. pełni swoje obowiązki w terenie. Dostałem informację, że osoba ta, mimo że oficjalnie przebywa na urlopie wykonuje swoje obowiązki, nie zawsze zgodnie z moimi oczekiwaniami (...)

Areszt tymczasowy a zwolnienie z pracy

Areszt tymczasowy a zwolnienie z pracy

Pracownik zatrudniony u nas na umowę o pracę nie stawił się w pracy. Jego nieobecność wynosiła ok. 1,5 m-ca. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że ten pracownik został tymczasowo aresztowany. (...)

Pracownik samorządowy

Pracownik samorządowy

Jakie konsekwencje dyscyplinarne może wyciągnąć pracodawca (starosta) wobec dyrektora placówki będącej w strukturach powiatowych, jeśli złamał on ustawę z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach (...)

FORUM PRAWNE

upadłość zakładu pracy i dyscyplinarka

upadłość zakładu pracy i dyscyplinarka Witam osoba z mojej rodziny znalazła się w następującej sytuacji. Zakład pracy w którym pracuje ogłasza stopniono upadłość. Niestety kierownik w miedzy (...)

Rozwiązanie umowy o pracę i naruszenie prac pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę i naruszenie prac pracownika Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony (obowiązuje mnie 3 miesięczny okres wypowiedzenia). Znalazłam nową pracę i chciałam (...)

rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę

rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę Otrzymałam rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę z przyczyną : brak umiejętności pracy w zespole oraz naruszenie obowiązków (...)

rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę

rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę Otrzymałam rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę z przyczyną : brak umiejętności pracy w zespole oraz naruszenie obowiązków (...)

nagana - porada

nagana - porada Opisze sytuacje która miała miejsce. Pracownik opuścił stanowisko pracy o 13:30 a powinien pracować do 14. Następnego dnia zgłosił się do przełożonego w celu wyjaśnienia zaistniałej (...)

Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy

Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy Witam, opisze mój problem pokrótce: Jestem pracownikiem na cały etat ( umowa od 2009r do 31.12.2011r), pracowałem w jednym z oddziałów firmy (siedziba mieści (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę Witam wszystkich opiszę swoją sytuacje proszę o pomoc. Mam dostać jutro wypowiedzenie z pracy z paragrafem. Pracodawca motywuję moja winę przypadkiem: (...)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia a zwolnienie lekarskie

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia a zwolnienie lekarskie Witam. Pracownik opuszcza miejsce pracy w godzinach pracy i mówi mi że, nie będzie pracował (31 dzień miesiąca).Następnego dnia (...)

umowa o zakazie konkurencji - pytania

umowa o zakazie konkurencji - pytania Jestem pracownicą w firmie X będącą właścicielem sieci aptek działających na terenie Polski. Personel jest zatrudniony w aptekach na podstawie umów o pracę. (...)

wypowiedzneie art 52 par 1 pkt 1 kodeksu pracy

wypowiedzneie art 52 par 1 pkt 1 kodeksu pracy wypowiedzneie art 52 par 1 pkt 1 kodeksu pracy Witam, Pracodawca złożył mi rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia uzasadniając je, że ponoszę (...)

Rozwiazanie umowy o prace z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Rozwiazanie umowy o prace z zachowaniem okresu wypowiedzenia Witam Mój mąż dostał własnie wypowiedzenie z pracy i mam teraz pare pytan, lecz pierw zaczne od przedstawienia tresci owego wypowiedzenia: [QUOTE] [B]ROZWIAZANIE (...)

Porady prawne