Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

Czy porzucenie pracy automatycznie rozwiązuje umowę o pracę?

Obecnie porzucenie pracy nie jest w sposób szczególny uregulowane w polskim systemie prawnym. Inaczej było do dnia 1 czerwca 1996 r., kiedy to porzucenie pracy stanowiło jeden ze sposobów rozwiązania umowy o pracę, przewidujący bardzo dotkliwe dla pracownika konsekwencje. W 1996 r. ustawodawca postanowił zrezygnować z tej regulacji i obecnie porzucenie pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, które to stanowi podstawę rozwiązania umowy o prace z pracownikiem z winy pracownika, uregulowane w art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. 

W pojęciu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych - jakie uzasadnia rozwiązanie przez pracodawcę umowy - mieszczą się 3 elementy: bezprawność zachowania pracownika (naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego), naruszenie albo zagrożenie interesów pracodawcy oraz zawinienie obejmujące zarówno winę umyślną, jak i rażące niedbalstwo. Muszą one wystąpić łącznie. Samo zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy, nie może więc uzasadniać rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Podobnie, nie uzasadnia rozwiązania umowy o pracę w tym trybie sama tylko bezprawność zachowania pracownika. Ocena ciężkości naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych powinna uwzględniać całokształt okoliczności sprawy. Jedną z tych okoliczności może być wyrządzenie szkody i jej rozmiar. Jednak nie jest prawidłowe przyjęcie, że w sytuacji kiedy naruszenie obowiązku pracowniczego nie wyrządza szkody wyłącza to możliwość kwalifikacji tego naruszenia jako ciężkiego. Wyrządzenie szkody jest bowiem jedynie kryterium pomocniczym i uzupełniającym podstawowe kryterium oceny jakim jest wina. 

Porady prawne

Porzucenie pracy nie powoduje automatycznie wygaśnięcia stosunku pracy. Dla rozwiązania umowy o pracę konieczne jest złożenie przez pracodawcę oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę. Oświadczenie woli pracodawcy powinno zostać dokonane na piśmie z podaniem przyczyny rozwiązania umowy o pracę oraz złożone pracownikowi. Skutek w postaci rozwiązania umowy o pracę następuje w momencie, w którym pracownik miał możliwość zapoznania się z tym oświadczeniem. Nie jest więc konieczne faktyczne zapoznanie się przez pracownika z tym oświadczeniem, ale sama jego możliwość. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza w przypadku porzucenia przez pracownika pracy i braku kontaktu pracodawcy z pracownikiem. W takim przypadku najpewniejszym sposobem na złożenie pracownikowi oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę jest przesłanie tego oświadczenia listem poleconym na znany pracodawcy adres zamieszkania pracownika.

Czy każda nieobecność w pracy pracownika stanowi porzucenie pracy?

Nie każdą nieobecność w pracy można zakwalifikować jako porzucenie pracy. Nie stanowi porzucenia pracy usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy. Nie będzie stanowiło porzucenia pracy nieobecność w pracy z powodu niezdolności do pracy z powodu choroby.

Pracownik nie zawsze ma możliwość poinformowania pracodawcy o swojej chorobie przed momentem, w którym powinien stawić się w pracy. Dlatego nawet poinformowanie pracodawcy o niezdolności do pracy spowodowanej chorobą nawet po kilku dniach nieobecności w pracy nie stanowi porzucenia pracy. Trudno też wymagać od pracownika poinformowania pracodawcy o przyczynie swojej nieobecności w przypadku, gdy pracownik uległ wypadkowi.

Nie stanowi również porzucenia pracy nieobecność pracownika spowodowana koniecznością sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny.

Pracownikowi przysługuje też prawo do 4 dni w roku kalendarzowym urlopu na żądanie. Pracownik może zgłosić żądanie udzielenia urlopu na żądanie najpóźniej w dniu, w którym chce skorzystać z urlopu na żądanie, do końca „dniówki”, czyli przed upływem okresu, w którym pracownik w danym dniu miał świadczyć pracę. Jeżeli pracownik we właściwym czasie, do końca „dniówki” zgłosi żądanie udzielenia urlopu, pracodawca nie może traktować tej nieobecności jako nieusprawiedliwionej.

Nie stanowi też porzucenia pracy nieobecność w pracy z powodu tymczasowego aresztowania pracownika. Nieobecność taka jest nieobecnością usprawiedliwioną i nie tylko nie stanowi porzucenia pracy, ale i podczas tej nieobecności pracownika pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia. W takim przypadku stosunek pracy wygasa po upływie 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania.

Co do zasady pracodawca nie może także wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę m.in. w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

  1. udzielenie urlopu wychowawczego - do dnia zakończenia tego urlopu;
  2. obniżenie wymiaru czasu pracy - do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Przesłanki uznania porzucenia pracy jako naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych

W tym przypadku tylko ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych może stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Bez wątpienia nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy ze względu na konsekwencje, jakie niesie dla pracodawcy, stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Ponadto pracownik musi naruszyć podstawowe obowiązki pracownicze. Świadczenie pracy jest podstawowym obowiązkiem pracowniczym. Podczas swojej nieobecności pracownik nie świadczy pracy, a więc nie spełnia podstawowego obowiązku pracowniczego, jakim jest świadczenie pracy. Nie ma więc wątpliwości, że porzucenie pracy spełnia przesłanki podstawy rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

Termin rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Co do zasady Kodeks pracy przewiduje miesięczny termin na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, liczony od momentu dowiedzenia się przez pracodawcę o przyczynie rozwiązania umowy o pracę. Ponieważ w przypadku porzucenia pracy nieobecność w pracy ma charakter ciągły, a podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia może stanowić nieobecność w pracy w każdym dniu, w którym pracownik powinien stawić się do pracy, w praktyce miesięczny termin na rozwiązanie umowy o pracę zacznie biec z momentem powrotu pracownika do pracy. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Wskazanie przyczyny rozwiązania umowy o pracę

Pracodawca, rozwiązując umowę o pracę z winy pracownika, powinien wskazać przyczynę rozwiązania. Nie wystarczy wskazać podstawy prawnej, powołując się na art. 52 Kodeksu pracy, ale pracodawca ma obowiązek wskazać konkretne zachowanie pracownika, które stanowi podstawę rozwiązania umowy o pracę. W przypadku porzucenia pracy pracodawca powinien więc wskazać jako przyczynę rozwiązania umowy o prace nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy pracownika.

Obowiązek wydania świadectwa pracy

Często w praktyce stwarza problemy wystawienie i doręczenie pracownikowi świadectwa pracy. Należy zaznaczyć, że porzucenie przez pracownika pracy nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wystawienia świadectwa pracy. Świadectwo pracy pracodawca powinien wydać pracownikowi niezwłocznie po wygaśnięciu stosunku pracy. Jeżeli pracodawca nie ma kontaktu z pracownikiem powinien świadectwo pracy przesłać na znany mu adres pracownika. Pracodawca nie ma obowiązku poszukiwania aktualnego adresu zamieszkania pracownika, dlatego powinien przesłać na znany mu adres podany mu przez pracownika. Dla celów dowodowych uzasadnione jest przesłanie świadectwa pracy listem poleconym. Niewydanie pracownikowi świadectwa pracy nawet w sytuacji, gdy pracownik porzucił pracę stanowi naruszenie obowiązków pracodawcy.

Konsekwencje nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę

W przypadku gdy pracodawca błędnie uznał nieobecność w pracy pracownika za nieusprawiedliwioną bądź później okazało się, że nieobecność pracownika była usprawiedliwiona, pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie.

O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Pracownik może wnieść odwołanie do sądu pracy w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

 

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wygaśnięcie umowy o pracę

Wygaśnięcie umowy o pracę

Kodeks pracy (dalej jako: k.p.) przewiduje, iż umowa o pracę ulega albo rozwiązaniu (Rozdział II, Oddział 2 k.p.), albo wygaśnięciu (Rozdział II, Oddział 7 k.p.). W kwestii sposobów rozwiązania umowy o pracę, stosowną regulację ustawodawca wpisał zbiorczo w art. 30 § 1 k.p. Jednakże brak jest analogicznego przepisu zbiorczego dotyczącego wygaśnięcia umowy o pracę. Dlatego (...)

Praca za granicą

Praca za granicą

Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej podejmowanie pracy w państwach członkowskich UE i EFTA stało się znacznie łatwiejsze. Polacy mogą obecnie swobodnie podejmować zatrudnienie we wszystkich państwach członkowskich UE, EOG (obok państw UE również Islandia, Lichtenstein i Norwegia) i Szwajcarii. Podejmując pracę w tych krajach nie trzeba starać się o pozwolenie na pracę, (...)

Ważność i konsekwencje umowy w sprawie szkolenia zawartej z pracodawcą - opinia prawna

Ważność i konsekwencje umowy w sprawie szkolenia zawartej z pracodawcą - opinia prawna

Stan faktyczny Pracownik podpisał z pracodawcą umowę cywilnoprawną określającą konsekwencje rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą przed upływem określonego w niej terminu. W chwili obecnej pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę zawartej na czas oznaczony. W związku z zawartą umową nasuwają się następujące pytania. Czy wynikające z umowy o pracę wynagrodzenie może (...)

Zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci

Zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci

Czego dotyczą nowe przepisy? Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego wejdzie w życie 13 lipca br. Celem ustawy jest zaostrzenie systemu kar przewidzianych dla sprawców, popełnionych na szkodę małoletnich oraz osób nieporadnych, przestępstw przeciwko (...)

Szkolenia a czas pracy - opinia prawna

Szkolenia a czas pracy - opinia prawna

Stan faktycznyJestem pracownikiem działu marketingu. W zeszłym tygodniu pracodawca skierował cały nasz zespół na szkolenie z zakresu technik negocjacji, które odbywało się w piątek i w sobotę. W piątek szkolenie było przeprowadzane w siedzibie naszej firmy, a w sobotę (wtedy biuro jest zamknięte) w sali należącej do firmy szkoleniowej. Szkolenie odbywało się na koszt (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  Kiedy przyczyny wypowiedzenia są uzasadnione, a kiedy nieuzasadnione? W artykule niniejszym omówione zostały poszczególne przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę wraz z oceną ich zasadności. Nie da się jednoznacznie określić, czy dana przyczyna ujęta abstrakcyjnie, bez odniesienia do danego przypadku, jest uzasadniona, czy nie. Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie (...)

Jakie powinny być konsekwencje porzucenia pracy?

Jakie powinny być konsekwencje porzucenia pracy?

Pracodawcy chcą, by w kodeksie pracy ponownie znalazły się przepisy o porzuceniu pracy. Zatrudnieni, którzy uciekną z firmy, mają ponosić surowe konsekwencje – Coraz częściej się zdarza, że pracownik porzuca pracę, np. gdy dostaje korzystniejszą ofertę z innej firmy. W kodeksie brakuje rozwiązań, które chroniłyby pracodawcę w takiej sytuacji – mówi Grażyna Spytek-Bandurska, (...)

Porzucenie pracy przez pracownika

Porzucenie pracy przez pracownika

W Kodeksie pracy uprawnienia pracownika w związku z wadliwie przez pracodawcę dokonanym wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę zajmują sporo miejsca. Problematyki tej dotyczą aż dwa osobne oddziały kodeksu, natomiast uprawnień pracodawcy w związku z niezasadnym rozwiązaniem przez pracownika stosunku pracy - raptem dwa artykuły. Pracodawca ma więc o wiele (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówiono w nim podstawowe przyczyny, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. Opisano przede wszystkim warunki formalne, które należy spełnić w przypadku zakończenia (...)

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

  Prawo przewiduje różne sposoby rozwiązywania umów o pracę: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta, z (...)

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Ustanie stosunku pracy następuje w następstwie: rozwiązania stosunku pracy na podstawie oświadczeń woli (czynności prawnych) albo wygaśnięcia stosunku pracy, które jest spowodowane określonymi zdarzeniami prawnymi. Wypowiedzenie umowy o pracę Wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy zmierzające do rozwiązania (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Uzasadnione i nieuzasadnione przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kodeks pracy daje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy prawo rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie może być dokonane tak z przyczyn zawinionych, jak i niezawinionych. Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, jak i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, (...)

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

Przepisy prawa pracy przewidują szereg przypadków, kiedy nie jest możliwe złożenie przez pracodawcę pracownikowi oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę. Urlop wypoczynkowy a rozwiązanie umowy o pracę Okolicznością uniemożliwiającą pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę jest przebywanie pracownika na urlopie wypoczynkowym. Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy, pracodawca nie (...)

Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

Czego może się domagać pracownik? Zasadą jest, że pracownika do zwolnienia wybiera pracodawca. Jednak dokonany wybór nie może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Istotne jest tylko, aby pracodawca podał rzeczywistą, uzasadnioną przyczynę i dokonał wypowiedzenia zgodnie z przepisami. Warto przeczytać też artykuł: Jak wypowiedzieć umowę o pracę?  W (...)

Naruszenie obowiązków pracowniczych przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę - opinia prawna

Naruszenie obowiązków pracowniczych przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę - opinia prawna

Stan faktyczny Czy mogę zwolnić pracownika, który pił w czasie pracy, a nie mogę tego udowodnić. Pracownik ten jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Jak mogę dokonać zwolnienia - na jakiej podstawie? Zatrudniam 70 osób, w zakładzie nie ma organizacji związkowej. Porada prawna Zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia z jego winy jest możliwe (...)

Kiedy odpowiada się za czyn zabroniony, a kiedy za niewykonanie umowy?

Kiedy odpowiada się za czyn zabroniony, a kiedy za niewykonanie umowy?

Życie codzienne, zarówno konsumenta, jak i przedsiębiorcy, nie jest pozbawione nieprzewidzianych zdarzeń, szkód, wypadków, które powodowane są bądź przez kontrahenta, zleceniobiorcę, pracownika, bądź przez osobę niezwiązaną z nami żądną umową. Na tym gruncie wyłania się zagadnienie cywilnej odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, których podstawowe (...)

Powódź usprawiedliwi nieobecność w pracy

Powódź usprawiedliwi nieobecność w pracy

Zamknięte żłobki i szkoły. Nieprzejezdne drogi i utrudnienia w komunikacji. Jeżeli nie możemy dotrzeć do pracy z powodu powodzi, to szef powinien uznać to za usprawiedliwioną przyczynę nieobecności. Nieobecność w pracy możemy usprawiedliwić, jeżeli została ona spowodowana np. przez czynniki, o których wspomina rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności (...)

Niezdolność i nieobecność w pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Niezdolność i nieobecność w pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Przyczyny związane z długotrwałą nieobecnością w pracy i niezawinione przez pracownika określa art. 53 Kodeksu pracy. Wśród nich wymienia nieobecność i niezdolność do pracy na skutek choroby. Kiedy nieobecność w pracy uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia? Ustawodawca przewidział, że każda nawet usprawiedliwiona nieobecność, która trwa dłużej niż (...)

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - dokumentowanie i zasady przyznawania dni wolnych

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - dokumentowanie i zasady przyznawania dni wolnych

  Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia, które uniemożliwiają stawienie się do pracy i jej wykonywanie, uznane przez pracodawcę za usprawiedliwione. Jeżeli wiesz z wyprzedzeniem, że w danym dniu nie będziesz mógł zjawić się w pracy, to powinieneś zawiadomić o tym swojego pracodawcę, równocześnie podając przewidywany (...)

Młodzież sobie dorabia

Młodzież sobie dorabia

Dwa miesiące wakacji to dużo wolnego czasu. Wystarczająco dużo, by wykorzystać ten czas nie tylko na nadmorskie plażowanie czy górskie wędrówki, ale także by zadbać o własny portfel. Niskie bezrobocie i liczne oferty pracy kuszą w okresie wakacji młodocianych pracowników. Warto przyjrzeć się szansom i zagrożeniom, na jakie trafić mogą uczniowie. Bardzo (...)

Młodzież w pracy

Młodzież w pracy

Okres wakacji sprzyja podejmowaniu przez młodzież zatrudnienia. Dla wielu z młodych ludzi jest to okazja nie tylko do zarobienia pieniędzy, ale także do zdobycia doświadczeń zawodowych czy przeżycia czegoś nowego. Młodzi ludzie, wkraczający na rynek pracy, powinni być przy tym świadomi przysługujących im praw, aby nie dać się łatwo wykorzystać nieuczciwym pracodawcom. Zasady (...)

Właścicielu, sprawdź, jakie masz prawa wobec najemcy

Właścicielu, sprawdź, jakie masz prawa wobec najemcy

Na czym polegają ograniczenia używania lokalu przez najemcę? Skutkiem zawarcia umowy jest powstanie względnie trwałego stosunku pomiędzy stronami. Istotą najmu jest czasowość korzystania przez najemcę z przedmiotu najmu w powiązaniu z ekwiwalentnym świadczeniem czynszu. Uprawnienie najemcy do używania lokalu doznaje jednak ograniczeń, które są uzasadnione: koniecznością (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 r., w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów przetwarzających wówczas, gdy: przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, (...)

Jakie są szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego dla małego podatnika?

Jakie są szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego dla małego podatnika?

Jakie szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego obowiązują również małego podatnika?  Ustawodawca określił wiele szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego, uzależnionych np. od terminu płatności czy chwili wykonania usługi. Dotyczą one bez wyjątku wszystkich podatników rozliczających podatek VAT na zasadach ogólnych. (...)

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów, działając na podstawie art. 15 § 1 pkt 2 w związku z art. 264 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł 11 czerwca br. w sentencji swojej uchwały (sygn. I OPS 7/17): Obowiązek wnoszenia, przez osoby wskazane w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. (...)

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT?

Co to znaczy, że powstał obowiązek podatkowy?     Oznacza to, że miało miejsce wydarzenie, z którym przepisy prawa podatkowego wiążą powstanie obowiązku podatkowego. Jest to szczególnego rodzaju moment, w którym pomyślana tylko (potencjalna) czynność podlegająca opodatkowaniu staje się czynnością zaistniałą i rodzi skutki podatkowe. Czy powstanie obowiązku (...)

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Jakie są zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego w VAT? Co do zasady, obowiązek podatkowy w zakresie podatku (...)

Kiedy wydawane jest świadectwo pracy?

Kiedy wydawane jest świadectwo pracy?

Obowiązek wydania świadectwa pracy W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Świadectwo pracy jest dokumentem zawierającym informacje o zakończonym zatrudnieniu. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. ##baner## Wydanie (...)

Świadectwo pracy (zmiany od 2017) - treść, tryb wydawania i prostowania, sposób wypełniania

Świadectwo pracy (zmiany od 2017) - treść, tryb wydawania i prostowania, sposób wypełniania

Jaka jest treść świadectwa pracy? W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy zajmowanych przez niego stanowisk, trybu rozwiązania umowy o pracę (np. za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia) albo okoliczności wygaśnięcia umowy o pracę. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne (...)

Ocena proponowanych zmian w Kodeksie pracy

Ocena proponowanych zmian w Kodeksie pracy

W projekcie druku senackiego nr 165 S zaproponowana została następująca treść art. 97 § 11 Kodeksu pracy: „Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące okresy zatrudnienia na podstawie (...)

Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy?

Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jest podstawowym dokumentem jaki powinien otrzymać pracownik od pracodawcy w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jest to dokument prywatny, zawierający oświadczenie wiedzy pracodawcy dotyczące stosunku pracy pracownika.        Wydanie świadectwa pracy stanowi obowiązek pracodawcy. Co istotne, powinien on to uczynić niezwłocznie. (...)

Świadectwo pracy wydaje się inaczej

Świadectwo pracy wydaje się inaczej

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono nowe zasady wystawiania pracownikom świadectw pracy. Jakie nowe regulacje obowiązują? Jak należy wypełnić świadectwo pracy? Od 1 stycznia br. w związku z ustaniem zatrudnienia pracodawca, bez względu na rodzaj umowy o pracę, jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza go zatrudnić w ciągu 7 dni od ustania (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy Ordynacji podatkowej zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie (tj. o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego), należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego dokonuje organ (...)

Jak skutecznie doręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Jak skutecznie doręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest czynnością jednostronną strony stosunku pracy. Może go dokonać zarówno pracownik, jak i pracodawca. Przy tym wypowiedzenie skuteczne jest nawet bez zgody drugiej strony. Zgodnie z przepisami ogólnymi dotyczącymi wypowiadania umów o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę powinno nastąpić na pismie. Natomiast zgodnie z regulacją zawartą (...)

Jak skutecznie dołączyć regulamin do umowy?

Jak skutecznie dołączyć regulamin do umowy?

Kiedy przedsiębiorcy najczęściej posługują się wzorcami umownymi?Zazwyczaj przedsiębiorcy, którzy zawierają masowo dany typ umów, stosują tzw. wzorce umowne, do których zalicza się różnego rodzaju regulaminy świadczenia usług, ogólne warunki umów czy formularze umowne. Cechą charakterystyczną wszystkich wzorców umownych jest fakt, że wpływ na ich treść ma tylko jedna strona (...)

Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Jak wydawane są nakazy zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym? E-sąd wydaje nakazy zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Pozostałe sądy wydają nakazy w zwykłym (papierowym) postępowaniu upominawczym. Sprawy w tym (...)

E-doręczenie zamiast listu?

E-doręczenie zamiast listu?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Polecony z urzędu przyjdzie elektronicznie Przyjęty przez rząd projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych oznacza, że osoby, które będą chciały, od 2021 roku będą mogły odbierać i wysyłać korespondencję poleconą z urzędu bez konieczności chodzenia na (...)

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jeżeli chcesz zatrudnić obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy - sprawdź, kiedy będziesz mógł to zrobić na podstawie oświadczenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie (wypełniając i wysyłając elektroniczny wniosek na portalu praca.gov.pl, podpisując go podpisem (...)

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Polski Bon Turystyczny Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r. ##baner## Ważne dla osoby uprawnionej do bonu  Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która jest wykonywana w domu i w godzinach wybranych przez pracownika, na podstawie umowy o pracę nakładczą; (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem

Dyrektor szkoły średniej zatrudnił nauczyciela na umowę o pracę na czas określony od 07-11-2005 r. do 30-06-2006 r. w wymiarze 5,08 godz. tygodniowo (0,28 etatu). Jest to uzupełnienie etatu w innej (...)

Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy

Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy

Pracownik zatrzymał pieniądze firmowe na poczet przypadającej mu wypłaty i porzucił pracę. Czy są podstawy prawne do domagania się zwrotu pieniędzy od pracownika i odszkodowania za porzucenie (...)

Prawo do ekwiwalentu a porzucenie pracy

Prawo do ekwiwalentu a porzucenie pracy

Czy w przypadku porzucenia przez pracownika miejsca pracy przysługuje mu ekwiwalent pieniężny z tytułu niewykorzystanego urlopu? Ekwiwalent pieniężny z tytułu niewykorzystanego urlopu jest świadczeniem (...)

Określenie miejsca pracy w umowie o pracę

Określenie miejsca pracy w umowie o pracę

W zakładzie będzie obowiązywał Regulamin wynagradzania. W tym Regulaminie pracodawca określił dwa miejsca (miasta) wykonywania pracy. Jest to praca maszynisty PKP, system równoważnego czasu pracy. W (...)

Świadectwo pracy po porzuceniu pracy

Świadectwo pracy po porzuceniu pracy

Pracownicy porzucają pracę, nie odbierają świadectwa pracy. Wysyłam pismo o rozwiązaniu umowy w trybie artykułu 52 - nikt nie odbiera korespondencji. Świadectwa nie mam gdzie wysłać. Jaki dzień (...)

Porzucenie pracy przez pracownika

Porzucenie pracy przez pracownika

Jak prawo definiuje pojęcie porzucenie miejsca pracy? Jakie dowody musi przedstawić pracodawca jeśli chce pozwać pracownika z uwagi na porzucenie przez niego pracy? Obecnie porzucenie pracy nie jest (...)

Porzucenie pracy przez pracownika

Porzucenie pracy przez pracownika

Jakie konsekwencje grożą pracownikowi porzucającemu pracę? Samowolne porzucenie pracy może skutkować dla rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia w trybie art. 52 kp (tzw. zwolnienie dyscyplinarne). (...)

Urlop bezpłatny a wypowiedzenie stosunku pracy

Urlop bezpłatny a wypowiedzenie stosunku pracy

1. Jestem od 4 lat na urlopie bezpłatnym w jedne z firm w Polsce i pracuje za granica na umowie o prace. Otrzymałem teraz dobra oferte od innej firmy polskiej pracy i odwrzesnia ropzoczynam prace w Polsce. (...)

Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika

Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika

Od 20.08.2007r. pracownik nie przychodzi do pracy i żaden sposób nie usprawiedliwił swojej nieobecności. Ta osoba ma również problem alkoholowy. Z tego powodu często była nieobecna. Nigdy jednak (...)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Mój znajomy zatrudniony został na umowę o pracę na czas określony ok. 2 lat. Czas ten miał upłynąć w czerwcu tego roku. Z powodu notorycznego nie wypełniania przez pracodawcę obowiązków, znajomy (...)

Umowa o finansowanie studiów pracownika

Umowa o finansowanie studiów pracownika

Firma zawarła umowę z pracownikiem, z której wynika że pracodawca płaci za studia pracownika, a pracownik po ukończeniu studiów zobowiązuje się pracować na chwałę pracodawcy przez okres 1 roku. (...)

Czy można zwolnić kobietę w ciąży?

Czy można zwolnić kobietę w ciąży?

Witam, proszę o opinię prawną w następującej sprawie. W raz z żoną prowadzimy skromny interes (sprzedaż odzieży). 3 miesiące temu zatrudniliśmy dziewczynę na umowę o pracę na czas określony (...)

Porzucenie pracy przez pracownika

Porzucenie pracy przez pracownika

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony od dnia 2 grudnia 2002 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniach od 2 marca 2004 do 14 marca 2004 r. i od 15 marca 2004 r.do 19 marca 2004 r. W dniu 20 (...)

Naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych

Naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych

Rozwiązano ze mną umowę o pracę bez wypowiedzenia na mocy Art. 52 § 1 pkt 1, z powodu iż dopuściłam się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, polegających na tym, iż (...)

Czy można obciążyć kosztami pracownika za źle wykonaną pracę?

Czy można obciążyć kosztami pracownika za źle wykonaną pracę?

Czy można obciążyć kosztami pracownika za źle wykonaną pracę? Jeśli \"tak\" to do jakiej wysokości? Odpowiedź na zadane przez Pana pytanie znajdziemy w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks (...)

Kradzież w firmie a zwolnienie dyscyplinarne

Kradzież w firmie a zwolnienie dyscyplinarne

Pracownik, który pełni w firmie obowiązki kierowcy zaopatrzeniowca przywłaszczał sobie pieniądze od odbiorców za dostarczony towar. Było to trudne do natychmiastowego wykrycia ponieważ odbiorcy (...)

Przyczyny rozwiązania umowy o pracę

Przyczyny rozwiązania umowy o pracę

W listopadzie ubiegłego roku księgowa z powodu zagrażającej ciąży poszła na długotrwałe zwolnienie lekarskie. Wówczas to, przy przekazywaniu bieżących spraw finansowych Wydziałowi Finansowemu (...)

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy

Zatrudniam pracownika na umowę o pracę na okres próbny do 31.12.2007 r. Pracownik od 6 dni nie zgłasza się do pracy i nie usprawiedliwia nieobecności. Nie wiem czy mogę go zwolnić dyscyplinarnie? (...)

Obowiązkowe stawinnictwo na rozprawie

Obowiązkowe stawinnictwo na rozprawie

Czy wezwanie - stawiennictwo obowiązkowe na rozprawę (dla powoda) wyklucza możliwość przesłania wniosku o (zgody na) przeprowadzenie rozprawy bez mojej obecności? Czy taka zgoda jest respektowana (...)

Obecność na rozprawie sądowej

Obecność na rozprawie sądowej

Czy pracownik występujący jako powód ma obowiązek uczestniczenia w rozprawie sądowej przeciwko pozwanemu pracodawcy (roszczenia finansowe)? Czy nieobecność powoda na rozprawie jest przyczyną nie (...)

Obecność pozwanego - zasądzenie alimentów

Obecność pozwanego - zasądzenie alimentów

Za parę dni odbędzie się sprawa o podwyższenie alimentów, pozwany nie odebrał po dwukrotnej awizacji wezwania z sądu. W pozwie zostały zawarte wszystkie formułki, aby rozprawa się odbyła podczas (...)

Doręczenie wyroku zaocznego

Doręczenie wyroku zaocznego

W sprawie gospodarczej wniosłem powództwo o nakaz zapłaty do firmy ubezpieczeniowej. Na pierwszym posiedzeniu asesor prowadząca sprawę za stronniczość została wyłączona od sprawy. Na wyznaczone (...)

Nieusprawiedliwiona nieobecność a wynagrodzenie

Nieusprawiedliwiona nieobecność a wynagrodzenie

Pracownik z powodu nadużywania alkoholu ma nieusprawiedliwione nieobecności w pracy, co doprowadziło do rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 52 kodeksu pracy. Czy przysługuje mu wynagrodzenie (...)

Rozwiązanie umowy z powodu nieobecności

Rozwiązanie umowy z powodu nieobecności

Firma ma kilku pracowników, którzy nie pojawili się w pracy dłuższy okres po zakończeniu pracy na wyjazdowej budowie. Nieobecność pracowników sięgała 2 miesięcy. Firma zamierza (...)

Cofnięcie urlopu i zwolnienie dyscyplinarne

Cofnięcie urlopu i zwolnienie dyscyplinarne

Czy pracodawca może cofnąć pracownikowi zgodę na urlop wypoczynkowy, jeśli pracownik miał zlecone konkretne zadania do wykonania i ich nie wykonał? Jeśli mimo braku zgody na urlop z powodu niewykonania (...)

 Nieobecność pracownika w pracy bez usprawiedliwienia

Nieobecność pracownika w pracy bez usprawiedliwienia

Czy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeżeli pracownik jest nieobecny w pracy bez usprawiedliwienia? Wystarczającą przesłanka dla rozwiązania (...)

Powstanie obowiązku podatkowego

Powstanie obowiązku podatkowego

Prowadząc sklep internetowy dokonuję sprzedaży za pobraniem lub w momencie przedpłaty. Kiedy występuje moment opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a kiedy podatkiem VAT z tytułu (...)

Alimenty dla niepełnosprawnej siostry

Alimenty dla niepełnosprawnej siostry

Czy siostra mojego narzeczonego która jest niepełnosprawna lub jego rodzice mogą wystąpić do niego o przyznanie alimentów? Planujemy ślub ale z intercyza. Mamy dzieci i obawiam się ze jego siostra (...)

Czy będę musiała płacić alimenty za mojego męża?

Czy będę musiała płacić alimenty za mojego męża?

Mój mąż ma dziecko z poprzedniego małżeństwa. Niedawno dowiedziałam się że od paru miesięcy nie płaci alimentów na dziecko z poprzedniego małżeństwa. Czy w takim przypadku na mnie spadnie (...)

Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Jestem ojcem 18 letniego syna, który w bieżącym miesiącu (czerwiec) kończy szkołę średnią. Po wakacjach planuje rozpocząć studia na uczelni wyższej (Wyższa Szkoła Bankowości). Jednocześnie (...)

FORUM PRAWNE

Porzucenie miejsca pracy nie jest przyczyną zerwania umowy o pracę?

Porzucenie miejsca pracy nie jest przyczyną zerwania umowy o pracę? Proszę o sprostowanie tego co napisałem jeżeli się mylę, czy porzucenia miejsca pracy jest podstawą wygaśnięcia stosunku pracy? (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie Czy mozliwe jest odmowienie przyjecia zwolnienia lekarskiego pracownika przez pracodwce?Moja zona pracuje w sklepie spozywczym.Wiadomo,ze takie osoby musza sie bardzo pilnowac,bo sprzedaja (...)

Problem z opuszczeniem pracy

Problem z opuszczeniem pracy Jak mogę opuścić prace jeśli porozumienie stron nie wchodzi w grę ? Pracodawca chce żebym dalej pracowała jednak w firmie jest tak nienormalna sytuacja, że nie jestem (...)

porzucenie pracy-co sie dzieje z zległym urlopem?

porzucenie pracy-co sie dzieje z zległym urlopem? witam ! Otóż mam zaległy urlop 20 dni za rok 2006 i 26 dni zaległego urlopu za rok 2005.Postanowiłem zmienic pracodawcę ale ten nie zgadza się (...)

Art 50 a porzucenie pracy?

Art 50 a porzucenie pracy? Art 50 a porzucenie pracy? Niedawno przestałem chodzic do pracy ze względu na niekorzystne warunki. Otrzymałem świadectwo pracy na którym jest napisane że stosunek pracy (...)

Porzucenie pracy = rozwiązaniu umowy o pracę?

Porzucenie pracy = rozwiązaniu umowy o pracę? Czy porzucenie pracy automatycznie rozwiązuje umowę o pracę? No i kluczowe pytanie czy każda nieobecność w pracy może stanowić porzucenie pracy? (...)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia a zwolnienie lekarskie

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia a zwolnienie lekarskie Witam. Pracownik opuszcza miejsce pracy w godzinach pracy i mówi mi że, nie będzie pracował (31 dzień miesiąca).Następnego dnia (...)

"Porzucenie" pracy

"Porzucenie" pracy Witam, Mam umowę o pracę na czas określony, jednak z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, na który sama się zgodziłam (pozostali pracownicy mają po 2tygodnie). Pech chciał, (...)

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę (...)

Wypowiedzenie pracy w trakcie choroby

Wypowiedzenie pracy w trakcie choroby Witam, sytuacja wygląda następująco: Aktualnie przebywam na chorobowym i mój pracodawca chce rozwiązać ze mną umowę o pracę. Proponuje rozwiązanie umowy (...)

Jak skrócić okres wypowiedzenia?

Jak skrócić okres wypowiedzenia? Witam! Planuję się zwolnić z pracy przysługuje mi 3-miesieczny okres wypowiedzenia, czy da się cos zrobić aby ten okres był krótszy.Jakie pismo należe napisać (...)

Świadczenia przedemerytalne - upadłość i porozumienie stron

Świadczenia przedemerytalne - upadłość i porozumienie stron Sytuacja ------------------------ Firma ogłasza upadłość i podlega likwidacji. Nie jest to spółka. Jest to Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe. (...)

Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę Mam następującą sprawę: pracuję w firmie ponad 3 lata na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, chciałem rozwiązać tą umowę - wg odpowiednich przepisów mogłem (...)

upadłość zakładu pracy i dyscyplinarka

upadłość zakładu pracy i dyscyplinarka Witam osoba z mojej rodziny znalazła się w następującej sytuacji. Zakład pracy w którym pracuje ogłasza stopniono upadłość. Niestety kierownik w miedzy (...)

firma Kruk i Cyfra + to oszuszuści...

firma Kruk i Cyfra + to oszuszuści... ta cała cyfra+ to wyzyskiwacze... Nie dosyć że miałam umowe na rok, a przedłuzałam ją aż do 2 lat i po kilka miesięcy temu rozwiazałam umowe z cyfrą, (...)

KONCESJA NA ALKOHOL!!!!

KONCESJA NA ALKOHOL!!!! Mam sparwe wagi ciezkiej moj pracownik nie zalawil do konca koncesji tzn zalatwil pozwolenie na uzyskanie koncesji ale samej koncesji do konaca nie mi podal informacje ze koncesja (...)

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

Dni wolne za święta w sobotę

Dni wolne za święta w sobotę 1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada w sobotę, proszę (...)

Powiadomienie pracodawcy o przyczynie nieobecnośći w pracy

Powiadomienie pracodawcy o przyczynie nieobecnośći w pracy Pracownik, chcąc uniknąć ewentualnych sankcji za niepowiadomienie pracodawcy o przyczynie swojej nieobecności w pracy, musi pamiętać, (...)

Porady prawne