Regulamin sklepu internetowego - wzór

9.12.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Przygotowanie dobrego (czytaj zgodnego z prawem i bez klauzul niedozwolonych) regulaminu to nie lada wyzwanie nawet dla prawnika.

Bardzo często próbujemy napisać regulamin samodzielnie, korzystając z dostępnych wzorów, czy też posiłkując się regulaminami innych przedsiębiorców. Metoda może i tania, ale tylko na krótką metę. Nie możemy być bowiem pewni, czy to, na czym się wzorujemy, jest zgodne z prawem. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dodaje nowe klauzule średnio raz na dwa tygodnie (a czasem częściej), dlatego też konieczne wydaje się nie tylko przygotowane dobrego regulaminu, ale i sprawdzanie, czy jakieś jego postanowienie nie zostało uznane za niedozwolone.

Pamiętajmy, że rejestr klauzul odnosi się wyłącznie do usług świadczonych na rzecz konsumentów. Jeśli współpracujemy wyłącznie z przedsiębiorcami, lista niekoniecznie musi nas obowiązywać.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: uśude) wprowadza obowiązek sporządzenia i udostępnienia regulaminu naszym klientom czy kontrahentom.

Jak więc przygotować dobry regulamin? Co powinien zawierać? Na co należy zwrócić uwagę?

Podstawowe informacje na ten temat określa art. 8 uśude. Zgodnie z jego treścią:

 • Usługodawca: 
 • 1) określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”, 
 • 2) nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. 
 • Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w powyższym punkcie 2.
 • Regulamin określa w szczególności: 
 • 1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, 
 • 2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: 
 • a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, 
 • b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, 
 • 3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, 
 • 4) tryb postępowania reklamacyjnego. 

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. To tylko ogólne, podstawowe postanowienia, które należy uzupełnić o regulacje obejmujące specyfikę naszej działalności. Warto pamiętać, że poniższy wzór stanowi tylko trzon regulaminu i jest aktualny na dzień przygotowywania artykułu. 

Regulamin świadczenia usług sklepu ABC.books.pl

(przykładowa nazwa sklepu)

§ 1

ABC.books.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Marek Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ABC.books.pl Marek Kowalski z siedzibą w Krakowie przy ul. Dzielnej 5, 31 -234, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie ABC.books.pl.

(podstawowe dane dotyczące w szczególności firmy, adresu i rodzaju działalności przedsiębiorcy)

§ 2

ABC.books.pl jest internetową księgarnią, za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać książki. 

(określenie rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną)

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem ABC.books.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

(wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca)

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (www.ABC.books.pl/rejestracja) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji książkowej, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie ABC.books.com.pl bez dodatkowej opłaty.
 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją)  potwierdzający przyjęcie zamówienia. 

(warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną)

§ 5

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a ABC.books.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

(warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny)

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek ABC.books.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, ABC.books.pl  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, ABC.books.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi ABC.books.pl.

(tryb postępowania reklamacyjnego)

Czy możliwe jest więc napisanie regulaminu samodzielnie? Oczywiście. Czy jednak wówczas będziemy mogli spać spokojnie? Niekoniecznie. Jeśli bowiem nie radzimy sobie z jego przygotowaniem dobrze będzie zwrócić się do prawnika, który albo sprawdzi nasz regulamin albo po prostu przygotuje nam nowy. Warto także pamiętać o regularnym sprawdzaniu regulaminu przez pryzmat często aktualizowanej listy klauzul niedozwolonych. Może nas to bowiem uchronić przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.

(pg)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne