Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali

Skąd się wzięła potrzeba wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków?

Jedna z ostatnich nowelizacji Prawa budowlanego wiązała się z koniecznością wdrożenia postanowień Dyrektywy Europejskiej 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Wymagany termin implementacji tej Dyrektywy upłynął bowiem z dniem 4 stycznia 2006 r.

Wprowadzono dzięki temu rozwiązania prawne regulujące następujące obowiązki: 

 • oceny energetycznej budynków oraz lokali mieszkalnych wyrażonej poprzez świadectwo charakterystyki energetycznej odpowiednio budynku/lokalu mieszkalnego,

 • okresowych kontroli kotłów i systemów klimatyzacji w budynkach, z punktu widzenia doboru oraz efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń,

 • jednorazowej kontroli (lub doradztwa) instalacji, w których pracują kotły starsze niż 15 lat, lub stworzenia systemu doradztwa w tym zakresie.

Ustawa określa sytuacje, w których dla budynku powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.

Dla jakich budynków i lokali trzeba sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej?

Od 1 stycznia 2009 roku w zasadzie charakterystyka energetyczna, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, powinna być ustalona dla:

 • każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz

 • budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat. 

W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku.

W przypadku budynków ze wspólną instalacją grzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku, a w innych przypadkach także dla lokalu mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego dla danego budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny o rękojmi za wady.

Właściciel budynku jest obowiązany zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli: 

 1. upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku; 

 2. w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. 

Które budynki nie wymagają sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej?

Powyższe wymogi nie dotyczą budynków:

 1. podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

 2. używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej; 

 3. przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata; 

 4. niemieszkalnych służących gospodarce rolnej; 

 5. przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok; 

 6. mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; 

 7. wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2

Komu należy przedstawić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu?

Nabywcy budynku lub lokalu powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu, jeżeli przepisy ustawy wymagają dla tego budynku lub lokalu ustalenia jego charakterystyki energetycznej. 

Najemcy budynku lub lokalu powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli przepisy ustawy wymagają dla tego budynku lub lokalu ustalenia jego charakterystyki energetycznej.

W przypadku opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w którym świadczone są usługi znacznej liczbie osób, jak dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu w budynku

Ponadto inwestor jest obowiązany dołączyć kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Gdzie określono, jak należy sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynku/lokalu?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Od 1 stycznia 2009 roku obowiązują 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury niezbędne do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, a mianowicie:

 • rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej,

 • rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

 • rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Stanowią one również wypełnienie ustaleń Dyrektywy Europejskiej 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.  

Przyjęty w pierwszym z ww. rozporządzeń wzór świadectwa energetycznego budynku obejmuje niezbędny zakres informacji dla jego użytkowników oraz ewentualnej ewidencji (rejestru) i kontroli jakości wykonywanych świadectw. Rozporządzenie określa też metodę obliczania i oceny charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego przeznaczonego wyłącznie do mieszkania, metodę obliczania i oceny charakterystyki energetycznej dla pozostałych typów budynków oraz określa zasady postępowania przy sporządzaniu charakterystyki energetycznej w przypadku budynków o funkcjach mieszanych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.); 

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.);

 • Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 65-71)

   

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne