Umowa dożywocia - na czym polega i jak zawrzeć umowę dożywocia?

Do niedawna nasze społeczeństwo starzało się w tempie podobnym do istniejącego w krajach wysoko rozwiniętych. Każdego roku mniej osób pracowało na emerytury coraz większej rzeszy osób nieaktywnych zawodowo. Powodowało to zmniejszanie się świadczeń emerytalno-rentowych osób starszych. Sposobem poprawy tej sytuacji może być zawarcie umowy dożywocia, czyli zapewnienia sobie spokojnej starości w zamian za pozbycie się składnika swego majątku.

Czym charakteryzuje się umowa dożywocia?

Umowa ta jest umową cywilnoprawną (nie należy identyfikować dożywocia jedynie z prawem karnym). Na jej podstawie uprawniony z umowy dożywocia przenosi na zobowiązanego własność nieruchomości, w zamian za co zobowiązany zobowiązuje się utrzymywać uprawnionego oraz zapewniać mu opiekę do końca jego życia.

Porady prawne

Kto może być uprawniony z umowy dożywocia?

Uprawnionym (dożywotnikiem) będzie zbywca nieruchomości. Może on jednak w umowie dożywocia rozszerzyć krąg uprawnionych na inne osoby (osoby mu bliskie). nie muszą to być osoby z kręgu rodzinnego, lecz także osoby nie spokrewnione, np. pozostające w trwałym, ale niesformalizowanym związku (jak konkubinat). Uprawnionym może być w końcu tylko osoba, którą wskaże zbywca nieruchomości, z tym że podobnie jak w poprzednim przypadku osoba ta musi być osobą bliską dla zbywcy.

Przeniesienie własności nieruchomości

Uprawnienia z umowy dożywocia przysługują w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. Poprzez nieruchomość należy rozumieć zarówno nieruchomość gruntową, jak i nieruchomość budynkową oraz nieruchomość lokalową, jeżeli stanowią one odrębny od gruntu przedmiot własności. Nie może być natomiast przedmiotem umowy dożywocia własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, gdyż stanowi ono ograniczone prawo rzeczowe - nie jest więc przedmiotem prawa własności.

Kto może być zobowiązanym z umowy dożywocia?

Dożywotnikiem może być tylko osoba fizyczna. Natomiast zobowiązanym (nabywca nieruchomości) z umowy dożywocia może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna.

Zakres obowiązków nabywcy nieruchomości

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, nabywca nieruchomości w zamian za przeniesienie na niego prawa własności powinien:

  • przyjąć dożywotnika jako domownika,
  • dostarczać dożywotnikowi wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła, opału,
  • zapewnić dożywotnikowi pomoc i pielegnowanie w chorobie,
  • sprawić dożywotnikowi własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Oczywiście zakres obowiązków nabywcy wobec dożywotnika może być rozszerzony lub zawężony. Decyduje tu treść umowy dożywocia.

W umowie nabywca nieruchomości w ramach wykonania swych obowiązków może ustanowić na rzecz dożywotnika użytkowanie lub służebność osobistą (czyli ograniczone prawa rzeczowe) a także ustanowić na rzecz dożywotnika rentę.

Zakres obowiązków nabywcy może być zmniejszony. W szczególności może to nastąpić wówczas, gdy dożywocie ustanowiono na rzecz kilku osób, a jedna lub kilka z tych osób zmarło. Wówczas obowiązki nabywcy ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu.

Zakres obowiązków może zostać zmieniony także w następujących sytuacjach:

  • w razie powstania z jakichkolwiek powodów między dożywotnikiem a zobowiązanym takich stosunków, że nie można wymagać od stron, aby nadal pozostawały w bezpośredniej ze sobą styczności - w takim przypadku zakres obowiązków nabywcy może zostać zmieniony w ten sposób, że treścią jego obowiązków stanie się wypłacanie dożywotnikowi dożywotniej renty. Żądanie takiej zmiany może wysunąć każda ze stron umowy.
  • w razie zbycia nieruchomości przez nabywcę - w tej sytuacji tylko dożywotnik może żądać zmiany treści obowiązków zobowiązanego w ten sposób, że zobowiązany ustali na rzecz dożywotnika dożywotnią rentę.

Zabezpieczenie interesów dożywotnika

Nabywca nieruchomości, zobowiązany z tytułu umowy dożywocia, może zbyć swą nieruchomość osobie trzeciej. W takich sytuacjach interes dożywotnika może zostać naruszony. W celu zabezpieczenia się przed takim skutkiem, kodeks cywilny stanowi, że prawo dożywocia obciąża nieruchomość od chwili przeniesienie jej własności. W takim przypadku warto dokonać odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości. Prawo dożywocia przysługuje dożywotnikowi przeciwko każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości.

Jak zawrzeć umowę dożywocia?

Umowa dożywocia jest umową o charakterze realnym. W zamian za przyjęcie na siebie zobowiązań określonych w treści umowy dożywocia, dożywotnik przenosi na rzecz zobowiązanego prawo własności nieruchomości. W związku z tym umowa dożywocia musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Brak odpowiedniej formy skutkuje nieważnością umowy.

Czy można rozwiązać umowę dożywocia?

Umowa dożywocia uzasadniona jest wówczas, gdy pomiędzy dożywotnikiem a zobowiązanym istnieją bliskie stosunki osobiste, pozwalające na realizację zobowiązań określonych w umowie. Należy zauważyć, że umowa dożywocia wiąże zobowiązanego na okres nieokreślony - do śmierci dożywotnika(ów). Życie niesie ze sobą wiele niespodzianek, których efektem może być także brak możliwości realizacji zobowiązań z tytułu dożywocia. Dlatego też kodeks cywilny przewiduje możliwość rozwiązania tej umowy.

Umowa dożywocia może być rozwiązana tylko i wyłącznie przez sąd. Z żądaniem rozwiązania umowy może wystąpić zarówno zobowiązany z umowy dożywocia, jak i dożywotnik, lecz tylko taki, który był zbywcą nieruchomości (z żądaniem rozwiązania umowy dożywocia nie może więc wystąpić osoba bliska zbywcy, na rzecz której zawarto umowę dożywocia). Rozwiązanie umowy jest uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami, w których wykonywanie zobowiązań byłoby niemożliwe lub nie celowe z uwagi na wytworzenie się określonych stosunków pomiędzy dożywotnikiem a zobowiązanym.

 

Pamiętaj, że:

  • umowa dożywocia musi być zawarta w formie aktu notarialnego;
  • prawo dożywocia jest prawem niedziedzicznym i niezbywalnym - dożywotnik po zawarciu umowy nie może przenieść swych uprawnień z umowy wynikających na rzecz osoby trzeciej;
  • prawo dożywocia warto wpisać do księgi wieczystej.

 

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Umowa z następcą - czyli zmiany pokoleniowe w rolnictwie

Umowa z następcą - czyli zmiany pokoleniowe w rolnictwie

Poza umowami z Kodeksu cywilnego, które mogą służyć do zmiany właściciela gospodarstwa rolnego, jak umowa sprzedaży, darowizny czy dożywocia, rolnicy mogą również korzystać z innych form przeniesienia własności. Może to być tzw. umowa z następcą, która uregulowana jest w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. W umowie z następcą rolnik będący właścicielem lub (...)

Wynagrodzenie prezes spółki z umowy o pracę

Wynagrodzenie prezes spółki z umowy o pracę

Prezes spółki może oczywiście zawrzeć umowę o pracę, ale za wynagrodzenie zgodne z zasadami współżycia społecznego Dlatego warszawski Sąd Apelacyjny (wyrok z 17 kwietnia) przyznał Marianowi B., byłemu prezesowi Energomontażu Północ SA, nieco ponad milion zł odprawy, a nie trzy miliony, których ten się domagał. (...)Pełnomocnik spółki adw. Michał Bieniak argumentował przed (...)

Bezwzględna walka z pedofilią!

Bezwzględna walka z pedofilią!

Za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat,  najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne dożywocie, ohydne zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać, koniec z karami „w zawiasach” dla zwyrodnialców, ochroną karną przed czynami pedofilskimi zostaną objęte dzieci do 16 roku życia, a nie jak dziś do 15, a  w „rejestrze (...)

Reforma kodeksu karnego

Reforma kodeksu karnego

Sprawiedliwość to nie pobłażliwość. Kary muszą być na tyle surowe, by skutecznie odstraszały przed popełnianiem przestępstw. Muszą być jednocześnie na tyle elastyczne, aby sądy miały możliwość orzekania wyroków adekwatnych do winy. Temu ma służyć przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości kompleksowa reforma Kodeksu karnego. Bezpieczeństwo dla Polaków Projekt (...)

Surowszy Kodeks karny?

Surowszy Kodeks karny?

Reforma Kodeksu karnego – bezpieczeństwo dla Polaków Dobre prawo dające poczucie sprawiedliwości nie może pobłażać sprawcom najcięższych zbrodni. Kary muszą być adekwatne do winy. Muszą skutecznie odstraszać przestępców, a nie utwierdzać ich w poczuciu bezkarności. Temu ma służyć gruntowna reforma Kodeksu karnego, przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości, (...)

Przełomowa reforma Kodeksu karnego

Przełomowa reforma Kodeksu karnego

Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP - "To zasadnicza zmiana polityki karnej wobec najgroźniejszych przestępców. I dobra wiadomość dla zwykłych, uczciwych ludzi, którzy mogą czuć się bezpieczniej. Przepisy wymierzone są w najgroźniejszych bandytów – morderców, gwałcicieli, pedofili i członków grup mafijnych. Dla nich to zła wiadomość" - powiedział (...)

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia

Dożywocie jest instytucją uregulowaną w kodeksie cywilnym (od art. 908 kc do art. 916 kc). Umowa dożywocia jest jednym ze sposobów na przeniesienie własności nieruchomości na osobę trzecią. Często porównywana jest do umowy darowizny, jednak w przeciwieństwie do umowy darowizny, zapewnia ona zbywcy nieruchomości (dożywotnikowi) pewne prawa, które mogą zabezpieczyć (...)

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

  Rodzaje umów ze względu na przedmiot umowy Umowa rezerwacyjna Umowa rezerwacyjna służy przede wszystkim swoistemu zarezerwowaniu miejsca w kolejce ewentualnych nabywców. W wyniku podpisania takiej umowy, nabywca zostaje wpisany na listę oczekujących na podpisanie właściwej umowy deweloperskiej. W praktyce często niestety umowy rezerwacyjne proponowane są przez dewelopera (...)

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Co to jest leasing finansowy w podatku dochodowym?  Umowa leasingu finansowego (kapitałowego), zgodnie z przepisami podatkowymi, powinna łącznie spełniać następujące warunki:   umowa leasingu musi zostać zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach domowych. Niania może sprawować opiekę nad dziećmi w różnym wieku (od 20 tygodnia życia (...)

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Z dniem 10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dotyczy dopełnienia zmian reformy ubezpieczeń gospodarczych poprzez skuteczniejszą ochronę interesów ubezpieczającego oraz zapewnienie przejrzystości umownego stosunku ubezpieczenia, sprzyjającej realizacji prawa konsumenta (...)

Koordynacja bilateralna systemów zabezpieczenia społecznego

Koordynacja bilateralna systemów zabezpieczenia społecznego

Na czym polega koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego? Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. Regulacje te - poprzez zapewnienie harmonijnego współistnienia (...)

Rozporządzanie nieruchomością obciążoną prawem dożywocia - opinia prawna

Rozporządzanie nieruchomością obciążoną prawem dożywocia - opinia prawna

    Stan faktyczny Rodzice w zamian za ustanowienie na ich rzecz prawa dożywocia obejmującego część domu (parter oraz lokal handlowy) przekazali mi własność nieruchomości. Aktualnie wspólnie chcemy wynająć pawilon handlowy, co do którego ustanowione jest prawo dożywocia. W akcie notarialnym i KW zapisane jest następujące prawo cytuję: przysługuje nieodpłatna (...)

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

  Stan Faktyczny Jestem właścicielką lokalu mieszkalnego. Obecnie jestem wdową, ale planuję wkrótce zawrzeć związek małżeński również z wdowcem. Chciałabym, aby mieszkanie którego jestem właścicielką i w którym obecnie mieszkam, stało się po mojej śmierci własnością mojej pełnoletniej córki. Po zawarciu małżeństwa chciałabym zamieszkać (...)

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Co pewien czas powraca dyskusja na temat podatku katastralnego w Polsce. W obecnej konfiguracji politycznej jednak najwyraźniej nikt nie jest zainteresowany przyspieszeniem prac w tym kierunku. To dość osobliwe, gdyż polski system podatkowy, z wyodrębnionymi podatkami leśnym, rolnym, od nieruchomości oraz podatkiem transferowym w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych, jawi się (...)

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Jest to wynik prowadzonych od września 2018 r. konsultacji podatkowych. Sprawdź, jak należy interpretować przepisy dot. VAT od zbycia nieruchomości komercyjnych oraz w jakich okolicznościach dana transakcja zbycia nieruchomości (...)

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Jakie są zasady nabywania przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji? Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów czy akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości (...)

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Czym jest zezwolenie? Zacznijmy od końca: nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, co do zasady wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: MSWiA) jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie (...)

Umowa dożywocia a zachowek

Umowa dożywocia a zachowek

Chcąc przekazać bliskim swoją nieruchomość za życia, wiele osób decyduje się na dokonanie umowy darowizny. Jednakże nie jest to jedyna droga. Warto rozważyć także zawarcie z bliskimi umowy dożywocia. ##baner## Czym jest umowa dożywocia?  Regulacja umowy dożywocia znajduję się w artykułach od 908 do 916 kodeksu cywilnego. Art. 908 kc stanowi, że: § 1. Jeżeli w zamian (...)

Kto z państw trzecich może przyjechać do Polski?

Kto z państw trzecich może przyjechać do Polski?

Sprawdź, na jakich zasadach cudzoziemcy z państw trzecich (czyli spoza Unii Europejskiej i EOG czy Szwajcarii) mogą wjechać do Polski.   Cudzoziemcy uprawnieni do pobytu w ramach ruchu bezwizowego Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania wizy w przypadku podróży do strefy Schengen: 1. obywatele państw: Albania (zwolnienie (...)

Będą specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną

Będą specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną

Nowelizacja przepisów ma przede wszystkim na celu wprowadzenie do polskiego wymiaru sprawiedliwości sądów wyspecjalizowanych w zakresie spraw dotyczących własności intelektualnej. Ustawa zmianiająca przewiduje stworzenie w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych, które miałyby się zajmować sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, (...)

Prawo zamówień publicznych podpisane

Prawo zamówień publicznych podpisane

Nowe Prawo zamówień publicznych to ustawa, która kompleksowo reguluje materię zamówień publicznych, ma zwiększyć konkurencyjność na rynku zamówień publicznych i zwiększyć dostęp do rynku zamówień dla małych i średnich przedsiębiorstw, lepiej zarządzać całym procesem zakupowym, zwiększyć rolę współpracy zamawiającego i wykonawcy, (...)

Kalendarium wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Kalendarium wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Wejście w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.21 sierpnia 2004 r. - wejście w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; utrata mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej.1 stycznia 2005 (...)

Wpływ Konwencji MLI na opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

Wpływ Konwencji MLI na opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

Konwencja MLI zmienia w niektórych polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UPO) metodę unikania podwójnego opodatkowania – z metody wyłączenia (zwolnienia) z progresją na metodę odliczenia (zaliczenia/kredytu) proporcjonalnego. Już dziś metoda odliczenia proporcjonalnego obowiązuje w niektórych polskich UPO, np. w UPO z Holandią. Dowiedz (...)

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Jeżeli istnieje między małżonkami rozdzielność majątkowa, to czy masz powody obawiać się komornika? W systemie rozdzielności majątkowej istnieją jedynie dwa majątki: majątek osobisty żony i majątek osobisty męża, a zatem nie występuję w ogóle majątek wspólny. Każdy z małżonków swoim majątkiem osobistym może zarządzać zupełnie swobodnie, dokonywać (...)

Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

Ogólnie mówiąc, zobowiązanie podatkowe podatnika może powstać albo z mocy prawa, albo przez doręczenie decyzji organu podatkowego. Czym są w ogóle zobowiązania podatkowe? Jakie są sposoby powstawania zobowiązań podatkowych? Zobowiązania podatkowe - co to takiego? Zgodnie z art. 4 Ordynacji podatkowej, obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych (...)

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

Nowelizacja przepisów ma na celu podwyższenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia oraz reguluje kwestię przeznaczania tych środków na podwyższenie wynagrodzeń lekarzy specjalistów oraz lekarzy rezydentów. Co przewiduje ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw? Ustawa (...)

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów, działając na podstawie art. 15 § 1 pkt 2 w związku z art. 264 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł 11 czerwca br. w sentencji swojej uchwały (sygn. I OPS 7/17): Obowiązek wnoszenia, przez osoby wskazane w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. (...)

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa

  Cel gwarancji Gwarancja bankowa udzielana jest w celu zabezpieczenia wierzytelności beneficjenta gwarancji, jakie przysługują mu przeciwko dłużnikowi na podstawie tzw. stosunku podstawowego. Zabezpieczenie to wzmacnia pozycję beneficjenta gwarancji, gdyż czyni jego wierzytelność wykonalną w większym stopniu. W praktyce obrotu gospodarczego wierzyciele często żądają od swych dłużników (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Umowa dożywocia - skutki

Umowa dożywocia - skutki

Jakie są konsekwencje podpisania pomiędzy mną a osobą trzecią umowy dożywocia dotyczącej mieszkania tej osoby oraz czy w przypadku jej śmierci mieszkanie będzie moją własnością tzn. czy będę (...)

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia

Co to jest umowa dożywocia? Umowę dożywocia reguluje art. 908 k.c. i następne. Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (...)

Strony umowy użyczenia

Strony umowy użyczenia

Słyszałam, że konstrukcję użyczenia stosuje się przede wszystkim względem osób spokrewnionych. Czy mogę użyczyć mieszkanie osobie ze mną zupełnie niespokrewnionej? Czy umowa taka będzie prawnie (...)

Reprezentacja spółki z o.o.

Reprezentacja spółki z o.o.

Czy skuteczna jest umowa pisemna lub ustna zawarta przez jednego członka zarządu spółki z o.o., działającego samodzielnie, w sytuacji gdy reprezentacja spółki wymaga współdziałania łącznego (...)

Umowa o pracę ze wspólnikiem spółki z o.o.

Umowa o pracę ze wspólnikiem spółki z o.o.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością działa dwóch wspólników. Jeden ze wspólników jest jednocześnie prezesem zarządu spółki. Jak prawidłowo zawrzeć z nim umowę o pracę (zgodnie (...)

Umowa o dożywocie a spadek

Umowa o dożywocie a spadek

Planujemy podpisać umowę o dożywocie z samotną starszą panią, która jest od lat przyjacielem rodziny. Nie ma ona żadnych bliskich krewnych (ani męża, rodzeństwa czy dzieci), a z dalszymi krewnymi (...)

Służebność mieszkania - dożywocie

Służebność mieszkania - dożywocie

Kupiłem dom, którego były właściciel ma prawo nadal tam mieszkać na podstawie zagwarantowanej w akcie kupna -sprzedaży dożywotniej i osobistej służebności mieszkania. Czy to oznacza, że jeśli (...)

Dziedziczenie prawa dożywocia

Dziedziczenie prawa dożywocia

Stałam się współwłaścicielm domu w wyniku spadku po mojej mamie. Drugim współwłaścicielem jest moja ciotka (siostra mamy). Dom został podarowany obu córkom przez ich matkę. W związku z tym (...)

Zakup działki obciążonej prawem dożywocia

Zakup działki obciążonej prawem dożywocia

Mam zamiar kupić działkę która jest (była ) obciążona prawem dożywocia. Mam do wglądu księgę wieczystą w której wpisane jest kilka działek (ta którą chce kupić również) .Do księgi wieczystej (...)

Obciążenie nieruchomości

Obciążenie nieruchomości

Obciążenie nieruchomości dożywociem obniża jej wartość. Trudniej jest taką nieruchomość sprzedać lub zlicytować. Czy dłużnik będąc właścicielem nieruchomości obciążonej hipoteką na (...)

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Zawarłem z deweloperem umowę przedwstępną kupna mieszkania w formie aktu notarialnego. Nie mogę się z nim skontaktować. Czy można wystąpić do sądu o orzeczenie zastępujące jego oświadczenie (...)

Kwalifikacja trzeciej umowy na czas określony

Kwalifikacja trzeciej umowy na czas określony

Według art. 25 ze znaczkiem 1 kodeksu pracy, zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio (...)

Umowa kupna działki a umowa przedwstępna

Umowa kupna działki a umowa przedwstępna

Sytuacja: Wraz z żoną chcemy kupić działkę pod budowę domu i w przyszłości być może budynku pod warsztat, jest to działka rolna w mieście bez planu zagospodarowania przestrzennego. Po negocjacjach (...)

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Chciałbym kupić działkę budowlaną. Sprzedawca nie posiadaj jeszcze wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i są jeszcze inni zainteresowani działką. Ustaliliśmy warunki zakupu, lecz chciałbym mieć (...)

Sprzedaż - skutek zobowiązujący i rozporządzający

Sprzedaż - skutek zobowiązujący i rozporządzający

Aby sprzedać nieruchomość rolną, co do której prawo pierwokupu należy do Agencji Nieruchomości Rolnych, należy wpierw zawrzeć notarialnie warunkową umowę sprzedaży, zaś po ewentualnym zrzeczeniu (...)

Rozwiązanie umowy dożywocia

Rozwiązanie umowy dożywocia

Rodzice zawarli z dzieckiem umowę dożywocia na gospodarstwie rolnym. Aktualnie - stosunki pomiędzy nimi bardzo się pogorszyły. Dziecko nie zajmuje się rodzicami, krzyczy itp. Czy istnieje możliwość (...)

Nabycie nieruchomości obciążonej umową dożywocia

Nabycie nieruchomości obciążonej umową dożywocia

Człowiek kupuje nieruchomość, ale zostaje wpisane do księgi wieczystej tzw. dożywocie poprzednich właścicieli oraz prawo pierwokupu także przez byłych właścicieli. Czy może nowy właściciel (...)

Zbycie nieruchomości obciążonej prawem dożywocia

Zbycie nieruchomości obciążonej prawem dożywocia

Czy prawo dożywocia lokatorów zamieszkujących nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży może być przyczyną lub przeszkodą prawną do odwołania sprzedaży nieruchomości? Czy jest to sprzeczne (...)

Przejęcie długu (zmiana dłużnika)

Przejęcie długu (zmiana dłużnika)

Dwie firmy A i B zawarły umowę sprzedaży nieruchomości, która była obciążona hipotekami. Nastąpiło przeniesienie własności. W ww. umowie zawarto zastrzeżenie, iż zapłata ceny przez nabywcę (...)

Obowiązek opieki nad zbywcą nieruchomości

Obowiązek opieki nad zbywcą nieruchomości

Rok temu wraz z żoną kupiliśmy od znajomej (84 lata) zabudowaną nieruchomość składającą się z trzech działek. Mamy umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a w księdze wieczystej jesteśmy (...)

Objęcie udziałów w sp. z o.o. w zamian za aport

Objęcie udziałów w sp. z o.o. w zamian za aport

Sp. z o. o. X, której udziałowcami są osoby fizyczne zamierza założyć jednoosobową sp. z o. o. Y w której obejmie 100 % udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci wniesionej nieruchomości. (...)

Przeniesienie pozwolenia na budowę na nabywcę

Przeniesienie pozwolenia na budowę na nabywcę

Poprzedni właściciel, od którego zakupiłem działkę dostał pozwolenie na budowę w ramach siedliska rolniczego na cały 1,09 ha i rozpoczął budowę domu jednorodzinnego. Po czym podzielił całość (...)

Rozwiązanie umowy dożywocia

Rozwiązanie umowy dożywocia

Starsi małżonkowie umową dożywocia przeniosło ustawową współwłasność małżeńską zabudowanej nieruchomości na siostrzenicę żony. Po pewnym czasie mąż umarł, a żona wystąpiła przeciwko (...)

Uznanie umowy dożywocia za bezskuteczną

Uznanie umowy dożywocia za bezskuteczną

Ja i Żona zawarliśmy Umowę Dożywocia z obcym starszym, samotnym panem (podopiecznym) rok temu. Nie utrzymywał kontaktów ze swoją rodziną (byli pokłóceni) ani z rodziną byłej żony. Nie miał (...)

Forma umowy dożywocia

Forma umowy dożywocia

Czy umowa dożywocia musi być zawarta w postaci aktu notarialnego, czy może być inna forma spisania takiej umowy? Jeżeli tak, to jaka? Zgodnie z artykułem 908 § 1 kodeksu cywilnego umowa dożywocia (...)

Skutki podatkowe umowy dożywocia

Skutki podatkowe umowy dożywocia

Matka chce zawrzeć z córką umowę dożywocia (własnościowy lokal mieszkalny w zamian z opiekę).Czy taka umowa rodzi skutki podatkowe dla stron (podatki od czynności cywilno-prawnych, dochodowe, (...)

Przekazanie mieszkania po śmierci

Przekazanie mieszkania po śmierci

Chciałem zapytać o możliwość przekazania mojej rodzinie mieszkania przez starszą osobę, która jest przyjacielem rodziny. Jest to starsza osoba, która nie wymaga opieki i jest samodzielna. Nie (...)

Kwalifikacje zawodowe pracownika socjalnego

Kwalifikacje zawodowe pracownika socjalnego

Od 1 stycznia zamierzam zatrudnić pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jakie powinien posiadać wykształcenie kandydat?   Kwalifikacje pracowników socjalnych określa ustawa (...)

Wysokość czynszu a wartość odtworzeniowa lokalu

Wysokość czynszu a wartość odtworzeniowa lokalu

Proszę o podanie przepisu Ustawy o ochronie lokatorów o następującej treści: \"W stosunkach najmu powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy (...) wysokość czynszu w lokalach, w których obowiązywał (...)

Stowarzyszenie - REGON, NIP, likwidacja

Stowarzyszenie - REGON, NIP, likwidacja

W zeszłym roku założyliśmy i zarejestrowaliśmy w sądzie stowarzyszenie z działalnością gospodarczą. Z różnych przyczyn nigdy nie rozpoczęliśmy działalności stowarzyszenia, a tym bardziej (...)

FORUM PRAWNE

umowa dożywocia

umowa dożywocia witam, mam takie pytanie co do osoby która ma umowę dożywocia w domu w którym mieszka też mój narzeczony, jak od strony prawnej wygląda własność domu dla takiej osoby? jest ona (...)

jak wyrzucić lokatorów z meiszkania?

jak wyrzucić lokatorów z meiszkania? Kupiłem mieszkanie i byli właściciele nie chcą się z niego wyprowadzić. Co muszę zrobić aby zmusić ich do tego? Czy będę musiał czekać miesiącami aż (...)

Umowa alimentacyjna a alimenty zasądzone wyrokiem

Umowa alimentacyjna a alimenty zasądzone wyrokiem Czy umowa alimentacyjna zawarta notarialnie unieważnia wydany wcześniej wyrok Sądu zasądzający alimenty ? nie... elmex niczego to nie zmieni. jak (...)

Dożywocie

Dożywocie Witam was, wspólnie z babcią podjęłyśmy decyzję, że zawrzemy między sobą umowę dożywocia w zamian w przyszłości otrzymam od niej mieszkanie w centrum Chorzowa. Rozmawiałam też (...)

Katarzyna W może dostać dożywocie?

Katarzyna W może dostać dożywocie? Witam, chciałbym się dowiedzieć czy lepiej żeby prokuratura żądała kary 25 lat czy dożywocia? Tzn. czy dożywocie może zostać łatwiej odrzucone, bo to zasadniczo (...)

Trudny problem z umowa o dożywocie

Trudny problem z umowa o dożywocie Babcia przekazala wnuczce dom z działką dosc sporą, w darowiznie notarialnie zgodnie z umową. Babcia sobie zastrzegła umowę o dożywocie. Tzn wnuczka w zamian (...)

Jak skutecznie przekazać mieszkanie?

Jak skutecznie przekazać mieszkanie? Witam, Jestem jedynakiem, a moi Rodzice chcą mi w całości przekazać spółdzielczo-własnościowe mieszkanie w zamian za opiekę. Mój Tata ma jednak córkę (...)

12 lat dla Polaka oskarżonego o gwałt Brytyjki!!

12 lat dla Polaka oskarżonego o gwałt Brytyjki!! Na pewno wszyscy słyszeli o sprawie Jakuba Tomczaka który został oskarżony o gwałt i pobicie Brytyjki. Sprawa budziła wiele kontrowersji, rodzina (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

ciąża a wygaśnięcie umowy

ciąża a wygaśnięcie umowy jestem nauczycielką, 31 sierpnia tego roku w związku z nieuzupełnieniem kwalifikacji wygasła mi umowa, zawarta w 1997 roku na czas nieokreślony, w sierpniu poinformowałam (...)

koniec umowy na czas określony

koniec umowy na czas określony Witam, mam pewien problem za półtora miesiąca kończy mi się umowa na czas określony, mój pracodawca chce mi ja przedłużyć, jednakże ja nie chcę. czy w takiej (...)

umowa na okres probny a ciaza?

umowa na okres probny a ciaza? witam od pracodawcy otrzymalam umowe na okres próbny ktora zakonczy sie okolo 7 listopada okazalo sie w tym czasie ze jestem w ciazy konkretnie 4 miesiac jest teraz .Czy (...)

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. ALE PONOC TRZEBA PRZEPRACOWAC (...)

Przekazanie mieszkania - PIT.

Przekazanie mieszkania - PIT. Rodzice chcą mi przekazać mieszkanie. Na zasadzie umowy dożywocia. Mam pytanie czy będę zobowiązany płacić podatek PIT od tego? W takiej sytuacji jesteśmy zwolnieni (...)

Pomoc w wyjaśnieniu służebności

Pomoc w wyjaśnieniu służebności Co oznacza bezpłatna, dożywotnia służebność pokoju wraz z używalnością kuchni, łazienki i przedpokoju? Kto może korzystać z tych pomieszczeń? Czy tylko (...)

Służebność

Służebność Witam! Mam takie pytanie otóż 1,20 cm domu sąsiadów stoi w mojej działce gdyż kiedyś tak pozwolił mój dziadek gdyż sąsiedzi są bliską rodziną.Było to tylko uzgodnione ustnie (...)

ulga mieszkaniowa/spłata kredytu na zakup zbywanej nieruchomości

ulga mieszkaniowa/spłata kredytu na zakup zbywanej nieruchomości Witam Wszystkich Proszę o pomoc w nastepujacej sprawie: Mieszkanie kupione w 2006r, zakup był finansowany z kredytu hipotecznego. Sprzedaż (...)

3 kazusy z prawa cywilnego - same problemy

3 kazusy z prawa cywilnego - same problemy Witam, mamy do rozwiązania 3 kazusy z KC i mam z tym wielki problem bo swoją złożonością stważają duży problem. Zdaje sobie sprawę, że to jest dużo (...)

Kto jest właścicielem działki?

Kto jest właścicielem działki? Chcę kupić działkę budowlaną. Ostatnio znalazłem w internecie informację, że Księga Wieczysta nie określa kwestii własności działki (nie musi). W takim razie (...)

zbycie praw spadkowych

zbycie praw spadkowych W testamencie z roku 1949 Babcia mojego Męża dokonała zapisu na swojego wnuka a mojego męża część nieruchomości z warunkiem że w dwa lata po śmierci Babci spłaci swoje (...)

Porady prawne