Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

Na czym polega umowa dzierżawy?

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (np. zboża, owoców) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (są to konieczne elementy tej umowy, essentialia negotii).

Czynsz może być płatny w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Kto może być stroną umowy dzierżawy?

Jest to umowa dwustronnie zobowiązująca. Wydzierżawiającym może być: osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - będąca właścicielem gruntu lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) gruntu. Dzierżawcą może zaś być: osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Co może być przedmiotem dzierżawy?

Przedmiotem dzierżawy może być rzecz (ruchoma lub nieruchomość i części składowe, inwentarz żywy) albo prawo przynoszące pożytki.

Co należy dokładnie określić w umowie?

W umowie należy dokładnie opisać:

 1. strony umowy,
 2. przedmiot dzierżawy (szczegółowy opis przedmiotu dzierżawy może zostać umieszczony w załączniku do umowy dzierżawy),
 3. czas trwania umowy (umowa może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony, ale jeśli umowę zawarto na okres dłuższy niż 30 lat, wówczas po upływie tego terminu przyjmuje się, że umowę tę zawarto na czas nie oznaczony),
 4. rodzaj i wysokość czynszu (w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju),
 5. terminy świadczenia tych należności (jeżeli termin płatności czynszu nie zostanie w umowie oznaczony, czynsz będzie płatny z dołu w terminie zwyczajowo przyjętym, a w braku takiego zwyczaju - półrocznie z dołu - przykładowo można wskazać, że w przypadku dzierżawy gruntu rolnego, zwyczajowo czynsz opłacany jest po zbiorach).

W umowie można szczegółowo opisać sposób wykonywania dzierżawy, a także zobowiązać dzierżawcę do ponoszenia dodatkowych świadczeń, np. opłacania podatków i innych kosztów związanych z własnością lub posiadaniem przedmiotu dzierżawy.

W jakiej formie należy zawrzeć umowę dzierżawy?

Generalnie nie ma szczególnych wymogów odnośnie formy umowy dzierżawy.  Może ona zatem zostać zawarta w dowolnej formie. Jednakże są pewne wyjątki, i tak:

 • umowa dzierżawy przedsiębiorstwa wymaga formy pisemnej z podpisami notarial­nie poświadczonymi (art. 751 K.c.);  
 • dzierżawa nieruchomości lub pomieszczeń na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie, w razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nie­określony (art. 660 K.c.);
 • jednym z warunków, by z mocy ustawy przysługiwało dzierżawcy prawo pierwokupu nieruchomości rolnej jest to, by umowa jej dzierżawy została zawarta w formie pi­semnej i miała datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty (art. 3 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego).

Jakie są obowiązki wydzierżawiającego?

Wydzierżawiający ma obowiązek:

 • wydać dzierżawcy przedmiot dzierżawy w stanie dobrym i przydatnym do określone­go w umowie użytku i pobierania z niego po­żytków,
 • utrzymywać przedmiot dzierżawy w stanie przydatnym do umówionego sposobu korzy­stania przez czas trwania dzierżawy, prócz drobnych nakładów połączonych ze zwykłym używaniem rzeczy wg art. 662 § 2 K.c.,
 • usuwać wady rzeczy powstałe w trakcie trwa­nia dzierżawy,
 • zapewnić dzierżawcy spokojne posiadanie rzeczy w zakresie przewidzianym umową (powinien więc zapewnić dzierżawcy od­powiednią petytoryjną ochronę prawną).

Jakie są obowiązki dzierżawcy?

 • Dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego; Winien więc używać przedmiotu dzierżawy w sposób w umowie określony, a gdy umowa nie okreś­la sposobu używania - w sposób odpowiada­jący właściwościom i przeznaczeniu rzeczy.
 • Dzierżawca ma obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym.
 • Bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać (w razie naruszenia powyższego obowiązku wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia).
 • Dzierżawca jest też zobowiązany do niezmieniania przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego.
 • Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.

W sprawach nieuregulowanych odrębnie do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie. Oznacza to m.in., iż przepis art. 676 K.c. wskazuje wydzierżawiającego (wynajmującego) jako zobowiązanego do zapłaty wynagrodzenia za ulepszenia. O tym, za które ulepszenia dzierżawca może domagać się zapłaty po zakończeniu dzierżawy, decyduje to, czy są one korzystne dla wydzierżawiającego, zwykle właściciela nieruchomości. Zobowiązanym może być także następca prawny wydzierżawiającego. Dzierżawca, który ulepszył rzecz dzierżawioną przed jej zbyciem, ma roszczenie o zwrot wartości ulepszeń do nabywcy.

Czy można wypowiedzieć umowę dzierżawy?

Jeśli postanowienia umowy nie stanowią inaczej, dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na 6 miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego (to terminy ustawowe). Nie ma przeszkód, aby strony wprowadziły do umowy dzierżawy, również zawartej na czas oznaczony, możliwość jej wypowiedzenia w razie zajścia określonej w tej umowie przyczyny.

Wypowiedzenie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony przez osobę przejmującą przedmiot dzierżawy może nastąpić również wtedy, gdy wydzierżawiający zbył przedmiot dzierżawy, a nie zachodzi sytuacja przewidziana w art. 678 w zw. z art. 694 K.c. (tj.  że nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy), bądź gdy wydzierżawiający niebędący właścicielem rzeczy utracił prawo użytkowania przedmiotu dzierżawy. Nabywca przedmiotu dzierżawy w trakcie trwania umowy dzierżawy wstępuje bowiem w stosunek dzierża­wy na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć dzierżawę z za­chowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia, chyba że umowa była zawarta na czas oznaczony z zachowa­niem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została dzierżawcy wydana. Uprawnienia dzierżawcy nie są jednak skuteczne wobec osoby,  która rzecz nabyla w sposób pierwotny.

Kiedy dzierżawa się kończy?

Dzierżawa kończy się na skutek:

 • porozumienia stron,
 • nadejścia określonego w umowie terminu zakończenia dzierżawy,
 • wypowiedzenia z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku terminów ustawowych w przypadku umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony,
 • wypowiedzenia z zachowaniem terminów umownych w przypadkach określonych w umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony,
 • rozwiązania umowy dzierżawy bez zachowanie terminu wypowiedzenia (jeśli dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a jeżeli czynsz jest płatny rocznie, jeśli dopuszcza się zwłoki z zapłatą ponad trzy miesiące, oraz jeśli wydzierżawiający uprzedził dzierżawcę, udzielając mu dodatkowego trzymiesięcz­nego terminu do zapłaty zaległego czynszu).

Zakończenie stosunku dzierżawy nie powoduje rozwiązania z mocy prawa stosunku poddzierżawy.

Po zakończeniu umowy dzierżawy dzierżawca ma obowiązek wydania wydzierżawiającemu przedmiotu dzierżawy. Strony powinny też rozliczyć się z tytułu kosztów poniesionych w związku z przedmiotem dzierżawy:

 • dzierżawca nie może domagać się zwrotu drobnych nakładów połączonych ze zwykłym uży­waniem rzeczy,
 • dzierżawca może żądać zwrotu kosztów koniecznych napraw, które zgodnie z umową lub Ko­deksem cywiłnym obciążają wydzierżawiającego, jeśli nie żądał ich w trakcie trwania umowy,
 • zaś wydzierżawiający może w związku z poczynionymi przez dzierżawcę ulepszeniami przedmio­tu dzierżawy: zatrzymać ulepszenie za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

Jeżeli dzierżawa kończy się przed upływem roku dzierżawnego, dzierżawca obowiązany jest zapłacić czynsz w takim stosunku, w jakim pożytki, które w tym roku pobrał lub mógł pobrać, pozostają do pożytków z całego roku dzierżawnego.

Jeśli przy zakończeniu dzierżawy dzierżawca gruntu rolnego pozostawia zgodnie ze swym obowiązkiem zasiewy, może on żądać zwrotu poczynionych na te zasiewy nakładów o tyle, o ile wbrew wymaganiom prawidłowej gospodarki nie otrzymał odpowiednich zasiewów przy rozpoczęciu dzierżawy.

Jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu dzierżawca używa nadal rzeczy za zgodą wydzierżawiającego, poczytuje się w razie wątpliwości, że dzierżawa została przedłużona na czas nie­oznaczony. Decydującymi zaś przesłankami dla osiągnięcia skutku przedłużenia umowy dzierżawy na podstawie art. 674 K.c. w zw. z art. 694 K.c. są: dalsze używanie przedmiotu dzierżawy przez dotychczasowego dzierżawcę i zgoda choćby milcząca wydzierżawiającego, ujawniona w jego zachowaniu się mającym znamiona aprobaty lub znoszenia tego stanu rzeczy, pozwalająca na wnioskowanie w okolicznościach konkretnej sprawy o istnieniu domniemanej woli przedłużenia umowy. Tak ukształtowana instytucja przedłużenia umowy dzierżawy stanowi prawny środek stabilizacji gospodarczej, zachowanie ciągłości osoby dzierżawcy, poprzez kontynuowanie przez niego na dotychczasowych warunkach działalności gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu dzierżawy (tak: wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 23 maja 1983 r., sygn. IV CR 569/82).

W przypadku nieruchomości rolnych należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pierwszeństwo nabycia tychże nieruchomości przysługuje dzierżawcy, jeżeli dzierżawa zbywanej nieruchomości trwała faktycznie przez okreś minimum 3 lat (art. 29 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa).

Co się stanie, jeśli dzierżawca w terminie nie zapłaci czynszu?

Czynsz może być płatny:

 • w terminie zastrze­żonym w umowie,
 • z dołu w terminie zwy­czajowo przyjętym,
 • półrocznie z dołu w braku ter­minu zwyczajowo przyjętego.

Jeżeli natomiast dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a w wypadku gdy czynsz jest płatny rocznie, jeśli dopuszcza się zwłoki z zapłatą ponad trzy miesiące, wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia. Jednakże wydzierżawiający powinien uprzedzić dzierżawcę udzielając mu dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu.

Jeżeli natomiast wskutek okoliczności, za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy.

Czynsz może ponadto ulec zmniejszeniu w wypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków (art. 357[1] K.c.), bądź też na żądanie dzierżawcy za czas trwania wad, gdy rzecz wydzierżawiana ma wady, które ogra­niczają jej przydatność do umówionego użytku.

W przypadku dzierżawy gruntów należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa moż­liwe jest umorzenie częściowe bądź nawet całkowite czynszu dzierżawnego na podstawie rozpo­rządzenia Ministra Skarbu Państwa z 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych przesłanek rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Co się stanie w razie zniszczenia przedmiotu dzierżawy?

W razie całkowitego zniszczenia przedmiotu dzierżawy w trakcie jej trwania:

 1. jeśli zniszczenie było wyni­kiem okoliczności, za które wydzierżawia­jący nie odpowiada, to wolny będzie od obowiązku przywróce­nia stanu poprzedniego, a stosunek dzierżawy może ulec rozwiązaniu;
 2. jeśli zniszczenie było wyni­kiem okoliczności, za które wydzierżawia­jący odpowiada, to dzierżawca może domagać się przywróce­nia stanu poprzedniego, a gdy wydzierża­wiający obowiązku tego nie dopełni, wówczas dzierżawca może dzierżawę wypowie­dzieć bez zachowania terminów wypowie­dzenia i domagać się odszkodowania.

W razie zaś częściowego zniszczenia przedmiotu dzierżawy wydzierżawiający ma obowiązek od­tworzenia go, a gdy tego nie dopełni, przyjmuje się, iż dzierżawca może dokonać odpowied­nich napraw na koszt wydzierżawiającego albo wypowiedzieć umowę bez terminów wypo­wiedzenia.

Wady przedmiotu dzierżawy istniejące w chwili jego wydania bądź w momencie trwania umowy dzierżawy podzielić można na dwie kategorie:

 1. wady ograniczające przydatność rzeczy do określonego w umowie sposobu używania i po­bierania pożytków - dzierżawca może wtedy:
  • żądać usunięcia wykrytej wady i naprawienia szkody,
  • żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad, sam usunąć wady na koszt wydzierżawiającego.
 2. wady uniemożliwiające używanie przedmiotu dzierżawy i pobieranie pożytków z przed­miotu dzierżawy w sposób przewidziany w umowie - w ich przypadku dzierżawca:

  •  ma uprawnienia przewidziane w wypadku wad ograniczających przydatność przedmiotu dzierżawy do umówionego użytku,
  • do czasu usunięcia wady jest wolny od obowiązku płacenia czynszu,
  • będzie mógł wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeśli wy­dzierżawiający nie usunął ich w terminie, bądź jeśli wady usunąć się nie dadzą.

Na czym polega ustawowe prawo zasta­wu na rzecz wydzier­żawiającego?

Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi dzierżawca zalega nie dłu­żej niż rok, przysługuje wydzierżawiającemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych dzierżawcy wniesionych do przedmiotu dzierżawy, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu. Do rzeczy ruchomych objętych ustawowym prawem zastawu wydzierżawiającego nałeżą także rzeczy służące do prowadzenia gospodarstwa lub przedsiębiorstwa, jeżeli znajdują się w obrębie przedmiotu dzierżawy. Jeżeli w umowie zastrzeżono, że oprócz czynszu dzierżawa ma uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przedmiotu dzierżawy oraz ponosić koszty jego ubez­pieczenia, ustawowe prawo zastawu zabezpiecza również roszczenie wydzierżawiającego wzglę­dem dzierżawcy o zwrot sum, które z tych tytułów zapłacił.

Pamiętaj, że:

 • Jeżeli przy zakończeniu dzierżawy dzierżawca gruntu rolnego pozostawia zgodnie ze swym obowiązkiem zasiewy, może on żądać zwrotu poczynionych na te zasiewy nakładów o tyle, o ile wbrew wymaganiom prawidłowej gospodarki nie otrzymał odpowiednich zasiewów przy rozpoczęciu dzierżawy.
 • Wydzierżawiającemu przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych dzierżawcy wniesionych do przedmiotu dzierżawy chyba, że nie podlegają one zajęciu. Prawo to służy zabezpieczeniu roszczeń wydzierżawiającego związanych z czynszem oraz podatkami i innymi ciężarami związanymi z własnością lub posiadaniem przedmiotu dzierżawy, a także jego ubezpieczeniem - jeśli zgodnie z umową ciężary te ponosić miał dzierżawca. Zastawem objęte są także rzeczy służące do prowadzenia gospodarstwa lub przedsiębiorstwa.
 • Jeżeli w umowie zastrzeżono, że oprócz czynszu dzierżawca będzie obowiązany uiścić podatki i inne ciężary związane z własnością lub z posiadaniem przedmiotu dzierżawy oraz ponosić koszty jego ubezpieczenia, ustawowe prawo zastawu przysługujące wydzierżawiającemu zabezpiecza również roszczenie wydzierżawiającego względem dzierżawcy o zwrot sum, które z powyższych tytułów zapłacił.
 • w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja Nieruchomości Rolnych, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
  1. umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty;
  2. nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zmianami);
 • Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 208, poz. 2128, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2003 r., Nr 64, poz. 592);
 • Rozpo­rządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych przesłanek rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. 2003 r., Nr 140, poz. 1349)
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wsparcie przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

Wsparcie przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

Ustawa o wsparciu przedsiębiorców znad Odry Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu przedsiębiorców znad Odry. Uprawnieni otrzymają jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł na każdego ubezpieczonego pracownika. Rząd przygotował, a parlament uchwalił przepisy w trybie pilnym. Teraz etap wypłat tych środków. Trafią one do firm, które prowadzą (...)

Jaki należy zapłacić podatek od korzyści osiąganych z tytułu najmu, dzierżawy i użyczenia?

Jaki należy zapłacić podatek od korzyści osiąganych z tytułu najmu, dzierżawy i użyczenia?

W poradzie tej staramy się wyjaśnić podstawowe zasady opodatkowania przychodów osiąganych z umów najmu, dzierżawy i użyczenia. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje (...)

Jak wnioskować o wsparcie z tarczy antykryzysowej?

Jak wnioskować o wsparcie z tarczy antykryzysowej?

Od 17 stycznia przedsiębiorcy z określonych branż, którzy ucierpieli z powodu epidemii COVID-19, mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 r., a także skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie sześć razy. O zwolnienie z obowiązku opłacania składek za grudzień 2021 r., jak i o świadczenie postojowe mogą wystąpić przedsiębiorcy z następującymi (...)

Nowości w tarczy antykryzysowej

Nowości w tarczy antykryzysowej

Zmiany od 28 lutego 2021 r. Przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za luty 2021 r. Będą też mogli skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie trzykrotnie. Takie zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, (...)

Nabycie nieruchomości przez NZOZ w drodze bezprzetargowej - opinia prawna

Nabycie nieruchomości przez NZOZ w drodze bezprzetargowej - opinia prawna

Stan faktyczny Mam umowę dzierżawy na nieruchomość (działka z budynkiem Przychodni Lekarskiej). Umowa jest pomiędzy NZOZ (którego jestem właścicielem) a Gminą. Złożyłem wniosek o kupno części niezabudowanej działki z przeznaczeniem na wybudowanie budynku do poszerzenia świadczeń usług lekarskich. Rada Gminy wraziła zgodę. Czy mogą kupić tę część działki bez przetargu, jako (...)

Kto i jakie nieruchomości gminne może nabywać w drodze bezprzetargowej – opinia prawna

Kto i jakie nieruchomości gminne może nabywać w drodze bezprzetargowej – opinia prawna

Stan faktyczny Mam umowę dzierżawy na nieruchomość (działka z budynkiem Przychodni Lekarskiej). Umowa jest pomiędzy NZOZ (którego jestem właścicielem) a Gminą. Złożyłem wniosek o kupno części niezabudowanej działki z przeznaczeniem na wybudowanie budynku do poszerzenia świadczeń usług lekarskich. Rada Gminy wraziła zgodę. Czy mogą kupić tę część działki bez przetargu, jako (...)

Co się dzieje z umową najmu zawartą z nieujawnionym właścicielem po licytacji egzekucyjnej? - opinia prawna

Co się dzieje z umową najmu zawartą z nieujawnionym właścicielem po licytacji egzekucyjnej? - opinia prawna

Stan faktycznyBrak wpisu w księdze wieczystej z powodu nie uiszczenia zapłaty za ten wpis, akt notarialny umowy kupna sprzedaży nieruchomości zawarty w 2001 roku w kancelarii notarialnej w Krościenku, obecnie prowadzona egzekucja w stosunku do poprzedniego właściciela i wpis do hipoteki zobowiązań poprzedniego właściciela mimo informacji o niezgodności prawnej i prowadzenie egzekucji z (...)

Czy dzierżawca płaci podatek od nieruchomości? - opinia prawna

Czy dzierżawca płaci podatek od nieruchomości? - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem dzierżawcą baraku leżącego na gruntach stanowiących własności gminy. Czy z tego tytułu jestem obciążony podatkiem od nieruchomości ? Opinia prawna Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Zgodnie z art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach (...)

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej „podatkiem PIT”) wymienia jako odrębne źródło przychodów: najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawę, poddzierżawę (...)

PIT od działalności gospodarczej, a ryczałt od najmu...

PIT od działalności gospodarczej, a ryczałt od najmu...

    Kiedy można rozliczać się ryczałtem z przychodów z wynajmu? Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych , dochody osiągane ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy, czyli m.in. z najmu, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarcza, są opodatkowane (...)

Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

Jakie pojęcia zdefiniowane są w ustawowym słowniku? Artykuł 2 ustawy Prawo zamówień publicznych definiuje pojęcia: robót budowlanych, dostaw, usług, dynamicznego systemu zakupów, zamówień publicznych, zamawiającego, wykonawcy, środków publicznych, najkorzystniejszej oferty, ceny, oferty częściowej, oferty wariantowej, umowy ramowej. Ponadto w innych przepisach (...)

Płatności bezpośrednie dla producentów rolnych - w 2006 r.

Płatności bezpośrednie dla producentów rolnych - w 2006 r.

Na jakich zasadach przysługują płatności bezpośrednie? Zgodnie z ustawą o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych, osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego, przysługują płatności na będące w jej posiadaniu grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu (...)

Jak opodatkować grunty rolne?

Jak opodatkować grunty rolne?

Grunty określone w ewidencji jako użytki rolne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na takich użytkach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, objęte są podatkiem rolnym. Regulacja prawna pojęcia gospodarstwa rolnego oraz nieruchomości rolnej nie jest jednolita. Rzeczpospolita 11.03.2009 r. rolny grunt, podatek, opodatkowanie, wójt

Co przyniesie specustawa mieszkaniowa?

Co przyniesie specustawa mieszkaniowa?

Tzw. specustawa mieszkaniowa ma na celu skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowych z 5 lat do roku oraz określenie standardów dla tych inwestycji. Standardy dotyczą odległości budowanych inwestycji od szkół czy przystanków komunikacji miejskiej. W konsekwencji nowe inwestycje mieszkaniowe powinny trafić na przygotowane do tego tereny a to ograniczy rozlewanie (...)

Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych

Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych

  Jak uczy historia, Państwo zawsze starało się utrudniać obywatelom życie poprzez wprowadzanie wszelkiego rodzaju ograniczeń, koncesji, wprowadzając wymóg uzyskania zezwoleń i uzależniając dokonanie przez nas określonej czynności od szeregu elementów. Czasem było to podyktowane racjonalnymi przesłankami, czasem zaś z powodów zrozumiałych tylko dla Ustawodawcy. (...)

Co z gruntami rolnymi w mieście?

Co z gruntami rolnymi w mieście?

Właściciele gruntów rolnych położonych na terenach miast, którzy płacą podatek rolny, mogą spać spokojnie. Będą się rozliczać z fiskusem na tych samych zasadach co dotychczas. Łatwiej za to wybudują dom na swojej działce. Wynika tak z przepisów znowelizowanej ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która weszła w życie 1 stycznia 2009 r. Jak czytamy w nowelizacji, spod działania (...)

Hipoteka - co zabezpiecza i jak ją ustanowić?

Hipoteka - co zabezpiecza i jak ją ustanowić?

    Co to jest hipoteka i co jest jej przedmiotem? Wierzyciel może żądać od dłużnika aby ten zaspokoił jego roszczenie. Jednak może się zdarzyć, że dłużnik nie będzie mógł świadczyć (np. będzie niewypłacalny). Hipoteka jest prawem wierzyciela, które gwarantuje mu, że jego roszczenie zostanie zaspokojone. Obciąża ona konkretnie wskazaną nieruchomość, (...)

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Wchodząca w życie 20 I 2005 r. nowelizacja do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w dość istotny sposób zmieniła dotychczas obowiązujące stosunki majątkowe między małżonkami. Przede wszystkim poszerzono katalog ustrojów majątkowych mogących istnieć między małżonkami, tak, że do obowiązujących obecnie systemów: wspólności ustawowej, wspólności (...)

Zapłata przy braku faktury

Zapłata przy braku faktury

Z naszego dyżuru reporterskiego radomszczański biznesmen dowiedział się, że nie można żądać zapłaty, nie wystawiając faktury. Mieczysław Dyła produkuje w Radomsku wino. Swego czasu od firmy z Wejherowa wydzierżawił nieruchomość. W umowie zapisano, że czynsz dzierżawny plus podatek VAT będzie płatny do końca każdego kolejnego miesiąca. (...)— Jeżeli przedsiębiorca świadczył (...)

Zakład energetyczny zapłaci za przebiegający przez działkę kabel

Zakład energetyczny zapłaci za przebiegający przez działkę kabel

Zakład energetyczny i właściciela działki, przez którą poprowadzono instalacje, może wiązać umowa dzierżawy, a nie służebność, czyli właścicielowi należy się czynsz (...)Jako podstawę dowyliczenia żądanej sumy wzięli czynsz dzierżawny w tej okolicy. (...)Pełnomocnik państwa Z., adwokat Alicja Lachowska, przekonywała Sąd Apelacyjny, że o służebności w tym wypadku nie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podleganie pod KRUS po wydzierżawieniu gruntu

Podleganie pod KRUS po wydzierżawieniu gruntu

Ja pracuję na umowę o pracę w firmie wiec jestem ubezpieczony w ZUS, natomiast żona jest ubezpieczona w KRUS jako rolnik (żona nie ma umowy o prace i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej (...)

Wydzierżawienie nieruchomości rolnej

Wydzierżawienie nieruchomości rolnej

Z żoną jesteśmy właścicielami około 40 ha nieruchomości rolnej (jest tu uprawiana pszenica/rzepak - czyli zwykła działalność rolna bez działów specjalnych). Za tę ziemie spłacamy kredyt, (...)

Opodatkowanie dzierżawy urządzeń z Niemiec

Opodatkowanie dzierżawy urządzeń z Niemiec

Mam zamiar jako polski przedsiębiorca zawrzeć z niemieckim przedsiębiorcą umowę dzierżawy urządzenia do wykonywania testów sprawności działania pewnego wyrobu, po jego wytworzeniu przeze mnie. (...)

Dłużnik dzierżawca a egzekucja z nieruchomości

Dłużnik dzierżawca a egzekucja z nieruchomości

Właśnie otrzymałem od starosty informację o tym, że mój dłużnik jest właścicielem działki oraz dzierżawcą dwóch działek. Jest to odpowiedź na moje zapytanie, czy jest on właścicielem (...)

Domniemanie, że właściciel działki jest rolnikiem

Domniemanie, że właściciel działki jest rolnikiem

Mąż pracuje zawodowo. W 1995 r. zmarł mu ojciec. W 1996 r. zostało wydane przez sąd postanowienie stwierdzenia spadku, na mocy którego został współwłaścicielem wraz ze swoją matką i siostrą (...)

Wypowiedzenie umowy dzierżawy

Wypowiedzenie umowy dzierżawy

Wkrótce mam przyjąć spadek, w skład którego wchodzi dzierżawiony grunt. Sprawa spadkowa jest w toku. Umowa dzierżawy została zawarta w myśl ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym (...)

Uprawnienie dzierżawcy do pierwokupu

Uprawnienie dzierżawcy do pierwokupu

Małżeństwo rolników chce wydzierżawić swoje gospodarstwo. W razie chęci sprzedaży w późniejszym terminie w/w gospodarstwa podobno prawo pierwokupu ma dzierżawca. Czy jeśli dzierżawca nie zechce (...)

Nakłady na rzecz dzierżawioną

Nakłady na rzecz dzierżawioną

W trakcie umowy dzierżawy otrzymałem od wydzierżawiającego pismo, w którym wydzierżawiający poinformował mnie o postanowieniu zatrzymania ulepszeń jakich dokonałem na dzierżawionej działce. (...)

Dzierżawa nieruchomości

Dzierżawa nieruchomości

Zawarłem z gminą umowę dzierżawy gruntu na okres 10 lat- na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Miejskiej - i zagospodarowałem nieruchomość zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. Aktualnie gmina (...)

Dzierżawca jako podatnik podatku rolnego

Dzierżawca jako podatnik podatku rolnego

W ustawie z dnia 10 pażdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym zmieniono m.in. art. 3 ust. 1 pkt 3, w którym zapisano, że: "jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w (...)

Dzierżawa samochodu z kierowcą

Dzierżawa samochodu z kierowcą

Spółka z o.o. zawarła umowę dzierżawy samochodu, gdzie w zapisie tej umowy ustalono m. in.: \"Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem samochodu marki XXX o cechach XXX i przedmiotowy (...)

Dzierżawa a amortyzacja

Dzierżawa a amortyzacja

Wydzierżawiam obiekt turystyczny, w którym w ostatnim czasie został przeprowadzony remont dachu. Został on pokryty kiepskiej jakości papą, która przy pierwszych wiatrach została w większości (...)

Umowa dzierżawy a podatki

Umowa dzierżawy a podatki

Czy w umowie dzierżawy gruntu rolnego można zawrzeć zapisy, że: - w przypadku niezapłacenia czynszu rozwiązuje się umowę po miesiącu od upłynięcia terminu? Czy konieczne jest wcześniejsze wezwanie (...)

Umowa dzierżawy a prawa dzierżawcy

Umowa dzierżawy a prawa dzierżawcy

Spółka z o.o. chce wydzierżawić na 30 lat ziemię ok. 1 h pod budowę farmy wiatrowej na lat 30. Zawarła, w umowie dzierżawy klauzulę, że tylko spółce w tych 30 latach przysługuje prawo poddzierżawy. (...)

Gospodarstwa rolne a grunty orne, leśne etc

Gospodarstwa rolne a grunty orne, leśne etc

Mój ojciec nie był rolnikiem i nie prowadził tego typu działalności. Prowadził działalność budowlaną. Zajmował się kupowaniem parcel w Warszawie i jej okolicach, posiadał cegielnie w której (...)

Definicja gospodarstwa rolnego według Kodeksu cywilnego

Definicja gospodarstwa rolnego według Kodeksu cywilnego

Czym jest gospodarstwo rolne według polskiego prawa, czy istnieje jakaś definicja jego? Gospodarstwo rolne jest rozumiane w polskim systemie prawnym przedmiotowo-funkcjonalnie. Zgodnie bowiem z art. (...)

Opodatkowanie siedliska na działce rolnej

Opodatkowanie siedliska na działce rolnej

Właściciel chciałby wybudować siedlisko na działce rolnej, która ma powierzchnię większą od średniej wielkości gospodarstwa rolnego w danej gminie. Równocześnie właściciel ma możliwość (...)

Ograniczenia zmiany przeznaczenia gruntu leśnego na cele rolne

Ograniczenia zmiany przeznaczenia gruntu leśnego na cele rolne

Jakie ograniczenia wprowadza prawo w odniesieniu do zmiany przebaczenia gruntu leśnego na cele rolne? W doktrynie wskazuje się, iż: „Z trwałym utrzymywaniem lasów wiąże się też ograniczanie (...)

Warunki zabudowy siedliskowej

Warunki zabudowy siedliskowej

Posiadam działkę mającą w poprzednim planie zagospodarowania status gruntu rolnego. Powierzchnia działki jest dużo mniejsza od średniej wielkości gospodarstwa w tej gminie. Zgodnie z nową ustawą, (...)

Podwyżka czynszu za lokal użytkowy

Podwyżka czynszu za lokal użytkowy

Wynajęłam w 2007 r. pawilon firmie na czas określony 9 lat. W paragrafie o czynszu zawarliśmy kwotę z adnotacją o podwyżce raz w roku o wskaźnik GUS. W tym roku, w kwietniu w związku z podwyżką (...)

Faktura za dzierżawę z dużym opóźnieniem

Faktura za dzierżawę z dużym opóźnieniem

Firma podpisała kilka lat temu wieloletnią umowę na dzierżawę pewnego urządzenia. Zgodnie z umową płatności miały następować raz w roku z dołu na podstawie wystawionej faktury przez wydzierżawiającego. (...)

Sprzedaż obiektu na dzierżawionym gruncie

Sprzedaż obiektu na dzierżawionym gruncie

Dzierżawię grunt o niewielkiej powierzchni, na którym postawiłam stację auto-gazu. Okres dzierżawy kończy się w 2010 roku. Posiadam dokumentację i wszelkie odbiory na prowadzenie stacji. Teraz (...)

FORUM PRAWNE

dzierżawa serwisu internetowego a podatek?

dzierżawa serwisu internetowego a podatek? Witam, Nie prowadzę działalności gospodarczej, uruchamiam niedługo pewien serwis internetowy, w którym chciałbym udostępniać miejsce reklamowe. Ponieważ (...)

dzierżawa

dzierżawa witam, czy jeśli istniała tylko ustna umowa dzierżawy pola na około 3 lata, a właścicielka po 3 miesiącach zażądała zwrotu pola. Czy ja mam jakieś szanse na pozostanie a tym polu?? (...)

Podatek leśny- dzierżawa

Podatek leśny- dzierżawa Witam. Mam zamiar wydzierżawić las od sąsiada. Rozumiem, że nie będę miała obowiązku zapłaty podatku leśnego? Czytając ustawę wynika z niej, że tylko dzierżawa (...)

Najem a dzierżawa

Najem a dzierżawa Jaka jest różnica pomiędzy najmem a dzierżawą? (zawor) Najem- oddanie rzeczy do używania za czynsz. Może być najem rzeczy ruchomej lub nieruchomości. Dzierżawa- oddanie rzeczy (...)

Czy można płacić krus, jeśli jest podpisana dzierżawa na 10L? Z góry dziękuje za odpowiedź

Czy można płacić krus, jeśli jest podpisana dzierżawa na 10L? Z góry dziękuje za odpowiedź Czy można płacić krus, jeśli jest podpisana dzierżawa na 10L? Z góry dziękuje za odpowiedź Moja (...)

Umowa dzierżawy, kiedy traci ważność?

Umowa dzierżawy, kiedy traci ważność? Witam, podpisałem umowę dzierżawy na okres 5 lat (było to rok temu) z datą wypowiedzenia 1 roku. Niedawno dowiedziałem się, że właściciel tego pola (...)

Umowa dzierżawy a podwyższenie czynszu

Umowa dzierżawy a podwyższenie czynszu Witam Bardzo proszę o pomoc w następującej sprawie: Podpisana jest umowa dzierżawy ze spółką państwową na dzierżawę gruntu na której umiejscowiona (...)

dziedziczenie a umowa dzierżawy

dziedziczenie a umowa dzierżawy dziedziczenie a umowa dzierżawy Mam kilka pytań co do dzierżawy terenu po śmierci dzierżawcy. Umiera dzierżawca który dzierżawił od spółdzielni teren na którym (...)

umowa dzierżawy

umowa dzierżawy Witam, podpisałem umowę dzierżawy na okres 5 lat (było to rok temu) z datą wypowiedzenia 1 roku. Niedawno dowiedziałem się, że właściciel tego pola sprzedał je komuś innemu (...)

wydzierżawienie współwłasności

wydzierżawienie współwłasności Witam Jestem współwłaścicielem nieruchomości rolnej. Jest 3 współwłaścicieli. Ja z siostrą posiadamy 5/6. Dziadek wydzierżawiał ziemie od 1996 r. bądź (...)

jak wygląda wniosek wypowiedzenia umowy dzierżawy

jak wygląda wniosek wypowiedzenia umowy dzierżawy jak wygląda wniosek wypowiedzenia umowy dzierżawy mam napisać rozwiązanie umowy dzierżawy Wypusuje sie nastepujace dane najpierw wydzierżawiający (...)

grunty rolne - przekształcenie

grunty rolne - przekształcenie Witam mam pytanie , jakie dokumenty trzeba złożyć żeby móc przekształcić grunty rolne? Wiem że pytaine jest ogólne, ale to dlatego że chce wiedzieć wszystko an (...)

grunty rolne na budowlane

grunty rolne na budowlane Witam, złożyłem pismo o przekwalifikowanie moich gruntów na działki budowlane, ale trwa to już dosc długo, bo ponoć ktoś z posiadaczy okolicznych działek się odwołuje, (...)

Postępowanie spadkowe- przedmiotem grunty rolne

Postępowanie spadkowe- przedmiotem grunty rolne Witam, W Sądzie aktualnie toczy się postepowanie spadkowe po moich dziadkach. Przedmiotem spadku są grunty rolne. Jestem osobą z wykształceniem rolniczym (...)

Czy emeryt z emeryturą KRUS może nabyć grunty rolne?

Czy emeryt z emeryturą KRUS może nabyć grunty rolne? Czy emeryt z emeryturą KRUS może nabyć grunty rolne?

Chce oddzielic grunty rolne od budynku mieszkalnego i zalozyc ksiege wieczysta dla tegoz budynku mieszkalnego.

Chce oddzielic grunty rolne od budynku mieszkalnego i zalozyc ksiege wieczysta dla tegoz budynku mieszkalnego. Chce oddzielic grunty rolne od budynku mieszkalnego i zalozyc ksiege wieczysta dla tegoz budynku (...)

Porady prawne