Uprawnienia i obowiązki dostawcy (wykonawcy) w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Jakie są podstawowe uprawnienia dostawców (wykonawców)?

Podstawowym uprawnieniem dostawców (wykonawców), jest możliwość wzięcia udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest interesujące dostawcę (wykonawcę) zamówienie publiczne.

Do innych podstawowych uprawnień dostawców (wykonawców) w procedurze zamówień publicznych należą:

 • możliwość wzięcia udziału w postępowaniu,
 • złożenie oferty,
 • zastrzeżenie w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • zmiana oferty,
 • złożenie wniosku o przedłużenie terminu składania ofert,
 • wycofanie się z postępowania,
 • składanie pytań o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz),
 • wzięcie udziału w zwołanym przez zamawiającego zebraniu dostawców (wykonawców),
 • udział w otwarciu ofert,
 • prawo wglądu w dokumentację postępowania,
 • wybór formy wnoszonego wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 • składanie protestów i odwołań,
 • sądowe dochodzenie zawarcia umowy.

W jaki sposób można przystąpić do postępowania?

W przypadku postępowań, które poprzedzone są kwalifikacją wstępną, do właściwego postępowania o zamówienie publiczne dopuszczeni są wyłącznie dostawcy (wykonawcy), którzy zostali zakwalifikowani we wstępnej kwalifikacji. W tym celu dostawcy (wykonawcy), którzy uzyskali informację o jej organizacji, składają wnioski o wstępną kwalifikację. Jednak przed złożeniem wniosków dostawcy (wykonawcy) zwracają się do zamawiającego o przesłanie formularza wstępnej kwalifikacji, który zawiera dane niezbędne do przygotowania wniosku oraz informacje o warunkach i sposobie kwalifikacji do postępowania. Zamawiający ma obowiązek przekazać formularz nie później niż na 14 dni przed terminem składania wniosków o kwalifikację wstępną.
W przypadku postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, zamawiający w ogłoszeniu określa, jakie warunki muszą spełniać dostawcy (wykonawcy), aby móc być dopuszczonym do właściwego przetargu.

Dlatego podmioty te składając wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu muszą przedstawić wymagane przez zamawiającego dokumenty. Do składania ofert zamawiający zaprasza tylko tych dostawców (wykonawców), którzy spełniają wymagane warunki. Zaproszenie powinno zawierać informacje określającą nazwę (firmę) i adres (siedzibę), pod który można zwrócić się o specyfikację istotnych warunków zamówienia. Na podstawie specyfikacji dostawcy (wykonawcy) przygotowują ofertę.

Jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu dwustopniowego, dostawcy (wykonawcy) najpierw składają oferty wstępne bez podawania ceny. Dostawcy (wykonawcy), aby móc przygotować ofertę wstępną, muszą najpierw zwrócić się do zamawiającego o przesłanie formularza specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która powinna zawierać informacje niezbędne do jej przygotowania. Do drugiego etapu przystąpić mogą wybrani przez zamawiającego oferenci, którzy spełniają określone w specyfikacji wstępnej wymagania. Dopiero teraz oferenci mogą składać oferty zawierające cenę.

Natomiast w przetargu nieograniczonym, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani uzyskaniem zamówienia dostawcy (wykonawcy). W tym celu podmioty te składają wniosek do zamawiającego o przesłanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przypadku pozostałych trybów udzielania zamówienia publicznego (negocjacje z zachowaniem konkurencji, zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki), inicjatywa w wyborze oferentów należy do zamawiającego. On decyduje, do których dostawców (wykonawców) wysłać zaproszenie do udziału w negocjacjach, wystosować zapytanie o cenę lub rozpocząć rokowania. Dostawcy (wykonawcy) mogą odpowiedzieć na inicjatywę zamawiającego lub z niej zrezygnować. Nie mają natomiast w zasadzie możliwości wzięcia udziału w postępowaniu z własnej inicjatywy, tak jak to ma miejsce w trybach przetargowych. Wyjątkowo, jeżeli w trybach negocjacji z zachowaniem konkurencji lub zapytania o cenę, wybór dostawców (wykonawców) zaproszonych do udziału w postępowaniu nie zapewnia konkurencji, dopuszczalne jest złożenie protestu na czynność wyboru dostawców (wykonawców).

Co to jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia?

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybach przetargowych jest podstawowym dokumentem udostępnianym dostawcom i wykonawcom.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika