16.2.2021

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Urlop bezpłatny - kiedy można wziąć urlop bezpłatny i na jakich zasadach?

Jaki charakter ma urlopy bezpłatne?

Prawo pracy, oprócz przysługującego pracownikowi niezbywalnego prawa do urlopu wypoczynkowego, przewiduje także możliwość skorzystania z urlopu bezpłatnego. Urlop bezpłatny jest przywilejem pracowniczym, z którego zawsze można skorzystać. Przywilej ten nie korzysta jednak z takich dobrodziejstw jak prawo do urlopu wypoczynkowego.

Kiedy można udzielić urlopu bezpłatnego?

Urlopu bezpłatnego pracodawca może udzielić na pisemny wniosek pracownika. Jeżeli udzielony urlop bezpłatny ma trwać dłużej niż 3 miesiące, pracodawca i pracownik mogą uzgodnić, że dopuszczalne jest odwołanie pracownika z takiego urlopu z ważnych przyczyn.

Okresu urlopu bezpłatnego w zasadzie nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jeżeli jednak pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym (czy urlopie wychowawczym) w wymiarze do 1 miesiąca, okres ten wlicza się do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego.

Porady prawne

Jak powinien być sformułowany wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego?

Wniosek pracownika nie musi zawierać uzasadnienia, jednak powinien wskazywać czas trwania urlopu.

Czy pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego po otrzymaniu pisemnego wniosku?

O tym, czy wniosek pracownika powinien być uwzględniony, czy odrzucony, decyduje samodzielnie pracodawca. Rozpatrując tę ewentualność, pracodawca bierze pod uwagę potrzeby prawidłowej organizacji pracy oraz doniosłość ewentualnego uzasadnienia. Leży to w sferze swobodnego uznania pracodawcy i jego decyzja odmowna udzielenia urlopu bezpłatnego nie podlega ocenie organów kontrolujących przestrzeganie przepisów prawa pracy. W razie odmowy udzielenia urlopu, pracownikowi generalnie nie służą żadne środki prawne, mające na celu wyegzekwowanie takiego urlopu.

Nawet jeżeli sam wniosek zostanie przez pracodawcę uwzględniony, to kwestia czasu trwania urlopu może podlegać osobnemu uzgodnieniu.

Czego może spodziewać się po urlopie bezpłatnym pracownik?

Po powrocie z urlopu bezpłatnego pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownika na tych samych warunkach jak przed rozpoczęciem urlopu.

W jakich wypadkach udzielenie urlopu bezpłatnego jest obowiązkowe?

Obowiązkowo pracodawca powinien udzielić urlopu bezpłatnego, gdy przepisy szczególne tak stanowią, tj. m.in. kiedy przedmiotem wniosku jest:

 • urlop wychowawczy (okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze);
 • urlop przysługujący pracownikowi powołanemu do pełnienia funkcji z wyboru w organizacji związkowej, poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika (okres tego urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze); 
 • urlop udzielany młodocianemu uczęszczającemu do szkoły dla pracujących, na jego wniosek, w okresie ferii szkolnych w wymiarze nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym dwóch miesięcy (okres tego urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze);
 • urlop udzielany pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie (w czasie trwania tego urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia);
 • urlop udzielany osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii (okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy);
 • urlop bezpłatny na okres pełnienia funkcji  członka zarządu komisarycznego w banku (okres tego urlopu bezpłatnego jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze);  
 • urlop bezpłatny na czas sprawowania funkcji członka Krajowej Rady okres tego urlopu wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia wynikające ze stosunku pracy).

W przypadku wymienionych sytuacji, nie istnieje tu możliwość zastrzeżenia dopuszczalności odwołania pracownika z urlopu bezpłatnego.

Niektóre innne szczególne przypadki urlopu bezpłatnego

Urlop bezpłatny na czas pracy u innego pracodawcy

Możliwa jest też sytuacja, w której pracownik, będąc na urlopie bezpłatnym u jednego pracodawcy, wykonuje pracę u innego. Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Konieczne do tego jest więc zawarcie porozumienia pomiędzy tymi pracodawcami w tej sprawie. Porozumienie to określać ma okres, przez jaki pracownik ma wykonywać pracę u innego pracodawcy. Niezbędne jest także wyrażenie zgody przez pracownika dokonane na piśmie. Bez zgody pracownika udzielenie urlopu bezpłatnego nawet w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy nie jest możliwe.

Pracownik zachowuje wszelkie uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy (czyli u tego, u którego przebywa na urlopie bezpłatnym). 

Porozumienie z innym pracodawcą, na które pracownik wyrazi zgodę na piśmie, prowadzi do tego, że macierzysty pracodawca jest zwolniony od obowiązku wypłacania pracownikowi wynagrodzenia. Pracownik, nie tracąc zatrudnienia u macierzystego pracodawcy, ma zaś możliwość zarobkowania u innego pracodawcy. Okres takiego urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy. Jednocześnie podczas pracy wykonywanej w czasie urlopu bezpłatnego na rzecz drugiego pracodawcy pracownik zachowuje u tego drugiego pracodawcy wszystkie uprawnienia pracownicze z tytułu świadczonej na jego rzecz pracy.

Urlop bezpłatny związany z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

Pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach innych, niż określone w art. 103[1]-103[5] Kodeksu pracy, mogą być przyznane:

 1. zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia,
 2. urlop bezpłatny 

- w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem. Nie przewidziano przy tym zaliczania do stażu pracy pracownika okresu takiego urlopu bezpłatnego, który został mu udzielony w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych z jego własnej inicjatywy.

 

Pamiętaj, że:

 • Pracodawca nie może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego z własnej inicjatywy. W praktyce oznacza to, iż pracodawca nie może, np. z powodu przestoju w zakładzie, "wysłać" pracownika na urlop bezpłatny, jeżeli pracownik sam o to nie zawnioskuje.
 • Generalnie okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do stażu pracy, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze.
 • Urlop bezpłatny trwający nie dłużej niż jeden miesiąc nie ma wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego przysługujący pracownikowi w danym roku kalendarzowym.
 • Urlop wychowawczy udzielany jest na wniosek pracownicy, a czas jego trwania, w dniu zakończenia, wlicza się do stażu pracy u pracodawcy, który go udzielił.
 • Urlop udzielany młodocianemu uczęszczającemu do szkoły dla pracujących udzielany jest na jego wniosek, w okresie ferii szkolnych, w wymiarze nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym dwóch miesięcy, a okres tego urlopu wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wymiar urlopu nauczycielskiego

Wymiar urlopu nauczycielskiego

  Nauczycielowi - jak każdemu innemu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, jednak specyfika tego zawodu jest powodem, dla którego nauczyciel może skorzystać jeszcze z kilku innych rodzajów urlopu.   Urlop wypoczynkowy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji (...)

Wybierasz się na stypendium zagraniczne? - Dowiedz się, na jakich warunkach możesz jechać.

Wybierasz się na stypendium zagraniczne? - Dowiedz się, na jakich warunkach możesz jechać.

3 lipstopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w setOstatni( '1' ); sprawie setOstatni( '2' ); warunków setOstatni( '3' ); kierowania setOstatni( '4' ); osób za setOstatni( '5' ); granicę w setOstatni( '6' ); celach setOstatni( '7' ); naukowych, setOstatni( '8' ); dydaktycznych i setOstatni( '9' ); szkoleniowych (...)

Leasing pracowniczy- na jakich zasadach?

Leasing pracowniczy- na jakich zasadach?

Wypożyczenie pracownika, nazywane także leasingiem pracowniczym, jest zgodne z art. 1741 kodeksu pracy. Na jego podstawie można udzielić podwładnemu bezpłatnego urlopu w celu wykonywania pracy gdzie indziej przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Przepis ten wskazuje jednak, że jest to możliwe wyłącznie za zgodą podwładnego. Ta musi być wyrażona (...)

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym uprawnieniem przysługującym nauczycielom. Początkowo problematyka ta była uregulowana w sposób korzystniejszy, jednakże wraz z nowelizacją Karty Nauczyciela z dnia 15 lipca 2004 r. uprawnienie to uległo ograniczeniom. Komu przysługuje prawo do urlopu dla poratowania zdrowia? Uprawnienie to przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie dobre wspomnienia. Zacznij od zaplanowania wyjazdu i rozsądnie zaplanuj podróż stosownie (...)

Etat, czy samozatrudnienie?

Etat, czy samozatrudnienie?

Żeby ustalić, co w danej sytuacji korzystniejsze – etat, czy samozatrudnienie - warto dokładnie przeanalizować różnice m.in. w wysokości płaconych podatków, składek na ubezpieczenia, jak też prawa do urlopu. Samozatrudnienie – działanie na własny rachunek Przechodząc na samozatrudnienie, zaczyna się działać na własny rachunek. Oznacza to, że sam przedsiębiorca (...)

Urlop bezpłatny - przymusowo czy dobrowolnie? - opinia prawna

Urlop bezpłatny - przymusowo czy dobrowolnie? - opinia prawna

Stan faktycznyCzy i po spełnieniu jakich warunków pracodawca może wysłać całość lub część załogi na przymusowy urlop bezpłatny?Opinia prawnaPrzymusowe urlopy bezpłatne, o które Pan pyta, nie istnieją w świetle polskiego prawa. Z artykułu 174 § 1 kodeksu pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami) wynika, że urlopy bezpłatne mogą być udzielane (...)

Urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny

Zatrudniony ma prawo wziąć urlop bezpłatny. Pracodawca natomiast nie może wysłać go na taki urlop, choćby nawet nie miał dla niego zajęcia. Na pisemny wniosek pracownika firma może mu udzielić urlopu bezpłatnego. Prawo nie określa ani minimalnego, ani maksymalnego okresu takiego urlopu. Oznacza to, że nieobecność w pracy z tego tytułu może potrwać od jednego dnia do nawet kilkunastu (...)

Jak przedłużyć wakacyjny wypoczynek?

Jak przedłużyć wakacyjny wypoczynek?

Urlop wypoczynkowy – jeśli zgodzi się na to pracodawca – można przedłużyć bezpłatnym. Prawo nie zabrania, by pracownik w jednym roku kalendarzowym skorzystał zarówno z urlopu wypoczynkowego, jak i bezpłatnego – pisze Rzeczpospolita. Ostateczna decyzja o udzieleniu bezpłatnego urlopu należy do przełożonego. Nie ma on obowiązku wyrażania zgody i nie musi tłumaczyć (...)

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

29 kwietnia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Dowiedz się: na czym polega ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, co to jest rezydencja podatkowa, jakie są kryteria ustalania rezydencji podatkowej i na czym one (...)

Dłuższe urlopy na opiekę nad dzieckiem

Dłuższe urlopy na opiekę nad dzieckiem

Od przyszłego roku rodzice mogą liczyć na dodatkowe wolne. Mężczyźni dostaną dwa razy więcej. Od 2012 roku pracownicy zyskają więcej wolnego czasu na opiekę nad dzieckiem. Dotyczy to nie tylko rodziców biologicznych, lecz również tych, którzy malucha adoptowali. Obecnie ojcowie mają prawo do 7 dni urlopu ojcowskiego, które można wziąć do momentu ukończenia (...)

Urlop bezpłatny tylko na wniosek

Urlop bezpłatny tylko na wniosek

Pracownik na wolnym, czyli wszystko o urlopie Tylko 9,99 zł Zgodnie z art. 174 § 1 kodeksu pracy, pracownikowi na jego wniosek może być udzielony urlop bezpłatny. Przepis ten nie ustanawia tylko dodatkowego rodzaju urlopu, lecz określa także przesłanki korzystania z tego urlopu. Jest to urlop szczególny, za który pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie. Dlatego też procedura jego (...)

Czy pracodawca może zatrudniać osoby niepełnoletnie? Warunki ich zatrudniania

Czy pracodawca może zatrudniać osoby niepełnoletnie? Warunki ich zatrudniania

  Osoby niepełnoletnie (młodociane), czyli takie, które ukończyły 16 lat i nie przekroczyły 18, mogą być zatrudniane na umowę o pracę, jednak przy spełnieniu pewnych warunków. Jakie warunki muszą być spełnione aby można było zatrudnić młodocianego? Młodocianego można zatrudnić, gdy: ukończył co najmniej gimnazjum oraz posiada świadectwo lekarskie stwierdzające, (...)

Gotowa konstytucja dla nauki

Gotowa konstytucja dla nauki

Tzw. ustawa 2.0 wprowadza reformę szkolnictwa wyższego. To m.in. zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Konstytucja dla nauki wejdzie w życie 1 października 2018 r. Konstytucja dla nauki została (...)

Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową

Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową

Poznaj zasady odliczania tzw. kosztów pracowniczych w ramach działalności badawczo-rozwojowej (ulgi B+R). To instrument, który efektywnie obniża wysokość podatków dochodowych płaconych przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Popularność ulgi B+R rośnie wraz ze wzrostem limitów odliczeń.  Z dniem 1 stycznia 2016 (...)

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

3 listopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w // sprawie // podejmowania i // odbywania // przez // cudzoziemców // studiów i // szkoleń oraz ich // uczestniczenia w // badaniach // naukowych i // pracach // rozwojowych. Zastępuje ono poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji (...)

Zwiększenie pomocy dla weteranów i weteranów poszkodowanych

Zwiększenie pomocy dla weteranów i weteranów poszkodowanych

Stworzenie bardziej efektywnego systemu pomocy i wsparcia weteranów, m.in. dodatkowe uprawnienia dla poszkodowanych żołnierzy, większe dodatki finansowe, kompleksową opiekę medyczną i turnusy leczniczo-rehabilitacyjne, środki na kształcenie weteranów – to przewiduje przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami (...)

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 – drugi rok wprowadzania zmian w systemie edukacji Nowy rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania zmian w edukacji. Następna tura podwyżek dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmowy internet i multimedialne tablice w szkołach, a także nowa podstawa programowa dla kolejnych klas szkoły podstawowej oraz zmiany w egzaminach – (...)

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

O czym należy pamiętać, podpisując umowę z biurem podróży? Jeśli wybierasz się w podróż z organizatorem wycieczki lub korzystasz z jakichś usług turystycznych, sprawdź dokładnie podpisywaną umowę, zwracając uwagę szczególnie na postanowienia, jakie często kwestionuje UOKiK. Nieostrożność przy zawieraniu umowy, może sprowadzić na podróżnego kłopoty, (...)

Jak uzyskać pomoc medyczną w czasie zimowego wypoczynku?

Jak uzyskać pomoc medyczną w czasie zimowego wypoczynku?

Ferie zimowe i sezon narciarski to dla wielu z nas okazja do wypoczynku nie tylko w kraju, ale także za granicą. W jaki sposób uzyskać pomoc lekarza poza miejscem swojego zamieszkania? W jakich sytuacjach przyda nam się Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego? Gdzie szukać pomocy w razie nagłej choroby? Przebywając na zimowym wypoczynku poza miejscem zamieszkania możemy (...)

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów "Pakietu mobilności I", wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. - "Polska dostosowuje się do wytycznych Unii Europejskiej, systematycznie wprowadzając nowe przepisy "Pakietu Mobilności" dla branży transportu międzynarodowego. Nowe regulacje (...)

Czas trwania, forma oraz jawność umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Czas trwania, forma oraz jawność umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  Jak długo może obowiązywać umowa w sprawie zamówienia publicznego? Ustawa zawiera generalny zakaz zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego na czas nieoznaczony. Zakaz ten obowiązuje od czasu wejścia w życie ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r., o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, a więc od dnia 9 listopada 1997 r. Zgodnie z przywołaną (...)

Wygrane nagrody a podatek dochodowy

Wygrane nagrody a podatek dochodowy

Jakie przychody są odpodatkowane? Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jak stanowi zaś art. 11 ust. 1 tej ustawy, przychodami, (...)

Prawa mamy

Prawa mamy

Jakie prawa przysługują kobiecie w ciąży i po urodzeniu dziecka, z jakiego wsparcia może korzystać świeżo upieczona mama, jaki urlop jej przysługuje? Dowiedz się więcej. Czy kobieta w ciąży, która jest zatrudniona na umowę o pracę, może zostać zwolniona? Co do zasady, od momentu zajścia w ciążę do dnia porodu, a także później przez cały okres urlopu macierzyńskiego, (...)

Jesteś niezadowolony z wykupionej wycieczki? Dowiedz się czego możesz żądać od biura podróży.

Jesteś niezadowolony z wykupionej wycieczki? Dowiedz się czego możesz żądać od biura podróży.

Planując wakacyjny wyjazd, niezależnie od tego czy spędzamy wakacje w kraju czy za granicą, mamy określone wyobrażenia i oczekiwania. Chcemy wykorzystać zasłużony urlop na długo wyczekiwany odpoczynek, który pozwoli na zregenerowanie sił oraz oderwie nasze myśli od pracy i problemów życia codziennego. W związku z tym chcemy spędzić wakacje w miłym dla oka otoczeniu, goszcząc (...)

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Rekomendacje Prezesa UOKiK Promujesz telefon w zamian za zniżkę na produkty tej marki? Reklamujesz swoje książki lub testujesz kosmetyki otrzymane w paczce PR? Jesteś influencerem? Czy wiesz, jak prawidłowo oznaczyć wymienione treści? Przeczytaj tezy z rekomendacji Prezesa UOKiK. Rekomendacje Prezesa UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów w (...)

Dostaną po 30 tys., bo nikt na nich nie głosował

Dostaną po 30 tys., bo nikt na nich nie głosował

Tyle wynosi odprawa dla posła, który nie zostanie na następną kadencję. Co jeszcze należy się przegranym? Państwo nie zostawi na lodzie posłów i senatorów, na których nie głosowano. Oczywiście odejdą oni z parlamentu, ale nie z pustymi rękami. Według prawa należy się im spora odprawa. Jest ona jednakowa dla wszystkich niezależnie od tego, czy wykonywali mandat (...)

Korzystasz z biur podróży? Oto twoje prawa

Korzystasz z biur podróży? Oto twoje prawa

Tym, którzy planują zimowy wypoczynek UOKiK, ULC i UTK razem przypominają o prawach konsumentów i o tym jak ich dochodzić. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia lub wcześniejszego zakończenia wycieczki klient touroperatora ma prawo złożyć reklamację i żądać obniżenia ceny. Reklamacji podlega każdy element wchodzący w skład pakietu usług świadczonych przez przedsiębiorcę turystycznego (...)

Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie

Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie

14 września 2020 r. Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy na realizację dziesięciu bezpłatnych webinariów, podczas których zaprezentowane zostaną założenia nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie oraz wytyczne techniczne w ramach wzorców i standardów. Celem webinariów jest wspomaganie projektantów, (...)

Na czym polega ulga z tytułu darowizn?

Na czym polega ulga z tytułu darowizn?

Jak i ile można odliczyć?   Podstawą prawną tej ulgi jest art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Odliczeniu od dochodu podlegać mogą przekazane przez podatnika darowizny. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Bezpłatny charakter oznacza, że druga (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

14 kwietnia 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób. Przeczytaj najważniejsze tezy, jakie z nich wynikają. ##baner## Istota ulgi dla młodych Objaśnienia dotyczą stosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym (...)

Co zmieni się w prawie w 2011 roku?

Co zmieni się w prawie w 2011 roku?

Na autostradzie rozwiniemy prędkość do 140 km/h, nie pójdziemy do pracy w Trzech Króli, a faktury wyślemy e-mailem. Oprócz udogodnień czeka nas również podwyżka stawek VAT oraz zakaz odliczania tego podatku od paliwa. Poniżej prezentujemy najważniejsze naszym zdaniem zmiany w prawie, które wpłyną na życie Polaków w 2011 roku. Szybciej dojedziemy (...)

Finansowanie zadań oświatowych po nowemu

Finansowanie zadań oświatowych po nowemu

Jaki jest cel ustawy o finansowaniu zadań oświatowych? Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują system finansowania zadań oświatowych, tak aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące szkoły, (...)

Urlop rodzicielski. Od dziś wielkie zmiany

Urlop rodzicielski. Od dziś wielkie zmiany

Zgodnie z przepisami nowelizacji kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, od 17 czerwca 2013 r. łączny wymiar płatnego urlopu po urodzeniu jednego dziecka zwiększy się z 6 miesięcy do roku (52 tygodni), a w przypadku porodu mnogiego nawet do 71 tygodni w zależności od liczby dzieci. Z płatnego rocznego urlopu będą mogli skorzystać rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r. (...)

Młodzież w pracy

Młodzież w pracy

Okres wakacji sprzyja podejmowaniu przez młodzież zatrudnienia. Dla wielu z młodych ludzi jest to okazja nie tylko do zarobienia pieniędzy, ale także do zdobycia doświadczeń zawodowych czy przeżycia czegoś nowego. Młodzi ludzie, wkraczający na rynek pracy, powinni być przy tym świadomi przysługujących im praw, aby nie dać się łatwo wykorzystać nieuczciwym pracodawcom. Zasady (...)

Zasady przyznawania zasiłku wychowawczego - stan prawny na dzień 21 sierpnia 2002 r.

Zasady przyznawania zasiłku wychowawczego - stan prawny na dzień 21 sierpnia 2002 r.

  Co to jest zasiłek wychowawczy? Zasiłek wychowawczy przysługuje rodzicowi, który ze względu na osobistą opiekę nad dzieckiem korzysta z urlopu wychowawczego. Okres zasiłkowy przypada od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Wypłacanie zasiłku wychowawczego uzależnione jest od wysokości uzyskiwanych dochodów w przeliczeniu na członka rodziny. Za dochód przyjmuje (...)

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

Sejm uchwalił nowe Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z przepisami wprowadzającymi tę reformę Tzw. ustawa 2.0 wprowadza zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Wprowadzony ma być ponadto nowy model kształcenia (...)

Samorząd zawodowy wysyła nas na szkolenie - co z podatkiem?

Samorząd zawodowy wysyła nas na szkolenie - co z podatkiem?

Gdy samorząd zawodowy wysyła nas na szkolenie - interpretacja MF Organy podatkowe kwalifikowały uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez samorząd zawodowy do przychodu podatnika – członka tego samorządu. Stanowisko to nie było podzielane w orzeczeniach sądów administracyjnych. W interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej uwzględniono (...)

Oddelegowanie pracowników a ZUS

Oddelegowanie pracowników a ZUS

  Na czym polega oddelegowanie? Istota oddelegowania sprowadza się do wyznaczenia pracownikowi tymczasowego miejsca świadczenia pracy poza siedzibą pracodawcy. W doktrynie przyjmuje się, iż oddelegowanie pracownika pociąga za sobą, co do zasady, konieczność zawarcia pomiędzy pracodawcą a delegowanym pracownikiem dodatkowej umowy (obok łączącej ich dotychczas umowy o pracę), tzw. (...)

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2018/2019 Oprócz przepisów powszechnie obowiązujących, przyznawanie pomocy materialnej dla studentów finansowanej z budżetu państwa reguluje także szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ustalany przez rektora uczelni (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Urlop bezpłatny a wypowiedzenie stosunku pracy

Urlop bezpłatny a wypowiedzenie stosunku pracy

1. Jestem od 4 lat na urlopie bezpłatnym w jedne z firm w Polsce i pracuje za granica na umowie o prace. Otrzymałem teraz dobra oferte od innej firmy polskiej pracy i odwrzesnia ropzoczynam prace w Polsce. (...)

Urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny

Zatrudniam pracownika na umowę na czas określony z klauzulą za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. 30.06 pracownik złożył wniosek o przyznanie urlopu wypoczynkowego. Zgodziłem się. Dowiedziałem (...)

Zwolnienie nauczyciela

Zwolnienie nauczyciela

Nauczyciel mianowany (20 lat stażu pracy) wystąpił z prośbą do dyrektora szkoły w czasie trwania roku szkolnego o \"udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z podjęciem obowiązków w wydziale (...)

Proporcjonalne zmniejszenie urlopu wypoczynkowego

Proporcjonalne zmniejszenie urlopu wypoczynkowego

Pracownik, który wykorzystał w całości urlop wypoczynkowy należny w 2008 roku (26 dni) zwrócił się z prośbą o urlop bezpłatny od 1.07.2008 r. do 26.09.2008 r. Wszystkim pracownikom korzystającym (...)

Urlop bezpłatny w świadectwie pracy

Urlop bezpłatny w świadectwie pracy

Pracownik zatrudniony od 01.01.2006 r. do 31.01.2007 r. na umowę o pracę wykorzystał przysługujący mu w 2006 r. cały urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni. W styczniu 2007 r. wykorzystał przysługujący (...)

Urlop dla poratowania zdrowia a dwa etaty

Urlop dla poratowania zdrowia a dwa etaty

Jestem nauczycielem akademickim zatrudnionym w dwóch uczelniach publicznych. W pierwszej - na pełnym etacie od ponad 20 lat, w drugiej - na 1/2 etatu od 6 lat. Ze względu na duże problemy ze zdrowiem (...)

Zawieszenie działalności gospodarczej a pracownicy

Zawieszenie działalności gospodarczej a pracownicy

Nie z własnej winy popadłem w długi. Wierzyciele mając tytuł wykonawczy złożyli wniosek do komornika o przeprowadzenie egzekucji - zajęcia mienia, czego komornik dokonał, odbierając mi kasę (...)

Urlop nauczyciela z placówki feryjnej

Urlop nauczyciela z placówki feryjnej

Jestem zatrudniony jako nauczyciel informatyki w gimnazjum w wymiarze 4/18 (4 godziny lekcyjne w tygodniu) na czas określony, czyli do końca roku szkolnego. Często też wyjeżdżam w związku z prowadzona (...)

Zwolnienie lekarskie a urlop bezpłatny

Zwolnienie lekarskie a urlop bezpłatny

Prowadzę firmę i zatrudniam pracowników. Wynagrodzenia są przelewane na konto pracowników za ich pisemną zgodą. Termin wypłat ustalono na ostatni dzień miesiąca; w przypadku września 2007 r. (...)

Zgoda na udzielenie urlopu bezpłatnego

Zgoda na udzielenie urlopu bezpłatnego

Jestem lekarzem zatrudnionym w oddziale szpitalnym od 4 lat (umowa o pracę na czas nieokreślony). Czy dyrektor szpitala może mi odmówić podpisania zgody na urlop bezpłatny na okres 3 m-cy jeśli (...)

Bezpłatny urlop dla pracownika akademickiego

Bezpłatny urlop dla pracownika akademickiego

Jestem pracownikiem akademickim, robię doktorat i chciałbym w związku z tym wziąć urlop bezpłatny. Czy mam prawo do urlopu bezpłatnego we względu na pracę naukową w ramach doktoratu? Zgodnie (...)

Urlop habilitacyjny

Urlop habilitacyjny

Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepublicznej uczelni od roku jako drugim miejscu pracy wystąpił o udzielenie półrocznego płatnego urlopu habilitacyjnego. Rozprawę habilitacyjną przygotowuje (...)

Staż pracy a urlop bezpłatny

Staż pracy a urlop bezpłatny

Zatrudniliśmy nauczyciela, który w świadectwie pracy z poprzedniej szkoły ma wpisany okres zatrudnienia 2 lata w tym 1 rok urlopu bezpłatny. Jako podstawę udzielenia urlopu bezpłatnego wpisano § (...)

Urlop bezpłatny a staż pracy

Urlop bezpłatny a staż pracy

Czy urlop bezpłatny odliczany jest od lat pracy, czyli trzeba ten urlop odpracować przed przejściem na emeryturę (mój pracodawca sugeruje że urlop bezpłatny odliczany jest dopiero po wybraniu 30 (...)

Urlop bezpłatny pracownika a ZUS

Urlop bezpłatny pracownika a ZUS

Pracownik poszedł na urlop bezpłatny. Czy mam obowiązek wyrejestrowania go z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (nie dostaje pensji)? Pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym, mimo trwania (...)

Urlop bezpłatny na żądanie

Urlop bezpłatny na żądanie

Kodeks pracy w art. 167 [2] przewiduje możliwość uzyskania nieplanowanego urlopu na żądanie. Pracownik wykorzystał w całości przysługujący mu urlop wypoczynkowy w bieżącym roku kalendarzowym. (...)

Urlop szkoleniowy studiującego pracownika

Urlop szkoleniowy studiującego pracownika

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi na przygotowanie się do obrony pracy magisterskiej ? Czy jest to urlop bezpłatny ? Pracownikowi, który podejmuje naukę w szkole na podstawie skierowania (...)

System wypłaty wynagrodzenia wójta

System wypłaty wynagrodzenia wójta

Wójt gminy wybrany na kadencję 2010-2014 był poprzednio nauczycielem, w związku z jego wyborem od dnia na wójta, od 22.XI br. przebywał na urlopie bezpłatnym. Wiadomo,że nauczyciele otrzymują (...)

Urlop na czas obrony pracy magistreskiej

Urlop na czas obrony pracy magistreskiej

Czy przysługuje mi dodatkowy urlop w związku z obroną pracy magisterskiej? Studia zaoczne, stała umowa o pracę, przysługuje 20 dni w roku (8 lat stażu pracy). Studia opłacane samodzielnie, nie (...)

Umowa zlecenie a urlop bezpłatny

Umowa zlecenie a urlop bezpłatny

Szkoła zatrudnia nauczyciela na podstawie umowy zlecenia, na okres kilku miesięcy, osoba ta zwróciła się o dzień urlopu bezpłatnego (sprawy osobiste tej osoby). Czy można udzielić osobie zatrudnionej (...)

Urlop dodatkowy na obronę pracy magisterskiej

Urlop dodatkowy na obronę pracy magisterskiej

Mam zatrudnionego studenta na umowę o pracę na pełny etat. Proszę mi napisać czy przysługuje pracownikowi dodatkowy urlop na obronę pracy magisterskiej? Kwestie związane z zadanym pytaniem reguluje (...)

Dodatkowy urlop dla pracownika socjalnego

Dodatkowy urlop dla pracownika socjalnego

W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik (kobieta) jest zatrudniony od 7 lutego 2000 roku. Od listopada 2004 do lipca 2005 pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, od lipca 2005 do listopada 2005 przebywał (...)

Czy przysługuje odprawa po urlopie bezpłatnym?

Czy przysługuje odprawa po urlopie bezpłatnym?

Do dnia 1 lipca 2013 r. przebywam na urlopie wychowawczym. W czasie jego trwania zlikwidowano dział, w którym pracowałam. Pracodawca zatrudnia ponad 20 osób. Pracodawca zaproponował mi rozwiązanie (...)

Studia pracownika bez skierowania pracodawcy

Studia pracownika bez skierowania pracodawcy

Jakiś czas temu wystąpiłam z podaniem do szefa mojej firmy o udzielenie urlopu szkoleniowego. Studiuję zaocznie. Spotkałam się z odmową - szef argumentował, że ma dobre chęci, ale to nie firma (...)

Powrót do pracy po urlopie bezpłatnym

Powrót do pracy po urlopie bezpłatnym

Jestem na urlopie bezpłatnym w jednym z urzędów, udzielono mi tego urlopu na czas pełnienia funkcji dyrektora w urzędzie podległym pod urząd, w którym mam teraz urlop bezpłatny. Aktualnie zostałem (...)

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

Witam serdecznie, pół roku temu urodził mi się niepełnosprawny syn. Od czasu porodu jestem urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim, dodatkowo chciałabym wziąć zaległy urlop wypoczynkowy. Na (...)

Urlop szkoleniowy nauczyciela

Urlop szkoleniowy nauczyciela

Przeprowadziłam się 120 km, aby rozpocząć prace w przedszkolu państwowym w W. na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. Czy to prawda, że studiującemu nauczycielowi przysługuje dodatkowy (...)

Nagroda jubileuszowa a urlop bezpłatny

Nagroda jubileuszowa a urlop bezpłatny

Zawarłem porozumienie z pracodawcą na mocy przepisów kodeksu pracy ujętych w art. 174 par. 1, przewidujące, że w ustalonej dacie obejmujący okres około 3 lat udzielony jest mi urlop bezpłatny (...)

Urlop dla studiującego

Urlop dla studiującego

Jeśli jestem zatrudniona na stanowisku referenta biurowo-administracyjnego, a zaocznie studiuję na wydziale finansowym, czy mogę ubiegać się u pracodawcy o urlop szkoleniowy, podczas gdy moje studia (...)

Urlop szkoleniowy dla lekarza

Urlop szkoleniowy dla lekarza

Lekarz zatrudniony w przychodni publicznego ZOZ zwrócił się do dyrektora z wnioskiem o udzielenie urlopu szkoleniowego w wymiarze 4 dni w związku z odbywaniem praktyk w ramach rozpoczętych studiów (...)

FORUM PRAWNE

Urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny Chciałabym uzyskać odpowiedz na dość niemiłą sytuację jaka spotkała mnie w pracy. Wzięłam urlop bezpłatny na dzień 16.08. Mój pracodawca udzielił mi tego urlopu jednocześnie (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

zwolnienie

zwolnienie Policjant, wobec którego orzeczono całkowitą niezdolność do słuzby w związku ze słuzbą, inwalidztwo II grupy i termin ponownych badań został zwolniony z policji w trybie art. 41 ust.1 (...)

Jak dokładnie jest z urlopem dla ucznia szkoły zawodowej po ukończeniu 18 lat

Jak dokładnie jest z urlopem dla ucznia szkoły zawodowej po ukończeniu 18 lat Jestem uczniem klasy pierwszej szkoły zawodowej,jednak mam już ukończone 18 lat. Rozumiem, że mam prawo do 20 dni urlopu. (...)

umowa zlecenie i urlop bezpłatny

umowa zlecenie i urlop bezpłatny Czy pracownikowi na zlecenie przysługuje urlop bezpłatny? Jeżeli tak to w jakim wymiarze? Urlop bezpłatny dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie (...)

Czy pracodawca wypłacił za mało?

Czy pracodawca wypłacił za mało? Witam, mam pytanie - w październiku pracowałem w firmie informatycznej (był to okres próbny). Umowa została podpisana 5 października i brzmiała następująco: (...)

Prośba o pomoc.Kontrakt-świadczenia

Prośba o pomoc.Kontrakt-świadczenia Pracowałem w firmie od 2010-10-19 do 2014-01-04.(2 Umowy 2-letnie) Miejsce pracy w Niemczech oddelegowany z polskiej firmy, wynagrodzenie też tam płacone w euro (...)

Urlop bezpłatny lub wypowiedzenie

Urlop bezpłatny lub wypowiedzenie Witam, Chciałabym opisać swoją sytuację i prosić o pradę co mogłabym zrobić, żeby nie być poszkodowaną i czy pracodawca postępuje właściwie? Zatrudniłam (...)

POMOCY! JESTEM NA URLOPIE CZY BEZ PRACY - MUSZE DZIALAC SZYBKO

POMOCY! JESTEM NA URLOPIE CZY BEZ PRACY - MUSZE DZIALAC SZYBKO Miałam podpisaną umowę na czas określony do listopada b.r. Tydzień temu podpisałam pismo o treści: ''Rozwiązanie umowy o pracę (...)

outsourcing a urlop

outsourcing a urlop Dzień dobry, Piszę do Państwa na forum z wielką prośbą o pomoc w sprawie mojego sporu z pracodawcą dot. przysługującego mi urlopu. Obecnie jestem zatrudniona w dwóch firmach: (...)

Praktyki w serwisie samochodowym

Praktyki w serwisie samochodowym Witam mam taki problem. Jestem w 3 klasie szkoły zawodowej. Odbywam praktyki w prywatnym serwisie na stanowisku elektromechanik. Mam kilka pytań. Ostatnio miałem zapalenie (...)

pracownik samorządowy a powołanie na funkcję wiceburmistrza

pracownik samorządowy a powołanie na funkcję wiceburmistrza Pracownik szczebla powiatowego obejmuje funkcję wiceburmistrza (na podstawie zarządzenia burmistrza o powołaniu). Pracownik zatrudniony (...)

dyżury domowe

dyżury domowe Pracuje w wodociągach na stanowisku konserwatora sieci wodociągowej,prasuję przez cały tydzień od poniedziałku do piątku tj.40godz.tygodniowo,lecz jednocześnie od 15 godz.rozpoczynam (...)

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy Czy moge korzystac z urlopy wychowawczego posylajac jednoczesnie dziecko do przedszkola? czy te dwie rzeczy sie wykluczaja i posylajac dziecko do przedszkola musze powiadomic zaklad pracy (...)

Urlop na zasadach urlopu macierzyńskiego

Urlop na zasadach urlopu macierzyńskiego Witam -:) W styczniu 2008r. otrzymaliśmy z mężem pieczę nad dzieckiem wtedy 3.5 letnim do rodziny zastępczej. Od razu otrzymałam urlop macierzyński na (...)

Urlop bezpłatny czy zwolnienie lekarskie

Urlop bezpłatny czy zwolnienie lekarskie Witam, Od kilku lat pracuję w firmie, gdzie codziennie muszę dźwigać duże ciężary przez co ostatnio mam spore problemy z kręgosłupem. Są takie dni, że (...)

Odszkodowanie w wyniku utraty zatrudnienia

Odszkodowanie w wyniku utraty zatrudnienia Witam wszystkich... Pracowałam w slepie jako sprzedawca ... miałam umowę na okres 3 lat. W tym okresie urodziłam dziecko i wykorzystałam urlop macierzyński (...)

urlop bezpłatny.

urlop bezpłatny. Witam. Wiem że mam prawo do urlopu wypoczynkowego, chorobowego i na żądanie. Jak wygląda sprawa z urlopem bezpłatnym? Pracodawca zapewne sam zdecyduje czy lub na ile da taki urlop. (...)

urlop bezpłatny

urlop bezpłatny Witam forumowiczów... chciałbym wziąść sobie urlop bezpłatny na okres dwóch miesięcy na czym to polega i jakie są warunki takiego urlopu proszę o wyczerpującą odpowiedz znawców (...)

bezpłatny przymusowy urlop

bezpłatny przymusowy urlop Czy pracodawca może mnie wysłać na bezpłatny tygodniowy urlop, tłumacząc to brakiem zleceń? czy nie ma takiego prawa? w umowie o pracę nie ma o tym wzmianki i sam nie (...)

Porady prawne