12.1.2018

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Co to jest produkt niebezpieczny?

Kodeks cywilny stwierdza, że produktem jest rzecz ruchoma. Rzecz ruchoma pozostanie produktem nawet, jeśli później produkt ten zostanie połączony z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną.
Produkt jest niebezpieczny, jeśli okaże się, że pomimo normalnego użycia tego produktu, zwyczajowo przyjętego wykorzystywania tego produktu, nie zapewnia on bezpieczeństwa. Powodem takiej sytuacji jest wada tego produktu, która to sprawia, że produkt jest niebezpieczny dla otoczenia.

Wada produktu niebezpiecznego

Charakterystykę takiej wady można rozpocząć od tego, że taka wada, która sprawia że produkt jest niebezpieczny, musi tkwić w produkcie już w momencie wprowadzania go do obrotu, do sprzedaży. Nie chodzi więc o potocznie rozumianą wadę, tj. np. uszkodzenie mechaniczne towaru (w transporcie, rozładunku, przechowaniu), przeterminowanie produktu. Nie jest konieczne, aby wada taka była zupełnie rozwinięta już w momencie sprzedaży produktu. Wada taka może się rozwinąć w trakcie użytkowania rzeczy. Przyjąć należy, że wada taka wynikać może zarówno z substancji, z jakiej powstał towar (np. ciastko w kawiarni, które zawiera salmonellę), jak i polegać może na braku wystarczającego ostrzeżenia o niebezpieczeństwach istniejących w trakcie użytkowania produktu.

Można wyróżnić wadę:

 • konstrukcyjną, czyli tkwiącą w konstrukcji rzeczy w fazie projektowania produktu;
 • produkcyjną, czyli taką, która powstała w wyniku błędów w procesie produkcji, które mogą polegać na użyciu nieodpowiednich surowców, maszyn, niesprawności urządzeń produkcyjnych lub na błędach pracowników produkcji;
 • instrukcyjną, która zachodzi wtedy, gdy osoba, która kieruje procesem produkcji nie posiada fachowej wiedzy.

Zasady odpowiedzialności za produkt

Zgodnie przyznaje się, iż w polskim prawie odpowiedzialność za produkt niebezpieczny jest odpowiedzialnością deliktową, opartą na zasadzie winy.

Za czyn niedozwolony (delikt) uznaje się wprowadzenie do obrotu handlowego rzeczy niebezpiecznej na skutek jej wadliwości.

W związku z tym należy stwierdzić, że producent (ten, kto wytwarza produkty w zakresie swojej działalności gospodarczej) jest wg. art.449[1] k.c. odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez jego produkt. Kodeks wprowadza dla ułatwienia dochodzenia takiej odpowiedzialności od producenta domniemanie, że produkt niebezpieczny był wytwarzany przez producenta w zakresie jego działalności gospodarczej, co oznacza brak konieczności dowodzenia tego faktu przez poszkodowanego. Jeśli okazałoby się, że dany produkt rzeczywiście przez producenta nie był wytworzony w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarcza, to sam producent musi udowodnić ten fakt. Wyrządzenie szkody stanowi podstawę do żądania od producenta odszkodowania. Jasno, więc wynika z tego, że jeśli na skutek wady produktu, (który przez tą wadę jest niebezpieczny) zostanie wyrządzona szkoda, producent tego wadliwego produktu będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody.

Kto może żądać odszkodowania od producenta?

Obowiązek naprawienia szkody będzie ciążył na producencie nie tylko wobec osoby, która ten produkt zakupiła, ale naprawienia szkody może dochodzić każda osoba, która z powodu danego wadliwego produktu doznała szkody. Mogą to więc być członkowie rodziny osoby, która produkt zakupiła, sąsiedzi, goście, przypadkowi ludzie, którzy mieli taki kontakt z produktem, że był on w stanie wyrządzić im szkodę a jednocześnie mogą oni być zupełnie obcy nabywcy wadliwego towaru.

Kto ponosi odpowiedzialność, czyli kogo można uważać za producenta?

Odpowiedzialnym jest przede wszystkim producent, czyli ten, kto wytwarza produkty w zakresie swojej działalności gospodarczej. Kodeks cywilny zakłada więc, że osoba taka prowadzi działalność gospodarczą. Naturalnie nie chodzi tu tylko o osoby fizyczne.

W orzecznictwie (aktualnie też wyraźnie w nowej ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów) za odpowiedzialnego za szkodę uznaje się (obok producenta) także importera towaru z wadą; zdarzało się również, że za odpowiedzialnego uznawano także sprzedawcę towaru. Zgodnie z treścią art. 449[5] k.c., tak jak producent odpowiadać będzie również wytwórca materiału, surowca albo jakiejś części wchodzącej w skład finalnego produktu, jeżeli ze stanu faktycznego wynika, że przyczyną szkody była wada właśnie tych komponentów, materiałów czy surowców, które tworzą produkt.

Tej odpowiedzialności może wytwórca uniknąć, jeśli okaże się, iż przyczyną zaistniałej szkody była wyłącznie wadliwa konstrukcja produktu lub producent podał błędne wskazówki co do użycia produktu. Skoro więc wykazane zostanie, że wada miała swe źródło w konstrukcji lub wynikała tylko z wskazówek podanych przez producenta, to wytwórca materiałów nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkodę, a tym samym nie będzie na nim ciążył obowiązek jej naprawienia.

Ten sam artykuł wymienia też inne osoby, które odpowiadać będą tak samo jak producent. Są nimi:

 1. osoby, które poprzez swój związek z produktem, na jakimkolwiek etapie jego powstawania lub już w trakcie jego obrotu handlowego, umieściły na danym produkcie swój znak towarowy, swoją nazwę lub w inny sposób oznaczyły produkt tak, aby był odróżniający się od innych towarów, a jednocześnie te zabiegi powodują, iż podaje się on za producenta lub jest za niego uważany; osoba taka, podobnie jak wytwórca materiałów oraz importer odpowiadać będzie solidarnie z producentem, co oznacza, że poszkodowany może żądać naprawienia szkody przez którąkolwiek z tych osób w całości; ewentualne rozliczenia pomiędzy tymi osobami zależą do ich stosunku wewnętrznego;
 2. bardziej skomplikowana jest sytuacja, kiedy nie można ustalić właściwego producenta ani osób wskazanych w pkt. 1. W takim przypadku odpowiedzialność za produkt ponosić będzie ten, kto ten produkt zbył w zakresie swojej działalności gospodarczej, czyli najczęściej po prostu sprzedawca. Może on jednak zwolnić się z odpowiedzialności, jeśli w ciągu miesiąca od momentu zawiadomienia go o szkodzie przez poszkodowanego, wskaże producenta lub impoterera wraz z jego adresem lub poda nazwę i adres osoby, od której sam ten produkt nabył.

Kiedy producent nie będzie ponosił odpowiedzialności?

Jeśli producent nie wprowadził do obrotu produktu niebezpiecznego (np. został on wyniesiony z zakładu produkcyjnego przez pracownika bez zgody producenta, jeszcze przed wprowadzeniem go na rynek do masowej sprzedaży) lub gdy takie wprowadzenie nastąpiło poza jego działalnością gospodarczą (np. producent zabawek sporządził córce w domu latawiec, który na skutek wady konstrukcyjnej wyrządził szkodę koleżnace córki), nie odpowiada on za szkodę wyrządzoną przez ten produkt.

Porady prawne

Producent nie będzie też odpowiadał za taką szkodę, jeśli przedsiębiorca nie mógł przewidzieć, że produkt posiada niebezpieczne właściwości, mimo uwzględnienia stanu techniki i nauki z chwili, kiedy ten produkt został wprowadzony do sprzedaży. Oznacza to, iż tzw. wada w rozwoju nie skutkuje odpowiedzialnością producenta za produkt, logicznym jest bowiem, iż postęp nauki i techniki sprawia, że wytwarzane towary są coraz to lepsze i jednocześnie bezpieczniejsze, a z tego powodu nie można wymagać, aby producent ponosił koszty za swoje wcześniejsze, mniej bezpieczne produkty.

Brak możliwości przewidzenia, że dany produkt jest niebezpieczny może wynikać też z konieczności zastosowania się przez producenta do przepisów prawa. Brzmi to może dość paradoksalnie, ale oznacza to przede wszystkim, że brak odpowiedzialności wynika z faktu zastosowania się np. do norm jakości ustalonych przez prawo danego kraju a wymóg ten uniemożliwił wykrycie takiej wady. Z drugiej strony jest tak, że producent nie może się zwolnić od odpowiedzialności podnosząc jedynie fakt zastosowania się do takich norm jakości (w naszym kraju są to np. Polskie Normy). Można to zobrazować następującym przykładem: jeżeli producent A wyprodukował zabawki zgodnie z normami jakości, jakie nakłada na niego prawo, a zabawka mimo to wyrządziła szkodę, to producent A nie uniknie odpowiedzialności, nawet jeśli powoła się na fakt zgodności z normami jakości. Takie normy nie stanowią bowiem gwarancji bezpieczeństwa produktu. Natomiast odpowiedzialność odszkodowawcza A będzie uchylona w sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona na skutek zastosowania niewłaściwego materiału do produkcji tej zabawki, a wymóg zastosowania właśnie tego konkretnego materiału wynikał z przepisów prawa.

Szkoda wyrządzona przez produkt niebezpieczny

Jedną z przesłanek odpowiedzialności za produkt, obok wadliwości produktu, jest zaistniała szkoda.

Szkoda na osobie

Zasadą jest, że odpowiedzialność za produkt niebezpieczny odnosi się do szkód, które odniosła dana osoba na zdrowiu, ciele czy też w skrajnych przypadkach na życiu. Tak więc regulacja kodeksu cywilnego obejmuje przede wszystkim szkody na osobie i odpowiedzialność związana z tego rodzaju szkodami nie może zostać wyłączona czy też ograniczona w żaden sposób. Odpowiedzialność deliktowa w zasadzie opiera się tu na art.415 k.c. W razie szkód na osobie wejdą w grę roszczenia odszkodowawcze, zawarte w artykułach 444 i nast. k.c. Ewentualnie można dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art.445 lub 448 k.c.), pomimo faktu, iż jest ona uznawana za szkodę niematerialną dotyczącą dóbr osobistych konsumentów.

Odszkodowanie może obejmować m.in.:

 • koszty związane z uszkodzeniem ciała czy spowodowaniem pogorszenia się zdrowia, czyli koszty leczenia; w przypadku inwalidztwa koszty te obejmować będą również wydatki związane z przygotowanie inwalidy do nowego zawodu;
 • rentę stałą lub tymczasową;
 • w razie śmierci poszkodowanego, ponoszący za to odpowiedzialność ma obowiązek pokryć koszty leczenia oraz pogrzebu; mogą zostać ustanowione obowiązki alimentacyjne wobec członków rodziny zmarłego;
 • jednorazowe odszkodowanie,
 • zadośćuczynienie.

Szkoda w mieniu

Odpowiedzialność producenta za wytworzony przez niego produkt niebezpieczny obejmuje również szkody w mieniu, w rzeczach poszkodowanego. Odpowiedzialność ta jednak jest ograniczona. Odszkodowanie będzie się należało poszkodowanemu tylko za zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, która zwykle stanowi rzecz wykorzystywaną do użytku osobistego przez poszkodowanego i jednocześnie tak rzeczywiście była przez poszkodowanego wykorzystywana. Ponadto producent nie jest zobligowany do wypłacenia odszkodowania za uszkodzony, w wyniku jego wady, sam produkt niebezpieczny. Odszkodowanie w tym wypadku nie będzie też obejmować korzyści, których mógł spodziewać się poszkodowany w związku z używaniem danego wadliwego produktu. Dodatkowym ograniczeniem w przypadku szkody na mieniu jest przepis, który ustala zasadę, że jeśli taka szkoda nie przekracza równowartości kwoty 500 euro, to producent nie musi wypłacać odszkodowania.

Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie

Roszczenie o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się, lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie odpowiedzialnej za tę szkodę, czyli o osobie producenta niebezpiecznego produktu lub innych osób, które mogą ponosić odpowiedzialność. Jeżeli jednak w ciągu 10 lat od momentu wprowadzenia tego produktu na rynek, poszkodowany nie dowie się o szkodzie lub nie odnajdzie osoby obowiązanej do naprawienia szkody, czy też nie będzie miało miejsca spełnienie żadnego z tych warunków, roszczenie się przedawnia bez względu na późniejsze uzyskanie wiedzy na temat szkody i osoby odpowiedzialnej za nią przez poszkodowanego.

Inne podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej za produkt niebezpieczny

Art.449[10] kodeksu cywilnego stanowi, że przepisy dotyczące odpowiedzialności za produkt niebezpieczny zawarte w tym kodeksie nie skutkują brakiem możliwości dochodzenia przez poszkodowanego naprawienia szkody w drodze odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Podobnie nie tracą mocy przepisy o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy i gwarancji jej jakości.

 

Pamiętaj, że:

 • Odpowiedzialności za produkt niebezpieczny nie można wyłączyć ani ograniczyć (np. w drodze umowy pomiędzy poszkodowanym a odpowiedzialnym za wyrządzoną szkodę).
 • Obowiązek zapłaty konsumentowi odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny nie wyklucza odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu rękojmii i gwarancji, konsument może również dochodzić odpowiedzialności na zasadach ogólnych (np. za szkodę w mieniu).

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakie wymogi muszą spełniać wprowadzane na rynek produkty? - bezpieczeństwo produktów

Jakie wymogi muszą spełniać wprowadzane na rynek produkty? - bezpieczeństwo produktów

Czego dotyczy ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów? Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów definiuje pojęcia związane z problematyką produktu niebezpiecznego. Ponadto określa ona warunki, jakie spełniać powinien produkt, aby został uznany za bezpieczny, formułuje obowiązki producentów i dystrybutorów towaru oraz (...)

Czy twój produkt jest bezpieczny? - obowiązki przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa produktów

Czy twój produkt jest bezpieczny? - obowiązki przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa produktów

Kto odpowiada za bezpieczeństwo produktów? Jak stanowi ustawa z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa produktów ciąży na producencie i dystrybutorze. Wyczerpująca informację na temat, kto w rozumieniu niniejszej ustawy jest producentem, a kto dystrybutorem, zawiera porada Jakie wymogi muszą spełniać wprowadzane (...)

Prawa konsumenta europejskiego

Prawa konsumenta europejskiego

Prawa konsumenta europejskiego sformułowała Rada Wspólnot Europejskich w 1972 r. Parlament Europejski w 1978 r. nadał im charakter karty. Nie jest on jednak samodzielnym organem ustawodawczym i jego uchwały mają charakter jedynie deklaracji politycznych. Karta ta nie jest więc źródłem prawa, wpływa natomiast na kształtowanie się źródeł prawa i praktyki legislacyjnej (...)

Kiedy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wycofać Twój produkt z obrotu? - postępowanie w sprawie bezpieczeństwa produktów

Kiedy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wycofać Twój produkt z obrotu? - postępowanie w sprawie bezpieczeństwa produktów

Kto czuwa nad bezpieczeństwem produktów? Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Inspekcji Handlowej.W zakresie swych uprawnień nadzorczych współpracuje on także z Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Urzędem (...)

Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Czego dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym? Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, obowiązująca od 21 grudnia 2007 r., określa nieuczciwe praktyki rynkowe w działalności gospodarczej i zawodowej oraz zasady przeciwdziałania tym praktykom w interesie konsumentów i w interesie publicznym. Ochrona konsumentów, (...)

Jak bezpiecznie kupić używany samochód?

Jak bezpiecznie kupić używany samochód?

Dziesięcioletni samochód tanio sprzedam! Stan idealny! Obecny rynek samochodowy jest bardzo konkurencyjny. Sprzedawcy nadal reklamują stare samochody jako garażowane, dobrze utrzymane i bezwypadkowe. Klient, który uwierzy w takie zapewnienia może się srodze rozczarować już podczas pierwszego badania technicznego. Może się bowiem okazać, że samochód kupiony „w stanie (...)

Gdy przedsiębiorca zawiera umowę o dzieło z osobą prywatną...

Gdy przedsiębiorca zawiera umowę o dzieło z osobą prywatną...

  Jakie umowy o dzieło są uregulowane w sposób szczególny? Do części umów o dzieło, wyróżnionych zarówno od strony podmiotowej, jak i przedmiotowej, znajdą zastosowanie modyfikacje wynikające z odpowiedniego stosowania przepisów o sprzedaży konsumenckiej. A mianowicie, do umowy zawartej, w zakresie działalności przedsiębiorstwa przyjmującego (...)

Jakie masz prawa w przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki? - opinia prawna

Jakie masz prawa w przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki? - opinia prawna

Stan faktyczny:Zakupiłam przez internet towar - porcelanę. Po otworzeniu przesyłki okazało się towar znajdujący się w paczce jest zniszczony - potłuczona porcelana . Towar był zapakowany w zwykły karton bez odpowiednich zabezpieczeń, porcelana była jedynie owinięta gazetami, a na kopercie nie widniał żaden napis informujący, że przesyłka zawiera porcelanę. Nie mogłam otworzyć (...)

Odpowiedzialność importera za produkt niebezpieczny

Odpowiedzialność importera za produkt niebezpieczny

Samochód Opel Astra II spłonął z niewyjaśnionych przyczyn. Importer uznał ten przypadek za losowy i nie poczuwa się do odpowiedzialności. Właściciel ma bardzo duże szanse na odszkodowanie - twierdzą specjaliści, przywołując przepisy o odpowiedzialności producenta za produkt niebezpieczny.   (...)   Sprzęt w czasie użytkowania może okazać się niebezpieczny, gdy spowoduje (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie dobre wspomnienia. Zacznij od zaplanowania wyjazdu i rozsądnie zaplanuj podróż stosownie (...)

Dobrowolnie albo 100 tys. zł kary

Dobrowolnie albo 100 tys. zł kary

Wadliwie zamontowane części samochodowe, elementy zabawki łatwe do połknięcia lub zawierające niebezpieczne substancje to przykłady nieprawidłowości zgłaszanych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od 2004 roku przedsiębiorcy przekazali 349 powiadomień o produktach niebezpiecznych. Produkty dostępne w sprzedaży muszą przede wszystkim spełniać wymogi bezpieczeństwa. W przypadku (...)

Niespełnione oczekiwania użytkownika oprogramowania

Niespełnione oczekiwania użytkownika oprogramowania

Zakup profesjonalnego oprogramowania, szczególnie dla małych przedsiębiorców, stanowi niejednokrotnie nie lada wyzwanie. Prawdziwe trudności zaczynają się jednak, gdy okazuje się, że program nie spełnia oczekiwań nabywcy. Mając na uwadze, że oczekiwania użytkowników oprogramowania mogą być bardzo różne i z gruntu subiektywne, należy pamiętać, że reklamacje (...)

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Rekomendacje Prezesa UOKiK Promujesz telefon w zamian za zniżkę na produkty tej marki? Reklamujesz swoje książki lub testujesz kosmetyki otrzymane w paczce PR? Jesteś influencerem? Czy wiesz, jak prawidłowo oznaczyć wymienione treści? Przeczytaj tezy z rekomendacji Prezesa UOKiK. Rekomendacje Prezesa UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów w (...)

Jakość w prawie unijnym

Jakość w prawie unijnym

Regulacje techniczne a swoboda działalności gospodarczej Swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej jest pod ochroną konstytucji wszystkich współczesnych państw europejskich. Swobodę tę może ograniczyć tylko ustawodawca albo klient. Ustawodawca może tworzyć w trybie legislacji przepisy  obowiązujące producenta. Klient czyni to w trybie negocjacji, ustalając warunki (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku. ##baner## Jednolity rynek towarów Podstawą funkcjonowania jednolitego rynku towarów jest swoboda przepływu towarów. Jest ona jedną (...)

Zajmujesz się akwizycją? Sprawdź co powinieneś o niej wiedzieć!

Zajmujesz się akwizycją? Sprawdź co powinieneś o niej wiedzieć!

Jakiego rodzaju działalności dotyczy ta porada?Porada ta opisuje zawieranie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa. Do umów takich zaliczymy przede wszystkim umowy zawierane w drodze sprzedaży akwizycyjnej (obnośnej), umowy zawierane w wyniku zorganizowanego poza lokalem przedsiębiorstwa zbierania ofert konsumentów w czasie odwiedzin przedsiębiorcy lub osoby działającej w jego imieniu w miejscu (...)

Jak nie dać się oszukać na zakupach?

Jak nie dać się oszukać na zakupach?

Zakupy online W grudniu Polacy robią więcej zakupów, niż w innychporach roku, także w internecie. Warto uważać, aby w pośpiechu nie dać się okraść. Coraz więcej Polaków robi zakupy online. Przekonali się do nich już nie tylko młodzi, ale i osoby, które rzadziej korzystają z nowoczesnych technologii. I świetnie! Internet naprawdę skutecznie potrafi ułatwić (...)

Zmiany w zawieraniu na odległość umów dotyczących usług finansowych

Zmiany w zawieraniu na odległość umów dotyczących usług finansowych

Czego dotyczy nowelizacja? Wchodząca w życie 8 października br., ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny dostosowuje polskie przepisy do zmian w prawie wspólnotowym (do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/65/WE z dnia 23 września 2002 roku dotyczącej sprzedaży (...)

Ostrożnie z fajerwerkami!

Ostrożnie z fajerwerkami!

W trosce o bezpieczeństwo konsumentów m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił porady, których przestrzeganie umożliwi bezpieczne używanie fajerwerków. Poniżej najważniejsze informacje. Co to są fajerwerki? Fajerwerki to potoczne określenie wyrobów pirotechnicznych widowiskowych służących do celów rozrywkowych i przeznaczonych dla (...)

Jak przygotować się do przedświątecznych zakupów?

Jak przygotować się do przedświątecznych zakupów?

  Jakie zakupy przedświąteczne się szykują?Tydzień poprzedzający Święta Wielkiej Nocy to nie tylko Wielki Tydzień, ale także okres wzmożonych zakupów przedświątecznych. W tej kwestii nic się nie zmienia i nawet panujący od dłuższego czasu kryzys gospodarczy nie wpływa w większym stopniu na przyzwyczajenia konsumentów. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że (...)

Oferujesz produkty w sprzedaży wysyłkowej? - dowiedz się więcej o umowach zawieranych na odległość

Oferujesz produkty w sprzedaży wysyłkowej? - dowiedz się więcej o umowach zawieranych na odległość

  Co rozumiemy pod pojęciem "umowa zawierana na odległość"? Umowę zawieraną na odległość cechują następujące elementy: brak jednoczesnej obecności obu stron - nie jest to spotkanie w cztery oczy w lokalu przedsiębiorcy, zorganizowanie działalności przedsiębiorcy na zasadzie zawierania umów na odległość (przedsiębiorca nie posiada zazwyczaj placówek swojego (...)

Jak zgłosić niebezpieczny produkt do UOKiK?

Jak zgłosić niebezpieczny produkt do UOKiK?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest poinformować Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeśli wykryje, że jego produkt może być niebezpieczny. Nie zrobienie tego to złamanie prawa, za które grożą kary pieniężne. Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek, nie jest bezpieczny dla użytkowników, powinien niezwłocznie powiadomić o (...)

Pułapki regulaminów sklepów internetowych

Pułapki regulaminów sklepów internetowych

O tym, że sklep internetowy powinien mieć regulamin wie już prawie każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w Internecie. Część z nich przekonała się również, że regulamin pisany „na szybko” i bez konsultacji z prawnikiem może być przyczyną kosztownych problemów. Wynika to z faktu, że regulamin sklepu internetowego w świetle art. 384 § 1 Kodeksu (...)

Bezpieczeństwo produktów jest najważniejsze

Bezpieczeństwo produktów jest najważniejsze

Unia Europejska chroni konsumentów przed niebezpiecznymi produktami.Wszyscy jesteśmy konsumentami. Za każdym razem, gdy kupujemy jakiś produkt - zarówno w sklepie, jak i w Internecie - chronią nas przepisy unijne, które gwarantują, że oferowane produkty spełniają normy w zakresie bezpieczeństwa i warunków produkcji.  Aby zagwarantować bezpieczeństwo produktów, Komisja stworzyła (...)

Towary niebezpieczne

Towary niebezpieczne

Firmy produkujące towary na eksport ponoszą odpowiedzialność za powodowane przez nie niebezpieczeństwo dla klientów i ich mienia. Dane o niebezpiecznych produktach trzeba zgłosić urzędnikom w kraju, w którym nasz towar trafił do handlu. (...)Zaniedbania w zgłoszeniu niebezpiecznego produktu mogą słono kosztować, bo przepisy przewidują kary administracyjne. - Jeśli producent cieszy (...)

Nowa Dyrektywa o prawach ochrony konsumentów

Nowa Dyrektywa o prawach ochrony konsumentów

Na forum UE trwają prace nad przygotowaniem nowej Dyrektywy dotyczącej prawa ochrony konsumentów. Intensywne prace i konsultacje w Komisji, a więc czas na zgłaszanie zastrzeżeń i postulatów, będą miały miejsce tuż po wakacjach. Komisja Europejska prowadzi prace nad rewizją dyrektyw dotyczących wspólnotowego prawa ochrony konsumentów, chcąc zwiększyć i ujednolicić (...)

Nowe obowiązki przedsiębiorców sprzedających usługi finansowe na odległość

Nowe obowiązki przedsiębiorców sprzedających usługi finansowe na odległość

W dniu 23 lutego 2004 r. trafił do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Przewidziane zmiany dotyczą uregulowania zasad sprzedaży usług finansowych na odległość, w wypadku gdy nabywcą jest konsument. Nowe przepisy mają dostosować prawo polskie do prawa unijnego. Zapewnią (...)

Za produkt niebezpieczny będzie kara finansowa

Za produkt niebezpieczny będzie kara finansowa

Firmy, które produkują lub handlują towarami niespełniającymi norm bezpieczeństwa, będą musiały płacić nawet sto tysięcy złotych kary. Zdecyduje o tym urzędnik, a nie sąd. (...) Po wykrycia towaru, który stwarza zagrożenie, producent lub dystrybutor powinien np. wycofać produkt, wstrzymać jego sprzedaż, ostrzec konsumentów, dokonać bezpłatnych napraw, przeprowadzić w nim zmiany (...)

Sprzedawcom internetowym nie pozostało wiele czasu na wprowadzenie zmian

Sprzedawcom internetowym nie pozostało wiele czasu na wprowadzenie zmian

Nowe, wchodzące w życie 25. grudnia 2014 r., przepisy wymuszają dostosowanie dotychczasowego sposobu prowadzenia sprzedaży on-line do nowych unijnych standardów. Zmian jest wiele a czasu niecały miesiąc. Poniżej wskażę na kilka takich, które najprawdopodobniej spowodują konieczność zmiany treści regulaminu sklepu. Ustawa o prawach konsumenta wprowadza wiele nowych lub modyfikuje (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych pociech. Dlatego w tym okresie szczególnie należy zapewnić im opiekę i (...)

Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Jak napisać regulamin - pytanie to powinni zadać sobie nie tylko właściciele sklepów internetowych, ale każdy kto świadczy jakiekolwiek usługi za pośrednictwem Internetu. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude) mimo mylącego tytułu nie jest skierowana wyłącznie do typowych ‘usługodawców’. Pojęcie usług świadczonych drogą elektroniczną (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy określają jednak szereg warunków, których spełnienie spowoduje dopiero, iż (...)

Zabawki muszą być bezpieczne

Zabawki muszą być bezpieczne

Małe elementy w grzechotkach, zbyt dużo ftalanów w lalkach, pluszaki z pękniętymi szwami – takie nieprawidłowości wykryła Inspekcja Handlowa. Miała też wiele zastrzeżeń formalnych, np. brakowało danych producenta lub importera, niezbędnych ostrzeżeń czy instrukcji. W efekcie kontrolerzy zakwestionowali w 2017 r. prawie co czwartą, a w pierwszym kwartale 2018 (...)

Co musi się znaleźć na etykiecie?

Co musi się znaleźć na etykiecie?

Zanim produkt trafi do obrotu, musi spełnić określone wymagania. Dotyczy to również informacji na jego opakowaniu. Dowiedz się, jakie informacje powinna zawierać etykieta na towarze. Odpowiednie oznaczenie towarów wprowadzanych do obrotu To, jakie informacje powinny być zamieszczone na opakowaniu, zależy od kategorii danego produktu. Co do zasady przedsiębiorca, który (...)

Jakie działania są niezgodne z regułami konkurencji?

Jakie działania są niezgodne z regułami konkurencji?

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje praktyk ograniczających konkurencję. Reguły konkurencji są wiążące dla przedsiębiorców oraz dla osób zarządzających. Obejmują one zakaz zawierania antykonkurencyjnych porozumień (praktyki wielostronne) oraz zakaz nadużywania pozycji dominującej (praktyki jednostronne). Uznaje się bowiem, że konkurencja sprzyja (...)

Pokazy garnków - jak zrezygnować z zakupu?

Pokazy garnków - jak zrezygnować z zakupu?

Pomimo ostrzeżeń, które pojawiają się w sieci i lokalnych dziennikach nadal sporo osób decyduje się na zawarcie z dystrybutorami garnków niekorzystnych umów. Być może pod wpływem chwili, stosowania wyszukanych technik marketingowych, a niekiedy także na skutek podstępu, podpisują oni dokumenty, z których wynika, że będą musieli spłacać przez długi (...)

Uwaga na niebezpieczne produkty

Uwaga na niebezpieczne produkty

Firmy muszą dbać o bezpieczeństwo produkowanych towarów. Inaczej narażają się na surowe sankcje od urzędników i wysokie odszkodowania dla konsumentów. Coraz więcej firm zgłasza niebezpieczne produkty do specjalnych rejestrów i wycofuje je z rynku. Unia Europejska prowadzi system Rapex, do którego napływają wpisy o takich produktach. W 2007 r. ich liczba wzrosła o prawie połowę w (...)

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Minister Krzysztof Jurgiel złożył 20 czerwca, ze względów osobistych, rezygnację ze stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 26 czerwca został zaś powołany przez Prezydenta RP nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Pomoc dla producentów świń Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE. ##baner## Jakie są najważniejsze cele aktu o usługach (...)

Kup za 66 procent wartości, czekaj na towar 66 dni i dłużej

Kup za 66 procent wartości, czekaj na towar 66 dni i dłużej

W dzisiejszych czasach umowy zawierane przez Internet są niezwykle popularne. W dobie prężnie rozwijającego się handlu internetowego, kiedy praktycznie wszyscy korzystają z wygodnej opcji zakupów on-line bardzo łatwo paść ofiarą nadużyć ze strony sprzedających. Aktualnie w Sieci głośno o portalu 66procent.pl. W przeciągu ostatnich kilku miesięcy na różnych forach internetowych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odszkodowanie za produkt niebezpieczny

Odszkodowanie za produkt niebezpieczny

Sprzedaję części samochodowe przez internet. Sprzedałem klientowi część, którą zamontował przez zakład motoryzacyjny. Po kilku dniach zepsuł mu się silnik. Powodem była wadliwa część. (...)

Wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego

Wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego

Zakupiłem u producenta podpałkę do grilla z etykietą na której umieszczono dane mojej firmy dla ułatwienia dystrybucji. Na etykiecie nie było ani napisu PRODUCENT ani DYSTRYBUTOR. Był tylko adres (...)

Różne terminy odstąpienia od umowy konsumenckiej

Różne terminy odstąpienia od umowy konsumenckiej

Zamierzam zawrzeć jako przedsiębiorca umowę pożyczki z konsumentem poza moim lokalem. Ustawa o kredycie konsumenckim uprawnia konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Ustawa o ochronie (...)

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Chcę kupić samochód używany (klasa wyższa, wartość pojazdu prawie 80.000 zł). Znalazłem zaufaną firmę, która na zamówienie wyszukuje za granicą samochody (siedziba firmy około 300 km od (...)

Czy klient ma prawo żądać wymiany towaru?

Czy klient ma prawo żądać wymiany towaru?

Klient (przedsiębiorca) zakupił u nas sprzęt AGD. Podczas odbioru nie zgłosił żadnych usterek/uszkodzenia towaru. Dopiero po paru dniach dostaliśmy telefon od owego klienta, który stwierdził że (...)

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem

Podpisałem umowę na telewizję kablową, która zawiera wiele sprzecznych zapisów oraz szereg zapisów niezgodnych z literą prawa. Zamierzam wycofać się z tej umowy i dlatego proszę o pomoc. W umowie (...)

Akty prawne regulujące prawa konsumenckie

Akty prawne regulujące prawa konsumenckie

Jakie akty prawne regulują szeroko pojęte prawa konsumenckie? Podstawowymi aktami prawnymi, które regulują szeroko pojęte prawa konsumenckie są ustawy: o ochronie niektórych praw konsumentów (...)

Odszkodowanie za zniszczenie mieszkania

Odszkodowanie za zniszczenie mieszkania

Osoba X jest Najemcą lokalu mieszkalnego wynajmowanego od Gminy. Część mieszkania uległa spaleniu od pozostawionej w gniazdku ładowarki do telefonu. Ekspertyza stwierdza, iż pozostawienie ładowarki (...)

Prawa konsumenta a zwrot towaru

Prawa konsumenta a zwrot towaru

Moje pytanie dotyczy zwrotu towaru przy sprzedaży wysyłkowej ale od strony firmy. - kupujący kupuje przez internet nowy produkt za bardzo wysoką kwotę (ponad 10 tys zł). - towar w ofercie (...)

Zwrot towarów zakupionych w sklepie erotycznym

Zwrot towarów zakupionych w sklepie erotycznym

Moja firma zajmuje się sprzedażą produktów erotycznych (w tym również przez internet). Dla uproszczenia podam następującą sytuację. Klientka detaliczna kupuje wibrator do użytku intymnego o (...)

Opłata manipulacyjna

Opłata manipulacyjna

Posiadamy sklep internetowy, zdarza się, iż klient czasami zamówi jakiś towar, za który zapłaci, jednakże w krótkim czasie z niego zrezygnuje i żąda zwrotu pieniędzy odsyłając towar, lub jeszcze (...)

Wysyłanie ofert handlowych faksem

Wysyłanie ofert handlowych faksem

Proszę o informację, czy polskie prawo reguluje w jakikolwiek sposób (jeśli tak, to jaki) przesyłanie ofert handlowych faksem. Chciałbym w ten sposób rozesłać do różnych firm moją ofertę handlową. (...)

O umowach sprzedaży na odległość

O umowach sprzedaży na odległość

Czy po wstąpieniu Polski do UE zmieniły się przepisy dotyczące sprzedaży na odległość? Chodzi głównie o to, czy w przypadku sprzedaży programów komputerowych zmieniło się zastrzeżenie, że (...)

Ubezpieczenie OC samochodu-towaru

Ubezpieczenie OC samochodu-towaru

Prowadzę sprzedaż samochodów specjalnych. Samochody importuję z terenu zachodnich państw unii europejskiej. Samochody są własnością mojej firmy i nie są zarejestrowane w kraju. W między czasie (...)

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny stanowi: "W razie odstąpienia od umowy (...)

Odstąpienie do umowy świadczenia usług

Odstąpienie do umowy świadczenia usług

Czy korzystając z porady prawnej e-prawnika lub informacji uzyskanych od e-prawnika w części komercyjnej mam prawo zwrócić takie informacje w terminie do 10 dni na podstawie ustawy z dnia 2 marca (...)

Systemy opt-in i opt-out a ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną

Systemy opt-in i opt-out a ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną

Czym charakteryzują się systemy opt-in i opt-out, reprezentujące dwa podejścia do problematyki niepożądanej korespondencji, o której mowa w ustawie o świadczeniu usług droga elektroniczną? (...)

Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej bez jednoczesnej obecności obu stron

Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej bez jednoczesnej obecności obu stron

Kiedy można odstąpić od umowy zawartej na odległość? W ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wskazuje (...)

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Tata koleżanki \"naciął\" się na zdrowotną kołdrę prezentowaną w sanatorium. Chciałby ją zwrócić i odzyskać pieniądze. Poleciłem napisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ponieważ (...)

Nieudane zakupy w sklepie internetowym

Nieudane zakupy w sklepie internetowym

Sklep internetowy nie dostarczył zamówionego i opłaconego z góry przelewem produktu. Po miesiącu otrzymałem ze sklepu informację, że producent nie wywiązuje się z dostaw i że sklep zwróci mi (...)

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem

W dniu 29.11.03 pod presją prezentacji zawarłem umowę sprzedaży Timeshare (wynajem tygodnia wczasów) przez KLUB WAKACYJNY, wpłaciłem zaliczkę 750 zł, chcę z przyczyn finansowych (są też inne) (...)

Zwrot świadczeń w razie odstąpienia od umowy

Zwrot świadczeń w razie odstąpienia od umowy

Sprzedaliśmy pewnej firmie kilka sztuk używanego sprzętu elektronicznego na fakturę VAT. Jednakże okazało się, że firma ta odstąpiła od umowy kupna-sprzedaży (kupno poprzez internet) i w tej (...)

Odwołanie rezerwacji

Odwołanie rezerwacji

Dzień Dobry. 22.10.2009 w biurze podróży X dokonałem przez Internet rezerwacji wyjazdu na narty w terminie 12.12.2009. W dniu 26.10.2009 ze względów osobistych byłem zmuszony odwołać zamówioną (...)

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

W Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jest zapis o dziesięciodniowym terminie na ewentualne (...)

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość.

W jaki sposób odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość? Zgodnie z art. 6 ust. 1 prowadzenie sprzedaży przez Internet stanowi tzw. umowę sprzedaży konsumenckiej na odległość, gdy (...)

Towar na wyłączność

Towar na wyłączność

Chciałbym sprzedawać pewien przedmiot na moim sklepie internetowym, zaznaczam, że towar będzie wysyłany z Anglii. Firmę będę miał zarejestrowaną w Anglii, natomiast będę posiadał tylko konto (...)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Czy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość można wysłać pocztę e-mail? Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o (...)

Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Jeżeli kupuję wycieczkę pobytową np. do Grecji w polskim biurze podróży i na miejscu zawieram umowę z rezydentem na dodatkową wycieczkę np. 1 dniową - to czy mam prawo zrezygnować z wycieczki (...)

Zawieranie umów przez internet

Zawieranie umów przez internet

Chciałbym świadczyć przez internet usługi związane z tworzeniem stron WWW. Jak wyglada zawieranie umowy przez internet? Co do zasady zawarcie umowy zlecenia przez internet niczym się nie różni (...)

Odstąpienie od umowy zawartej przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość

Odstąpienie od umowy zawartej przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość

Kiedy można odstąpić od umowy zawartej przez internet? Jeśli chodzi o możliwość odstąpienia od umowy, należy zauważyć, iż ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o (...)

FORUM PRAWNE

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

Jak się nie dać rakowi płuc leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna

Jak się nie dać rakowi płuc leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna Jak się nie dać rakowi płuc ? rozmowa z prof. Tomaszem Grodzkim https://www.tygodnikprzeglad.pl/jak-sie-nie-dac-rakowi-pluc-rozmowa-prof-tomaszem-grodzkim Kobiety (...)

zwrot towaru sprowadzonego na zamówienie

zwrot towaru sprowadzonego na zamówienie Witam, w ramach prowadzonego sklepu internetowego sprzedajemy towar ze statusem "na zamówienie" - zamawiamy go u polskiego dostawcy dokładnie taką ilość jaką (...)

Wspólnota a nakaz zakładania kagańców wszystkim psom na terenie budynku

Wspólnota a nakaz zakładania kagańców wszystkim psom na terenie budynku Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo uchwalić obowiązek noszenia kagańców przez wszystkie psy na terenie części wspólnych (...)

Pies a sąsiedzi

Pies a sąsiedzi Mam dom w niewielkiej miejscowości. Jest on ulokowany na osiedlu domków jednorodzinnych tak więc ze wsztystkich praktycznie stron mam sąsiadów. Jednak mam mieszkanie w mieście i (...)

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów a księgarnia internetowa

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów a księgarnia internetowa Ostatnio dowiedziałam się o 'ciekawych' praktykach pewnych osób, które dokonują zakupów książek (z reguły droższych) (...)

Mam problem z firmą Samsung - Proszę o pilną pomoc!

Mam problem z firmą Samsung - Proszę o pilną pomoc! Szanowni Państwo Z góry dziękuje za zapoznanie się z moim postem! Mam wielki problem z firmą Samsung oraz Autoryzowanym Serwisem CCS. Czuje (...)

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

Kara za papierosy z ukrainy.

Kara za papierosy z ukrainy. Ile polskie prawo przewiduje kary/grzywny za przewóz dajmy na to 5-10 wagonów fajek?? Nie będę pisać że to na moje potrzeby to nie o to tutaj chodzi. jaki celnik taka (...)

Odstąpienie od umowy z operatorem telefonii komórkowej

Odstąpienie od umowy z operatorem telefonii komórkowej Witam serdecznie wszystkich forumowiczów, Mam następujący problem. Na skutek naciągnięcia mnie przez konsultanta nieopatrznie zgodziłem (...)

Zwrot zakpionego towaru

Zwrot zakpionego towaru Tydzień temu mój mąż wybrał się z córką na zakupy, w poszukiwaniu butów dla dziewczynki. Niestety, buty, które kupili nie nadają się do noszenia przez 11-letnią dziewczynkę. (...)

Termin odstąpienia od umowy usługi świadczonej drogą elektroniczną

Termin odstąpienia od umowy usługi świadczonej drogą elektroniczną Świadczę usługi pewnej firmir drogą elektroniczną. Jednak chciałabym z niej zrezygnować i zastanawiam się czy istnieją jakieś (...)

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam "Zauważamy, że diagnozujemy zmiany u coraz większego odsetka kobiet, (...)

pszczoły sąsiada

pszczoły sąsiada mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało się, że również na mojej działce (...)

odwołanie zamówienia mebli

odwołanie zamówienia mebli Domyślnie Rezygnacja z zamówienia realizacji mebli Witam wszystkich. Bardzo prosiłbym o poradę w następującym temacie. Zamówiliśmy meble do kuchni na wymiar. Były (...)

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam "Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry pozwala na (...)

Marihuana na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

Marihuana na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Marihuana na raka https://www.tygodnikprzeglad.pl/marihuana-na-raka/ Hipokryzja i gigantyczne pieniądze blokują leczenie Dr (...)

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

Problem z reklamacją towaru

Problem z reklamacją towaru Witam, Zareklamowałem głośniki do sklepu internetowego w dniu 16.11.2014 (użytkowałem je przez 1,5 roku). Towar do nich dostarczyłem dnia 19.11.2014. Przyczyną reklamacji (...)

Porady prawne