Jakimi zasadami bezpieczeństwa powinny się kierować urzędy i instytucje państwowe w czasie epidemii?

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało wytyczne dla funkcjonowania urzędów i instytucji państwowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Obowiązują one w tzw. strefie zielonej, nieobjętej zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa. Co z nich wynika?

Inne, nowe, obostrzone zasady bezpieczeństwa obowiązują zaś dla powiatów w strefie czerwonej i żółtej.

Porady prawne

Po co należy stosować się do wytycznych?

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników urzędu/instytucji, pracowników firm obsługujących urząd/instytucję oraz interesantów.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników urzędu/instytucji,  pracowników firm obsługujących urząd/instytucję oraz interesantów.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie urzędu/instytucji w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom urzędu/instytucji, pracownikom firm obsługujących urząd/instytucję oraz interesantom.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie  zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika urzędu/instytucji lub pracownika firmy obsługującej urząd/instytucję.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika/interesanta.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom urzędu/instytucji oraz pracownikom firm obsługujących urząd

Wytyczne dla pracodawców

 1. Przed wznowieniem pracy przez pracowników należy poinformować ich o wprowadzanych zmianach oraz przekazać im nowe procedury i w razie potrzeby, zapewnić szkolenie, np. z właściwego korzystania ze środków ochrony indywidualnej.
 2. Podział realizowanych zadań tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w obiekcie - mogła być, w miarę możliwości  realizowana zdalnie.
 3. Organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu rotacyjnego.
 4. Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego między pracownikami (minimum 1,5 m), a jeżeli powyższe nie jest możliwe - oddzielenie stanowisk pracy przegrodami.
 5. Dbanie o sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń.
 6. W zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych stosowanie się do zaleceń NIZP- PZH  (link znajdziesz na dole strony).
 7. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m) preferowany kontakt telefoniczny/mailowy/wideokonferencje.
 8. Szczególna troska o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nieangażowanie w bezpośredni kontakt z interesantami osób powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chorych,
 9. monitorowanie przestrzegania procedur oraz wytycznych przez pracowników oraz interesantów.

Wytyczne dla pracowników

 1. Często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, osuszać wyłącznie przy użyciu ręczników jednorazowych,  dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 2. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę; obowiązek noszenia maseczek (przyłbic) tylko dla pracowników (urzędników) mających bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym.
 3. Zachować bezpieczną odległość od innych osób pracujących w tym samym pomieszczeniu (minimum 1,5 metra).
 4. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (minimum 1,5 metra).
 5. Ograniczyć rozmowy z innymi pracownikami oraz interesantami.
 6. Ograniczyć przemieszczanie się po obiekcie oraz pomiędzy różnymi lokalizacjami urzędu/instytucji.
 7. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamykanego pojemnika na odpady i umyć ręce.
 8. Starać się nie dotykać dłońmi okolic  twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
 9. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne.
 10. Jak najczęściej wietrzyć nieklimatyzowane pomieszczenia.
 11. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 12. Śledzić oraz stosować się do komunikatów oraz wytycznych publikowanych na rządowej stronie internetowej https:/www.gov.pl/web/koronawirus oraz stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci.
 13. Stosować się do zaleceń i procedur obowiązujących w obiekcie.

Wytyczne dla interesantów

 1. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę,
 2. Zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w obiekcie (minimum 1,5 metra).
 3. ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w obiekcie.
 4. Ograniczyć rozmowy (w tym także używanie telefonów komórkowych) w trakcie przebywania w obiekcie.
 5. Stosować się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

 1. Umieszczenie przy wejściu do obiektu, w widocznym miejscu, informacji o  konieczności przestrzegania wymogów dotyczących:
  • zachowania dystansu przestrzennego (minimum 1,5 metra),
  • posiadania ochrony zakrywającej usta i nos,
  • dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu.
 2. Rekomendowane umieszczenie mat dezynfekcyjnych przy wejściu do obiektu (dotyczy to obiektów wysokiego ryzyka zakażenia np. placówki służby zdrowia i opieki społecznej, laboratoria medyczne i jednostki organizacyjne PRM).
 3. Zapewnienie pracownikom urzędu/instytucji oraz interesantom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne); rekomendowane umieszczenie dozowników z płynem do dezynfekcji przy wejściu do obiektu, w toaletach, pomieszczeniach socjalnych, itp.
 4. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji dezynfekcji rąk.
 5. Ograniczenie liczby osób korzystających w tym samym czasie z przestrzeni wspólnych, takich jak: stołówki, kuchenki, pokoje socjalne itp.
 6. Ograniczenie liczby osób przebywających w sanitariatach; rekomenduje się, aby liczba ta jednorazowo była zgodna z ilością umywalek.
 7. Zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z interesantami dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.
 8. Zwiększenie częstości czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wspólnych, takich jak: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, podłogi, blaty w pomieszczeniach do obsługi interesantów oraz pokojach socjalnych.
 9. Monitorowanie codziennych prac porządkowych. Kosze na śmieci powinny mieć worki foliowe, aby mogły być opróżniane bez kontaktu z zawartością.
 10. Gastronomia na terenie urzędu/instytucji: zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 12. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika/obsługi

 1. Pracownicy urzędu/instytucji oraz pracownicy firm obsługujących urząd/instytucję powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z właściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika urzędu/instytucji lub pracownika firmy obsługującej urząd/instytucję wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik ten powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie interesantów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika/interesanta

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o konieczności skontaktowania się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz interesantów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał pracownik/interesant i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Materiały:

Źródło: gov.pl/web/rozwoj
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne